11806.htm

CÍMSZÓ: Grossmann

SZEMÉLYNÉV: Grossmann Luis

SZÓCIKK: "3.  G. Louis, rabbi (Cincinnatiban), G. Ignác rabbi fia, szül. 1863 febr. 24. Bécsben tanult az egyetemen, ahol doktorátust tett, majd 1884 óta Cincinnatiban rabbi. Számos amerikai, angol és német tudományos társulat tagja. Nyugalmazott tanára a cincinnatii rabbiszeniináriumnak, szerkesztője a The American Israelite folyóiratnak. Művei: Judaism and the Science of Religion (1888); Maimonides (1890); Responses, Psalms and Hymns (1895); The Jewish Pulpit (1895 - 1921); Biography of lsaac M. Wise (1900); Order of Service of Sabbath Schools (1909); The real life (1914); Glimpses intu life (1922); Hannukah Festival; The aims of teaching in jewish schools; Work for teachers in jewish schools; Order of Service for the Day of the New Year a. the Day of Atonement (1918). Ezenkívül hitszónoklatai és értekezései jelennek meg az American Jewish Pulpit és a Judaism and the Science of Comparative Religion c. folyóiratokban."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1806. címszó a lexikon => 323. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11806.htm

CÍMSZÓ: Grossmann

SZEMÉLYNÉV: Grossmann Luis

SZÓCIKK: 3. G. Louis, rabbi Cincinnatiban , G. Ignác rabbi fia, szül. 1863 febr. 24. Bécsben tanult az egyetemen, ahol doktorátust tett, majd 1884 óta Cincinnatiban rabbi. Számos amerikai, angol és német tudományos társulat tagja. Nyugalmazott tanára a cincinnatii rabbiszeniináriumnak, szerkesztője a The American Israelite folyóiratnak. Művei: Judaism and the Science of Religion 1888 ; Maimonides 1890 ; Responses, Psalms and Hymns 1895 ; The Jewish Pulpit 1895 - 1921 ; Biography of lsaac M. Wise 1900 ; Order of Service of Sabbath Schools 1909 ; The real life 1914 ; Glimpses intu life 1922 ; Hannukah Festival; The aims of teaching in jewish schools; Work for teachers in jewish schools; Order of Service for the Day of the New Year a. the Day of Atonement 1918 . Ezenkívül hitszónoklatai és értekezései jelennek meg az American Jewish Pulpit és a Judaism and the Science of Comparative Religion c. folyóiratokban.

11806.ht

CÍMSZÓ Grossman

SZEMÉLYNÉV Grossman Lui

SZÓCIKK 3 G Louis rabb Cincinnatiba G Igná rabb fia szül 186 febr 24 Bécsbe tanul a egyetemen aho doktorátus tett maj 188 ót Cincinnatiba rabbi Számo amerikai ango é néme tudományo társula tagja Nyugalmazot tanár cincinnati rabbiszeniináriumnak szerkesztőj Th America Israelit folyóiratnak Művei Judais an th Scienc o Religio 188 Maimonide 189 Responses Psalm an Hymn 189 Th Jewis Pulpi 189 192 Biograph o lsaa M Wis 190 Orde o Servic o Sabbat School 190 Th rea lif 191 Glimpse int lif 192 Hannuka Festival Th aim o teachin i jewis schools Wor fo teacher i jewis schools Orde o Servic fo th Da o th Ne Yea a th Da o Atonemen 191 Ezenkívü hitszónoklata é értekezése jelenne me a America Jewis Pulpi é Judais an th Scienc o Comparativ Religio c folyóiratokban

11806.h

CÍMSZ Grossma

SZEMÉLYNÉ Grossma Lu

SZÓCIK Loui rab Cincinnatib Ign rab fi szü 18 feb 2 Bécsb tanu egyeteme ah doktorátu tet ma 18 ó Cincinnatib rabb Szám amerika ang ném tudomány társul tagj Nyugalmazo taná cincinnat rabbiszeniináriumna szerkesztő T Americ Israeli folyóiratna Műve Judai a t Scien Religi 18 Maimonid 18 Response Psal a Hym 18 T Jewi Pulp 18 19 Biograp lsa Wi 19 Ord Servi Sabba Schoo 19 T re li 19 Glimps in li 19 Hannuk Festiva T ai teachi jewi school Wo f teache jewi school Ord Servi f t D t N Ye t D Atoneme 19 Ezenkív hitszónoklat értekezés jelenn m Americ Jewi Pulp Judai a t Scien Comparati Religi folyóiratokba

11806.

CÍMS Grossm

SZEMÉLYN Grossm L

SZÓCI Lou ra Cincinnati Ig ra f sz 1 fe Bécs tan egyetem a doktorát te m 1 Cincinnati rab Szá amerik an né tudomán társu tag Nyugalmaz tan cincinna rabbiszeniináriumn szerkeszt Ameri Israel folyóiratn Műv Juda Scie Relig 1 Maimoni 1 Respons Psa Hy 1 Jew Pul 1 1 Biogra ls W 1 Or Serv Sabb Scho 1 r l 1 Glimp i l 1 Hannu Festiv a teach jew schoo W teach jew schoo Or Serv Y Atonem 1 Ezenkí hitszónokla értekezé jelen Ameri Jew Pul Juda Scie Comparat Relig folyóiratokb

11806

CÍM Gross

SZEMÉLY Gross

SZÓC Lo r Cincinnat I r s f Béc ta egyete doktorá t Cincinnat ra Sz ameri a n tudomá társ ta Nyugalma ta cincinn rabbiszeniinárium szerkesz Amer Israe folyóirat Mű Jud Sci Reli Maimon Respon Ps H Je Pu Biogr l O Ser Sab Sch Glim Hann Festi teac je scho teac je scho O Ser Atone Ezenk hitszónokl értekez jele Amer Je Pu Jud Sci Compara Reli folyóiratok

1180

CÍ Gros

SZEMÉL Gros

SZÓ L Cincinna Bé t egyet doktor Cincinna r S amer tudom tár t Nyugalm t cincin rabbiszeniináriu szerkes Ame Isra folyóira M Ju Sc Rel Maimo Respo P J P Biog Se Sa Sc Gli Han Fest tea j sch tea j sch Se Aton Ezen hitszónok érteke jel Ame J P Ju Sc Compar Rel folyóirato