11808.htm

CÍMSZÓ: Grósz

SZEMÉLYNÉV: Grósz Albert

SZÓCIKK: "Grósz, 1. Albert, szemészorvos, G. Frigyes fia. szül. Nagyváradon 1819 jan. 12., megh. u. o. 1901 márc. 18. A bécsi egyetemen tanult, külföldi tanulmányútja után pedig szülővárosában telepedett le. A szabadságharc alatt az aldunai tábor törzsorvosa, majd a váradi honvéd-kórházak főorvosa volt. 1852-67-ig szülővárosának főorvosa, azután törvényszéki orvos, majd atyja halála után a szemkórház főorvosa s egyszersmind az Országos Közegészségügyi Tanács rk. tagja volt. Tanulmányai megjelentek az Orvosi Tárban (1848), az Orvosi Hetilapban (1864-66) a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálataiban (1864) és a Néptanítók Lapjában (1868). Önállóan megjelent munkái: A bölcsőde jótékonysága. A munkásnép érdekében (1853, németül is); A nagyváradi fürdők (1855); Az egyiptomi szembetegségekről (németül is 1860)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1808. címszó a lexikon => 323. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11808.htm

CÍMSZÓ: Grósz

SZEMÉLYNÉV: Grósz Albert

SZÓCIKK: Grósz, 1. Albert, szemészorvos, G. Frigyes fia. szül. Nagyváradon 1819 jan. 12., megh. u. o. 1901 márc. 18. A bécsi egyetemen tanult, külföldi tanulmányútja után pedig szülővárosában telepedett le. A szabadságharc alatt az aldunai tábor törzsorvosa, majd a váradi honvéd-kórházak főorvosa volt. 1852-67-ig szülővárosának főorvosa, azután törvényszéki orvos, majd atyja halála után a szemkórház főorvosa s egyszersmind az Országos Közegészségügyi Tanács rk. tagja volt. Tanulmányai megjelentek az Orvosi Tárban 1848 , az Orvosi Hetilapban 1864-66 a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálataiban 1864 és a Néptanítók Lapjában 1868 . Önállóan megjelent munkái: A bölcsőde jótékonysága. A munkásnép érdekében 1853, németül is ; A nagyváradi fürdők 1855 ; Az egyiptomi szembetegségekről németül is 1860 .

11808.ht

CÍMSZÓ Grós

SZEMÉLYNÉV Grós Alber

SZÓCIKK Grósz 1 Albert szemészorvos G Frigye fia szül Nagyvárado 181 jan 12. megh u o 190 márc 18 bécs egyeteme tanult külföld tanulmányútj utá pedi szülővárosába telepedet le szabadsághar alat a alduna tábo törzsorvosa maj várad honvéd-kórháza főorvos volt 1852-67-i szülővárosána főorvosa azutá törvényszék orvos maj atyj halál utá szemkórhá főorvos egyszersmin a Országo Közegészségügy Tanác rk tagj volt Tanulmánya megjelente a Orvos Tárba 184 a Orvos Hetilapba 1864-6 Magya Orvoso é Természetvizsgáló Munkálataiba 186 é Néptanító Lapjába 186 Önállóa megjelen munkái bölcsőd jótékonysága munkásné érdekébe 1853 németü i nagyvárad fürdő 185 A egyiptom szembetegségekrő németü i 186

11808.h

CÍMSZ Gró

SZEMÉLYNÉ Gró Albe

SZÓCIK Grós Alber szemészorvo Frigy fi szü Nagyvárad 18 ja 12 meg 19 már 1 béc egyetem tanul külföl tanulmányút ut ped szülővárosáb telepede l szabadságha ala aldun táb törzsorvos ma vára honvéd-kórház főorvo vol 1852-67- szülővárosán főorvos azut törvényszé orvo ma aty halá ut szemkórh főorvo egyszersmi Ország Közegészségüg Taná r tag vol Tanulmány megjelent Orvo Tárb 18 Orvo Hetilapb 1864- Magy Orvos Természetvizsgál Munkálataib 18 Néptanít Lapjáb 18 Önálló megjele munká bölcső jótékonyság munkásn érdekéb 185 német nagyvára fürd 18 egyipto szembetegségekr német 18

11808.

CÍMS Gr

SZEMÉLYN Gr Alb

SZÓCI Gró Albe szemészorv Frig f sz Nagyvára 1 j 1 me 1 má bé egyete tanu külfö tanulmányú u pe szülővárosá teleped szabadságh al aldu tá törzsorvo m vár honvéd-kórhá főorv vo 1852-67 szülővárosá főorvo azu törvénysz orv m at hal u szemkór főorv egyszersm Orszá Közegészségü Tan ta vo Tanulmán megjelen Orv Tár 1 Orv Hetilap 1864 Mag Orvo Természetvizsgá Munkálatai 1 Néptaní Lapjá 1 Önáll megjel munk bölcs jótékonysá munkás érdeké 18 néme nagyvár für 1 egyipt szembetegségek néme 1

11808

CÍM G

SZEMÉLY G Al

SZÓC Gr Alb szemészor Fri s Nagyvár m m b egyet tan külf tanulmány p szülőváros telepe szabadság a ald t törzsorv vá honvéd-kórh főor v 1852-6 szülőváros főorv az törvénys or a ha szemkó főor egyszers Orsz Közegészség Ta t v Tanulmá megjele Or Tá Or Hetila 186 Ma Orv Természetvizsg Munkálata Néptan Lapj Önál megje mun bölc jótékonys munká érdek 1 ném nagyvá fü egyip szembetegsége ném

1180SZEMÉL A

SZÓ G Al szemészo Fr Nagyvá egye ta kül tanulmán szülőváro telep szabadsá al törzsor v honvéd-kór főo 1852- szülőváro főor a törvény o h szemk főo egyszer Ors Közegészsé T Tanulm megjel O T O Hetil 18 M Or Természetvizs Munkálat Népta Lap Öná megj mu böl jótékony munk érde né nagyv f egyi szembetegség né