11809.htm

CÍMSZÓ: Grósz

SZEMÉLYNÉV: Grósz Emil

SZÓCIKK: "2. G. Emil*, orvostanár, szül. Nagyváradon 1865 szept. 30. A budapesti egyetemen tanult, azután hosszabb tanulmányútra ment, majd Schulek tanár asszisztense, 1894. magántanár és a szemklinika igazgatóhelyettese, 1900-4-ig a Szt. János, Szt. Rókus és Szt. István kórházak szemész-főorvosa, trachomaügyi kormánybiztos, 1905. pedig a szemészet nyilv. rendes egyetemi tanára és az I. szemklinika igazgatója lett. Alelnöke az orvosi továbbképzés központi bizottságának, szerkesztője a Szemészet és az Orvos képzés c. folyóiratoknak, főtitkára volt az 1909. Budapesten tartott nemzetközi orvoskongresszus- nak es tagja számos külföldi tudományos testületnek. 1909 óta udv. tanácsos. Munkatársa több kiváló külföldi szakfolyóiratnak. Nagyobb művei: Szemészett diagnosztika (1893); A vasúti alkalmazottak látásáról (1895); Előadások a szemtükrözésről (1897); A szembajok összefüggése a szervezet egyéb betegségeivel (1900); A szem vizsgálásának módszerei (1902); A szemészet kézikönyve (1909); Über einige Operationsmeitoden (1921). Ezeken kívül: Az egyetemek magántanári intézménye (1896); Az orvosképzés új rendje Magyarországon (1902). Előadások, beszédek, tanulmányok (1925)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1809. címszó a lexikon => 323. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11809.htm

CÍMSZÓ: Grósz

SZEMÉLYNÉV: Grósz Emil

SZÓCIKK: 2. G. Emil*, orvostanár, szül. Nagyváradon 1865 szept. 30. A budapesti egyetemen tanult, azután hosszabb tanulmányútra ment, majd Schulek tanár asszisztense, 1894. magántanár és a szemklinika igazgatóhelyettese, 1900-4-ig a Szt. János, Szt. Rókus és Szt. István kórházak szemész-főorvosa, trachomaügyi kormánybiztos, 1905. pedig a szemészet nyilv. rendes egyetemi tanára és az I. szemklinika igazgatója lett. Alelnöke az orvosi továbbképzés központi bizottságának, szerkesztője a Szemészet és az Orvos képzés c. folyóiratoknak, főtitkára volt az 1909. Budapesten tartott nemzetközi orvoskongresszus- nak es tagja számos külföldi tudományos testületnek. 1909 óta udv. tanácsos. Munkatársa több kiváló külföldi szakfolyóiratnak. Nagyobb művei: Szemészett diagnosztika 1893 ; A vasúti alkalmazottak látásáról 1895 ; Előadások a szemtükrözésről 1897 ; A szembajok összefüggése a szervezet egyéb betegségeivel 1900 ; A szem vizsgálásának módszerei 1902 ; A szemészet kézikönyve 1909 ; Über einige Operationsmeitoden 1921 . Ezeken kívül: Az egyetemek magántanári intézménye 1896 ; Az orvosképzés új rendje Magyarországon 1902 . Előadások, beszédek, tanulmányok 1925 .

11809.ht

CÍMSZÓ Grós

SZEMÉLYNÉV Grós Emi

SZÓCIKK 2 G Emil* orvostanár szül Nagyvárado 186 szept 30 budapest egyeteme tanult azutá hosszab tanulmányútr ment maj Schule taná asszisztense 1894 magántaná é szemklinik igazgatóhelyettese 1900-4-i Szt János Szt Róku é Szt Istvá kórháza szemész-főorvosa trachomaügy kormánybiztos 1905 pedi szemésze nyilv rende egyetem tanár é a I szemklinik igazgatój lett Alelnök a orvos továbbképzé központ bizottságának szerkesztőj Szemésze é a Orvo képzé c folyóiratoknak főtitkár vol a 1909 Budapeste tartot nemzetköz orvoskongresszus na e tagj számo külföld tudományo testületnek 190 ót udv tanácsos Munkatárs töb kivál külföld szakfolyóiratnak Nagyob művei Szemészet diagnosztik 189 vasút alkalmazotta látásáró 189 Előadáso szemtükrözésrő 189 szembajo összefüggés szerveze egyé betegségeive 190 sze vizsgálásána módszere 190 szemésze kézikönyv 190 Übe einig Operationsmeitode 192 Ezeke kívül A egyeteme magántanár intézmény 189 A orvosképzé ú rendj Magyarországo 190 Előadások beszédek tanulmányo 192

11809.h

CÍMSZ Gró

SZEMÉLYNÉ Gró Em

SZÓCIK Emil orvostaná szü Nagyvárad 18 szep 3 budapes egyetem tanul azut hossza tanulmányút men ma Schul tan asszisztens 189 magántan szemklini igazgatóhelyettes 1900-4- Sz Jáno Sz Rók Sz Istv kórház szemész-főorvos trachomaüg kormánybizto 190 ped szemész nyil rend egyete taná szemklini igazgató let Alelnö orvo továbbképz közpon bizottságána szerkesztő Szemész Orv képz folyóiratokna főtitká vo 190 Budapest tarto nemzetkö orvoskongresszu n tag szám külföl tudomány testületne 19 ó ud tanácso Munkatár tö kivá külföl szakfolyóiratna Nagyo műve Szemésze diagnoszti 18 vasú alkalmazott látásár 18 Előadás szemtükrözésr 18 szembaj összefüggé szervez egy betegségeiv 19 sz vizsgálásán módszer 19 szemész kéziköny 19 Üb eini Operationsmeitod 19 Ezek kívü egyetem magántaná intézmén 18 orvosképz rend Magyarország 19 Előadáso beszéde tanulmány 19

11809.

CÍMS Gr

SZEMÉLYN Gr E

SZÓCI Emi orvostan sz Nagyvára 1 sze budape egyete tanu azu hossz tanulmányú me m Schu ta assziszten 18 magánta szemklin igazgatóhelyette 1900-4 S Ján S Ró S Ist kórhá szemész-főorvo trachomaü kormánybizt 19 pe szemés nyi ren egyet tan szemklin igazgat le Aleln orv továbbkép közpo bizottságán szerkeszt Szemés Or kép folyóiratokn főtitk v 19 Budapes tart nemzetk orvoskongressz ta szá külfö tudomán testületn 1 u tanács Munkatá t kiv külfö szakfolyóiratn Nagy műv Szemész diagnoszt 1 vas alkalmazot látásá 1 Előadá szemtükrözés 1 szemba összefügg szerve eg betegségei 1 s vizsgálásá módsze 1 szemés kézikön 1 Ü ein Operationsmeito 1 Eze kív egyete magántan intézmé 1 orvoskép ren Magyarorszá 1 Előadás beszéd tanulmán 1

11809

CÍM G

SZEMÉLY G

SZÓC Em orvosta s Nagyvár sz budap egyet tan az hoss tanulmány m Sch t assziszte 1 magánt szemkli igazgatóhelyett 1900- Já R Is kórh szemész-főorv trachoma kormánybiz 1 p szemé ny re egye ta szemkli igazga l Alel or továbbké közp bizottságá szerkesz Szemé O ké folyóiratok főtit 1 Budape tar nemzet orvoskongress t sz külf tudomá testület tanác Munkat ki külf szakfolyóirat Nag mű Szemés diagnosz va alkalmazo látás Előad szemtükrözé szemb összefüg szerv e betegsége vizsgálás módsz szemé kézikö ei Operationsmeit Ez kí egyet magánta intézm orvoské re Magyarorsz Előadá beszé tanulmá

1180SZEMÉL

SZÓ E orvost Nagyvá s buda egye ta a hos tanulmán Sc assziszt magán szemkl igazgatóhelyet 1900 J I kór szemész-főor trachom kormánybi szem n r egy t szemkl igazg Ale o továbbk köz bizottság szerkes Szem k folyóirato főti Budap ta nemze orvoskongres s kül tudom testüle taná Munka k kül szakfolyóira Na m Szemé diagnos v alkalmaz látá Előa szemtükröz szem összefü szer betegség vizsgálá móds szem kézik e Operationsmei E k egye magánt intéz orvosk r Magyarors Előad besz tanulm