11816.htm

CÍMSZÓ: Groszmann

SZEMÉLYNÉV: Groszmann Zsigmond

SZÓCIKK: "4.  G. Zsigmond, rabbi, szül. Budapesten 1880 márc. 15. 1895-1905-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1904-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1906. pedig rabbivá. Azóta pesti segédrabbi, majd rabbi és rabbihivataligazgató. Az Országos Rabbiegyesület titkára. A XIX. sz. béli magyar zsidóélet legkiválóbb ismerője és historikusa. Történelmi kutatásainak eredményeiről számos cikket és jeles tanulmányt írt a magyarországi felekezeti lapokban. A Pesti Izr. Hitközségről írt kitűnő monográfiája megjelent 1927. a hitközség 125 éves jubileuma alkalmából. A XIX. sz. zsidó életéről írt tanulmányai mintaszerűek és nemcsak szabatosságukkal és lelkiismeretességükkel tűnnek ki, de az anyag áttekinthető rendezésével és a megírás tiszta stílusával is. Jelen lexikon munkatársa. Művei: Georgievics Bertalan XVI sz-beli magyar író (Budapest, 1904); A recepciós mozgalom politikai története (Budapest. 1915); A magyar zsidók V, Ferdinánd alatt (Budapest, 1916); A magyar zsidók a XIX. sz. közepén (Budapest, 1917). Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, az Egyenlőségben, Múlt és Jövőben, a Blau Emlékkönyvben, a Magyar Izraelben, a Hitközségi Szemlében, a Magyar Zsinagógában jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1816. címszó a lexikon => 324. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11816.htm

CÍMSZÓ: Groszmann

SZEMÉLYNÉV: Groszmann Zsigmond

SZÓCIKK: 4. G. Zsigmond, rabbi, szül. Budapesten 1880 márc. 15. 1895-1905-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1904-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1906. pedig rabbivá. Azóta pesti segédrabbi, majd rabbi és rabbihivataligazgató. Az Országos Rabbiegyesület titkára. A XIX. sz. béli magyar zsidóélet legkiválóbb ismerője és historikusa. Történelmi kutatásainak eredményeiről számos cikket és jeles tanulmányt írt a magyarországi felekezeti lapokban. A Pesti Izr. Hitközségről írt kitűnő monográfiája megjelent 1927. a hitközség 125 éves jubileuma alkalmából. A XIX. sz. zsidó életéről írt tanulmányai mintaszerűek és nemcsak szabatosságukkal és lelkiismeretességükkel tűnnek ki, de az anyag áttekinthető rendezésével és a megírás tiszta stílusával is. Jelen lexikon munkatársa. Művei: Georgievics Bertalan XVI sz-beli magyar író Budapest, 1904 ; A recepciós mozgalom politikai története Budapest. 1915 ; A magyar zsidók V, Ferdinánd alatt Budapest, 1916 ; A magyar zsidók a XIX. sz. közepén Budapest, 1917 . Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, az Egyenlőségben, Múlt és Jövőben, a Blau Emlékkönyvben, a Magyar Izraelben, a Hitközségi Szemlében, a Magyar Zsinagógában jelentek meg.

11816.ht

CÍMSZÓ Groszman

SZEMÉLYNÉV Groszman Zsigmon

SZÓCIKK 4 G Zsigmond rabbi szül Budapeste 188 márc 15 1895-1905-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1904-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1906 pedi rabbivá Azót pest segédrabbi maj rabb é rabbihivataligazgató A Országo Rabbiegyesüle titkára XIX sz bél magya zsidóéle legkiválób ismerőj é historikusa Történelm kutatásaina eredményeirő számo cikke é jele tanulmány ír magyarország felekezet lapokban Pest Izr Hitközségrő ír kitűn monográfiáj megjelen 1927 hitközsé 12 éve jubileum alkalmából XIX sz zsid életérő ír tanulmánya mintaszerűe é nemcsa szabatosságukka é lelkiismeretességükke tűnne ki d a anya áttekinthet rendezéséve é megírá tiszt stílusáva is Jele lexiko munkatársa Művei Georgievic Bertala XV sz-bel magya ír Budapest 190 recepció mozgalo politika történet Budapest 191 magya zsidó V Ferdinán alat Budapest 191 magya zsidó XIX sz közepé Budapest 191 Cikke Magya Zsid Szemlében a Egyenlőségben Múl é Jövőben Bla Emlékkönyvben Magya Izraelben Hitközség Szemlében Magya Zsinagógába jelente meg

11816.h

CÍMSZ Groszma

SZEMÉLYNÉ Groszma Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon rabb szü Budapest 18 már 1 1895-1905- vo budapes Rabbikép növendék 1904-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 190 ped rabbiv Azó pes segédrabb ma rab rabbihivataligazgat Ország Rabbiegyesül titkár XI s bé magy zsidóél legkiváló ismerő historikus Történel kutatásain eredményeir szám cikk jel tanulmán í magyarorszá felekeze lapokba Pes Iz Hitközségr í kitű monográfiá megjele 192 hitközs 1 év jubileu alkalmábó XI s zsi életér í tanulmány mintaszerű nemcs szabatosságukk lelkiismeretességükk tűnn k any áttekinthe rendezésév megír tisz stílusáv i Jel lexik munkatárs Műve Georgievi Bertal X sz-be magy í Budapes 19 recepci mozgal politik történe Budapes 19 magy zsid Ferdiná ala Budapes 19 magy zsid XI s közep Budapes 19 Cikk Magy Zsi Szemlébe Egyenlőségbe Mú Jövőbe Bl Emlékkönyvbe Magy Izraelbe Hitközsé Szemlébe Magy Zsinagógáb jelent me

11816.

CÍMS Groszm

SZEMÉLYN Groszm Zsigm

SZÓCI Zsigmo rab sz Budapes 1 má 1895-1905 v budape Rabbiké növendé 1904- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi Az pe segédrab m ra rabbihivataligazga Orszá Rabbiegyesü titká X b mag zsidóé legkivál ismer historiku Történe kutatásai eredményei szá cik je tanulmá magyarorsz felekez lapokb Pe I Hitközség kit monográfi megjel 19 hitköz é jubile alkalmáb X zs életé tanulmán mintaszer nemc szabatosságuk lelkiismeretességük tűn an áttekinth rendezésé megí tis stílusá Je lexi munkatár Műv Georgiev Berta sz-b mag Budape 1 recepc mozga politi történ Budape 1 mag zsi Ferdin al Budape 1 mag zsi X köze Budape 1 Cik Mag Zs Szemléb Egyenlőségb M Jövőb B Emlékkönyvb Mag Izraelb Hitközs Szemléb Mag Zsinagógá jelen m

11816

CÍM Grosz

SZEMÉLY Grosz Zsig

SZÓC Zsigm ra s Budape m 1895-190 budap Rabbik növend 1904 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb A p segédra r rabbihivataligazg Orsz Rabbiegyes titk ma zsidó legkivá isme historik Történ kutatása eredménye sz ci j tanulm magyarors feleke lapok P Hitközsé ki monográf megje 1 hitkö jubil alkalmá z élet tanulmá mintasze nem szabatosságu lelkiismeretességü tű a áttekint rendezés meg ti stílus J lex munkatá Mű Georgie Bert sz- ma Budap recep mozg polit törté Budap ma zs Ferdi a Budap ma zs köz Budap Ci Ma Z Szemlé Egyenlőség Jövő Emlékkönyv Ma Izrael Hitköz Szemlé Ma Zsinagóg jele

1181

CÍ Gros

SZEMÉL Gros Zsi

SZÓ Zsig r Budap 1895-19 buda Rabbi növen 190 av bölcsészdok Budape rab segédr rabbihivataligaz Ors Rabbiegye tit m zsid legkiv ism histori Törté kutatás eredmény s c tanul magyaror felek lapo Hitközs k monográ megj hitk jubi alkalm éle tanulm mintasz ne szabatosság lelkiismeretesség t áttekin rendezé me t stílu le munkat M Georgi Ber sz m Buda rece moz poli tört Buda m z Ferd Buda m z kö Buda C M Szeml Egyenlősé Jöv Emlékköny M Izrae Hitkö Szeml M Zsinagó jel