11818.htm

CÍMSZÓ: Gruby

SZEMÉLYNÉV: Gruby Dávid

SZÓCIKK: "Gruby Dávid, orvos, szül. Kiskéren (Bács.vm.) 1810 aug. 20., megh. Parisban 1898 nov. 14. 1829-ben a pesti piaristák gimnáziumában humaniórák tanulmányát befejezvén, Bécsbe ment és az ottani egyetemen az orvosi fakultás előadásait hallgatta. Vegytan és anatómia voltak kedvenc tárgyai. Nagy nélkülözések közt kifejtett szorgalma és tudása által magára fordította az egyetem két híres tanárának: Wattmann és Rokytánszky figyelmét és jóindulatát. Ott nyert 1834 orvosdoktori oklevelet. Wattmann ajánlására kórházi tanársegédnek akarták kinevezni, ha kikeresztelkedik. Hitét elhagyni nem akarván eltávozott Bécsből, felkereste a londoni és, európai egyetemeket, míg 1842 körül véglegesen Parisban telepedett meg és ott gyógyítói sikerei folytán híres és nagyon keresett orvos, de drasztikus gyógymódja, különcködései és önzetlensége miatt ismert alakja lett a párisi mondén világnak. Páciensei voltak többek között Heine, Rachel, ifj. Dumas, Balzac, Chopin, Ambr. Thomas, Emil Olivier, Gambetta és sok magyar emigráns. Személyét Daudet Les rois en exil c. regénye utolsó fejezetében Bouchereau orvos alakjában mutatta be. Gruby volt egyike azoknak kik először foglalkoztak mikroszkopikus kórbonctani kísérletekkel. Vagyonának nagy részét jótékony célra fordította. Számos értékes orvosi cikket írt. Főművei: Observationes Microsoopicae ad Marphologiam Pathalogicam Spectantes (Viennae 1839); Morphologia Fliudorum Pathalogicorum (Viennae 1840)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1818. címszó a lexikon => 324. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11818.htm

CÍMSZÓ: Gruby

SZEMÉLYNÉV: Gruby Dávid

SZÓCIKK: Gruby Dávid, orvos, szül. Kiskéren Bács.vm. 1810 aug. 20., megh. Parisban 1898 nov. 14. 1829-ben a pesti piaristák gimnáziumában humaniórák tanulmányát befejezvén, Bécsbe ment és az ottani egyetemen az orvosi fakultás előadásait hallgatta. Vegytan és anatómia voltak kedvenc tárgyai. Nagy nélkülözések közt kifejtett szorgalma és tudása által magára fordította az egyetem két híres tanárának: Wattmann és Rokytánszky figyelmét és jóindulatát. Ott nyert 1834 orvosdoktori oklevelet. Wattmann ajánlására kórházi tanársegédnek akarták kinevezni, ha kikeresztelkedik. Hitét elhagyni nem akarván eltávozott Bécsből, felkereste a londoni és, európai egyetemeket, míg 1842 körül véglegesen Parisban telepedett meg és ott gyógyítói sikerei folytán híres és nagyon keresett orvos, de drasztikus gyógymódja, különcködései és önzetlensége miatt ismert alakja lett a párisi mondén világnak. Páciensei voltak többek között Heine, Rachel, ifj. Dumas, Balzac, Chopin, Ambr. Thomas, Emil Olivier, Gambetta és sok magyar emigráns. Személyét Daudet Les rois en exil c. regénye utolsó fejezetében Bouchereau orvos alakjában mutatta be. Gruby volt egyike azoknak kik először foglalkoztak mikroszkopikus kórbonctani kísérletekkel. Vagyonának nagy részét jótékony célra fordította. Számos értékes orvosi cikket írt. Főművei: Observationes Microsoopicae ad Marphologiam Pathalogicam Spectantes Viennae 1839 ; Morphologia Fliudorum Pathalogicorum Viennae 1840 .

11818.ht

CÍMSZÓ Grub

SZEMÉLYNÉV Grub Dávi

SZÓCIKK Grub Dávid orvos szül Kiskére Bács.vm 181 aug 20. megh Parisba 189 nov 14 1829-be pest piaristá gimnáziumába humaniórá tanulmányá befejezvén Bécsb men é a ottan egyeteme a orvos fakultá előadásai hallgatta Vegyta é anatómi volta kedven tárgyai Nag nélkülözése köz kifejtet szorgalm é tudás álta magár fordított a egyete ké híre tanárának Wattman é Rokytánszk figyelmé é jóindulatát Ot nyer 183 orvosdoktor oklevelet Wattman ajánlásár kórház tanársegédne akartá kinevezni h kikeresztelkedik Hité elhagyn ne akarvá eltávozot Bécsből felkerest london és európa egyetemeket mí 184 körü véglegese Parisba telepedet me é ot gyógyító sikere folytá híre é nagyo kereset orvos d drasztiku gyógymódja különcködése é önzetlenség miat ismer alakj let páris mondé világnak Páciense volta többe közöt Heine Rachel ifj Dumas Balzac Chopin Ambr Thomas Emi Olivier Gambett é so magya emigráns Személyé Daude Le roi e exi c regény utols fejezetébe Boucherea orvo alakjába mutatt be Grub vol egyik azokna ki előszö foglalkozta mikroszkopiku kórbonctan kísérletekkel Vagyonána nag részé jótékon célr fordította Számo értéke orvos cikke írt Főművei Observatione Microsoopica a Marphologia Pathalogica Spectante Vienna 183 Morphologi Fliudoru Pathalogicoru Vienna 184

11818.h

CÍMSZ Gru

SZEMÉLYNÉ Gru Dáv

SZÓCIK Gru Dávi orvo szü Kiskér Bács.v 18 au 20 meg Parisb 18 no 1 1829-b pes piarist gimnáziumáb humaniór tanulmány befejezvé Bécs me otta egyetem orvo fakult előadása hallgatt Vegyt anatóm volt kedve tárgya Na nélkülözés kö kifejte szorgal tudá ált magá fordítot egyet k hír tanárána Wattma Rokytánsz figyelm jóindulatá O nye 18 orvosdokto oklevele Wattma ajánlásá kórhá tanársegédn akart kinevezn kikeresztelkedi Hit elhagy n akarv eltávozo Bécsbő felkeres londo é európ egyetemeke m 18 kör végleges Parisb telepede m o gyógyít siker folyt hír nagy kerese orvo drasztik gyógymódj különcködés önzetlensé mia isme alak le pári mond világna Páciens volt több közö Hein Rache if Duma Balza Chopi Amb Thoma Em Olivie Gambet s magy emigrán Személy Daud L ro ex regén utol fejezetéb Bouchere orv alakjáb mutat b Gru vo egyi azokn k elősz foglalkozt mikroszkopik kórboncta kísérletekke Vagyonán na rész jótéko cél fordított Szám érték orvo cikk ír Főműve Observation Microsoopic Marphologi Pathalogic Spectant Vienn 18 Morpholog Fliudor Pathalogicor Vienn 18

11818.

CÍMS Gr

SZEMÉLYN Gr Dá

SZÓCI Gr Dáv orv sz Kiské Bács. 1 a 2 me Paris 1 n 1829- pe piaris gimnáziumá humanió tanulmán befejezv Béc m ott egyete orv fakul előadás hallgat Vegy anató vol kedv tárgy N nélkülözé k kifejt szorga tud ál mag fordíto egye hí tanárán Wattm Rokytáns figyel jóindulat ny 1 orvosdokt oklevel Wattm ajánlás kórh tanársegéd akar kinevez kikeresztelked Hi elhag akar eltávoz Bécsb felkere lond euró egyetemek 1 kö véglege Paris teleped gyógyí sike foly hí nag keres orv draszti gyógymód különcködé önzetlens mi ism ala l pár mon világn Pácien vol töb köz Hei Rach i Dum Balz Chop Am Thom E Olivi Gambe mag emigrá Személ Dau r e regé uto fejezeté Boucher or alakjá muta Gr v egy azok elős foglalkoz mikroszkopi kórbonct kísérletekk Vagyoná n rés jóték cé fordítot Szá érté orv cik í Főműv Observatio Microsoopi Marpholog Pathalogi Spectan Vien 1 Morpholo Fliudo Pathalogico Vien 1

11818

CÍM G

SZEMÉLY G D

SZÓC G Dá or s Kisk Bács m Pari 1829 p piari gimnázium humani tanulmá befejez Bé ot egyet or faku előadá hallga Veg anat vo ked tárg nélkülöz kifej szorg tu á ma fordít egy h tanárá Watt Rokytán figye jóindula n orvosdok okleve Watt ajánlá kór tanársegé aka kineve kikeresztelke H elha aka eltávo Bécs felker lon eur egyeteme k végleg Pari telepe gyógy sik fol h na kere or draszt gyógymó különcköd önzetlen m is al pá mo világ Pácie vo tö kö He Rac Du Bal Cho A Tho Oliv Gamb ma emigr Szemé Da reg ut fejezet Bouche o alakj mut G eg azo elő foglalko mikroszkop kórbonc kísérletek Vagyon ré jóté c fordíto Sz ért or ci Főmű Observati Microsoop Marpholo Pathalog Specta Vie Morphol Fliud Pathalogic Vie

1181SZEMÉL

SZÓ D o Kis Bác Par 182 piar gimnáziu human tanulm befeje B o egye o fak előad hallg Ve ana v ke tár nélkülö kife szor t m fordí eg tanár Wat Rokytá figy jóindul orvosdo oklev Wat ajánl kó tanárseg ak kinev kikeresztelk elh ak eltáv Béc felke lo eu egyetem végle Par telep gyóg si fo n ker o drasz gyógym különckö önzetle i a p m vilá Páci v t k H Ra D Ba Ch Th Oli Gam m emig Szem D re u fejeze Bouch alak mu e az el foglalk mikroszko kórbon kísérlete Vagyo r jót fordít S ér o c Főm Observat Microsoo Marphol Pathalo Spect Vi Morpho Fliu Pathalogi Vi