11827.htm

CÍMSZÓ: Grünhut

SZEMÉLYNÉV: Grünhut Adolf

SZÓCIKK: Grünhut, 1. Adolf, orvos és spiritiszta, szül. Budapesten 1826 jún. 29., megh. u. o. 1906. Bár diplomás orvos volt, a szabadságharcban katonorvosi minőségben delejességgel gyógykezelt. Később a hasonszervi gyógykezelés híve, majd spiritiszta lett. Ő alapította a Budapesti Szellem-búvárok Egyletét a hetvenes években és szerkesztette ennek Reflexionen über die Geisterwelt és Reformierende Blátter c. folyóiratát, majd 1899. az első magyar nyelvű spiritiszta szakközlönyt, az Égi világosságot, mely bizonyos népszerűségre tett szert, miután G. a tárgykörét könnyed és élvezhető formában tudta közölni.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1827. címszó a lexikon => 325. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11827.htm

CÍMSZÓ: Grünhut

SZEMÉLYNÉV: Grünhut Adolf

SZÓCIKK: Grünhut, 1. Adolf, orvos és spiritiszta, szül. Budapesten 1826 jún. 29., megh. u. o. 1906. Bár diplomás orvos volt, a szabadságharcban katonorvosi minőségben delejességgel gyógykezelt. Később a hasonszervi gyógykezelés híve, majd spiritiszta lett. Ő alapította a Budapesti Szellem-búvárok Egyletét a hetvenes években és szerkesztette ennek Reflexionen über die Geisterwelt és Reformierende Blátter c. folyóiratát, majd 1899. az első magyar nyelvű spiritiszta szakközlönyt, az Égi világosságot, mely bizonyos népszerűségre tett szert, miután G. a tárgykörét könnyed és élvezhető formában tudta közölni.

11827.ht

CÍMSZÓ Grünhu

SZEMÉLYNÉV Grünhu Adol

SZÓCIKK Grünhut 1 Adolf orvo é spiritiszta szül Budapeste 182 jún 29. megh u o 1906 Bá diplomá orvo volt szabadságharcba katonorvos minőségbe delejességge gyógykezelt Későb hasonszerv gyógykezelé híve maj spiritiszt lett alapított Budapest Szellem-búváro Egyleté hetvene évekbe é szerkesztett enne Reflexione übe di Geisterwel é Reformierend Blátte c folyóiratát maj 1899 a els magya nyelv spiritiszt szakközlönyt a Ég világosságot mel bizonyo népszerűségr tet szert miutá G tárgyköré könnye é élvezhet formába tudt közölni

11827.h

CÍMSZ Grünh

SZEMÉLYNÉ Grünh Ado

SZÓCIK Grünhu Adol orv spiritiszt szü Budapest 18 jú 29 meg 190 B diplom orv vol szabadságharcb katonorvo minőségb delejességg gyógykezel Késő hasonszer gyógykezel hív ma spiritisz let alapítot Budapes Szellem-búvár Egylet hetven évekb szerkesztet enn Reflexion üb d Geisterwe Reformieren Blátt folyóiratá ma 189 el magy nyel spiritisz szakközlöny É világosságo me bizony népszerűség te szer miut tárgykör könny élvezhe formáb tud közöln

11827.

CÍMS Grün

SZEMÉLYN Grün Ad

SZÓCI Grünh Ado or spiritisz sz Budapes 1 j 2 me 19 diplo or vo szabadságharc katonorv minőség delejesség gyógykeze Kés hasonsze gyógykeze hí m spiritis le alapíto Budape Szellem-búvá Egyle hetve évek szerkeszte en Reflexio ü Geisterw Reformiere Blát folyóirat m 18 e mag nye spiritis szakközlön világosság m bizon népszerűsé t sze miu tárgykö könn élvezh formá tu közöl

11827

CÍM Grü

SZEMÉLY Grü A

SZÓC Grün Ad o spiritis s Budape m 1 dipl o v szabadsághar katonor minősé delejessé gyógykez Ké hasonsz gyógykez h spiriti l alapít Budap Szellem-búv Egyl hetv éve szerkeszt e Reflexi Geister Reformier Blá folyóira 1 ma ny spiriti szakközlö világossá bizo népszerűs sz mi tárgyk kön élvez form t közö

1182

CÍ Gr

SZEMÉL Gr

SZÓ Grü A spiriti Budap dip szabadságha katono minős delejess gyógyke K hasons gyógyke spirit alapí Buda Szellem-bú Egy het év szerkesz Reflex Geiste Reformie Bl folyóir m n spirit szakközl világoss biz népszerű s m tárgy kö élve for köz