11832.htm

CÍMSZÓ: Grünhut

SZEMÉLYNÉV: Grünhot Lázár

SZÓCIKK: "5.  G. Lázár, rabbi, szül. Gerenda községben 1850., megh. Jeruzsálemben. Miután jesivákon igen fiatalon rabbi-diplomát szerzett, Berlinbe ment, ahol a Hildesheimer-rabbiszemináriumon tanult és Bernben doktorátust szerzett. Ezután Temesváron lett rabbi, de már 1892. lemondott, mert a jeruzsálemi árvaház igazgatójának nevezték ki. Művei: Kritische Untersuchung des Midrasch Koheleth Rabbah (1892); Das Verbot des Genusses von Gesáuertem am Rüsttage des Pessach festes (a Zeitschrift f Evangelische Theologie 1894-98. köteteiben); Midrasch Schir haschirim, (1897); Széfer ha-Likkútim (I-VI. 1898-903); Ezra und Nchemiah. Kritis h er- ladutert (1899. és köv.); Saadja Gaon und sein Kommentar zum Buche Daniel; Ezra und Nehemiah (I-II. 1899-1902, St. Petersburg); Jalkut ha-Machiri zu den Sprüchen Salamos (1902); Die Reisebeschreibungen des Benjamin von Tudela (fordítással, szöveggel és bevezetéssel, 1903)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1832. címszó a lexikon => 326. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11832.htm

CÍMSZÓ: Grünhut

SZEMÉLYNÉV: Grünhot Lázár

SZÓCIKK: 5. G. Lázár, rabbi, szül. Gerenda községben 1850., megh. Jeruzsálemben. Miután jesivákon igen fiatalon rabbi-diplomát szerzett, Berlinbe ment, ahol a Hildesheimer-rabbiszemináriumon tanult és Bernben doktorátust szerzett. Ezután Temesváron lett rabbi, de már 1892. lemondott, mert a jeruzsálemi árvaház igazgatójának nevezték ki. Művei: Kritische Untersuchung des Midrasch Koheleth Rabbah 1892 ; Das Verbot des Genusses von Gesáuertem am Rüsttage des Pessach festes a Zeitschrift f Evangelische Theologie 1894-98. köteteiben ; Midrasch Schir haschirim, 1897 ; Széfer ha-Likkútim I-VI. 1898-903 ; Ezra und Nchemiah. Kritis h er- ladutert 1899. és köv. ; Saadja Gaon und sein Kommentar zum Buche Daniel; Ezra und Nehemiah I-II. 1899-1902, St. Petersburg ; Jalkut ha-Machiri zu den Sprüchen Salamos 1902 ; Die Reisebeschreibungen des Benjamin von Tudela fordítással, szöveggel és bevezetéssel, 1903 .

11832.ht

CÍMSZÓ Grünhu

SZEMÉLYNÉV Grünho Lázá

SZÓCIKK 5 G Lázár rabbi szül Gerend községbe 1850. megh Jeruzsálemben Miutá jesiváko ige fiatalo rabbi-diplomá szerzett Berlinb ment aho Hildesheimer-rabbiszemináriumo tanul é Bernbe doktorátus szerzett Ezutá Temesváro let rabbi d má 1892 lemondott mer jeruzsálem árvahá igazgatójána nevezté ki Művei Kritisch Untersuchun de Midrasc Kohelet Rabba 189 Da Verbo de Genusse vo Gesáuerte a Rüsttag de Pessac feste Zeitschrif Evangelisch Theologi 1894-98 köteteibe Midrasc Schi haschirim 189 Széfe ha-Likkúti I-VI 1898-90 Ezr un Nchemiah Kriti er laduter 1899 é köv Saadj Gao un sei Kommenta zu Buch Daniel Ezr un Nehemia I-II 1899-1902 St Petersbur Jalku ha-Machir z de Sprüche Salamo 190 Di Reisebeschreibunge de Benjami vo Tudel fordítással szövegge é bevezetéssel 190

11832.h

CÍMSZ Grünh

SZEMÉLYNÉ Grünh Láz

SZÓCIK Lázá rabb szü Geren községb 1850 meg Jeruzsálembe Miut jesivák ig fiatal rabbi-diplom szerzet Berlin men ah Hildesheimer-rabbiszeminárium tanu Bernb doktorátu szerzet Ezut Temesvár le rabb m 189 lemondot me jeruzsále árvah igazgatóján nevezt k Műve Kritisc Untersuchu d Midras Kohele Rabb 18 D Verb d Genuss v Gesáuert Rüstta d Pessa fest Zeitschri Evangelisc Theolog 1894-9 köteteib Midras Sch haschiri 18 Széf ha-Likkút I-V 1898-9 Ez u Nchemia Krit e ladute 189 kö Saad Ga u se Komment z Buc Danie Ez u Nehemi I-I 1899-190 S Petersbu Jalk ha-Machi d Sprüch Salam 19 D Reisebeschreibung d Benjam v Tude fordítássa szövegg bevezetésse 19

11832.

CÍMS Grün

SZEMÉLYN Grün Lá

SZÓCI Láz rab sz Gere község 185 me Jeruzsálemb Miu jesivá i fiata rabbi-diplo szerze Berli me a Hildesheimer-rabbiszemináriu tan Bern doktorát szerze Ezu Temesvá l rab 18 lemondo m jeruzsál árva igazgatójá nevez Műv Kritis Untersuch Midra Kohel Rab 1 Ver Genus Gesáuer Rüstt Pess fes Zeitschr Evangelis Theolo 1894- kötetei Midra Sc haschir 1 Szé ha-Likkú I- 1898- E Nchemi Kri ladut 18 k Saa G s Kommen Bu Dani E Nehem I- 1899-19 Petersb Jal ha-Mach Sprüc Sala 1 Reisebeschreibun Benja Tud fordításs szöveg bevezetéss 1

11832

CÍM Grü

SZEMÉLY Grü L

SZÓC Lá ra s Ger közsé 18 m Jeruzsálem Mi jesiv fiat rabbi-dipl szerz Berl m Hildesheimer-rabbiszeminári ta Ber doktorá szerz Ez Temesv ra 1 lemond jeruzsá árv igazgatój neve Mű Kriti Untersuc Midr Kohe Ra Ve Genu Gesáue Rüst Pes fe Zeitsch Evangeli Theol 1894 kötete Midr S haschi Sz ha-Likk I 1898 Nchem Kr ladu 1 Sa Komme B Dan Nehe I 1899-1 Peters Ja ha-Mac Sprü Sal Reisebeschreibu Benj Tu fordítás szöve bevezetés

1183

CÍ Gr

SZEMÉL Gr

SZÓ L r Ge közs 1 Jeruzsále M jesi fia rabbi-dip szer Ber Hildesheimer-rabbiszeminár t Be doktor szer E Temes r lemon jeruzs ár igazgató nev M Krit Untersu Mid Koh R V Gen Gesáu Rüs Pe f Zeitsc Evangel Theo 189 kötet Mid hasch S ha-Lik 189 Nche K lad S Komm Da Neh 1899- Peter J ha-Ma Spr Sa Reisebeschreib Ben T fordítá szöv bevezeté