11842.htm

CÍMSZÓ: Guthi

SZEMÉLYNÉV: Guthi Soma

SZÓCIKK: "Guthi Soma, író és ügyvéd, szül. Tállyán 1866. Miután a budapesti egyetemen elvégezte a jogi fakultást, ügyvéd lett, de egyszersmind élénk hírlapírói tevékenységet fejtett ki. Főleg humoros rajzaival tűnt ki s ezek magyar és német nyelven hét kötetben jelentek meg. Munkatársa volt a Pesti Hírlapnak és a Pesti Naplónak, mely utóbbiba írta Fekete Könyv c. megjelent bűnügyi novelláit. Bohózatait és vígjátékait előadták a Nemzeti Színházban, a Népszínházban és Vígszínházban. Ilyenek: Doktor Szeleburdi; A zsadányi boszorkány; Házasodjunk; Egy nap a paradicsomban; A szaharai konzul; Jupitier és társai; A brezováci hős; Smólen Tóni ; A módi zsidó; Kormánybiztos; Az éjjeli ügyész; A mozgópostásné; Az utolsó mohikán; A cilinder; Gyengédség, továbbá több kabaréjelenetet. Ezeken kívül Rákosi Viktorral együtt írta:Sapoleon öcsém; Tartalékos férj; Képviselő úr és A sasok c. darabokat."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1842. címszó a lexikon => 327. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11842.htm

CÍMSZÓ: Guthi

SZEMÉLYNÉV: Guthi Soma

SZÓCIKK: Guthi Soma, író és ügyvéd, szül. Tállyán 1866. Miután a budapesti egyetemen elvégezte a jogi fakultást, ügyvéd lett, de egyszersmind élénk hírlapírói tevékenységet fejtett ki. Főleg humoros rajzaival tűnt ki s ezek magyar és német nyelven hét kötetben jelentek meg. Munkatársa volt a Pesti Hírlapnak és a Pesti Naplónak, mely utóbbiba írta Fekete Könyv c. megjelent bűnügyi novelláit. Bohózatait és vígjátékait előadták a Nemzeti Színházban, a Népszínházban és Vígszínházban. Ilyenek: Doktor Szeleburdi; A zsadányi boszorkány; Házasodjunk; Egy nap a paradicsomban; A szaharai konzul; Jupitier és társai; A brezováci hős; Smólen Tóni ; A módi zsidó; Kormánybiztos; Az éjjeli ügyész; A mozgópostásné; Az utolsó mohikán; A cilinder; Gyengédség, továbbá több kabaréjelenetet. Ezeken kívül Rákosi Viktorral együtt írta:Sapoleon öcsém; Tartalékos férj; Képviselő úr és A sasok c. darabokat.

11842.ht

CÍMSZÓ Guth

SZEMÉLYNÉV Guth Som

SZÓCIKK Guth Soma ír é ügyvéd szül Tállyá 1866 Miutá budapest egyeteme elvégezt jog fakultást ügyvé lett d egyszersmin élén hírlapíró tevékenysége fejtet ki Főle humoro rajzaiva tűn k eze magya é néme nyelve hé kötetbe jelente meg Munkatárs vol Pest Hírlapna é Pest Naplónak mel utóbbib írt Feket Köny c megjelen bűnügy novelláit Bohózatai é vígjátékai előadtá Nemzet Színházban Népszínházba é Vígszínházban Ilyenek Dokto Szeleburdi zsadány boszorkány Házasodjunk Eg na paradicsomban szahara konzul Jupitie é társai brezovác hős Smóle Tón mód zsidó Kormánybiztos A éjjel ügyész mozgópostásné A utols mohikán cilinder Gyengédség tovább töb kabaréjelenetet Ezeke kívü Rákos Viktorra együt írta:Sapoleo öcsém Tartaléko férj Képvisel ú é saso c darabokat

11842.h

CÍMSZ Gut

SZEMÉLYNÉ Gut So

SZÓCIK Gut Som í ügyvé szü Tálly 186 Miut budapes egyetem elvégez jo fakultás ügyv let egyszersmi élé hírlapír tevékenység fejte k Fől humor rajzaiv tű ez magy ném nyelv h kötetb jelent me Munkatár vo Pes Hírlapn Pes Naplóna me utóbbi ír Feke Kön megjele bűnüg novellái Bohózata vígjátéka előadt Nemze Színházba Népszínházb Vígszínházba Ilyene Dokt Szeleburd zsadán boszorkán Házasodjun E n paradicsomba szahar konzu Jupiti társa brezová hő Smól Tó mó zsid Kormánybizto éjje ügyés mozgópostásn utol mohiká cilinde Gyengédsé továb tö kabaréjelenete Ezek kív Ráko Viktorr együ írta:Sapole öcsé Tartalék fér Képvise sas daraboka

11842.

CÍMS Gu

SZEMÉLYN Gu S

SZÓCI Gu So ügyv sz Táll 18 Miu budape egyete elvége j fakultá ügy le egyszersm él hírlapí tevékenysé fejt Fő humo rajzai t e mag né nyel kötet jelen m Munkatá v Pe Hírlap Pe Naplón m utóbb í Fek Kö megjel bűnü novellá Bohózat vígjáték előad Nemz Színházb Népszínház Vígszínházb Ilyen Dok Szelebur zsadá boszorká Házasodju paradicsomb szaha konz Jupit társ brezov h Smó T m zsi Kormánybizt éjj ügyé mozgópostás uto mohik cilind Gyengéds tová t kabaréjelenet Eze kí Rák Viktor egy írta:Sapol öcs Tartalé fé Képvis sa darabok

11842

CÍM G

SZEMÉLY G

SZÓC G S ügy s Tál 1 Mi budap egyet elvég fakult üg l egyszers é hírlap tevékenys fej F hum rajza ma n nye köte jele Munkat P Hírla P Napló utób Fe K megje bűn novell Bohóza vígjáté előa Nem Színház Népszínhá Vígszínház Ilye Do Szelebu zsad boszork Házasodj paradicsom szah kon Jupi tár brezo Sm zs Kormánybiz éj ügy mozgópostá ut mohi cilin Gyengéd tov kabaréjelene Ez k Rá Vikto eg írta:Sapo öc Tartal f Képvi s darabo

1184SZEMÉL

SZÓ üg Tá M buda egye elvé fakul ü egyszer hírla tevékeny fe hu rajz m ny köt jel Munka Hírl Napl utó F megj bű novel Bohóz vígját elő Ne Színhá Népszính Vígszínhá Ily D Szeleb zsa boszor Házasod paradicso sza ko Jup tá brez S z Kormánybi é üg mozgópost u moh cili Gyengé to kabaréjelen E R Vikt e írta:Sap ö Tarta Képv darab