11843.htm

CÍMSZÓ: Guttenberg

SZEMÉLYNÉV: Gutlenberg Pál

SZÓCIKK: "Guttenberg Pál, pedagógus, szül. Nagy- kállóban 1860. Miután filozófiai tanulmányokat végzett a budapesti egyetem bölcsészeti karán, nagyobb tanulmányutat tett Angliában, Dániában, Svédországban és Norvégiában. Különösen megragadta a svéd «szlöjd», a népnek papír-, papírkéreg-, agyag- és fém-kézimunkája,amelyet Magyarországon is irodalmi és gyakorlati propaganda útján igyekezett elterjeszteni. Sokat foglalkozott a szabadoktatás kérdéseivel és a Szabad Lyceumoknak, az University Extensionnak, a parasztegyetemeknek első szószólója volt Magyarországon. Önálló munkái: Iskolai képek a jövő században; Dán parasztegyetemek ; Magyar városok élelmiszerpiaca."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1843. címszó a lexikon => 327. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11843.htm

CÍMSZÓ: Guttenberg

SZEMÉLYNÉV: Gutlenberg Pál

SZÓCIKK: Guttenberg Pál, pedagógus, szül. Nagy- kállóban 1860. Miután filozófiai tanulmányokat végzett a budapesti egyetem bölcsészeti karán, nagyobb tanulmányutat tett Angliában, Dániában, Svédországban és Norvégiában. Különösen megragadta a svéd szlöjd , a népnek papír-, papírkéreg-, agyag- és fém-kézimunkája,amelyet Magyarországon is irodalmi és gyakorlati propaganda útján igyekezett elterjeszteni. Sokat foglalkozott a szabadoktatás kérdéseivel és a Szabad Lyceumoknak, az University Extensionnak, a parasztegyetemeknek első szószólója volt Magyarországon. Önálló munkái: Iskolai képek a jövő században; Dán parasztegyetemek ; Magyar városok élelmiszerpiaca.

11843.ht

CÍMSZÓ Guttenber

SZEMÉLYNÉV Gutlenber Pá

SZÓCIKK Guttenber Pál pedagógus szül Nagy kállóba 1860 Miutá filozófia tanulmányoka végzet budapest egyete bölcsészet karán nagyob tanulmányuta tet Angliában Dániában Svédországba é Norvégiában Különöse megragadt své szlöj népne papír- papírkéreg- agyag é fém-kézimunkája,amelye Magyarországo i irodalm é gyakorlat propagand útjá igyekezet elterjeszteni Soka foglalkozot szabadoktatá kérdéseive é Szaba Lyceumoknak a Universit Extensionnak parasztegyetemekne els szószólój vol Magyarországon Önáll munkái Iskola képe jöv században Dá parasztegyeteme Magya városo élelmiszerpiaca

11843.h

CÍMSZ Guttenbe

SZEMÉLYNÉ Gutlenbe P

SZÓCIK Guttenbe Pá pedagógu szü Nag kállób 186 Miut filozófi tanulmányok végze budapes egyet bölcsésze kará nagyo tanulmányut te Angliába Dániába Svédországb Norvégiába Különös megragad sv szlö népn papír papírkéreg agya fém-kézimunkája,amely Magyarország irodal gyakorla propagan útj igyekeze elterjeszten Sok foglalkozo szabadoktat kérdéseiv Szab Lyceumokna Universi Extensionna parasztegyetemekn el szószóló vo Magyarországo Önál munká Iskol kép jö századba D parasztegyetem Magy város élelmiszerpiac

11843.

CÍMS Guttenb

SZEMÉLYN Gutlenb

SZÓCI Guttenb P pedagóg sz Na kálló 18 Miu filozóf tanulmányo végz budape egye bölcsész kar nagy tanulmányu t Angliáb Dániáb Svédország Norvégiáb Különö megraga s szl nép papí papírkére agy fém-kézimunkája,amel Magyarorszá iroda gyakorl propaga út igyekez elterjeszte So foglalkoz szabadokta kérdései Sza Lyceumokn Univers Extensionn parasztegyetemek e szószól v Magyarország Öná munk Isko ké j századb parasztegyete Mag váro élelmiszerpia

11843

CÍM Gutten

SZEMÉLY Gutlen

SZÓC Gutten pedagó s N káll 1 Mi filozó tanulmány vég budap egy bölcsés ka nag tanulmány Angliá Dániá Svédorszá Norvégiá Külön megrag sz né pap papírkér ag fém-kézimunkája,ame Magyarorsz irod gyakor propag ú igyeke elterjeszt S foglalko szabadokt kérdése Sz Lyceumok Univer Extension parasztegyeteme szószó Magyarorszá Ön mun Isk k század parasztegyet Ma vár élelmiszerpi

1184

CÍ Gutte

SZEMÉL Gutle

SZÓ Gutte pedag kál M filoz tanulmán vé buda eg bölcsé k na tanulmán Angli Dáni Svédorsz Norvégi Külö megra s n pa papírké a fém-kézimunkája,am Magyarors iro gyako propa igyek elterjesz foglalk szabadok kérdés S Lyceumo Unive Extensio parasztegyetem szósz Magyarorsz Ö mu Is száza parasztegye M vá élelmiszerp