11845.htm

CÍMSZÓ: Guttmann

SZEMÉLYNÉV: Guttmann Jakab

SZÓCIKK: "G. Jakab, szobrász, szül. Aradon 1815,megh. a döblingi tébolydában 1858 (mások szerint 1861). Szegény szülei 13 éves korában (1828) Aradon fegyverkovácshoz adták inasnak. Felszabadulva 1833. gyalog Bécsbe ment. Itt Mayer Márton fegyverkovácsnál nyert alkalmazást és attól a vésést is megtanulta. 1834-ben már mint önálló vésnökmester dolgozott Bécsben. Ez évben a bécsi iparművészeti kiállításon egy fegyverkovács fegyvert állított ki, melyre az argonauták menetét véste ki. Ez annyira megragadta Metternich herceg figyelmét, hogy az egyszerű vésnököt magához hívatta és ösztöndíjat juttatott neki a bécsi Képzőművészeti Akadémiára, amelynek 1841-iki kiállításán már Metternich mellszobrát és a mitológiai Páris viasz-szobrát állította ki. II. József viaszból készült profil-plakettje (ma a Szépművészeti Múzeumban) első díjat nyert. 1843-ban arckép után elkészítette Rotchild Salamon bronzszobrát, melyre titkára Wertheimstein Lipót hívta fel Rothschild figyelmét. Ez ezer forint évi segélyt utalványozott ki számára, hogy tanulmányait Rómában folytassa. Hálából elkészítette a Rothschild-ház címerét (1844). Még Rómába indulása előtt Bécsben készült Saphir, a híres humorista és Bauerle, a vígjátékíró mellszobra. 1845 jún. 3. ért Rómába, hol 1850-igélt. Igen érdekesen írja le az örök város művészeti és egyéb látványosságait, többi között a gettó életét, rokonaihoz és barátaihoz írt leveleiben. Rómában akkoriban még három magyar szobrász tartózkodott: Czélküti Züllich Rudolf (1840 óta), Marsalkó János 11845-48 között) a Lánchíd oroszlánjainak készítője és Engel József (1. o.) (1847-1866 között) a Széchenyi szobor alkotója. Római tartózkodása alatt készítette ismert szobrainak nagy részét. Mindenekelőtt Ghorin Áron márvány síremlékét az aradi zsidó ifjúság megbízásából, ma az aradi zsidótemetőben, az egyedüli arcképszobor magyarországi zsidótemetőben, továbbá Mózest, Sámson és Delilát, Psziché és Ámort, A Géniuszt, Az ifjúszobrát (ma valamennyi ismeretlen helyen) és a Rothschild születésnapjára mintázott Kis leányt (a R. család birtokában). 1847-ben állított ki először Pesten egy márvány mellszobrot a műegylet kiállításán. 1848-ban a nápolyi Rothsehild megbízásából készítette el az akkor megválasztott IX. Pius pápa márvány mellszobrát (Nemes Marcell 1908-iki ajándékozása folytán ma a Szépművészeti Múzeumban). A szobor sok ezer másolatban terjedt el akkoriban Olaszországban. Rotschild a pápa szobrának sikere folytán a forradalmat ábrázoló öt domborművet rendelte meg nála és ezekkel párhuzamosan készített egy szoborcsoportozatot, melynek tárgya IX. Pius volt: a konklave, a pápa küldetése, első tette, a nép lázadása és ennek következményei. Mindezen műveiről csak a művész leveleiből van tudomásunk. 1850-52 között rövid ideig Pesten tartózkodott, honnan 1852. Londonba költözött mintegy másfél évre; onnan írt levelei egyikében írja, hogy Paraszt az eke mellett munkáját el is adta, de várakozásaiban csalódva már 1853 után Parisba ment. Ott készültek: Geres: A hit, remény és szeretet csoportozat (ma ismeretlen helyen) és Ling Péter Henrik svéd orvos márvány mellszobra (ma a Szépművészeti Múzeumban). Négy évig élt Parisban, hol élete tragédiája érte, mert viszonzatlan szerelemre gyulladt Rachel, a híres francia tragika iránt. Bomlott idegekkel hozták 1857. Pestre és egy év után a döblingi tébolydába szállították, ahol meg is halt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1845. címszó a lexikon => 327. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11845.htm

CÍMSZÓ: Guttmann

SZEMÉLYNÉV: Guttmann Jakab

SZÓCIKK: G. Jakab, szobrász, szül. Aradon 1815,megh. a döblingi tébolydában 1858 mások szerint 1861 . Szegény szülei 13 éves korában 1828 Aradon fegyverkovácshoz adták inasnak. Felszabadulva 1833. gyalog Bécsbe ment. Itt Mayer Márton fegyverkovácsnál nyert alkalmazást és attól a vésést is megtanulta. 1834-ben már mint önálló vésnökmester dolgozott Bécsben. Ez évben a bécsi iparművészeti kiállításon egy fegyverkovács fegyvert állított ki, melyre az argonauták menetét véste ki. Ez annyira megragadta Metternich herceg figyelmét, hogy az egyszerű vésnököt magához hívatta és ösztöndíjat juttatott neki a bécsi Képzőművészeti Akadémiára, amelynek 1841-iki kiállításán már Metternich mellszobrát és a mitológiai Páris viasz-szobrát állította ki. II. József viaszból készült profil-plakettje ma a Szépművészeti Múzeumban első díjat nyert. 1843-ban arckép után elkészítette Rotchild Salamon bronzszobrát, melyre titkára Wertheimstein Lipót hívta fel Rothschild figyelmét. Ez ezer forint évi segélyt utalványozott ki számára, hogy tanulmányait Rómában folytassa. Hálából elkészítette a Rothschild-ház címerét 1844 . Még Rómába indulása előtt Bécsben készült Saphir, a híres humorista és Bauerle, a vígjátékíró mellszobra. 1845 jún. 3. ért Rómába, hol 1850-igélt. Igen érdekesen írja le az örök város művészeti és egyéb látványosságait, többi között a gettó életét, rokonaihoz és barátaihoz írt leveleiben. Rómában akkoriban még három magyar szobrász tartózkodott: Czélküti Züllich Rudolf 1840 óta , Marsalkó János 11845-48 között a Lánchíd oroszlánjainak készítője és Engel József 1. o. 1847-1866 között a Széchenyi szobor alkotója. Római tartózkodása alatt készítette ismert szobrainak nagy részét. Mindenekelőtt Ghorin Áron márvány síremlékét az aradi zsidó ifjúság megbízásából, ma az aradi zsidótemetőben, az egyedüli arcképszobor magyarországi zsidótemetőben, továbbá Mózest, Sámson és Delilát, Psziché és Ámort, A Géniuszt, Az ifjúszobrát ma valamennyi ismeretlen helyen és a Rothschild születésnapjára mintázott Kis leányt a R. család birtokában . 1847-ben állított ki először Pesten egy márvány mellszobrot a műegylet kiállításán. 1848-ban a nápolyi Rothsehild megbízásából készítette el az akkor megválasztott IX. Pius pápa márvány mellszobrát Nemes Marcell 1908-iki ajándékozása folytán ma a Szépművészeti Múzeumban . A szobor sok ezer másolatban terjedt el akkoriban Olaszországban. Rotschild a pápa szobrának sikere folytán a forradalmat ábrázoló öt domborművet rendelte meg nála és ezekkel párhuzamosan készített egy szoborcsoportozatot, melynek tárgya IX. Pius volt: a konklave, a pápa küldetése, első tette, a nép lázadása és ennek következményei. Mindezen műveiről csak a művész leveleiből van tudomásunk. 1850-52 között rövid ideig Pesten tartózkodott, honnan 1852. Londonba költözött mintegy másfél évre; onnan írt levelei egyikében írja, hogy Paraszt az eke mellett munkáját el is adta, de várakozásaiban csalódva már 1853 után Parisba ment. Ott készültek: Geres: A hit, remény és szeretet csoportozat ma ismeretlen helyen és Ling Péter Henrik svéd orvos márvány mellszobra ma a Szépművészeti Múzeumban . Négy évig élt Parisban, hol élete tragédiája érte, mert viszonzatlan szerelemre gyulladt Rachel, a híres francia tragika iránt. Bomlott idegekkel hozták 1857. Pestre és egy év után a döblingi tébolydába szállították, ahol meg is halt.

11845.ht

CÍMSZÓ Guttman

SZEMÉLYNÉV Guttman Jaka

SZÓCIKK G Jakab szobrász szül Arado 1815,megh döbling tébolydába 185 máso szerin 186 Szegén szüle 1 éve korába 182 Arado fegyverkovácsho adtá inasnak Felszabadulv 1833 gyalo Bécsb ment It Maye Márto fegyverkovácsná nyer alkalmazás é attó vésés i megtanulta 1834-be má min önáll vésnökmeste dolgozot Bécsben E évbe bécs iparművészet kiállításo eg fegyverkovác fegyver állítot ki melyr a argonautá meneté vést ki E annyir megragadt Metternic herce figyelmét hog a egyszer vésnökö magáho hívatt é ösztöndíja juttatot nek bécs Képzőművészet Akadémiára amelyne 1841-ik kiállításá má Metternic mellszobrá é mitológia Pári viasz-szobrá állított ki II Józse viaszbó készül profil-plakettj m Szépművészet Múzeumba els díja nyert 1843-ba arcké utá elkészített Rotchil Salamo bronzszobrát melyr titkár Wertheimstei Lipó hívt fe Rothschil figyelmét E eze forin év segély utalványozot k számára hog tanulmányai Rómába folytassa Hálábó elkészített Rothschild-há címeré 184 Mé Rómáb indulás előt Bécsbe készül Saphir híre humorist é Bauerle vígjátékír mellszobra 184 jún 3 ér Rómába ho 1850-igélt Ige érdekese írj l a örö váro művészet é egyé látványosságait több közöt gett életét rokonaiho é barátaiho ír leveleiben Rómába akkoriba mé háro magya szobrás tartózkodott Czélküt Züllic Rudol 184 ót Marsalk Jáno 11845-4 közöt Lánchí oroszlánjaina készítőj é Enge Józse 1 o 1847-186 közöt Szécheny szobo alkotója Róma tartózkodás alat készített ismer szobraina nag részét Mindenekelőt Ghori Áro márván síremléké a arad zsid ifjúsá megbízásából m a arad zsidótemetőben a egyedül arcképszobo magyarország zsidótemetőben tovább Mózest Sámso é Delilát Pszich é Ámort Géniuszt A ifjúszobrá m valamenny ismeretle helye é Rothschil születésnapjár mintázot Ki leány R csalá birtokába 1847-be állítot k előszö Peste eg márván mellszobro műegyle kiállításán 1848-ba nápoly Rothsehil megbízásábó készített e a akko megválasztot IX Piu páp márván mellszobrá Neme Marcel 1908-ik ajándékozás folytá m Szépművészet Múzeumba szobo so eze másolatba terjed e akkoriba Olaszországban Rotschil páp szobrána siker folytá forradalma ábrázol ö domborműve rendelt me nál é ezekke párhuzamosa készítet eg szoborcsoportozatot melyne tárgy IX Piu volt konklave páp küldetése els tette né lázadás é enne következményei Mindeze műveirő csa művés leveleibő va tudomásunk 1850-5 közöt rövi idei Peste tartózkodott honna 1852 Londonb költözöt minteg másfé évre onna ír levele egyikébe írja hog Parasz a ek mellet munkájá e i adta d várakozásaiba csalódv má 185 utá Parisb ment Ot készültek Geres hit remén é szerete csoportoza m ismeretle helye é Lin Péte Henri své orvo márván mellszobr m Szépművészet Múzeumba Nég évi él Parisban ho élet tragédiáj érte mer viszonzatla szerelemr gyullad Rachel híre franci tragik iránt Bomlot idegekke hoztá 1857 Pestr é eg é utá döbling tébolydáb szállították aho me i halt

11845.h

CÍMSZ Guttma

SZEMÉLYNÉ Guttma Jak

SZÓCIK Jaka szobrás szü Arad 1815,meg döblin tébolydáb 18 más szeri 18 Szegé szül év koráb 18 Arad fegyverkovácsh adt inasna Felszabadul 183 gyal Bécs men I May Márt fegyverkovácsn nye alkalmazá att vésé megtanult 1834-b m mi önál vésnökmest dolgozo Bécsbe évb béc iparművésze kiállítás e fegyverková fegyve állíto k mely argonaut menet vés k annyi megragad Metterni herc figyelmé ho egysze vésnök magáh hívat ösztöndíj juttato ne béc Képzőművésze Akadémiár amelyn 1841-i kiállítás m Metterni mellszobr mitológi Pár viasz-szobr állítot k I Józs viaszb készü profil-plakett Szépművésze Múzeumb el díj nyer 1843-b arck ut elkészítet Rotchi Salam bronzszobrá mely titká Wertheimste Lip hív f Rothschi figyelmé ez fori é segél utalványozo számár ho tanulmánya Rómáb folytass Háláb elkészítet Rothschild-h címer 18 M Rómá indulá elő Bécsb készü Saphi hír humoris Bauerl vígjátékí mellszobr 18 jú é Rómáb h 1850-igél Ig érdekes ír ör vár művésze egy látványosságai töb közö get életé rokonaih barátaih í leveleibe Rómáb akkorib m hár magy szobrá tartózkodot Czélkü Zülli Rudo 18 ó Marsal Ján 11845- közö Lánch oroszlánjain készítő Eng Józs 1847-18 közö Széchen szob alkotój Róm tartózkodá ala készítet isme szobrain na részé Mindenekelő Ghor Ár márvá síremlék ara zsi ifjús megbízásábó ara zsidótemetőbe egyedü arcképszob magyarorszá zsidótemetőbe továb Mózes Sáms Delilá Pszic Ámor Géniusz ifjúszobr valamenn ismeretl hely Rothschi születésnapjá mintázo K leán csal birtokáb 1847-b állíto elősz Pest e márvá mellszobr műegyl kiállításá 1848-b nápol Rothsehi megbízásáb készítet akk megválaszto I Pi pá márvá mellszobr Nem Marce 1908-i ajándékozá folyt Szépművésze Múzeumb szob s ez másolatb terje akkorib Olaszországba Rotschi pá szobrán sike folyt forradalm ábrázo domborműv rendel m ná ezekk párhuzamos készíte e szoborcsoportozato melyn tárg I Pi vol konklav pá küldetés el tett n lázadá enn következménye Mindez műveir cs művé leveleib v tudomásun 1850- közö röv ide Pest tartózkodot honn 185 London költözö minte másf évr onn í level egyikéb írj ho Paras e melle munkáj adt várakozásaib csalód m 18 ut Paris men O készülte Gere hi remé szeret csoportoz ismeretl hely Li Pét Henr sv orv márvá mellszob Szépművésze Múzeumb Né év é Parisba h éle tragédiá ért me viszonzatl szerelem gyulla Rache hír franc tragi irán Bomlo idegekk hozt 185 Pest e ut döblin tébolydá szállítottá ah m hal

11845.

CÍMS Guttm

SZEMÉLYN Guttm Ja

SZÓCI Jak szobrá sz Ara 1815,me döbli tébolydá 1 má szer 1 Szeg szü é korá 1 Ara fegyverkovács ad inasn Felszabadu 18 gya Béc me Ma Már fegyverkovács ny alkalmaz at vés megtanul 1834- m öná vésnökmes dolgoz Bécsb év bé iparművész kiállítá fegyverkov fegyv állít mel argonau mene vé anny megraga Mettern her figyelm h egysz vésnö magá híva ösztöndí juttat n bé Képzőművész Akadémiá amely 1841- kiállítá Mettern mellszob mitológ Pá viasz-szob állíto Józ viasz kész profil-plaket Szépművész Múzeum e dí nye 1843- arc u elkészíte Rotch Sala bronzszobr mel titk Wertheimst Li hí Rothsch figyelm e for segé utalványoz számá h tanulmány Rómá folytas Hálá elkészíte Rothschild- címe 1 Róm indul el Bécs kész Saph hí humori Bauer vígjáték mellszob 1 j Rómá 1850-igé I érdeke í ö vá művész eg látványossága tö köz ge élet rokonai barátai leveleib Rómá akkori há mag szobr tartózkodo Czélk Züll Rud 1 Marsa Já 11845 köz Lánc oroszlánjai készít En Józ 1847-1 köz Széche szo alkotó Ró tartózkod al készíte ism szobrai n rész Mindenekel Gho Á márv síremlé ar zs ifjú megbízásáb ar zsidótemetőb egyed arcképszo magyarorsz zsidótemetőb tová Móze Sám Delil Pszi Ámo Génius ifjúszob valamen ismeret hel Rothsch születésnapj mintáz leá csa birtoká 1847- állít elős Pes márv mellszob műegy kiállítás 1848- nápo Rothseh megbízásá készíte ak megválaszt P p márv mellszob Ne Marc 1908- ajándékoz foly Szépművész Múzeum szo e másolat terj akkori Olaszországb Rotsch p szobrá sik foly forradal ábráz dombormű rende n ezek párhuzamo készít szoborcsoportozat mely tár P vo konkla p küldeté e tet lázad en következmény Minde művei c műv levelei tudomásu 1850 köz rö id Pes tartózkodo hon 18 Londo költöz mint más év on leve egyiké ír h Para mell munká ad várakozásai csaló 1 u Pari me készült Ger h rem szere csoporto ismeret hel L Pé Hen s or márv mellszo Szépművész Múzeum N é Parisb él tragédi ér m viszonzat szerele gyull Rach hí fran trag irá Boml idegek hoz 18 Pes u döbli tébolyd szállított a ha

11845

CÍM Gutt

SZEMÉLY Gutt J

SZÓC Ja szobr s Ar 1815,m döbl tébolyd m sze Sze sz kor Ar fegyverkovác a inas Felszabad 1 gy Bé m M Má fegyverkovác n alkalma a vé megtanu 1834 ön vésnökme dolgo Bécs é b iparművés kiállít fegyverko fegy állí me argona men v ann megrag Metter he figyel egys vésn mag hív ösztönd jutta b Képzőművés Akadémi amel 1841 kiállít Metter mellszo mitoló P viasz-szo állít Jó vias kés profil-plake Szépművés Múzeu d ny 1843 ar elkészít Rotc Sal bronzszob me tit Wertheims L h Rothsc figyel fo seg utalványo szám tanulmán Róm folyta Hál elkészít Rothschild cím Ró indu e Béc kés Sap h humor Baue vígjáté mellszo Róm 1850-ig érdek v művés e látványosság t kö g éle rokona baráta levelei Róm akkor h ma szob tartózkod Czél Zül Ru Mars J 1184 kö Lán oroszlánja készí E Jó 1847- kö Széch sz alkot R tartózko a készít is szobra rés Mindeneke Gh már síreml a z ifj megbízásá a zsidótemető egye arcképsz magyarors zsidótemető tov Móz Sá Deli Psz Ám Géniu ifjúszo valame ismere he Rothsc születésnap mintá le cs birtok 1847 állí elő Pe már mellszo műeg kiállítá 1848 náp Rothse megbízás készít a megválasz már mellszo N Mar 1908 ajándéko fol Szépművés Múzeu sz másola ter akkor Olaszország Rotsc szobr si fol forrada ábrá domborm rend eze párhuzam készí szoborcsoportoza mel tá v konkl küldet te láza e következmén Mind műve mű levele tudomás 185 kö r i Pe tartózkod ho 1 Lond költö min má é o lev egyik í Par mel munk a várakozása csal Par m készül Ge re szer csoport ismere he P He o már mellsz Szépművés Múzeu Paris é tragéd é viszonza szerel gyul Rac h fra tra ir Bom idege ho 1 Pe döbl téboly szállítot h

1184

CÍ Gut

SZEMÉL Gut

SZÓ J szob A 1815, döb téboly sz Sz s ko A fegyverková ina Felszaba g B M fegyverková alkalm v megtan 183 ö vésnökm dolg Béc iparművé kiállí fegyverk feg áll m argon me an megra Mette h figye egy vés ma hí ösztön jutt Képzőművé Akadém ame 184 kiállí Mette mellsz mitol viasz-sz állí J via ké profil-plak Szépművé Múze n 184 a elkészí Rot Sa bronzszo m ti Wertheim Roths figye f se utalvány szá tanulmá Ró folyt Há elkészí Rothschil cí R ind Bé ké Sa humo Bau vígját mellsz Ró 1850-i érde művé látványossá k él rokon barát levele Ró akko m szo tartózko Czé Zü R Mar 118 k Lá oroszlánj kész J 1847 k Széc s alko tartózk készí i szobr ré Mindenek G má sírem if megbízás zsidótemet egy arcképs magyaror zsidótemet to Mó S Del Ps Á Géni ifjúsz valam ismer h Roths születésna mint l c birto 184 áll el P má mellsz műe kiállít 184 ná Roths megbízá készí megválas má mellsz Ma 190 ajándék fo Szépművé Múze s másol te akko Olaszorszá Rots szob s fo forrad ábr dombor ren ez párhuza kész szoborcsoportoz me t konk külde t láz következmé Min műv m level tudomá 18 k P tartózko h Lon költ mi m le egyi Pa me mun várakozás csa Pa készü G r sze csopor ismer h H má mells Szépművé Múze Pari tragé viszonz szere gyu Ra fr tr i Bo ideg h P döb tébol szállíto