11848.htm

CÍMSZÓ: Grut

SZEMÉLYNÉV: Grut Mihály

SZÓCIKK: "5.   G. Mihály, tudós, szül. Félegyházán (Bihar vm.) 1872 febr. 6. A bonyhádi és pozsonyi jesiván tanult, majd 1895- 1903-ig a budapesti Rabbiképző növendéke volt. 1903-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1904. pedig rabbivá. 1903-ban a csongrádi hitközség rabbijává választotta meg, majd 1907. a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet hívta meg a talmudi tudományok tanárának, Bloch Mózes örökébe. Itt az alsó tanfolyamon szentírást és Talmudot, a felső tanfolyamon pedig Talmudot és szertartástant adott elő és Bloch Mózes méltó örökösének bizonyult. Működése alatt a talmudi tudomány reneszánszkorát élte a szemináriumban. G. Bloch, Kaufmann és Bacher után a külföld tudományos köreiben a legelismertebb magyar szaktekintély. 1921-ben meghívták a breslaui Jüdisch-Theologisches Seminar talmudi tanszékére 03 el is vállalta az állást, minthogy a magyar viszonyok között úgysem szélesíthette ki nagyskálájú munkásságának területét. Azóta Boroszlóban él. Legjelentősebb munkája a huszonnégy kötetre tervezett talmudi enciklopédia, melyből eddig három jelent meg (Glavis Talmudis). További művei: Einletung in die Halacha (magyarul is); Pécsi Simon imádságos könyve (Harmos Sándorral): Das Judenlum und seine Umwelt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1848. címszó a lexikon => 328. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11848.htm

CÍMSZÓ: Grut

SZEMÉLYNÉV: Grut Mihály

SZÓCIKK: 5. G. Mihály, tudós, szül. Félegyházán Bihar vm. 1872 febr. 6. A bonyhádi és pozsonyi jesiván tanult, majd 1895- 1903-ig a budapesti Rabbiképző növendéke volt. 1903-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1904. pedig rabbivá. 1903-ban a csongrádi hitközség rabbijává választotta meg, majd 1907. a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet hívta meg a talmudi tudományok tanárának, Bloch Mózes örökébe. Itt az alsó tanfolyamon szentírást és Talmudot, a felső tanfolyamon pedig Talmudot és szertartástant adott elő és Bloch Mózes méltó örökösének bizonyult. Működése alatt a talmudi tudomány reneszánszkorát élte a szemináriumban. G. Bloch, Kaufmann és Bacher után a külföld tudományos köreiben a legelismertebb magyar szaktekintély. 1921-ben meghívták a breslaui Jüdisch-Theologisches Seminar talmudi tanszékére 03 el is vállalta az állást, minthogy a magyar viszonyok között úgysem szélesíthette ki nagyskálájú munkásságának területét. Azóta Boroszlóban él. Legjelentősebb munkája a huszonnégy kötetre tervezett talmudi enciklopédia, melyből eddig három jelent meg Glavis Talmudis . További művei: Einletung in die Halacha magyarul is ; Pécsi Simon imádságos könyve Harmos Sándorral : Das Judenlum und seine Umwelt.

11848.ht

CÍMSZÓ Gru

SZEMÉLYNÉV Gru Mihál

SZÓCIKK 5 G Mihály tudós szül Félegyházá Biha vm 187 febr 6 bonyhád é pozsony jesivá tanult maj 1895 1903-i budapest Rabbiképz növendék volt 1903-ba avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1904 pedi rabbivá 1903-ba csongrád hitközsé rabbijáv választott meg maj 1907 Feren Józse Országo Rabbiképz Intéze hívt me talmud tudományo tanárának Bloc Móze örökébe It a als tanfolyamo szentírás é Talmudot fels tanfolyamo pedi Talmudo é szertartástan adot el é Bloc Móze mélt örököséne bizonyult Működés alat talmud tudomán reneszánszkorá élt szemináriumban G Bloch Kaufman é Bache utá külföl tudományo köreibe legelismerteb magya szaktekintély 1921-be meghívtá breslau Jüdisch-Theologische Semina talmud tanszékér 0 e i vállalt a állást minthog magya viszonyo közöt úgyse szélesíthett k nagyskáláj munkásságána területét Azót Boroszlóba él Legjelentőseb munkáj huszonnég kötetr tervezet talmud enciklopédia melybő eddi háro jelen me Glavi Talmudi Tovább művei Einletun i di Halach magyaru i Pécs Simo imádságo könyv Harmo Sándorra Da Judenlu un sein Umwelt

11848.h

CÍMSZ Gr

SZEMÉLYNÉ Gr Mihá

SZÓCIK Mihál tudó szü Félegyház Bih v 18 feb bonyhá pozson jesiv tanul ma 189 1903- budapes Rabbikép növendé vol 1903-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 190 ped rabbiv 1903-b csongrá hitközs rabbijá választot me ma 190 Fere Józs Ország Rabbikép Intéz hív m talmu tudomány tanárána Blo Móz örökéb I al tanfolyam szentírá Talmudo fel tanfolyam ped Talmud szertartásta ado e Blo Móz mél örökösén bizonyul Működé ala talmu tudomá reneszánszkor él szemináriumba Bloc Kaufma Bach ut külfö tudomány köreib legelismerte magy szaktekintél 1921-b meghívt bresla Jüdisch-Theologisch Semin talmu tanszéké vállal állás mintho magy viszony közö úgys szélesíthet nagyskálá munkásságán területé Azó Boroszlób é Legjelentőse munká huszonné kötet terveze talmu enciklopédi melyb edd hár jele m Glav Talmud Továb műve Einletu d Halac magyar Péc Sim imádság köny Harm Sándorr D Judenl u sei Umwel

11848.

CÍMS G

SZEMÉLYN G Mih

SZÓCI Mihá tud sz Félegyhá Bi 1 fe bonyh pozso jesi tanu m 18 1903 budape Rabbiké növend vo 1903- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi 1903- csongr hitköz rabbij választo m m 19 Fer Józ Orszá Rabbiké Inté hí talm tudomán tanárán Bl Mó öröké a tanfolya szentír Talmud fe tanfolya pe Talmu szertartást ad Bl Mó mé örökösé bizonyu Működ al talm tudom reneszánszko é szemináriumb Blo Kaufm Bac u külf tudomán körei legelismert mag szaktekinté 1921- meghív bresl Jüdisch-Theologisc Semi talm tanszék válla állá minth mag viszon köz úgy szélesíthe nagyskál munkásságá terület Az Boroszló Legjelentős munk huszonn köte tervez talm enciklopéd mely ed há jel Gla Talmu Tová műv Einlet Hala magya Pé Si imádsá kön Har Sándor Juden se Umwe

11848

CÍM

SZEMÉLY Mi

SZÓC Mih tu s Félegyh B f bony pozs jes tan 1 190 budap Rabbik növen v 1903 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb 1903 csong hitkö rabbi választ 1 Fe Jó Orsz Rabbik Int h tal tudomá tanárá B M örök tanfoly szentí Talmu f tanfoly p Talm szertartás a B M m örökös bizony Műkö a tal tudo reneszánszk szeminárium Bl Kauf Ba kül tudomá köre legelismer ma szaktekint 1921 meghí bres Jüdisch-Theologis Sem tal tanszé váll áll mint ma viszo kö úg szélesíth nagyská munkásság terüle A Boroszl Legjelentő mun huszon köt terve tal enciklopé mel e h je Gl Talm Tov mű Einle Hal magy P S imáds kö Ha Sándo Jude s Umw

1184SZEMÉL M

SZÓ Mi t Félegy bon poz je ta 19 buda Rabbi növe 190 av bölcsészdok Budape rab 190 cson hitk rabb válasz F J Ors Rabbi In ta tudom tanár örö tanfol szent Talm tanfol Tal szertartá örökö bizon Műk ta tud reneszánsz szemináriu B Kau B kü tudom kör legelisme m szaktekin 192 megh bre Jüdisch-Theologi Se ta tansz vál ál min m visz k ú szélesít nagysk munkássá terül Borosz Legjelent mu huszo kö terv ta enciklop me j G Tal To m Einl Ha mag imád k H Sánd Jud Um