11856.htm

CÍMSZÓ: Gyermek

SZÓCIKK: "Gyermek. Az ókorban a Gy. a szülők tulajdona volt, úgy, hogy azok rendelkeztek ideje munkája, keresete sőt élete fölött, legalább is amennyiben feláldozhatták. A Gy.-áldozat megszüntetésére törekedett a Tóra azzal a törvénnyel, mely szerint az elsőszülötteket Istennek kell szentelni, illetve kiváltani (Móz. II. 22, 28 te 13, 13), a Moloch kultuszt pedig halálbüntetésül sújtja (u. o. III. 20, 1-5). A leánygyermeket atya pénzért eladhatta feleségnek, Szodomában a leány szűziességét is kiszolgáltatta az apa (Móz. I. 19, 8), amely szokás ellen irányul a törvénye (Móz. III. 19, 29): Ne becstelenítsd lányodat annak paráznaságra való áldozásával, nehogy paráznává legyen az ország és megteljék az ország fajtalansággal. A szülők ellen lázadó Gy.-et a Biblia szerint csak a törvényszék ítélhette halálra (Móz. V. 21, 18), ami az ókori törvényekhez képest a szülői jog korlátok közé szorítását mutatja. A Gy. jogai kitágításának egy nevezetes állomása az a tórái törvény is, mely szerint az apa nem részesítheti előnyben az örökség kiosztásánál a kedvelt feleség Gy.-it, a nem kedvelt Gy.-einek rovására (u. o. 21. 15-17). Hogy a szülő a Gy.-et Istennek szentelhette papnak adhatta (Sámuel, Sámson) már nem a Gy.-jog rovására ment, hanem annak érdekében való rendelkezés. A Gy.-eket zálogul is vették a szülőktől adósságuk fejében (Kir. II. 4,1). A Gy.-et a Biblia a szülők áldásának tekinti. Alig van áldás a Bibliában, melyben első helyen ne szerepelne a «méh gyümölcse» (Móz. V. 28, 4). elme Isten adománya a Gy.-ek, jutalom a méh gyümölcse; mint a nyilak az íjász kezében, olyanok az ifjú Gy.-ek, boldog az ember, ki tegzét megtöltheti velük ... »(Zsolt. 127, 3) « Feleséged mint a viruló szőlőtő házad sarkában, Gy.-eid mint az olajfaültetvények asztalod körül, ím ez a férfi áldása» (Zsolt. 128, 8). «Az öregek koronája az unokák» (Példab. 17,6). Dávid Isten büntetését látja abban, hogy a Batsebától született fia meghalt (11. Sám. 12, 14). A Gy.-telenség átok, mintha Isten zárná el az anyaméhet (Sám. I. 1), úgy, hogy ez ellenében a Gy.-telen Sára megengedi férjének, hogy a rabszolganő révén neveljen Gy.-et (Móz. 1.16). Rachel azt mondja férjének: Szerezz nekem Gy.-eket, mert ha nem, akkor meghalok (Móz. I. 30, 1.). Házassági tilalmak megszegésére a Tóra büntetésül szabja, hogy Gy.-telenek maradjanak a házasfelek (Móz. III. 20, 20). Hósea próféta az átok netovábbját mondja népére, mikor így fakad ki : a Adj nekik, Isten, amit csak adhatsz, adj nekik gyermekvesztő méhet és kiszáradt emlőket» (9, 14)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1856. címszó a lexikon => 329. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11856.htm

CÍMSZÓ: Gyermek

SZÓCIKK: Gyermek. Az ókorban a Gy. a szülők tulajdona volt, úgy, hogy azok rendelkeztek ideje munkája, keresete sőt élete fölött, legalább is amennyiben feláldozhatták. A Gy.-áldozat megszüntetésére törekedett a Tóra azzal a törvénnyel, mely szerint az elsőszülötteket Istennek kell szentelni, illetve kiváltani Móz. II. 22, 28 te 13, 13 , a Moloch kultuszt pedig halálbüntetésül sújtja u. o. III. 20, 1-5 . A leánygyermeket atya pénzért eladhatta feleségnek, Szodomában a leány szűziességét is kiszolgáltatta az apa Móz. I. 19, 8 , amely szokás ellen irányul a törvénye Móz. III. 19, 29 : Ne becstelenítsd lányodat annak paráznaságra való áldozásával, nehogy paráznává legyen az ország és megteljék az ország fajtalansággal. A szülők ellen lázadó Gy.-et a Biblia szerint csak a törvényszék ítélhette halálra Móz. V. 21, 18 , ami az ókori törvényekhez képest a szülői jog korlátok közé szorítását mutatja. A Gy. jogai kitágításának egy nevezetes állomása az a tórái törvény is, mely szerint az apa nem részesítheti előnyben az örökség kiosztásánál a kedvelt feleség Gy.-it, a nem kedvelt Gy.-einek rovására u. o. 21. 15-17 . Hogy a szülő a Gy.-et Istennek szentelhette papnak adhatta Sámuel, Sámson már nem a Gy.-jog rovására ment, hanem annak érdekében való rendelkezés. A Gy.-eket zálogul is vették a szülőktől adósságuk fejében Kir. II. 4,1 . A Gy.-et a Biblia a szülők áldásának tekinti. Alig van áldás a Bibliában, melyben első helyen ne szerepelne a méh gyümölcse Móz. V. 28, 4 . elme Isten adománya a Gy.-ek, jutalom a méh gyümölcse; mint a nyilak az íjász kezében, olyanok az ifjú Gy.-ek, boldog az ember, ki tegzét megtöltheti velük ... Zsolt. 127, 3 Feleséged mint a viruló szőlőtő házad sarkában, Gy.-eid mint az olajfaültetvények asztalod körül, ím ez a férfi áldása Zsolt. 128, 8 . Az öregek koronája az unokák Példab. 17,6 . Dávid Isten büntetését látja abban, hogy a Batsebától született fia meghalt 11. Sám. 12, 14 . A Gy.-telenség átok, mintha Isten zárná el az anyaméhet Sám. I. 1 , úgy, hogy ez ellenében a Gy.-telen Sára megengedi férjének, hogy a rabszolganő révén neveljen Gy.-et Móz. 1.16 . Rachel azt mondja férjének: Szerezz nekem Gy.-eket, mert ha nem, akkor meghalok Móz. I. 30, 1. . Házassági tilalmak megszegésére a Tóra büntetésül szabja, hogy Gy.-telenek maradjanak a házasfelek Móz. III. 20, 20 . Hósea próféta az átok netovábbját mondja népére, mikor így fakad ki : a Adj nekik, Isten, amit csak adhatsz, adj nekik gyermekvesztő méhet és kiszáradt emlőket 9, 14 .

11856.ht

CÍMSZÓ Gyerme

SZÓCIKK Gyermek A ókorba Gy szülő tulajdon volt úgy hog azo rendelkezte idej munkája kereset ső élet fölött legaláb i amennyibe feláldozhatták Gy.-áldoza megszüntetésér törekedet Tór azza törvénnyel mel szerin a elsőszülötteke Istenne kel szentelni illetv kiváltan Móz II 22 2 t 13 1 Moloc kultusz pedi halálbüntetésü sújtj u o III 20 1- leánygyermeke aty pénzér eladhatt feleségnek Szodomába leán szűziességé i kiszolgáltatt a ap Móz I 19 amel szoká elle irányu törvény Móz III 19 2 N becsteleníts lányoda anna paráznaságr val áldozásával nehog paráznáv legye a orszá é megteljé a orszá fajtalansággal szülő elle lázad Gy.-e Bibli szerin csa törvényszé ítélhett halálr Móz V 21 1 am a ókor törvényekhe képes szülő jo korláto köz szorításá mutatja Gy joga kitágításána eg nevezete állomás a tórá törvén is mel szerin a ap ne részesíthet előnybe a öröksé kiosztásáná kedvel felesé Gy.-it ne kedvel Gy.-eine rovásár u o 21 15-1 Hog szül Gy.-e Istenne szentelhett papna adhatt Sámuel Sámso má ne Gy.-jo rovásár ment hane anna érdekébe val rendelkezés Gy.-eke zálogu i vetté szülőktő adósságu fejébe Kir II 4, Gy.-e Bibli szülő áldásána tekinti Ali va áldá Bibliában melybe els helye n szerepeln mé gyümölcs Móz V 28 elm Iste adomány Gy.-ek jutalo mé gyümölcse min nyila a íjás kezében olyano a ifj Gy.-ek boldo a ember k tegzé megtölthet velü .. Zsolt 127 Felesége min virul szőlőt háza sarkában Gy.-ei min a olajfaültetvénye asztalo körül í e férf áldás Zsolt 128 A örege koronáj a unoká Példab 17, Dávi Iste büntetésé látj abban hog Batsebátó születet fi meghal 11 Sám 12 1 Gy.-telensé átok minth Iste zárn e a anyaméhe Sám I úgy hog e ellenébe Gy.-tele Sár megenged férjének hog rabszolgan révé nevelje Gy.-e Móz 1.1 Rache az mondj férjének Szerez neke Gy.-eket mer h nem akko meghalo Móz I 30 1 Házasság tilalma megszegésér Tór büntetésü szabja hog Gy.-telene maradjana házasfele Móz III 20 2 Hóse prófét a áto netovábbjá mondj népére miko íg faka k Ad nekik Isten ami csa adhatsz ad neki gyermekveszt méhe é kiszárad emlőke 9 1

11856.h

CÍMSZ Gyerm

SZÓCIK Gyerme ókorb G szül tulajdo vol úg ho az rendelkezt ide munkáj kerese s éle fölöt legalá amennyib feláldozhattá Gy.-áldoz megszüntetésé törekede Tó azz törvénnye me szeri elsőszülöttek Istenn ke szenteln illet kiválta Mó I 2 1 Molo kultus ped halálbüntetés sújt II 2 1 leánygyermek at pénzé eladhat feleségne Szodomáb leá szűziesség kiszolgáltat a Mó 1 ame szok ell irány törvén Mó II 1 becstelenít lányod ann paráznaság va áldozásáva neho parázná legy orsz megtelj orsz fajtalanságga szül ell láza Gy.- Bibl szeri cs törvénysz ítélhet halál Mó 2 a óko törvényekh képe szül j korlát kö szorítás mutatj G jog kitágításán e nevezet állomá tór törvé i me szeri a n részesíthe előnyb öröks kiosztásán kedve feles Gy.-i n kedve Gy.-ein rovásá 2 15- Ho szü Gy.- Istenn szentelhet papn adhat Sámue Sáms m n Gy.-j rovásá men han ann érdekéb va rendelkezé Gy.-ek zálog vett szülőkt adósság fejéb Ki I 4 Gy.- Bibl szül áldásán tekint Al v áld Bibliába melyb el hely szerepel m gyümölc Mó 2 el Ist adomán Gy.-e jutal m gyümölcs mi nyil íjá kezébe olyan if Gy.-e bold embe tegz megtölthe vel . Zsol 12 Feleség mi viru szőlő ház sarkába Gy.-e mi olajfaültetvény asztal körü fér áldá Zsol 12 öreg koroná unok Példa 17 Dáv Ist büntetés lát abba ho Batsebát születe f megha 1 Sá 1 Gy.-telens áto mint Ist zár anyaméh Sá úg ho ellenéb Gy.-tel Sá megenge férjéne ho rabszolga rév nevelj Gy.- Mó 1. Rach a mond férjéne Szere nek Gy.-eke me ne akk meghal Mó 3 Házassá tilalm megszegésé Tó büntetés szabj ho Gy.-telen maradjan házasfel Mó II 2 Hós prófé át netovábbj mond népér mik í fak A neki Iste am cs adhats a nek gyermekvesz méh kiszára emlők

11856.

CÍMS Gyer

SZÓCI Gyerm ókor szü tulajd vo ú h a rendelkez id munká keres él fölö legal amennyi feláldozhatt Gy.-áldo megszüntetés töreked T az törvénny m szer elsőszülötte Isten k szentel ille kivált M Mol kultu pe halálbünteté súj I leánygyerme a pénz eladha feleségn Szodomá le szűziessé kiszolgálta M am szo el irán törvé M I becstelení lányo an paráznasá v áldozásáv neh parázn leg ors megtel ors fajtalanságg szü el láz Gy. Bib szer c törvénys ítélhe halá M ók törvények kép szü korlá k szorítá mutat jo kitágításá neveze állom tó törv m szer részesíth előny örök kiosztásá kedv fele Gy.- kedv Gy.-ei rovás 15 H sz Gy. Isten szentelhe pap adha Sámu Sám Gy.- rovás me ha an érdeké v rendelkez Gy.-e zálo vet szülők adóssá fejé K Gy. Bib szü áldásá tekin A ál Bibliáb mely e hel szerepe gyümöl M e Is adomá Gy.- juta gyümölc m nyi íj kezéb olya i Gy.- bol emb teg megtölth ve Zso 1 Felesé m vir szől há sarkáb Gy.- m olajfaültetvén aszta kör fé áld Zso 1 öre koron uno Péld 1 Dá Is bünteté lá abb h Batsebá szület megh S Gy.-telen át min Is zá anyamé S ú h ellené Gy.-te S megeng férjén h rabszolg ré nevel Gy. M 1 Rac mon férjén Szer ne Gy.-ek m n ak megha M Házass tilal megszegés T bünteté szab h Gy.-tele maradja házasfe M I Hó próf á netovább mon népé mi fa nek Ist a c adhat ne gyermekves mé kiszár emlő

11856

CÍM Gye

SZÓC Gyer óko sz tulaj v rendelke i munk kere é föl lega amenny feláldozhat Gy.-áld megszünteté töreke a törvénn sze elsőszülött Iste szente ill kivál Mo kult p halálbüntet sú leánygyerm pén eladh feleség Szodom l szűziess kiszolgált a sz e irá törv becstelen lány a paráznas áldozásá ne paráz le or megte or fajtalanság sz e lá Gy Bi sze törvény ítélh hal ó törvénye ké sz korl szorít muta j kitágítás nevez állo t tör sze részesít előn örö kiosztás ked fel Gy. ked Gy.-e rová 1 s Gy Iste szentelh pa adh Sám Sá Gy. rová m h a érdek rendelke Gy.- zál ve szülő adóss fej Gy Bi sz áldás teki á Bibliá mel he szerep gyümö I adom Gy. jut gyümöl ny í kezé oly Gy. bo em te megtölt v Zs Feles vi sző h sarká Gy. olajfaültetvé aszt kö f ál Zs ör koro un Pél D I büntet l ab Batseb szüle meg Gy.-tele á mi I z anyam ellen Gy.-t megen férjé rabszol r neve Gy Ra mo férjé Sze n Gy.-e a megh Házas tila megszegé büntet sza Gy.-tel maradj házasf H pró netováb mo nép m f ne Is adha n gyermekve m kiszá eml

1185

CÍ Gy

SZÓ Gye ók s tula rendelk mun ker fö leg amenn feláldozha Gy.-ál megszüntet törek törvén sz elsőszülöt Ist szent il kivá M kul halálbünte s leánygyer pé elad felesé Szodo szűzies kiszolgál s ir tör becstele lán parázna áldozás n pará l o megt o fajtalansá s l G B sz törvén ítél ha törvény k s kor szorí mut kitágítá neve áll tö sz részesí elő ör kiosztá ke fe Gy ke Gy.- rov G Ist szentel p ad Sá S Gy rov érde rendelk Gy. zá v szül adós fe G B s áldá tek Bibli me h szere gyüm ado Gy ju gyümö n kez ol Gy b e t megtöl Z Fele v sz sark Gy olajfaültetv asz k á Z ö kor u Pé bünte a Batse szül me Gy.-tel m anya elle Gy.- mege férj rabszo nev G R m férj Sz Gy.- meg Háza til megszeg bünte sz Gy.-te marad házas pr netová m né n I adh gyermekv kisz em