11860.htm

CÍMSZÓ: Gyomai

SZEMÉLYNÉV: Gyomai Zsigmond

SZÓCIKK: "Gyomai Zsigmond, ügyvéd és jogtudományi író, szül. Gyomán 1861., megh. Budapesten 1923. Ügyvédi oklevelet szerzett és főképpen bűnügyi védői gyakorlatot folytatott. 1902-től haláláig az általa alapított Jogállam c. jog- és államtudományi havi folyóirat felelős szerkesztője volt Szintén az ő alapítása a Grill-féle Döntvénytár, amelyet Vavrik Bélával együtt 1904-1919. szerkesztett. Fiatalkorában szépirodalommal is foglalkozott. Költeményei és apróbb prózai dolgozatai Álmok címmel jelentek meg Budapesten 1896. Egyéb önálló munkái: A Curia bíráskodása képviselőválasztási ügyekben (Budapest, 1ííO3); Emlékalbum 1890 -1915 (Budapest,1915); Varrik Béla (Budapest, 1917). Összegyűjtötte és sajtó alá rendezte Bánfi Zsigmond esztétikus és irodalomtörténetíró hátrahagyott munkáit (Budapest 1895) és Edvi Illés Károllyal együtt Csemegi Károlynak, a magyar büntetőjogi kódex alkotójának kisebb jogtudományi munkáit (Budapest 1903, két köt)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1860. címszó a lexikon => 330. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11860.htm

CÍMSZÓ: Gyomai

SZEMÉLYNÉV: Gyomai Zsigmond

SZÓCIKK: Gyomai Zsigmond, ügyvéd és jogtudományi író, szül. Gyomán 1861., megh. Budapesten 1923. Ügyvédi oklevelet szerzett és főképpen bűnügyi védői gyakorlatot folytatott. 1902-től haláláig az általa alapított Jogállam c. jog- és államtudományi havi folyóirat felelős szerkesztője volt Szintén az ő alapítása a Grill-féle Döntvénytár, amelyet Vavrik Bélával együtt 1904-1919. szerkesztett. Fiatalkorában szépirodalommal is foglalkozott. Költeményei és apróbb prózai dolgozatai Álmok címmel jelentek meg Budapesten 1896. Egyéb önálló munkái: A Curia bíráskodása képviselőválasztási ügyekben Budapest, 1ííO3 ; Emlékalbum 1890 -1915 Budapest,1915 ; Varrik Béla Budapest, 1917 . Összegyűjtötte és sajtó alá rendezte Bánfi Zsigmond esztétikus és irodalomtörténetíró hátrahagyott munkáit Budapest 1895 és Edvi Illés Károllyal együtt Csemegi Károlynak, a magyar büntetőjogi kódex alkotójának kisebb jogtudományi munkáit Budapest 1903, két köt .

11860.ht

CÍMSZÓ Gyoma

SZEMÉLYNÉV Gyoma Zsigmon

SZÓCIKK Gyoma Zsigmond ügyvé é jogtudomány író szül Gyomá 1861. megh Budapeste 1923 Ügyvéd oklevele szerzet é főképpe bűnügy védő gyakorlato folytatott 1902-tő halálái a által alapítot Jogálla c jog é államtudomány hav folyóira felelő szerkesztőj vol Szinté a alapítás Grill-fél Döntvénytár amelye Vavri Béláva együt 1904-1919 szerkesztett Fiatalkorába szépirodalomma i foglalkozott Költeménye é aprób próza dolgozata Álmo címme jelente me Budapeste 1896 Egyé önáll munkái Curi bíráskodás képviselőválasztás ügyekbe Budapest 1ííO Emlékalbu 189 -191 Budapest,191 Varri Bél Budapest 191 Összegyűjtött é sajt al rendezt Bánf Zsigmon esztétiku é irodalomtörténetír hátrahagyot munkái Budapes 189 é Edv Illé Károllya együt Csemeg Károlynak magya büntetőjog kóde alkotójána kiseb jogtudomány munkái Budapes 1903 ké kö

11860.h

CÍMSZ Gyom

SZEMÉLYNÉ Gyom Zsigmo

SZÓCIK Gyom Zsigmon ügyv jogtudomán ír szü Gyom 1861 meg Budapest 192 Ügyvé oklevel szerze főképp bűnüg véd gyakorlat folytatot 1902-t halálá álta alapíto Jogáll jo államtudomán ha folyóir felel szerkesztő vo Szint alapítá Grill-fé Döntvénytá amely Vavr Béláv együ 1904-191 szerkesztet Fiatalkoráb szépirodalomm foglalkozot Költemény apró próz dolgozat Álm címm jelent m Budapest 189 Egy önál munká Cur bíráskodá képviselőválasztá ügyekb Budapes 1íí Emlékalb 18 -19 Budapest,19 Varr Bé Budapes 19 Összegyűjtöt saj a rendez Bán Zsigmo esztétik irodalomtörténetí hátrahagyo munká Budape 18 Ed Ill Károlly együ Cseme Károlyna magy büntetőjo kód alkotóján kise jogtudomán munká Budape 190 k k

11860.

CÍMS Gyo

SZEMÉLYN Gyo Zsigm

SZÓCI Gyo Zsigmo ügy jogtudomá í sz Gyo 186 me Budapes 19 Ügyv okleve szerz főkép bűnü vé gyakorla folytato 1902- halál ált alapít Jogál j államtudomá h folyói fele szerkeszt v Szin alapít Grill-f Döntvényt amel Vav Bélá egy 1904-19 szerkeszte Fiatalkorá szépirodalom foglalkozo Költemén apr pró dolgoza Ál cím jelen Budapes 18 Eg öná munk Cu bíráskod képviselőválaszt ügyek Budape 1í Emlékal 1 -1 Budapest,1 Var B Budape 1 Összegyűjtö sa rende Bá Zsigm esztéti irodalomtörténet hátrahagy munk Budap 1 E Il Károll egy Csem Károlyn mag büntetőj kó alkotójá kis jogtudomá munk Budap 19

11860

CÍM Gy

SZEMÉLY Gy Zsig

SZÓC Gy Zsigm üg jogtudom s Gy 18 m Budape 1 Ügy oklev szer főké bűn v gyakorl folytat 1902 halá ál alapí Jogá államtudom folyó fel szerkesz Szi alapí Grill- Döntvény ame Va Bél eg 1904-1 szerkeszt Fiatalkor szépirodalo foglalkoz Költemé ap pr dolgoz Á cí jele Budape 1 E ön mun C bírásko képviselőválasz ügye Budap 1 Emléka - Budapest, Va Budap Összegyűjt s rend B Zsig esztét irodalomtörténe hátrahag mun Buda I Károl eg Cse Károly ma büntető k alkotój ki jogtudom mun Buda 1

1186

CÍ G

SZEMÉL G Zsi

SZÓ G Zsig ü jogtudo G 1 Budap Üg okle sze fők bű gyakor folyta 190 hal á alap Jog államtudo foly fe szerkes Sz alap Grill Döntvén am V Bé e 1904- szerkesz Fiatalko szépirodal foglalko Költem a p dolgo c jel Budap ö mu bírásk képviselőválas ügy Buda Emlék Budapest V Buda Összegyűj ren Zsi eszté irodalomtörtén hátraha mu Bud Káro e Cs Károl m büntet alkotó k jogtudo mu Bud