11862.htm

CÍMSZÓ: Gyöngyös

SZÓCIKK: Gyöngyös, rend. tan. város Heves m. 19,715 lak. A hitközség megalakulásának időpontja nem állapítható meg teljes bizonyossággal. Az alapítók személyére vonatkozólag sincsenek hiteles feljegyzések. Tény azonban, hogy Gy.-ön már h XV. sz.-ban éltek zsidók, amiről a megyei és a városi levéltár adatai tanúskodnak. Ezek természetesen nem tömörültek egységes szervezetté, életükről különben is nagyon keveset tudunk. A hitközség azonban, kezdetleges formában ugyan, már a XVIII. az -ban meglehetett, amire abból lehet következtetni, hogy a Chevra Kadisa 1795. alakult. Sőt a gyönyörű stílusban épült zsinagóga is a XVIII. sz. végéről való és ez a templom még ma is áll. E szórványos adatokon kívül 1830-tól kezdve rendszeresen vezetett jegyzőkönyvek állunk rendelkezésre, igaz, hogy abban az időben már virágzó hitközség volt Gy.-ön. A hitközség ügyeit az első időben egy 21 tagú testület intézte, amelyet évenként választott meg a hitközség egyeteme. Nyugodt, békés fejlődés jellemzi ekkor a hitközséget, mely az 1846-ból származó türelmi adó-kimutatás szerint Heves megye legnagyobb hitközsége volt, mert évi 675 forintot fizetett türelmi adó címén. A 48-as események sem idéztek elő különösebb változásokat a hitközség életében. A Bach-korszak elején a hatóság felfüggesztette a hitközség autonómiáját és az elöljáróságot a cs. és kir. kormány biztos nevezte ki. Az alkotmányos era a Gy .-i zsidóságra is mozgalmas napokat hozott. Az országos kongresszus után, amelyen a Gy.-i hitközséget Hirschl Lipót akkori elnök képviselte, a hitközségnek csak kis része, mintegy 30 tag; kívánta a kongresszushoz való csatlakozást. Ez a mozgalom hamarosan elsimult. A hitközség egységét egyelőre nem bontotta meg az orthodoxia szervezkedése sem. Az 1880-as évek elején indult meg egy kiválási mozgalom, amelynek eredményeképp egy kisebb frakció kivált a hitközségből és az orthodox szervezethez csatlakozott. Ettől fogva semmi sem zavarta meg a hitközség belső életét, mely Bogdány Jónás, Bernát Ignác, Spitzer László (1897-1901), Kálmán Ignác (1901-06) és Rusz Jakab (1906-1924) elnöklete alatt a legszebb fejlődésen ment keresztül. Ezt a fejlődést tragikus módon megakasztotta az 1917-iki nagy tűzvész, amely a város nagy részével együtt a gyönyörű zsidótemplomot és a hitközség többi épületeit is elhamvasztotta. Ettől kezdve a Gy.-i zsidóság minden törekvése arra irányult, hogy a hitközség a romokon újjáépülhessen. A háború és forradalmak gyászos évei e törekvések megvalósítására nem voltak alkalmasak, de Rusz Jakab agilitása mar 1920. lehetővé tette egy ideiglenes pótimaház és a tisztviselői lakások újjáépítését. 1924-ben Ösztreicher Dezső, majd 1927. Vajda Ármin vette át a hitközség vezetését, aki Fränkl Ignác alelnökkel együtt a legnagyobb energiával és lelkesedéssel kezdett hozzá a munkához. Rendezték a hitközség zilált pénzügyeit, újjáépítették a vágóhidat, rituális fürdőt létesítettek és modern alapszabályok keretében új alapokra fektették a hitközség adminisztrációját. Az élénk hitközségi élet homlokterében a templomépítés kérdése áll. Minden kilátás megvan arra, hogy ez a kérdés is hamarosan megoldódik és nemsokára új, díszesebb templom fogja hirdetni a hitközség áldozatkészségét és hagyományos vallásosságát. A templomon kívül az 1859. néhai Brack Áron alapítványából létesült Talmud Tóraiskola bizonyítja, hogy a Gy.-i zsidóság élete milyen mélyen a tradíciókban gyökeredzik. Az 1839. létesített elemi iskolát a hitközség 1888. Gy. városának adta át. Hat egyesületben munkálkodik a hitközség kulturális és szociális életének fejlesztésén. A Chevra Kadisán kívül, amelynek jelenlegi elnöke Rosenfeld Emil, van egy Bikur Chólim egylet, melyet Batiszt József vezet, egy Maszkil el Dal egylet, (vezetője Gosztonyi Samu), működik meg egy ú. n. Szandekoosz egylet Székely Jenő elnöklete alatt, ez komasági segélyt folyósít. A nőegylet elnöknője Schönfeld Mórné, a Betegsegélyző Nőegyleté Barna Sándorné. A Gy.-i hitközség a kiváló és nagytehetségű emberek egész sorával ajándékozta meg az országot. Nem kisebb emberek karrierje indult el Gy.-ről, mint lovag Schweitzer Ede (l. o.) tábornok, Décsey Zsigmond kúriai tanácselnök, Visontai Soma (l. o.), végül Kaszab Aladár (l. o.). Több kiváló, nagyhírű rabbi is származik Gy.-ről. Így Hoffer Ármin (l. o.) rabbiszemináriumi tanár, Silberfeld Jakab (l. o.) békéscsabai, Klein Dezső eperjesi, Klein József volt kassai és Spiegel Ármin esztergomi főrabbi. A hitközség több tagja előkelő szerepet játszik Gy. város közéletében. Dudás Adolf városi tanácsos polgármester-helyettes volt, Rosenfeld Emil a Ferenc József-rend lovagja és tűzoltó főparancsnok, Károly Lajos szintén a Ferenc József-rend lovagja és dévényi Tévén Zsigmond hosszabb ideig volt a Gy.-i Kereskedelmi Csarnok s egyben a Chevra Kadisa elnöke. Egész sereg kereskedelmi és ipari vállalatot, malmot és gyárat alapítottak Gy.-ön a zsidók, akik mezőgazdasági téren is nagy szerepet visznek. A legnagyobb birtokosok a Gruszner Testvérek (Jenő Zoltán, Mór és Dezső), akiknek Markazon és Detken 1000 hold szőlőjük és 2000 hold földjük van. Frank Henrik és Jenő Buskán (Borsod m.) 500 holdas földet és 120 hold szőlőt művelnek. Rosenfeld Emil és Samu Atkáron és Bagolyváron 2200 holdon gazdálkodnak, Somogyi Lipótnak 3000 holdas bérlete van, Ösztreicher Dezsőnek Viszaszőllősön 600 holdas mintagazdasága és 350 hold szőlője. Braun Jenő halmaji és Rusz Jakab visontai szőlőbirtoka érdemel még megemlítést. Büchler László és Márton és Weiszkopf Henrik gőzmalmai, Bogdán József szeszgyára, Vajda Antal mátrahegyaljai, Polgár Sándor hevescsányi szőlőtelepe, Keller Sándor, Kormos Mihály, Ormódi Adolf, Barna Gábor nagyobb kereskedelmi vállalatai, Kálmán Miklós Gy.-solymosi kőbányája, a Spitzer László és Bogdán Sándor által vezetett Kereskedelmi és Gazdasági Bank, a Kálmán Ignác vezetése alatt álló Gy.-i Bank R-T., a Valkó Sándor által alapított Gy.-i Népbank és a Mechanika R-T., továbbá Hajdú Béla vízgyógyintézete főtényezői Gy. város élénk gazdasági életének. A hitközség évi költségvetése 57.460 P, filantropikus és szociális célokra 11,600 pengőt fordítanak. Lélekszáma - tekintetbe véve Markaz és Domoszló kivételével a Gy.-i járáshoz tartozó községeket - 1800. A családok száma 600, adót 524-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 56 gazdálkodó, 152 kereskedő, 20 ügyvéd, 4 köztisztviselő, 15 orvos, 63 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 62 iparos, 3 mérnök, 1 hírlapíró, 27 magánzó, 12 munkás és 79 egyéb. A Chevra Kadisa 25 ágyas hadikórházat tartott fenn a háború évei alatt. A tagok közül 430-an vonultak be és 34-en haltak hősi halált. A forradalmak sem múltak el nyomtalanul a Gy.-i zsidóság felett. Két áldozata van a forradalmaknak: Lichtenstein Dezső tart. hadnagy, akit a forradalom kitörésekor rendcsináló munkája közepeit szúrt le az utcai csőcselék és Welt Ignác, akit a kommunisták hazafias magatartása miatt halálra ítéltek és kivégeztek. A hitközség jelenlegi vezetősége: Feigl L. Henrik főrabbi, Vajda Ármin elnök, Fränkl Ignác alelnök, Frank Henrik oktatásügyi, Rosenthal Emil adóügyi, Rusz Jakab kultuszügyi és Hajdú Béla jótékonyságügyi elöljárók és Illés Ernő titkár.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1862. címszó a lexikon => 331. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11862.htm

CÍMSZÓ: Gyöngyös

SZÓCIKK: Gyöngyös, rend. tan. város Heves m. 19,715 lak. A hitközség megalakulásának időpontja nem állapítható meg teljes bizonyossággal. Az alapítók személyére vonatkozólag sincsenek hiteles feljegyzések. Tény azonban, hogy Gy.-ön már h XV. sz.-ban éltek zsidók, amiről a megyei és a városi levéltár adatai tanúskodnak. Ezek természetesen nem tömörültek egységes szervezetté, életükről különben is nagyon keveset tudunk. A hitközség azonban, kezdetleges formában ugyan, már a XVIII. az -ban meglehetett, amire abból lehet következtetni, hogy a Chevra Kadisa 1795. alakult. Sőt a gyönyörű stílusban épült zsinagóga is a XVIII. sz. végéről való és ez a templom még ma is áll. E szórványos adatokon kívül 1830-tól kezdve rendszeresen vezetett jegyzőkönyvek állunk rendelkezésre, igaz, hogy abban az időben már virágzó hitközség volt Gy.-ön. A hitközség ügyeit az első időben egy 21 tagú testület intézte, amelyet évenként választott meg a hitközség egyeteme. Nyugodt, békés fejlődés jellemzi ekkor a hitközséget, mely az 1846-ból származó türelmi adó-kimutatás szerint Heves megye legnagyobb hitközsége volt, mert évi 675 forintot fizetett türelmi adó címén. A 48-as események sem idéztek elő különösebb változásokat a hitközség életében. A Bach-korszak elején a hatóság felfüggesztette a hitközség autonómiáját és az elöljáróságot a cs. és kir. kormány biztos nevezte ki. Az alkotmányos era a Gy .-i zsidóságra is mozgalmas napokat hozott. Az országos kongresszus után, amelyen a Gy.-i hitközséget Hirschl Lipót akkori elnök képviselte, a hitközségnek csak kis része, mintegy 30 tag; kívánta a kongresszushoz való csatlakozást. Ez a mozgalom hamarosan elsimult. A hitközség egységét egyelőre nem bontotta meg az orthodoxia szervezkedése sem. Az 1880-as évek elején indult meg egy kiválási mozgalom, amelynek eredményeképp egy kisebb frakció kivált a hitközségből és az orthodox szervezethez csatlakozott. Ettől fogva semmi sem zavarta meg a hitközség belső életét, mely Bogdány Jónás, Bernát Ignác, Spitzer László 1897-1901 , Kálmán Ignác 1901-06 és Rusz Jakab 1906-1924 elnöklete alatt a legszebb fejlődésen ment keresztül. Ezt a fejlődést tragikus módon megakasztotta az 1917-iki nagy tűzvész, amely a város nagy részével együtt a gyönyörű zsidótemplomot és a hitközség többi épületeit is elhamvasztotta. Ettől kezdve a Gy.-i zsidóság minden törekvése arra irányult, hogy a hitközség a romokon újjáépülhessen. A háború és forradalmak gyászos évei e törekvések megvalósítására nem voltak alkalmasak, de Rusz Jakab agilitása mar 1920. lehetővé tette egy ideiglenes pótimaház és a tisztviselői lakások újjáépítését. 1924-ben Ösztreicher Dezső, majd 1927. Vajda Ármin vette át a hitközség vezetését, aki Fränkl Ignác alelnökkel együtt a legnagyobb energiával és lelkesedéssel kezdett hozzá a munkához. Rendezték a hitközség zilált pénzügyeit, újjáépítették a vágóhidat, rituális fürdőt létesítettek és modern alapszabályok keretében új alapokra fektették a hitközség adminisztrációját. Az élénk hitközségi élet homlokterében a templomépítés kérdése áll. Minden kilátás megvan arra, hogy ez a kérdés is hamarosan megoldódik és nemsokára új, díszesebb templom fogja hirdetni a hitközség áldozatkészségét és hagyományos vallásosságát. A templomon kívül az 1859. néhai Brack Áron alapítványából létesült Talmud Tóraiskola bizonyítja, hogy a Gy.-i zsidóság élete milyen mélyen a tradíciókban gyökeredzik. Az 1839. létesített elemi iskolát a hitközség 1888. Gy. városának adta át. Hat egyesületben munkálkodik a hitközség kulturális és szociális életének fejlesztésén. A Chevra Kadisán kívül, amelynek jelenlegi elnöke Rosenfeld Emil, van egy Bikur Chólim egylet, melyet Batiszt József vezet, egy Maszkil el Dal egylet, vezetője Gosztonyi Samu , működik meg egy ú. n. Szandekoosz egylet Székely Jenő elnöklete alatt, ez komasági segélyt folyósít. A nőegylet elnöknője Schönfeld Mórné, a Betegsegélyző Nőegyleté Barna Sándorné. A Gy.-i hitközség a kiváló és nagytehetségű emberek egész sorával ajándékozta meg az országot. Nem kisebb emberek karrierje indult el Gy.-ről, mint lovag Schweitzer Ede l. o. tábornok, Décsey Zsigmond kúriai tanácselnök, Visontai Soma l. o. , végül Kaszab Aladár l. o. . Több kiváló, nagyhírű rabbi is származik Gy.-ről. Így Hoffer Ármin l. o. rabbiszemináriumi tanár, Silberfeld Jakab l. o. békéscsabai, Klein Dezső eperjesi, Klein József volt kassai és Spiegel Ármin esztergomi főrabbi. A hitközség több tagja előkelő szerepet játszik Gy. város közéletében. Dudás Adolf városi tanácsos polgármester-helyettes volt, Rosenfeld Emil a Ferenc József-rend lovagja és tűzoltó főparancsnok, Károly Lajos szintén a Ferenc József-rend lovagja és dévényi Tévén Zsigmond hosszabb ideig volt a Gy.-i Kereskedelmi Csarnok s egyben a Chevra Kadisa elnöke. Egész sereg kereskedelmi és ipari vállalatot, malmot és gyárat alapítottak Gy.-ön a zsidók, akik mezőgazdasági téren is nagy szerepet visznek. A legnagyobb birtokosok a Gruszner Testvérek Jenő Zoltán, Mór és Dezső , akiknek Markazon és Detken 1000 hold szőlőjük és 2000 hold földjük van. Frank Henrik és Jenő Buskán Borsod m. 500 holdas földet és 120 hold szőlőt művelnek. Rosenfeld Emil és Samu Atkáron és Bagolyváron 2200 holdon gazdálkodnak, Somogyi Lipótnak 3000 holdas bérlete van, Ösztreicher Dezsőnek Viszaszőllősön 600 holdas mintagazdasága és 350 hold szőlője. Braun Jenő halmaji és Rusz Jakab visontai szőlőbirtoka érdemel még megemlítést. Büchler László és Márton és Weiszkopf Henrik gőzmalmai, Bogdán József szeszgyára, Vajda Antal mátrahegyaljai, Polgár Sándor hevescsányi szőlőtelepe, Keller Sándor, Kormos Mihály, Ormódi Adolf, Barna Gábor nagyobb kereskedelmi vállalatai, Kálmán Miklós Gy.-solymosi kőbányája, a Spitzer László és Bogdán Sándor által vezetett Kereskedelmi és Gazdasági Bank, a Kálmán Ignác vezetése alatt álló Gy.-i Bank R-T., a Valkó Sándor által alapított Gy.-i Népbank és a Mechanika R-T., továbbá Hajdú Béla vízgyógyintézete főtényezői Gy. város élénk gazdasági életének. A hitközség évi költségvetése 57.460 P, filantropikus és szociális célokra 11,600 pengőt fordítanak. Lélekszáma - tekintetbe véve Markaz és Domoszló kivételével a Gy.-i járáshoz tartozó községeket - 1800. A családok száma 600, adót 524-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 56 gazdálkodó, 152 kereskedő, 20 ügyvéd, 4 köztisztviselő, 15 orvos, 63 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 62 iparos, 3 mérnök, 1 hírlapíró, 27 magánzó, 12 munkás és 79 egyéb. A Chevra Kadisa 25 ágyas hadikórházat tartott fenn a háború évei alatt. A tagok közül 430-an vonultak be és 34-en haltak hősi halált. A forradalmak sem múltak el nyomtalanul a Gy.-i zsidóság felett. Két áldozata van a forradalmaknak: Lichtenstein Dezső tart. hadnagy, akit a forradalom kitörésekor rendcsináló munkája közepeit szúrt le az utcai csőcselék és Welt Ignác, akit a kommunisták hazafias magatartása miatt halálra ítéltek és kivégeztek. A hitközség jelenlegi vezetősége: Feigl L. Henrik főrabbi, Vajda Ármin elnök, Fränkl Ignác alelnök, Frank Henrik oktatásügyi, Rosenthal Emil adóügyi, Rusz Jakab kultuszügyi és Hajdú Béla jótékonyságügyi elöljárók és Illés Ernő titkár.

11862.ht

CÍMSZÓ Gyöngyö

SZÓCIKK Gyöngyös rend tan váro Heve m 19,71 lak hitközsé megalakulásána időpontj ne állapíthat me telje bizonyossággal A alapító személyér vonatkozóla sincsene hitele feljegyzések Tén azonban hog Gy.-ö má XV sz.-ba élte zsidók amirő megye é város levéltá adata tanúskodnak Eze természetese ne tömörülte egysége szervezetté életükrő különbe i nagyo kevese tudunk hitközsé azonban kezdetlege formába ugyan má XVIII a -ba meglehetett amir abbó lehe következtetni hog Chevr Kadis 1795 alakult Ső gyönyör stílusba épül zsinagóg i XVIII sz végérő val é e templo mé m i áll szórványo adatoko kívü 1830-tó kezdv rendszerese vezetet jegyzőkönyve állun rendelkezésre igaz hog abba a időbe má virágz hitközsé vol Gy.-ön hitközsé ügyei a els időbe eg 2 tag testüle intézte amelye évenkén választot me hitközsé egyeteme Nyugodt béké fejlődé jellemz ekko hitközséget mel a 1846-bó származ türelm adó-kimutatá szerin Heve megy legnagyob hitközség volt mer év 67 forinto fizetet türelm ad címén 48-a eseménye se idézte el különöseb változásoka hitközsé életében Bach-korsza elejé hatósá felfüggesztett hitközsé autonómiájá é a elöljáróságo cs é kir kormán bizto nevezt ki A alkotmányo er G .- zsidóságr i mozgalma napoka hozott A országo kongresszu után amelye Gy.- hitközsége Hirsch Lipó akkor elnö képviselte hitközségne csa ki része minteg 3 tag kívánt kongresszusho val csatlakozást E mozgalo hamarosa elsimult hitközsé egységé egyelőr ne bontott me a orthodoxi szervezkedés sem A 1880-a éve elejé indul me eg kiválás mozgalom amelyne eredményekép eg kiseb frakci kivál hitközségbő é a orthodo szervezethe csatlakozott Ettő fogv semm se zavart me hitközsé bels életét mel Bogdán Jónás Berná Ignác Spitze Lászl 1897-190 Kálmá Igná 1901-0 é Rus Jaka 1906-192 elnöklet alat legszeb fejlődése men keresztül Ez fejlődés tragiku módo megakasztott a 1917-ik nag tűzvész amel váro nag részéve együt gyönyör zsidótemplomo é hitközsé több épületei i elhamvasztotta Ettő kezdv Gy.- zsidósá minde törekvés arr irányult hog hitközsé romoko újjáépülhessen hábor é forradalma gyászo éve törekvése megvalósításár ne volta alkalmasak d Rus Jaka agilitás ma 1920 lehetőv tett eg ideiglene pótimahá é tisztviselő lakáso újjáépítését 1924-be Ösztreiche Dezső maj 1927 Vajd Ármi vett á hitközsé vezetését ak Fränk Igná alelnökke együt legnagyob energiáva é lelkesedésse kezdet hozz munkához Rendezté hitközsé zilál pénzügyeit újjáépítetté vágóhidat rituáli fürdő létesítette é moder alapszabályo keretébe ú alapokr fektetté hitközsé adminisztrációját A élén hitközség éle homlokterébe templomépíté kérdés áll Minde kilátá megva arra hog e kérdé i hamarosa megoldódi é nemsokár új díszeseb templo fogj hirdetn hitközsé áldozatkészségé é hagyományo vallásosságát templomo kívü a 1859 néha Brac Áro alapítványábó létesül Talmu Tóraiskol bizonyítja hog Gy.- zsidósá élet milye mélye tradíciókba gyökeredzik A 1839 létesítet elem iskolá hitközsé 1888 Gy városána adt át Ha egyesületbe munkálkodi hitközsé kulturáli é szociáli életéne fejlesztésén Chevr Kadisá kívül amelyne jelenleg elnök Rosenfel Emil va eg Biku Chóli egylet melye Batisz Józse vezet eg Maszki e Da egylet vezetőj Gosztony Sam működi me eg ú n Szandekoos egyle Székel Jen elnöklet alatt e komaság segély folyósít nőegyle elnöknőj Schönfel Mórné Betegsegélyz Nőegylet Barn Sándorné Gy.- hitközsé kivál é nagytehetség embere egés soráva ajándékozt me a országot Ne kiseb embere karrierj indul e Gy.-ről min lova Schweitze Ed l o tábornok Décse Zsigmon kúria tanácselnök Visonta Som l o végü Kasza Aladá l o Töb kiváló nagyhír rabb i származi Gy.-ről Íg Hoffe Ármi l o rabbiszeminárium tanár Silberfel Jaka l o békéscsabai Klei Dezs eperjesi Klei Józse vol kassa é Spiege Ármi esztergom főrabbi hitközsé töb tagj előkel szerepe játszi Gy váro közéletében Dudá Adol város tanácso polgármester-helyette volt Rosenfel Emi Feren József-ren lovagj é tűzolt főparancsnok Károl Lajo szinté Feren József-ren lovagj é dévény Tévé Zsigmon hosszab idei vol Gy.- Kereskedelm Csarno egybe Chevr Kadis elnöke Egés sere kereskedelm é ipar vállalatot malmo é gyára alapította Gy.-ö zsidók aki mezőgazdaság tére i nag szerepe visznek legnagyob birtokoso Gruszne Testvére Jen Zoltán Mó é Dezs akikne Markazo é Detke 100 hol szőlőjü é 200 hol földjü van Fran Henri é Jen Buská Borso m 50 holda földe é 12 hol szőlő művelnek Rosenfel Emi é Sam Atkáro é Bagolyváro 220 holdo gazdálkodnak Somogy Lipótna 300 holda bérlet van Ösztreiche Dezsőne Viszaszőllősö 60 holda mintagazdaság é 35 hol szőlője Brau Jen halmaj é Rus Jaka visonta szőlőbirtok érdeme mé megemlítést Büchle Lászl é Márto é Weiszkop Henri gőzmalmai Bogdá Józse szeszgyára Vajd Anta mátrahegyaljai Polgá Sándo hevescsány szőlőtelepe Kelle Sándor Kormo Mihály Ormód Adolf Barn Gábo nagyob kereskedelm vállalatai Kálmá Mikló Gy.-solymos kőbányája Spitze Lászl é Bogdá Sándo álta vezetet Kereskedelm é Gazdaság Bank Kálmá Igná vezetés alat áll Gy.- Ban R-T. Valk Sándo álta alapítot Gy.- Népban é Mechanik R-T. tovább Hajd Bél vízgyógyintézet főtényező Gy váro élén gazdaság életének hitközsé év költségvetés 57.46 P filantropiku é szociáli célokr 11,60 pengő fordítanak Lélekszám tekintetb vév Marka é Domoszl kivételéve Gy.- járásho tartoz községeke 1800 családo szám 600 adó 524-e fizetnek Foglalkozá szerint 5 gazdálkodó 15 kereskedő 2 ügyvéd köztisztviselő 1 orvos 6 magántisztviselő vállalkozó 6 iparos mérnök hírlapíró 2 magánzó 1 munká é 7 egyéb Chevr Kadis 2 ágya hadikórháza tartot fen hábor éve alatt tago közü 430-a vonulta b é 34-e halta hős halált forradalma se múlta e nyomtalanu Gy.- zsidósá felett Ké áldozat va forradalmaknak Lichtenstei Dezs tart hadnagy aki forradalo kitöréseko rendcsinál munkáj közepei szúr l a utca csőcselé é Wel Ignác aki kommunistá hazafia magatartás miat halálr ítélte é kivégeztek hitközsé jelenleg vezetősége Feig L Henri főrabbi Vajd Ármi elnök Fränk Igná alelnök Fran Henri oktatásügyi Rosentha Emi adóügyi Rus Jaka kultuszügy é Hajd Bél jótékonyságügy elöljáró é Illé Ern titkár

11862.h

CÍMSZ Gyöngy

SZÓCIK Gyöngyö ren ta vár Hev 19,7 la hitközs megalakulásán időpont n állapítha m telj bizonyosságga alapít személyé vonatkozól sincsen hitel feljegyzése Té azonba ho Gy.- m X sz.-b élt zsidó amir megy váro levélt adat tanúskodna Ez természetes n tömörült egység szervezett életükr különb nagy keves tudun hitközs azonba kezdetleg formáb ugya m XVII -b meglehetet ami abb leh következtetn ho Chev Kadi 179 alakul S gyönyö stílusb épü zsinagó XVII s végér va templ m ál szórvány adatok kív 1830-t kezd rendszeres vezete jegyzőkönyv állu rendelkezésr iga ho abb időb m virág hitközs vo Gy.-ö hitközs ügye el időb e ta testül intézt amely évenké választo m hitközs egyetem Nyugod bék fejlőd jellem ekk hitközsége me 1846-b szárma türel adó-kimutat szeri Hev meg legnagyo hitközsé vol me é 6 forint fizete türel a címé 48- esemény s idézt e különöse változások hitközs életébe Bach-korsz elej hatós felfüggesztet hitközs autonómiáj elöljáróság c ki kormá bizt nevez k alkotmány e . zsidóság mozgalm napok hozot ország kongressz utá amely Gy. hitközség Hirsc Lip akko eln képviselt hitközségn cs k rész minte ta kíván kongresszush va csatlakozás mozgal hamaros elsimul hitközs egység egyelő n bontot m orthodox szervezkedé se 1880- év elej indu m e kiválá mozgalo amelyn eredményeké e kise frakc kivá hitközségb orthod szervezeth csatlakozot Ett fog sem s zavar m hitközs bel életé me Bogdá Jóná Bern Igná Spitz Lász 1897-19 Kálm Ign 1901- Ru Jak 1906-19 elnökle ala legsze fejlődés me keresztü E fejlődé tragik mód megakasztot 1917-i na tűzvés ame vár na részév együ gyönyö zsidótemplom hitközs töb épülete elhamvasztott Ett kezd Gy. zsidós mind törekvé ar irányul ho hitközs romok újjáépülhesse hábo forradalm gyász év törekvés megvalósításá n volt alkalmasa Ru Jak agilitá m 192 lehető tet e ideiglen pótimah tisztvisel lakás újjáépítésé 1924-b Ösztreich Dezs ma 192 Vaj Árm vet hitközs vezetésé a Frän Ign alelnökk együ legnagyo energiáv lelkesedéss kezde hoz munkáho Rendezt hitközs zilá pénzügyei újjáépített vágóhida rituál fürd létesített mode alapszabály keretéb alapok fektett hitközs adminisztrációjá élé hitközsé él homlokteréb templomépít kérdé ál Mind kilát megv arr ho kérd hamaros megoldód nemsoká ú díszese templ fog hirdet hitközs áldozatkészség hagyomány vallásosságá templom kív 185 néh Bra Ár alapítványáb létesü Talm Tóraisko bizonyítj ho Gy. zsidós éle mily mély tradíciókb gyökeredzi 183 létesíte ele iskol hitközs 188 G városán ad á H egyesületb munkálkod hitközs kulturál szociál életén fejlesztésé Chev Kadis kívü amelyn jelenle elnö Rosenfe Emi v e Bik Chól egyle mely Batis Józs veze e Maszk D egyle vezető Goszton Sa működ m e Szandekoo egyl Széke Je elnökle alat komasá segél folyósí nőegyl elnöknő Schönfe Mórn Betegsegély Nőegyle Bar Sándorn Gy. hitközs kivá nagytehetsé ember egé soráv ajándékoz m országo N kise ember karrier indu Gy.-rő mi lov Schweitz E táborno Décs Zsigmo kúri tanácselnö Visont So vég Kasz Alad Tö kivál nagyhí rab származ Gy.-rő Í Hoff Árm rabbiszemináriu taná Silberfe Jak békéscsaba Kle Dez eperjes Kle Józs vo kass Spieg Árm esztergo főrabb hitközs tö tag előke szerep játsz G vár közéletébe Dud Ado váro tanács polgármester-helyett vol Rosenfe Em Fere József-re lovag tűzol főparancsno Káro Laj szint Fere József-re lovag dévén Tév Zsigmo hossza ide vo Gy. Kereskedel Csarn egyb Chev Kadi elnök Egé ser kereskedel ipa vállalato malm gyár alapított Gy.- zsidó ak mezőgazdasá tér na szerep viszne legnagyo birtokos Gruszn Testvér Je Zoltá M Dez akikn Markaz Detk 10 ho szőlőj 20 ho földj va Fra Henr Je Busk Bors 5 hold föld 1 ho szől művelne Rosenfe Em Sa Atkár Bagolyvár 22 hold gazdálkodna Somog Lipótn 30 hold bérle va Ösztreich Dezsőn Viszaszőllős 6 hold mintagazdasá 3 ho szőlőj Bra Je halma Ru Jak visont szőlőbirto érdem m megemlítés Büchl Lász Márt Weiszko Henr gőzmalma Bogd Józs szeszgyár Vaj Ant mátrahegyalja Polg Sánd hevescsán szőlőtelep Kell Sándo Korm Mihál Ormó Adol Bar Gáb nagyo kereskedel vállalata Kálm Mikl Gy.-solymo kőbányáj Spitz Lász Bogd Sánd ált vezete Kereskedel Gazdasá Ban Kálm Ign vezeté ala ál Gy. Ba R-T Val Sánd ált alapíto Gy. Népba Mechani R-T továb Haj Bé vízgyógyintéze főtényez G vár élé gazdasá életéne hitközs é költségveté 57.4 filantropik szociál célok 11,6 peng fordítana Lélekszá tekintet vé Mark Domosz kivételév Gy. járásh tarto községek 180 család szá 60 ad 524- fizetne Foglalkoz szerin gazdálkod 1 keresked ügyvé köztisztvisel orvo magántisztvisel vállalkoz iparo mérnö hírlapír magánz munk egyé Chev Kadi ágy hadikórház tarto fe hábo év alat tag köz 430- vonult 34- halt hő halál forradalm s múlt nyomtalan Gy. zsidós felet K áldoza v forradalmakna Lichtenste Dez tar hadnag ak forradal kitörések rendcsiná munká közepe szú utc csőcsel We Igná ak kommunist hazafi magatartá mia halál ítélt kivégezte hitközs jelenle vezetőség Fei Henr főrabb Vaj Árm elnö Frän Ign alelnö Fra Henr oktatásügy Rosenth Em adóügy Ru Jak kultuszüg Haj Bé jótékonyságüg elöljár Ill Er titká

11862.

CÍMS Gyöng

SZÓCI Gyöngy re t vá He 19, l hitköz megalakulásá időpon állapíth tel bizonyosságg alapí személy vonatkozó sincse hite feljegyzés T azonb h Gy. sz.- él zsid ami meg vár levél ada tanúskodn E természete tömörül egysé szervezet életük külön nag keve tudu hitköz azonb kezdetle formá ugy XVI - meglehete am ab le következtet h Che Kad 17 alaku gyöny stílus ép zsinag XVI végé v temp á szórván adato kí 1830- kez rendszere vezet jegyzőköny áll rendelkezés ig h ab idő virá hitköz v Gy.- hitköz ügy e idő t testü intéz amel évenk választ hitköz egyete Nyugo bé fejlő jelle ek hitközség m 1846- szárm türe adó-kimuta szer He me legnagy hitközs vo m forin fizet türe cím 48 esemén idéz különös változáso hitköz életéb Bach-kors ele ható felfüggeszte hitköz autonómiá elöljárósá k korm biz neve alkotmán zsidósá mozgal napo hozo orszá kongress ut amel Gy hitközsé Hirs Li akk el képvisel hitközség c rés mint t kívá kongresszus v csatlakozá mozga hamaro elsimu hitköz egysé egyel bonto orthodo szervezked s 1880 é ele ind kivál mozgal amely eredmények kis frak kiv hitközség ortho szervezet csatlakozo Et fo se zava hitköz be élet m Bogd Jón Ber Ign Spit Lás 1897-1 Kál Ig 1901 R Ja 1906-1 elnökl al legsz fejlődé m kereszt fejlőd tragi mó megakaszto 1917- n tűzvé am vá n részé egy gyöny zsidótemplo hitköz tö épület elhamvasztot Et kez Gy zsidó min törekv a irányu h hitköz romo újjáépülhess háb forradal gyás é törekvé megvalósítás vol alkalmas R Ja agilit 19 lehet te ideigle pótima tisztvise laká újjáépítés 1924- Ösztreic Dez m 19 Va Ár ve hitköz vezetés Frä Ig alelnök egy legnagy energiá lelkesedés kezd ho munkáh Rendez hitköz zil pénzügye újjáépítet vágóhid rituá für létesítet mod alapszabál kereté alapo fektet hitköz adminisztrációj él hitközs é homlokteré templomépí kérd á Min kilá meg ar h kér hamaro megoldó nemsok díszes temp fo hirde hitköz áldozatkészsé hagyomán vallásosság templo kí 18 né Br Á alapítványá létes Tal Tóraisk bizonyít h Gy zsidó él mil mél tradíciók gyökeredz 18 létesít el isko hitköz 18 városá a egyesület munkálko hitköz kulturá szociá életé fejlesztés Che Kadi kív amely jelenl eln Rosenf Em Bi Chó egyl mel Bati Józ vez Masz egyl vezet Goszto S műkö Szandeko egy Szék J elnökl ala komas segé folyós nőegy elnökn Schönf Mór Betegsegél Nőegyl Ba Sándor Gy hitköz kiv nagytehets embe eg sorá ajándéko ország kis embe karrie ind Gy.-r m lo Schweit táborn Déc Zsigm kúr tanácseln Vison S vé Kas Ala T kivá nagyh ra szárma Gy.-r Hof Ár rabbiszeminári tan Silberf Ja békéscsab Kl De eperje Kl Józ v kas Spie Ár eszterg főrab hitköz t ta elők szere játs vá közéletéb Du Ad vár tanác polgármester-helyet vo Rosenf E Fer József-r lova tűzo főparancsn Kár La szin Fer József-r lova dévé Té Zsigm hossz id v Gy Kereskede Csar egy Che Kad elnö Eg se kereskede ip vállalat mal gyá alapítot Gy. zsid a mezőgazdas té n szere viszn legnagy birtoko Grusz Testvé J Zolt De akik Marka Det 1 h szőlő 2 h föld v Fr Hen J Bus Bor hol föl h sző műveln Rosenf E S Atká Bagolyvá 2 hol gazdálkodn Somo Lipót 3 hol bérl v Ösztreic Dezső Viszaszőllő hol mintagazdas h szőlő Br J halm R Ja vison szőlőbirt érde megemlíté Büch Lás Már Weiszk Hen gőzmalm Bog Józ szeszgyá Va An mátrahegyalj Pol Sán hevescsá szőlőtele Kel Sánd Kor Mihá Orm Ado Ba Gá nagy kereskede vállalat Kál Mik Gy.-solym kőbányá Spit Lás Bog Sán ál vezet Kereskede Gazdas Ba Kál Ig vezet al á Gy B R- Va Sán ál alapít Gy Népb Mechan R- tová Ha B vízgyógyintéz főténye vá él gazdas életén hitköz költségvet 57. filantropi szociá célo 11, pen fordítan Léleksz tekinte v Mar Domos kivételé Gy járás tart községe 18 csalá sz 6 a 524 fizetn Foglalko szeri gazdálko kereske ügyv köztisztvise orv magántisztvise vállalko ipar mérn hírlapí magán mun egy Che Kad ág hadikórhá tart f háb é ala ta kö 430 vonul 34 hal h halá forradal múl nyomtala Gy zsidó fele áldoz forradalmakn Lichtenst De ta hadna a forrada kitörése rendcsin munk közep sz ut csőcse W Ign a kommunis hazaf magatart mi halá ítél kivégezt hitköz jelenl vezetősé Fe Hen főrab Va Ár eln Frä Ig aleln Fr Hen oktatásüg Rosent E adóüg R Ja kultuszü Ha B jótékonyságü elöljá Il E titk

11862

CÍM Gyön

SZÓC Gyöng r v H 19 hitkö megalakulás időpo állapít te bizonyosság alap személ vonatkoz sincs hit feljegyzé azon Gy sz. é zsi am me vá levé ad tanúskod természet tömörü egys szerveze életü külö na kev tud hitkö azon kezdetl form ug XV meglehet a a l következte Ch Ka 1 alak gyön stílu é zsina XV vég tem szórvá adat k 1830 ke rendszer veze jegyzőkön ál rendelkezé i a id vir hitkö Gy. hitkö üg id test inté ame éven válasz hitkö egyet Nyug b fejl jell e hitközsé 1846 szár tür adó-kimut sze H m legnag hitköz v fori fize tür cí 4 esemé idé különö változás hitkö életé Bach-kor el hat felfüggeszt hitkö autonómi elöljárós kor bi nev alkotmá zsidós mozga nap hoz orsz kongres u ame G hitközs Hir L ak e képvise hitközsé ré min kív kongresszu csatlakoz mozg hamar elsim hitkö egys egye bont orthod szervezke 188 el in kivá mozga amel eredménye ki fra ki hitközsé orth szerveze csatlakoz E f s zav hitkö b éle Bog Jó Be Ig Spi Lá 1897- Ká I 190 J 1906- elnök a legs fejlőd keresz fejlő trag m megakaszt 1917 tűzv a v rész eg gyön zsidótempl hitkö t épüle elhamvaszto E ke G zsid mi törek irány hitkö rom újjáépülhes há forrada gyá törekv megvalósítá vo alkalma J agili 1 lehe t ideigl pótim tisztvis lak újjáépíté 1924 Ösztrei De 1 V Á v hitkö vezeté Fr I alelnö eg legnag energi lelkesedé kez h munká Rende hitkö zi pénzügy újjáépíte vágóhi ritu fü létesíte mo alapszabá keret alap fekte hitkö adminisztráció é hitköz homlokter templomép kér Mi kil me a ké hamar megold nemso dísze tem f hird hitkö áldozatkészs hagyomá vallásossá templ k 1 n B alapítvány léte Ta Tórais bizonyí G zsid é mi mé tradíció gyökered 1 létesí e isk hitkö 1 város egyesüle munkálk hitkö kultur szoci élet fejleszté Ch Kad kí amel jelen el Rosen E B Ch egy me Bat Jó ve Mas egy veze Goszt műk Szandek eg Szé elnök al koma seg folyó nőeg elnök Schön Mó Betegsegé Nőegy B Sándo G hitkö ki nagytehet emb e sor ajándék orszá ki emb karri in Gy.- l Schwei tábor Dé Zsig kú tanácsel Viso v Ka Al kiv nagy r szárm Gy.- Ho Á rabbiszeminár ta Silber J békéscsa K D eperj K Jó ka Spi Á eszter főra hitkö t elő szer ját v közéleté D A vá taná polgármester-helye v Rosen Fe József- lov tűz főparancs Ká L szi Fe József- lov dév T Zsig hoss i G Keresked Csa eg Ch Ka eln E s keresked i vállala ma gy alapíto Gy zsi mezőgazda t szer visz legnag birtok Grus Testv Zol D aki Mark De szől föl F He Bu Bo ho fö sz művel Rosen Atk Bagolyv ho gazdálkod Som Lipó ho bér Ösztrei Dezs Viszaszőll ho mintagazda szől B hal J viso szőlőbir érd megemlít Büc Lá Má Weisz He gőzmal Bo Jó szeszgy V A mátrahegyal Po Sá hevescs szőlőtel Ke Sán Ko Mih Or Ad B G nag keresked vállala Ká Mi Gy.-soly kőbány Spi Lá Bo Sá á veze Keresked Gazda B Ká I veze a G R V Sá á alapí G Nép Mecha R tov H vízgyógyinté főtény v é gazda életé hitkö költségve 57 filantrop szoci cél 11 pe fordíta Léleks tekint Ma Domo kivétel G járá tar község 1 csal s 52 fizet Foglalk szer gazdálk keresk ügy köztisztvis or magántisztvis vállalk ipa mér hírlap magá mu eg Ch Ka á hadikórh tar há al t k 43 vonu 3 ha hal forrada mú nyomtal G zsid fel áldo forradalmak Lichtens D t hadn forrad kitörés rendcsi mun köze s u csőcs Ig kommuni haza magatar m hal íté kivégez hitkö jelen vezetős F He főra V Á el Fr I alel F He oktatásü Rosen adóü J kultusz H jótékonyság elölj I tit

1186

CÍ Gyö

SZÓ Gyön 1 hitk megalakulá időp állapí t bizonyossá ala szemé vonatko sinc hi feljegyz azo G sz zs a m v lev a tanúsko természe tömör egy szervez élet kül n ke tu hitk azo kezdet for u X meglehe következt C K ala gyö stíl zsin X vé te szórv ada 183 k rendsze vez jegyzőkö á rendelkez i vi hitk Gy hitk ü i tes int am éve válas hitk egye Nyu fej jel hitközs 184 szá tü adó-kimu sz legna hitkö for fiz tü c esem id külön változá hitk élet Bach-ko e ha felfüggesz hitk autonóm elöljáró ko b ne alkotm zsidó mozg na ho ors kongre am hitköz Hi a képvis hitközs r mi kí kongressz csatlako moz hama elsi hitk egy egy bon ortho szervezk 18 e i kiv mozg ame eredmény k fr k hitközs ort szervez csatlako za hitk él Bo J B I Sp L 1897 K 19 1906 elnö leg fejlő keres fejl tra megakasz 191 tűz rés e gyö zsidótemp hitk épül elhamvaszt k zsi m töre irán hitk ro újjáépülhe h forrad gy törek megvalósít v alkalm agil leh ideig póti tisztvi la újjáépít 192 Ösztre D hitk vezet F aleln e legna energ lelkesed ke munk Rend hitk z pénzüg újjáépít vágóh rit f létesít m alapszab kere ala fekt hitk adminisztráci hitkö homlokte templomé ké M ki m k hama megol nems dísz te hir hitk áldozatkész hagyom vallásoss temp alapítván lét T Tórai bizony zsi m m tradíci gyökere létes is hitk váro egyesül munkál hitk kultu szoc éle fejleszt C Ka k ame jele e Rose C eg m Ba J v Ma eg vez Gosz mű Szande e Sz elnö a kom se foly nőe elnö Schö M Betegseg Nőeg Sánd hitk k nagytehe em so ajándé orsz k em karr i Gy. Schwe tábo D Zsi k tanácse Vis K A ki nag szár Gy. H rabbiszeminá t Silbe békéscs eper J k Sp eszte főr hitk el sze já közélet v tan polgármester-hely Rose F József lo tű főparanc K sz F József lo dé Zsi hos Kereske Cs e C K el kereske vállal m g alapít G zs mezőgazd sze vis legna birto Gru Test Zo ak Mar D sző fö H B B h f s műve Rose At Bagoly h gazdálko So Lip h bé Ösztre Dez Viszaszől h mintagazd sző ha vis szőlőbi ér megemlí Bü L M Weis H gőzma B J szeszg mátrahegya P S hevesc szőlőte K Sá K Mi O A na kereske vállal K M Gy.-sol kőbán Sp L B S vez Kereske Gazd K vez S alap Né Mech to vízgyógyint főtén gazd élet hitk költségv 5 filantro szoc cé 1 p fordít Lélek tekin M Dom kivéte jár ta közsé csa 5 fize Foglal sze gazdál keres üg köztisztvi o magántisztvi vállal ip mé hírla mag m e C K hadikór ta h a 4 von h ha forrad m nyomta zsi fe áld forradalma Lichten had forra kitöré rendcs mu köz csőc I kommun haz magata ha ít kivége hitk jele vezető H főr e F ale H oktatás Rose adó kultus jótékonysá elöl ti