11863.htm

CÍMSZÓ: Gyöngyös

SZÓCIKK: Büchler László és Márton és Weiszkopf Henrik gőzmalmai, Bogdán József szeszgyára, Vajda Antal mátrahegyaljai, Polgár Sándor hevescsányi szőlőtelepe, Keller Sándor, Kormos Mihály, Ormódi Adolf, Barna Gábor nagyobb kereskedelmi vállalatai, Kálmán Miklós Gy.-solymosi kőbányája, a Spitzer László és Bogdán Sándor által vezetett Kereskedelmi és Gazdasági Bank, a Kálmán Ignác vezetése alatt álló Gy.-i Bank R-T., a Valkó Sándor által alapított Gy.-i Népbank és a Mechanika R-T., továbbá Hajdú Béla vízgyógyintézete főtényezői Gy. város élénk gazdasági életének. A hitközség évi költségvetése 57.460 P, filantropikus és szociális célokra 11,600 pengőt fordítanak. Lélekszáma - tekintetbe véve Markaz és Domoszló kivételével a Gy.-i járáshoz tartozó községeket - 1800. A családok száma 600, adót 524-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 56 gazdálkodó, 152 kereskedő, 20 ügyvéd, 4 köztisztviselő, 15 orvos, 63 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 62 iparos, 3 mérnök, 1 hírlapíró, 27 magánzó, 12 munkás és 79 egyéb. A Chevra Kadisa 25 ágyas hadikórházat tartott fenn a háború évei alatt. A tagok közül 430-an vonultak be és 34-en haltak hősi halált. A forradalmak sem múltak el nyomtalanul a Gy.-i zsidóság felett. Két áldozata van a forradalmaknak: Lichtenstein Dezső tart. hadnagy, akit a forradalom kitörésekor rendcsináló munkája közepeit szúrt le az utcai csőcselék és Welt Ignác, akit a kommunisták hazafias magatartása miatt halálra ítéltek és kivégeztek. A hitközség jelenlegi vezetősége: Feigl L. Henrik főrabbi, Vajda Ármin elnök, Fränkl Ignác alelnök, Frank Henrik oktatásügyi, Rosenthal Emil adóügyi, Rusz Jakab kultuszügyi és Hajdú Béla jótékonyságügyi elöljárók és Illés Ernő titkár.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1863. címszó a lexikon => 332. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11863.htm

CÍMSZÓ: Gyöngyös

SZÓCIKK: Büchler László és Márton és Weiszkopf Henrik gőzmalmai, Bogdán József szeszgyára, Vajda Antal mátrahegyaljai, Polgár Sándor hevescsányi szőlőtelepe, Keller Sándor, Kormos Mihály, Ormódi Adolf, Barna Gábor nagyobb kereskedelmi vállalatai, Kálmán Miklós Gy.-solymosi kőbányája, a Spitzer László és Bogdán Sándor által vezetett Kereskedelmi és Gazdasági Bank, a Kálmán Ignác vezetése alatt álló Gy.-i Bank R-T., a Valkó Sándor által alapított Gy.-i Népbank és a Mechanika R-T., továbbá Hajdú Béla vízgyógyintézete főtényezői Gy. város élénk gazdasági életének. A hitközség évi költségvetése 57.460 P, filantropikus és szociális célokra 11,600 pengőt fordítanak. Lélekszáma - tekintetbe véve Markaz és Domoszló kivételével a Gy.-i járáshoz tartozó községeket - 1800. A családok száma 600, adót 524-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 56 gazdálkodó, 152 kereskedő, 20 ügyvéd, 4 köztisztviselő, 15 orvos, 63 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 62 iparos, 3 mérnök, 1 hírlapíró, 27 magánzó, 12 munkás és 79 egyéb. A Chevra Kadisa 25 ágyas hadikórházat tartott fenn a háború évei alatt. A tagok közül 430-an vonultak be és 34-en haltak hősi halált. A forradalmak sem múltak el nyomtalanul a Gy.-i zsidóság felett. Két áldozata van a forradalmaknak: Lichtenstein Dezső tart. hadnagy, akit a forradalom kitörésekor rendcsináló munkája közepeit szúrt le az utcai csőcselék és Welt Ignác, akit a kommunisták hazafias magatartása miatt halálra ítéltek és kivégeztek. A hitközség jelenlegi vezetősége: Feigl L. Henrik főrabbi, Vajda Ármin elnök, Fränkl Ignác alelnök, Frank Henrik oktatásügyi, Rosenthal Emil adóügyi, Rusz Jakab kultuszügyi és Hajdú Béla jótékonyságügyi elöljárók és Illés Ernő titkár.

11863.ht

CÍMSZÓ Gyöngyö

SZÓCIKK Büchle Lászl é Márto é Weiszkop Henri gőzmalmai Bogdá Józse szeszgyára Vajd Anta mátrahegyaljai Polgá Sándo hevescsány szőlőtelepe Kelle Sándor Kormo Mihály Ormód Adolf Barn Gábo nagyob kereskedelm vállalatai Kálmá Mikló Gy.-solymos kőbányája Spitze Lászl é Bogdá Sándo álta vezetet Kereskedelm é Gazdaság Bank Kálmá Igná vezetés alat áll Gy.- Ban R-T. Valk Sándo álta alapítot Gy.- Népban é Mechanik R-T. tovább Hajd Bél vízgyógyintézet főtényező Gy váro élén gazdaság életének hitközsé év költségvetés 57.46 P filantropiku é szociáli célokr 11,60 pengő fordítanak Lélekszám tekintetb vév Marka é Domoszl kivételéve Gy.- járásho tartoz községeke 1800 családo szám 600 adó 524-e fizetnek Foglalkozá szerint 5 gazdálkodó 15 kereskedő 2 ügyvéd köztisztviselő 1 orvos 6 magántisztviselő vállalkozó 6 iparos mérnök hírlapíró 2 magánzó 1 munká é 7 egyéb Chevr Kadis 2 ágya hadikórháza tartot fen hábor éve alatt tago közü 430-a vonulta b é 34-e halta hős halált forradalma se múlta e nyomtalanu Gy.- zsidósá felett Ké áldozat va forradalmaknak Lichtenstei Dezs tart hadnagy aki forradalo kitöréseko rendcsinál munkáj közepei szúr l a utca csőcselé é Wel Ignác aki kommunistá hazafia magatartás miat halálr ítélte é kivégeztek hitközsé jelenleg vezetősége Feig L Henri főrabbi Vajd Ármi elnök Fränk Igná alelnök Fran Henri oktatásügyi Rosentha Emi adóügyi Rus Jaka kultuszügy é Hajd Bél jótékonyságügy elöljáró é Illé Ern titkár

11863.h

CÍMSZ Gyöngy

SZÓCIK Büchl Lász Márt Weiszko Henr gőzmalma Bogd Józs szeszgyár Vaj Ant mátrahegyalja Polg Sánd hevescsán szőlőtelep Kell Sándo Korm Mihál Ormó Adol Bar Gáb nagyo kereskedel vállalata Kálm Mikl Gy.-solymo kőbányáj Spitz Lász Bogd Sánd ált vezete Kereskedel Gazdasá Ban Kálm Ign vezeté ala ál Gy. Ba R-T Val Sánd ált alapíto Gy. Népba Mechani R-T továb Haj Bé vízgyógyintéze főtényez G vár élé gazdasá életéne hitközs é költségveté 57.4 filantropik szociál célok 11,6 peng fordítana Lélekszá tekintet vé Mark Domosz kivételév Gy. járásh tarto községek 180 család szá 60 ad 524- fizetne Foglalkoz szerin gazdálkod 1 keresked ügyvé köztisztvisel orvo magántisztvisel vállalkoz iparo mérnö hírlapír magánz munk egyé Chev Kadi ágy hadikórház tarto fe hábo év alat tag köz 430- vonult 34- halt hő halál forradalm s múlt nyomtalan Gy. zsidós felet K áldoza v forradalmakna Lichtenste Dez tar hadnag ak forradal kitörések rendcsiná munká közepe szú utc csőcsel We Igná ak kommunist hazafi magatartá mia halál ítélt kivégezte hitközs jelenle vezetőség Fei Henr főrabb Vaj Árm elnö Frän Ign alelnö Fra Henr oktatásügy Rosenth Em adóügy Ru Jak kultuszüg Haj Bé jótékonyságüg elöljár Ill Er titká

11863.

CÍMS Gyöng

SZÓCI Büch Lás Már Weiszk Hen gőzmalm Bog Józ szeszgyá Va An mátrahegyalj Pol Sán hevescsá szőlőtele Kel Sánd Kor Mihá Orm Ado Ba Gá nagy kereskede vállalat Kál Mik Gy.-solym kőbányá Spit Lás Bog Sán ál vezet Kereskede Gazdas Ba Kál Ig vezet al á Gy B R- Va Sán ál alapít Gy Népb Mechan R- tová Ha B vízgyógyintéz főténye vá él gazdas életén hitköz költségvet 57. filantropi szociá célo 11, pen fordítan Léleksz tekinte v Mar Domos kivételé Gy járás tart községe 18 csalá sz 6 a 524 fizetn Foglalko szeri gazdálko kereske ügyv köztisztvise orv magántisztvise vállalko ipar mérn hírlapí magán mun egy Che Kad ág hadikórhá tart f háb é ala ta kö 430 vonul 34 hal h halá forradal múl nyomtala Gy zsidó fele áldoz forradalmakn Lichtenst De ta hadna a forrada kitörése rendcsin munk közep sz ut csőcse W Ign a kommunis hazaf magatart mi halá ítél kivégezt hitköz jelenl vezetősé Fe Hen főrab Va Ár eln Frä Ig aleln Fr Hen oktatásüg Rosent E adóüg R Ja kultuszü Ha B jótékonyságü elöljá Il E titk

11863

CÍM Gyön

SZÓC Büc Lá Má Weisz He gőzmal Bo Jó szeszgy V A mátrahegyal Po Sá hevescs szőlőtel Ke Sán Ko Mih Or Ad B G nag keresked vállala Ká Mi Gy.-soly kőbány Spi Lá Bo Sá á veze Keresked Gazda B Ká I veze a G R V Sá á alapí G Nép Mecha R tov H vízgyógyinté főtény v é gazda életé hitkö költségve 57 filantrop szoci cél 11 pe fordíta Léleks tekint Ma Domo kivétel G járá tar község 1 csal s 52 fizet Foglalk szer gazdálk keresk ügy köztisztvis or magántisztvis vállalk ipa mér hírlap magá mu eg Ch Ka á hadikórh tar há al t k 43 vonu 3 ha hal forrada mú nyomtal G zsid fel áldo forradalmak Lichtens D t hadn forrad kitörés rendcsi mun köze s u csőcs Ig kommuni haza magatar m hal íté kivégez hitkö jelen vezetős F He főra V Á el Fr I alel F He oktatásü Rosen adóü J kultusz H jótékonyság elölj I tit

1186

CÍ Gyö

SZÓ Bü L M Weis H gőzma B J szeszg mátrahegya P S hevesc szőlőte K Sá K Mi O A na kereske vállal K M Gy.-sol kőbán Sp L B S vez Kereske Gazd K vez S alap Né Mech to vízgyógyint főtén gazd élet hitk költségv 5 filantro szoc cé 1 p fordít Lélek tekin M Dom kivéte jár ta közsé csa 5 fize Foglal sze gazdál keres üg köztisztvi o magántisztvi vállal ip mé hírla mag m e C K hadikór ta h a 4 von h ha forrad m nyomta zsi fe áld forradalma Lichten had forra kitöré rendcs mu köz csőc I kommun haz magata ha ít kivége hitk jele vezető H főr e F ale H oktatás Rose adó kultus jótékonysá elöl ti