11864.htm

CÍMSZÓ: Gyöngyösi

SZEMÉLYNÉV: Gyöngyösi József

SZÓCIKK: Gyöngyösi József, ügyvéd, kormányfőtanácsos, szül. Gyöngyösön 1865 szept. 5., ahol apja Gy. Sámuel, a város tiszti főorvosa volt. Ügyvédi diplomát a budapesti egyetemen nyert. Két évig Mezei Mór (l. o.) patvaristája volt. 1895-ben a Budapesti Ügyvédi Kör titkára, majd alelnöke, később elnöke lett, mely tisztét 1918-ig viselte. 1897 -1919-ig tagja volt az ügyvéd-vizsgáló bizottságnak. 1914 óta tagja a Kúria ügyvédi tanácsának. Egyik megalapítója és kezdettől fogva ügyésze az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézetnek. 1917-ben megkapta a másod osztályú polgári hadi érdemkeresztet. 1922 dec.-ben, mint a magyar ügyvédi kar egyik markáns egyéniségét kormányfőtanácsossá nevezték ki. Jogtudományi lapokban aktuális kérdésekről sok cikke jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1864. címszó a lexikon => 332. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11864.htm

CÍMSZÓ: Gyöngyösi

SZEMÉLYNÉV: Gyöngyösi József

SZÓCIKK: Gyöngyösi József, ügyvéd, kormányfőtanácsos, szül. Gyöngyösön 1865 szept. 5., ahol apja Gy. Sámuel, a város tiszti főorvosa volt. Ügyvédi diplomát a budapesti egyetemen nyert. Két évig Mezei Mór l. o. patvaristája volt. 1895-ben a Budapesti Ügyvédi Kör titkára, majd alelnöke, később elnöke lett, mely tisztét 1918-ig viselte. 1897 -1919-ig tagja volt az ügyvéd-vizsgáló bizottságnak. 1914 óta tagja a Kúria ügyvédi tanácsának. Egyik megalapítója és kezdettől fogva ügyésze az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézetnek. 1917-ben megkapta a másod osztályú polgári hadi érdemkeresztet. 1922 dec.-ben, mint a magyar ügyvédi kar egyik markáns egyéniségét kormányfőtanácsossá nevezték ki. Jogtudományi lapokban aktuális kérdésekről sok cikke jelent meg.

11864.ht

CÍMSZÓ Gyöngyös

SZEMÉLYNÉV Gyöngyös Józse

SZÓCIKK Gyöngyös József ügyvéd kormányfőtanácsos szül Gyöngyösö 186 szept 5. aho apj Gy Sámuel váro tiszt főorvos volt Ügyvéd diplomá budapest egyeteme nyert Ké évi Meze Mó l o patvaristáj volt 1895-be Budapest Ügyvéd Kö titkára maj alelnöke későb elnök lett mel tiszté 1918-i viselte 189 -1919-i tagj vol a ügyvéd-vizsgál bizottságnak 191 ót tagj Kúri ügyvéd tanácsának Egyi megalapítój é kezdettő fogv ügyész a Országo Ügyvéd Gyám é Nyugdíjintézetnek 1917-be megkapt máso osztály polgár had érdemkeresztet 192 dec.-ben min magya ügyvéd ka egyi markán egyéniségé kormányfőtanácsoss nevezté ki Jogtudomány lapokba aktuáli kérdésekrő so cikk jelen meg

11864.h

CÍMSZ Gyöngyö

SZEMÉLYNÉ Gyöngyö Józs

SZÓCIK Gyöngyö Józse ügyvé kormányfőtanácso szü Gyöngyös 18 szep 5 ah ap G Sámue vár tisz főorvo vol Ügyvé diplom budapes egyetem nyer K év Mez M patvaristá vol 1895-b Budapes Ügyvé K titkár ma alelnök késő elnö let me tiszt 1918- viselt 18 -1919- tag vo ügyvéd-vizsgá bizottságna 19 ó tag Kúr ügyvé tanácsána Egy megalapító kezdett fog ügyés Ország Ügyvé Gyá Nyugdíjintézetne 1917-b megkap más osztál polgá ha érdemkereszte 19 dec.-be mi magy ügyvé k egy marká egyéniség kormányfőtanácsos nevezt k Jogtudomán lapokb aktuál kérdésekr s cik jele me

11864.

CÍMS Gyöngy

SZEMÉLYN Gyöngy Józ

SZÓCI Gyöngy Józs ügyv kormányfőtanács sz Gyöngyö 1 sze a a Sámu vá tis főorv vo Ügyv diplo budape egyete nye é Me patvarist vo 1895- Budape Ügyv titká m alelnö kés eln le m tisz 1918 visel 1 -1919 ta v ügyvéd-vizsg bizottságn 1 ta Kú ügyv tanácsán Eg megalapít kezdet fo ügyé Orszá Ügyv Gy Nyugdíjintézetn 1917- megka má osztá polg h érdemkereszt 1 dec.-b m mag ügyv eg mark egyénisé kormányfőtanácso nevez Jogtudomá lapok aktuá kérdések ci jel m

11864

CÍM Gyöng

SZEMÉLY Gyöng Jó

SZÓC Gyöng Józ ügy kormányfőtanác s Gyöngy sz Sám v ti főor v Ügy dipl budap egyet ny M patvaris v 1895 Budap Ügy titk aleln ké el l tis 191 vise -191 t ügyvéd-vizs bizottság t K ügy tanácsá E megalapí kezde f ügy Orsz Ügy G Nyugdíjintézet 1917 megk m oszt pol érdemkeresz dec.- ma ügy e mar egyénis kormányfőtanács neve Jogtudom lapo aktu kérdése c je

1186

CÍ Gyön

SZEMÉL Gyön J

SZÓ Gyön Jó üg kormányfőtaná Gyöng s Sá t főo Üg dip buda egye n patvari 189 Buda Üg tit alel k e ti 19 vis -19 ügyvéd-viz bizottsá üg tanács megalap kezd üg Ors Üg Nyugdíjintéze 191 meg osz po érdemkeres dec. m üg ma egyéni kormányfőtanác nev Jogtudo lap akt kérdés j