11865.htm

CÍMSZÓ: Gyönk

SZÓCIKK: Gyönk, nagyk. Tolna vm, 3090 lak. A Gy.-i (orthodox) hitközség megalapítása - a levéltárában levő okmányok tanúsága szerint - 1730. történt. A hitközség alapítói Löbl József, Grosz Márton, Ausch Ábrahám, Fischer Izsák és Lorschy Bernát kereskedők voltak. Első rabbija a hitközségnek Reb Mose Kanizsa volt, aki jesivát is tartott fenn, amely később megszűnt. Templomot 1836. épített a hitközség a néhai Magyari Kossa Sámuel által adományozott telken. Az építéshez anyagot és a munkát Lamm Bernát bérlő szolgáltatta, miért a hitközségnek, majd később utódainak évi bért fizetett. A templom 1901. teljesen a hitközség tulajdonába ment át. 1850-ben iskolát és paplakot épített a hitközség, de az iskola azóta sem nyílt meg, miután sohasem volt a látogatásához elegendő számú növendék. 1852-ben létesült a hitközség rituális fürdője. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Lorschy Béla az elnöke és a Nőegylet, mely Krausz Bernátné elnöklete alatt áll. A hitközség tagjai közül a társadalmi életben Engelmann Vilmos takarékpénztári igazgató Neuhaus Pál kereskedő, Rothauser Illés ügyvéd és Szommer Andor körorvos visznek szerepet. A hitközség évi költségvetése 2800 pengő, melyből 200 pengőt fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Miszla, Udvari, Keszőhidegkút, Szárazd, Varsád, Kölesd, Medina és Pálfa községek tartoznak. Lélekszáma 76, a családok száma 28, adót 25-en fizetnek. Foglalkozás szerint 2 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 13 kereskedő, 1 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 2 munkás, 2 orvos és 3 iparos. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 8-an estek el. A hitközség mai vezetősége: Engelmann Vilmos elnök, Neuhaus Pál alelnök, Rothauser Illés jegyző, Politzer Imre pénztáros, Ausch Géza és Adler Vilmos gondnokok, Engel József és Lorschy Béla elöljárók. A rabbi-állás jelenleg betöltetlen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1865. címszó a lexikon => 332. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11865.htm

CÍMSZÓ: Gyönk

SZÓCIKK: Gyönk, nagyk. Tolna vm, 3090 lak. A Gy.-i orthodox hitközség megalapítása - a levéltárában levő okmányok tanúsága szerint - 1730. történt. A hitközség alapítói Löbl József, Grosz Márton, Ausch Ábrahám, Fischer Izsák és Lorschy Bernát kereskedők voltak. Első rabbija a hitközségnek Reb Mose Kanizsa volt, aki jesivát is tartott fenn, amely később megszűnt. Templomot 1836. épített a hitközség a néhai Magyari Kossa Sámuel által adományozott telken. Az építéshez anyagot és a munkát Lamm Bernát bérlő szolgáltatta, miért a hitközségnek, majd később utódainak évi bért fizetett. A templom 1901. teljesen a hitközség tulajdonába ment át. 1850-ben iskolát és paplakot épített a hitközség, de az iskola azóta sem nyílt meg, miután sohasem volt a látogatásához elegendő számú növendék. 1852-ben létesült a hitközség rituális fürdője. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Lorschy Béla az elnöke és a Nőegylet, mely Krausz Bernátné elnöklete alatt áll. A hitközség tagjai közül a társadalmi életben Engelmann Vilmos takarékpénztári igazgató Neuhaus Pál kereskedő, Rothauser Illés ügyvéd és Szommer Andor körorvos visznek szerepet. A hitközség évi költségvetése 2800 pengő, melyből 200 pengőt fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Miszla, Udvari, Keszőhidegkút, Szárazd, Varsád, Kölesd, Medina és Pálfa községek tartoznak. Lélekszáma 76, a családok száma 28, adót 25-en fizetnek. Foglalkozás szerint 2 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 13 kereskedő, 1 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 2 munkás, 2 orvos és 3 iparos. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 8-an estek el. A hitközség mai vezetősége: Engelmann Vilmos elnök, Neuhaus Pál alelnök, Rothauser Illés jegyző, Politzer Imre pénztáros, Ausch Géza és Adler Vilmos gondnokok, Engel József és Lorschy Béla elöljárók. A rabbi-állás jelenleg betöltetlen.

11865.ht

CÍMSZÓ Gyön

SZÓCIKK Gyönk nagyk Toln vm 309 lak Gy.- orthodo hitközsé megalapítás levéltárába lev okmányo tanúság szerin 1730 történt hitközsé alapító Löb József Gros Márton Ausc Ábrahám Fische Izsá é Lorsch Berná kereskedő voltak Els rabbij hitközségne Re Mos Kanizs volt ak jesivá i tartot fenn amel későb megszűnt Templomo 1836 építet hitközsé néha Magyar Koss Sámue álta adományozot telken A építéshe anyago é munká Lam Berná bérl szolgáltatta miér hitközségnek maj későb utódaina év bér fizetett templo 1901 teljese hitközsé tulajdonáb men át 1850-be iskolá é paplako építet hitközség d a iskol azót se nyíl meg miutá sohase vol látogatásáho elegend szám növendék 1852-be létesül hitközsé rituáli fürdője hitközsé intézményei Chevr Kadisa melyne Lorsch Bél a elnök é Nőegylet mel Kraus Bernátn elnöklet alat áll hitközsé tagja közü társadalm életbe Engelman Vilmo takarékpénztár igazgat Neuhau Pá kereskedő Rothause Illé ügyvé é Szomme Ando körorvo viszne szerepet hitközsé év költségvetés 280 pengő melybő 20 pengő fordí szociáli é filantropiku célokra hitközsé anyakönyv területéhe Miszla Udvari Keszőhidegkút Szárazd Varsád Kölesd Medin é Pálf községe tartoznak Lélekszám 76 családo szám 28 adó 25-e fizetnek Foglalkozá szerin nagykereskedő gazdálkodó 1 kereskedő ügyvéd köztisztviselő munkás orvo é iparos hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 8-a este el hitközsé ma vezetősége Engelman Vilmo elnök Neuhau Pá alelnök Rothause Illé jegyző Politze Imr pénztáros Ausc Géz é Adle Vilmo gondnokok Enge Józse é Lorsch Bél elöljárók rabbi-állá jelenle betöltetlen

11865.h

CÍMSZ Gyö

SZÓCIK Gyön nagy Tol v 30 la Gy. orthod hitközs megalapítá levéltáráb le okmány tanúsá szeri 173 történ hitközs alapít Lö Józse Gro Márto Aus Ábrahá Fisch Izs Lorsc Bern keresked volta El rabbi hitközségn R Mo Kaniz vol a jesiv tarto fen ame késő megszűn Templom 183 építe hitközs néh Magya Kos Sámu ált adományozo telke építésh anyag munk La Bern bér szolgáltatt mié hitközségne ma késő utódain é bé fizetet templ 190 teljes hitközs tulajdoná me á 1850-b iskol paplak építe hitközsé isko azó s nyí me miut sohas vo látogatásáh elegen szá növendé 1852-b létesü hitközs rituál fürdőj hitközs intézménye Chev Kadis melyn Lorsc Bé elnö Nőegyle me Krau Bernát elnökle ala ál hitközs tagj köz társadal életb Engelma Vilm takarékpénztá igazga Neuha P keresked Rothaus Ill ügyv Szomm And körorv viszn szerepe hitközs é költségveté 28 peng melyb 2 peng ford szociál filantropik célokr hitközs anyaköny területéh Miszl Udvar Keszőhidegkú Száraz Varsá Köles Medi Pál község tartozna Lélekszá 7 család szá 2 ad 25- fizetne Foglalkoz szeri nagykeresked gazdálkod keresked ügyvé köztisztvisel munká orv iparo hitközségn világháborúb rés ve tagj köz 8- est e hitközs m vezetőség Engelma Vilm elnö Neuha P alelnö Rothaus Ill jegyz Politz Im pénztáro Aus Gé Adl Vilm gondnoko Eng Józs Lorsc Bé elöljáró rabbi-áll jelenl betöltetle

11865.

CÍMS Gy

SZÓCI Gyö nag To 3 l Gy ortho hitköz megalapít levéltárá l okmán tanús szer 17 törté hitköz alapí L Józs Gr Márt Au Ábrah Fisc Iz Lors Ber kereske volt E rabb hitközség M Kani vo jesi tart fe am kés megszű Templo 18 épít hitköz né Magy Ko Sám ál adományoz telk építés anya mun L Ber bé szolgáltat mi hitközségn m kés utódai b fizete temp 19 telje hitköz tulajdon m 1850- isko papla épít hitközs isk az ny m miu soha v látogatásá elege sz növend 1852- létes hitköz rituá fürdő hitköz intézmény Che Kadi mely Lors B eln Nőegyl m Kra Berná elnökl al á hitköz tag kö társada élet Engelm Vil takarékpénzt igazg Neuh kereske Rothau Il ügy Szom An köror visz szerep hitköz költségvet 2 pen mely pen for szociá filantropi célok hitköz anyakön területé Misz Udva Keszőhidegk Szára Vars Köle Med Pá közsé tartozn Léleksz csalá sz a 25 fizetn Foglalko szer nagykereske gazdálko kereske ügyv köztisztvise munk or ipar hitközség világháború ré v tag kö 8 es hitköz vezetősé Engelm Vil eln Neuh aleln Rothau Il jegy Polit I pénztár Au G Ad Vil gondnok En Józ Lors B elöljár rabbi-ál jelen betöltetl

11865

CÍM G

SZÓC Gy na T G orth hitkö megalapí levéltár okmá tanú sze 1 tört hitkö alap Józ G Már A Ábra Fis I Lor Be keresk vol rab hitközsé Kan v jes tar f a ké megsz Templ 1 épí hitkö n Mag K Sá á adományo tel építé any mu Be b szolgálta m hitközség ké utóda fizet tem 1 telj hitkö tulajdo 1850 isk papl épí hitköz is a n mi soh látogatás eleg s növen 1852 léte hitkö ritu fürd hitkö intézmén Ch Kad mel Lor el Nőegy Kr Bern elnök a hitkö ta k társad éle Engel Vi takarékpénz igaz Neu keresk Rotha I üg Szo A köro vis szere hitkö költségve pe mel pe fo szoci filantrop célo hitkö anyakö terület Mis Udv Keszőhideg Szár Var Köl Me P közs tartoz Léleks csal s 2 fizet Foglalk sze nagykeresk gazdálk keresk ügy köztisztvis mun o ipa hitközsé világhábor r ta k e hitkö vezetős Engel Vi el Neu alel Rotha I jeg Poli pénztá A A Vi gondno E Jó Lor elöljá rabbi-á jele betöltet

1186SZÓ G n ort hitk megalap levéltá okm tan sz tör hitk ala Jó Má Ábr Fi Lo B keres vo ra hitközs Ka je ta k megs Temp ép hitk Ma S adomány te épít an m B szolgált hitközsé k utód fize te tel hitk tulajd 185 is pap ép hitkö i m so látogatá ele növe 185 lét hitk rit für hitk intézmé C Ka me Lo e Nőeg K Ber elnö hitk t társa él Enge V takarékpén iga Ne keres Roth ü Sz kör vi szer hitk költségv p me p f szoc filantro cél hitk anyak terüle Mi Ud Keszőhide Szá Va Kö M köz tarto Lélek csa fize Foglal sz nagykeres gazdál keres üg köztisztvi mu ip hitközs világhábo t hitk vezető Enge V e Ne ale Roth je Pol pénzt V gondn J Lo elölj rabbi- jel betölte