11866.htm

CÍMSZÓ: Győr

SZÓCIKK: "Győr, tjv. Mosón és Pozsony ez idő szerint egyesített vm. 50,036 lak. A zsidó hitközség levéltárában fekvő okmányokból kiderül, hogy Gy.-ött már a XVIII. sz. első felében laktak zsidók. Mintegy hét család (40 személy) lakott ekkor Gy -ött, amelyek primitív szervezetet alkottak, rabbijuk még nem volt, de metszőt már tartottak. A hitközség 1791. alakult meg. Ebben az évben ugyanis a Gy.-i püspökség, mint kegyuraság, újabb 30 családnak engedte meg, hogy a városban letelepedjen,szabadon kereskedjen, imaházat létesítsen stb. A régi okmányok feljegyzik, hogy a hitközséget Koppel, Neuhauser (az első elnök), Friedmann Izsák, Lamberg Simon, Bachrach Hirschl és Dávid Michelstetter alapították. Az első rabbi, akiről tudunk, Ábrahám Schick volt; ez 1803-tól 1818-ig működött. A hitközségnek két temploma is van. A Gy.-i püspökségtől vásárolt telken 1795. épült fel a győrszigeti templom, míg a Gy.-i nagytemplomot Benkó Károly budai építész, pályadíjnyertes, de módosított tervei szerint és Fränkel Vilmos bécsi építőmester vezetése mellett 1868-70-ig építettek. 1925-ben a monumentális nagytemplomot, minthogy szűknek bizonyult, kibővítették. Hét tanerős népiskolája 1851. nyílt meg, a magyar nyelvű oktatást 1864. rendszeresítették az iskolában. Van a hitközségnek nőegylete, leányegylete, Torász Cheszed és Szandekoosz egylete és Talmud Tórája. A hitközség jóléti intézményei az 1913. létesített Aggok háza és Tápintézet. Az 1869-iki egyetemes kongresszus után a hitközség kongresszusi jelleget nyert. Mindig kiváló, rátermett elnökök álltak a hitközség élén s nagyrészt ezek érdeme, hogy a hitközség: az ország egyik legjelentősebb hitközségévé fejlődött. Legtevékenyebb elnöke Schreiber Ignác volt, királyi tanácsos, a vaskorona rend lovagja, az osztrák-magyar bank volt alkormányzója, aki 1869-tól húsz évig állott a hitközség élén. Nagy filantróp volt, számos, jelentős összegű alapítványt tett iskolás gyermekek, tanítók és elszegényedett kereskedők javára és az ő áldozatkészségéből épült fel az Aggok háza is. 1923-ban 88 éves korában halt meg Bécsben. Utódja Pfeiffer Fülöp orvos volt, ugyancsak nagy emberbarát; őt Perl József ügyvéd követte az elnöki székben, kit érdemei elismeréséül «kispéci» előnévvel magyar nemességgel tüntetett ki a király. Mellor Ignác kir. keresk. tanácsos, a Gyosz. Gy.-i elnöke, Adler Károly kir. keresk. tanácsos, a Győri Lloyd Kereskedelmi Testület elnöke voltak még a hitközség hivatott vezetői. A jelenlegi elnök Kallós Henrik ügyvéd, aki elődeihez méltón tevékenykedik a hitközség felvirágoztatásán. A Gy.-i ipari és gazdasági életben is előkelő szerepet játszanak a zsidók. Schlesinger Adolf 1818. szeszfeldolgozó gyárat létesített Győrszigeten, Neubauer Károly 1852. alapított gyufagyára, a Kohn Adolf és Tsa. Olajművek R-T., mely az ország legnagyobb növényolaj-gyára, Back Hermann hengermalma, Schmidl L. cukorkagyára, Keppich Illés szeszgyára és a Győri Gőzhajózási R.-T., - melyből később a M. F. T. R. lett - fontos tényezői e nagy ipari város életének. Most készül egy nagyobb munka - Schwarc Mór főrabbi és Kemény József főtanácsos írják - mely méltóképpen fogja megörökíteni a Gy.-i zsidóság történetét. A nagy költségvetéssel dolgozó hitközség több értékes, főleg kulturális és jótékony célú alapítványt kezel. A hitközség lélekszáma 5000, a családok száma kb. 1000, az adófizetőké kb. 1300. A hitközségi tagok túlnyomórészt kereskedők, iparosok és gyáriparosok. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 85-en haltak hősi halált, akiknek nevei a nagytemplom előcsarnokában elhelyezett díszes emléktáblán vannak megörökítve. A hitközség mai vezetősége : Shwarz Mór főrabbi, Kallós Henrik elnök, Bruck Ignác alelnök, Erdély Ernő iskolaszéki elnök, Erdős János és Lefkovits Ármin elöljárók, Herz Géza alapítványi pénztáros, Kürschner Dezső ellenőr, Pollák Lipót pénztáros és Szabó Miksa titkár."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1866. címszó a lexikon => 332. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11866.htm

CÍMSZÓ: Győr

SZÓCIKK: Győr, tjv. Mosón és Pozsony ez idő szerint egyesített vm. 50,036 lak. A zsidó hitközség levéltárában fekvő okmányokból kiderül, hogy Gy.-ött már a XVIII. sz. első felében laktak zsidók. Mintegy hét család 40 személy lakott ekkor Gy -ött, amelyek primitív szervezetet alkottak, rabbijuk még nem volt, de metszőt már tartottak. A hitközség 1791. alakult meg. Ebben az évben ugyanis a Gy.-i püspökség, mint kegyuraság, újabb 30 családnak engedte meg, hogy a városban letelepedjen,szabadon kereskedjen, imaházat létesítsen stb. A régi okmányok feljegyzik, hogy a hitközséget Koppel, Neuhauser az első elnök , Friedmann Izsák, Lamberg Simon, Bachrach Hirschl és Dávid Michelstetter alapították. Az első rabbi, akiről tudunk, Ábrahám Schick volt; ez 1803-tól 1818-ig működött. A hitközségnek két temploma is van. A Gy.-i püspökségtől vásárolt telken 1795. épült fel a győrszigeti templom, míg a Gy.-i nagytemplomot Benkó Károly budai építész, pályadíjnyertes, de módosított tervei szerint és Fränkel Vilmos bécsi építőmester vezetése mellett 1868-70-ig építettek. 1925-ben a monumentális nagytemplomot, minthogy szűknek bizonyult, kibővítették. Hét tanerős népiskolája 1851. nyílt meg, a magyar nyelvű oktatást 1864. rendszeresítették az iskolában. Van a hitközségnek nőegylete, leányegylete, Torász Cheszed és Szandekoosz egylete és Talmud Tórája. A hitközség jóléti intézményei az 1913. létesített Aggok háza és Tápintézet. Az 1869-iki egyetemes kongresszus után a hitközség kongresszusi jelleget nyert. Mindig kiváló, rátermett elnökök álltak a hitközség élén s nagyrészt ezek érdeme, hogy a hitközség: az ország egyik legjelentősebb hitközségévé fejlődött. Legtevékenyebb elnöke Schreiber Ignác volt, királyi tanácsos, a vaskorona rend lovagja, az osztrák-magyar bank volt alkormányzója, aki 1869-tól húsz évig állott a hitközség élén. Nagy filantróp volt, számos, jelentős összegű alapítványt tett iskolás gyermekek, tanítók és elszegényedett kereskedők javára és az ő áldozatkészségéből épült fel az Aggok háza is. 1923-ban 88 éves korában halt meg Bécsben. Utódja Pfeiffer Fülöp orvos volt, ugyancsak nagy emberbarát; őt Perl József ügyvéd követte az elnöki székben, kit érdemei elismeréséül kispéci előnévvel magyar nemességgel tüntetett ki a király. Mellor Ignác kir. keresk. tanácsos, a Gyosz. Gy.-i elnöke, Adler Károly kir. keresk. tanácsos, a Győri Lloyd Kereskedelmi Testület elnöke voltak még a hitközség hivatott vezetői. A jelenlegi elnök Kallós Henrik ügyvéd, aki elődeihez méltón tevékenykedik a hitközség felvirágoztatásán. A Gy.-i ipari és gazdasági életben is előkelő szerepet játszanak a zsidók. Schlesinger Adolf 1818. szeszfeldolgozó gyárat létesített Győrszigeten, Neubauer Károly 1852. alapított gyufagyára, a Kohn Adolf és Tsa. Olajművek R-T., mely az ország legnagyobb növényolaj-gyára, Back Hermann hengermalma, Schmidl L. cukorkagyára, Keppich Illés szeszgyára és a Győri Gőzhajózási R.-T., - melyből később a M. F. T. R. lett - fontos tényezői e nagy ipari város életének. Most készül egy nagyobb munka - Schwarc Mór főrabbi és Kemény József főtanácsos írják - mely méltóképpen fogja megörökíteni a Gy.-i zsidóság történetét. A nagy költségvetéssel dolgozó hitközség több értékes, főleg kulturális és jótékony célú alapítványt kezel. A hitközség lélekszáma 5000, a családok száma kb. 1000, az adófizetőké kb. 1300. A hitközségi tagok túlnyomórészt kereskedők, iparosok és gyáriparosok. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 85-en haltak hősi halált, akiknek nevei a nagytemplom előcsarnokában elhelyezett díszes emléktáblán vannak megörökítve. A hitközség mai vezetősége : Shwarz Mór főrabbi, Kallós Henrik elnök, Bruck Ignác alelnök, Erdély Ernő iskolaszéki elnök, Erdős János és Lefkovits Ármin elöljárók, Herz Géza alapítványi pénztáros, Kürschner Dezső ellenőr, Pollák Lipót pénztáros és Szabó Miksa titkár.

11866.ht

CÍMSZÓ Győ

SZÓCIKK Győr tjv Mosó é Pozson e id szerin egyesítet vm 50,03 lak zsid hitközsé levéltárába fekv okmányokbó kiderül hog Gy.-öt má XVIII sz els felébe lakta zsidók Minteg hé csalá 4 személ lakot ekko G -ött amelye primití szervezete alkottak rabbiju mé ne volt d metsző má tartottak hitközsé 1791 alakul meg Ebbe a évbe ugyani Gy.- püspökség min kegyuraság újab 3 családna engedt meg hog városba letelepedjen,szabado kereskedjen imaháza létesítse stb rég okmányo feljegyzik hog hitközsége Koppel Neuhause a els elnö Friedman Izsák Lamber Simon Bachrac Hirsch é Dávi Michelstette alapították A els rabbi akirő tudunk Ábrahá Schic volt e 1803-tó 1818-i működött hitközségne ké templom i van Gy.- püspökségtő vásárol telke 1795 épül fe győrsziget templom mí Gy.- nagytemplomo Benk Károl buda építész pályadíjnyertes d módosítot terve szerin é Fränke Vilmo bécs építőmeste vezetés mellet 1868-70-i építettek 1925-be monumentáli nagytemplomot minthog szűkne bizonyult kibővítették Hé tanerő népiskoláj 1851 nyíl meg magya nyelv oktatás 1864 rendszeresítetté a iskolában Va hitközségne nőegylete leányegylete Torás Chesze é Szandekoos egylet é Talmu Tórája hitközsé jólét intézménye a 1913 létesítet Aggo ház é Tápintézet A 1869-ik egyeteme kongresszu utá hitközsé kongresszus jellege nyert Mindi kiváló rátermet elnökö állta hitközsé élé nagyrész eze érdeme hog hitközség a orszá egyi legjelentőseb hitközségév fejlődött Legtevékenyeb elnök Schreibe Igná volt király tanácsos vaskoron ren lovagja a osztrák-magya ban vol alkormányzója ak 1869-tó hús évi állot hitközsé élén Nag filantró volt számos jelentő összeg alapítvány tet iskolá gyermekek tanító é elszegényedet kereskedő javár é a áldozatkészségébő épül fe a Aggo ház is 1923-ba 8 éve korába hal me Bécsben Utódj Pfeiffe Fülö orvo volt ugyancsa nag emberbarát ő Per Józse ügyvé követt a elnök székben ki érdeme elismeréséü kispéc előnévve magya nemességge tüntetet k király Mello Igná kir keresk tanácsos Gyosz Gy.- elnöke Adle Károl kir keresk tanácsos Győr Lloy Kereskedelm Testüle elnök volta mé hitközsé hivatot vezetői jelenleg elnö Kalló Henri ügyvéd ak elődeihe méltó tevékenykedi hitközsé felvirágoztatásán Gy.- ipar é gazdaság életbe i előkel szerepe játszana zsidók Schlesinge Adol 1818 szeszfeldolgoz gyára létesítet Győrszigeten Neubaue Károl 1852 alapítot gyufagyára Koh Adol é Tsa Olajműve R-T. mel a orszá legnagyob növényolaj-gyára Bac Herman hengermalma Schmid L cukorkagyára Keppic Illé szeszgyár é Győr Gőzhajózás R.-T. melybő későb M F T R let fonto tényező nag ipar váro életének Mos készü eg nagyob munk Schwar Mó főrabb é Kemén Józse főtanácso írjá mel méltóképpe fogj megörökíten Gy.- zsidósá történetét nag költségvetésse dolgoz hitközsé töb értékes főle kulturáli é jótékon cél alapítvány kezel hitközsé lélekszám 5000 családo szám kb 1000 a adófizetők kb 1300 hitközség tago túlnyomórész kereskedők iparoso é gyáriparosok hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 85-e halta hős halált akikne neve nagytemplo előcsarnokába elhelyezet dísze emléktáblá vanna megörökítve hitközsé ma vezetőség Shwar Mó főrabbi Kalló Henri elnök Bruc Igná alelnök Erdél Ern iskolaszék elnök Erdő Jáno é Lefkovit Ármi elöljárók Her Géz alapítvány pénztáros Kürschne Dezs ellenőr Pollá Lipó pénztáro é Szab Miks titkár

11866.h

CÍMSZ Gy

SZÓCIK Győ tj Mos Pozso i szeri egyesíte v 50,0 la zsi hitközs levéltáráb fek okmányokb kiderü ho Gy.-ö m XVII s el feléb lakt zsidó Minte h csal szemé lako ekk -öt amely primit szervezet alkotta rabbij m n vol metsz m tartotta hitközs 179 alaku me Ebb évb ugyan Gy. püspöksé mi kegyurasá úja családn enged me ho városb letelepedjen,szabad kereskedje imaház létesíts st ré okmány feljegyzi ho hitközség Koppe Neuhaus el eln Friedma Izsá Lambe Simo Bachra Hirsc Dáv Michelstett alapítottá el rabb akir tudun Ábrah Schi vol 1803-t 1818- működöt hitközségn k templo va Gy. püspökségt vásáro telk 179 épü f győrszige templo m Gy. nagytemplom Ben Káro bud építés pályadíjnyerte módosíto terv szeri Fränk Vilm béc építőmest vezeté melle 1868-70- építette 1925-b monumentál nagytemplomo mintho szűkn bizonyul kibővítetté H taner népiskolá 185 nyí me magy nyel oktatá 186 rendszeresített iskolába V hitközségn nőegylet leányegylet Torá Chesz Szandekoo egyle Talm Tóráj hitközs jólé intézmény 191 létesíte Agg há Tápintéze 1869-i egyetem kongressz ut hitközs kongresszu jelleg nyer Mind kivál ráterme elnök állt hitközs él nagyrés ez érdem ho hitközsé orsz egy legjelentőse hitközségé fejlődöt Legtevékenye elnö Schreib Ign vol királ tanácso vaskoro re lovagj osztrák-magy ba vo alkormányzój a 1869-t hú év állo hitközs élé Na filantr vol számo jelent össze alapítván te iskol gyermeke tanít elszegényede keresked javá áldozatkészségéb épü f Agg há i 1923-b év koráb ha m Bécsbe Utód Pfeiff Fül orv vol ugyancs na emberbará Pe Józs ügyv követ elnö székbe k érdem elismerésé kispé előnévv magy nemességg tüntete királ Mell Ign ki keres tanácso Gyos Gy. elnök Adl Káro ki keres tanácso Győ Llo Kereskedel Testül elnö volt m hitközs hivato vezető jelenle eln Kall Henr ügyvé a elődeih mélt tevékenyked hitközs felvirágoztatásá Gy. ipa gazdasá életb előke szerep játszan zsidó Schlesing Ado 181 szeszfeldolgo gyár létesíte Győrszigete Neubau Káro 185 alapíto gyufagyár Ko Ado Ts Olajműv R-T me orsz legnagyo növényolaj-gyár Ba Herma hengermalm Schmi cukorkagyár Keppi Ill szeszgyá Győ Gőzhajózá R.-T melyb késő le font tényez na ipa vár életéne Mo kész e nagyo mun Schwa M főrab Kemé Józs főtanács írj me méltóképp fog megörökíte Gy. zsidós történeté na költségvetéss dolgo hitközs tö értéke fől kulturál jótéko cé alapítván keze hitközs lélekszá 500 család szá k 100 adófizető k 130 hitközsé tag túlnyomórés kereskedő iparos gyáriparoso hitközségn világháborúb rés ve tagj köz 85- halt hő halál akikn nev nagytempl előcsarnokáb elhelyeze dísz emléktábl vann megörökítv hitközs m vezetősé Shwa M főrabb Kall Henr elnö Bru Ign alelnö Erdé Er iskolaszé elnö Erd Ján Lefkovi Árm elöljáró He Gé alapítván pénztáro Kürschn Dez ellenő Poll Lip pénztár Sza Mik titká

11866.

CÍMS G

SZÓCI Gy t Mo Pozs szer egyesít 50, l zs hitköz levéltárá fe okmányok kider h Gy.- XVI e felé lak zsid Mint csa szem lak ek -ö amel primi szerveze alkott rabbi vo mets tartott hitköz 17 alak m Eb év ugya Gy püspöks m kegyuras új család enge m h város letelepedjen,szaba kereskedj imahá létesít s r okmán feljegyz h hitközsé Kopp Neuhau e el Friedm Izs Lamb Sim Bachr Hirs Dá Michelstet alapított e rab aki tudu Ábra Sch vo 1803- 1818 működö hitközség templ v Gy püspökség vásár tel 17 ép győrszig templ Gy nagytemplo Be Kár bu építé pályadíjnyert módosít ter szer Frän Vil bé építőmes vezet mell 1868-70 épített 1925- monumentá nagytemplom minth szűk bizonyu kibővített tane népiskol 18 ny m mag nye oktat 18 rendszeresítet iskoláb hitközség nőegyle leányegyle Tor Ches Szandeko egyl Tal Tórá hitköz jól intézmén 19 létesít Ag h Tápintéz 1869- egyete kongress u hitköz kongressz jelle nye Min kivá ráterm elnö áll hitköz é nagyré e érde h hitközs ors eg legjelentős hitközség fejlődö Legtevékeny eln Schrei Ig vo kirá tanács vaskor r lovag osztrák-mag b v alkormányzó 1869- h é áll hitköz él N filant vo szám jelen össz alapítvá t isko gyermek taní elszegényed kereske jav áldozatkészségé ép Ag h 1923- é korá h Bécsb Utó Pfeif Fü or vo ugyanc n emberbar P Józ ügy köve eln székb érde elismerés kisp előnév mag nemesség tüntet kirá Mel Ig k kere tanács Gyo Gy elnö Ad Kár k kere tanács Gy Ll Kereskede Testü eln vol hitköz hivat vezet jelenl el Kal Hen ügyv elődei mél tevékenyke hitköz felvirágoztatás Gy ip gazdas élet elők szere játsza zsid Schlesin Ad 18 szeszfeldolg gyá létesít Győrsziget Neuba Kár 18 alapít gyufagyá K Ad T Olajmű R- m ors legnagy növényolaj-gyá B Herm hengermal Schm cukorkagyá Kepp Il szeszgy Gy Gőzhajóz R.- mely kés l fon ténye n ip vá életén M kés nagy mu Schw főra Kem Józ főtanác ír m méltókép fo megörökít Gy zsidó történet n költségvetés dolg hitköz t érték fő kulturá jóték c alapítvá kez hitköz léleksz 50 csalá sz 10 adófizet 13 hitközs ta túlnyomóré keresked iparo gyáriparos hitközség világháború ré v tag kö 85 hal h halá akik ne nagytemp előcsarnoká elhelyez dís emléktáb van megörökít hitköz vezetős Shw főrab Kal Hen eln Br Ig aleln Erd E iskolasz eln Er Já Lefkov Ár elöljár H G alapítvá pénztár Kürsch De ellen Pol Li pénztá Sz Mi titk

11866

CÍM

SZÓC G M Poz sze egyesí 50 z hitkö levéltár f okmányo kide Gy. XV fel la zsi Min cs sze la e - ame prim szervez alkot rabb v met tartot hitkö 1 ala E é ugy G püspök kegyura ú csalá eng váro letelepedjen,szab keresked imah létesí okmá feljegy hitközs Kop Neuha e Fried Iz Lam Si Bach Hir D Michelste alapítot ra ak tud Ábr Sc v 1803 181 működ hitközsé temp G püspöksé vásá te 1 é győrszi temp G nagytempl B Ká b épít pályadíjnyer módosí te sze Frä Vi b építőme veze mel 1868-7 építet 1925 monument nagytemplo mint szű bizony kibővítet tan népisko 1 n ma ny okta 1 rendszeresíte iskolá hitközsé nőegyl leányegyl To Che Szandek egy Ta Tór hitkö jó intézmé 1 létesí A Tápinté 1869 egyet kongres hitkö kongress jell ny Mi kiv ráter eln ál hitkö nagyr érd hitköz or e legjelentő hitközsé fejlőd Legtevéken el Schre I v kir tanác vasko lova osztrák-ma alkormányz 1869 ál hitkö é filan v szá jele öss alapítv isk gyerme tan elszegénye keresk ja áldozatkészség é A 1923 kor Bécs Ut Pfei F o v ugyan emberba Jó üg köv el szék érd elismeré kis előné ma nemessé tünte kir Me I ker tanác Gy G eln A Ká ker tanác G L Keresked Test el vo hitkö hiva veze jelen e Ka He ügy előde mé tevékenyk hitkö felvirágoztatá G i gazda éle elő szer játsz zsi Schlesi A 1 szeszfeldol gy létesí Győrszige Neub Ká 1 alapí gyufagy A Olajm R or legnag növényolaj-gy Her hengerma Sch cukorkagy Kep I szeszg G Gőzhajó R. mel ké fo tény i v életé ké nag m Sch főr Ke Jó főtaná í méltóké f megörökí G zsid történe költségveté dol hitkö érté f kultur jóté alapítv ke hitkö léleks 5 csal s 1 adófize 1 hitköz t túlnyomór kereske ipar gyáriparo hitközsé világhábor r ta k 8 ha hal aki n nagytem előcsarnok elhelye dí emléktá va megörökí hitkö vezető Sh főra Ka He el B I alel Er iskolas el E J Lefko Á elöljá alapítv pénztá Kürsc D elle Po L pénzt S M tit

1186SZÓ Po sz egyes 5 hitk levéltá okmány kid Gy X fe l zs Mi c sz l am pri szerve alko rab me tarto hitk al ug püspö kegyur csal en vár letelepedjen,sza kereske ima létes okm feljeg hitköz Ko Neuh Frie I La S Bac Hi Michelst alapíto r a tu Áb S 180 18 műkö hitközs tem püspöks vás t győrsz tem nagytemp K épí pályadíjnye módos t sz Fr V építőm vez me 1868- építe 192 monumen nagytempl min sz bizon kibővíte ta népisk m n okt rendszeresít iskol hitközs nőegy leányegy T Ch Szande eg T Tó hitk j intézm létes Tápint 186 egye kongre hitk kongres jel n M ki ráte el á hitk nagy ér hitkö o legjelent hitközs fejlő Legtevéke e Schr ki taná vask lov osztrák-m alkormány 186 á hitk fila sz jel ös alapít is gyerm ta elszegény keres j áldozatkészsé 192 ko Béc U Pfe ugya emberb J ü kö e szé ér elismer ki előn m nemess tünt ki M ke taná G el K ke taná Kereske Tes e v hitk hiv vez jele K H üg előd m tevékeny hitk felvirágoztat gazd él el sze játs zs Schles szeszfeldo g létes Győrszig Neu K alap gyufag Olaj o legna növényolaj-g He hengerm Sc cukorkag Ke szesz Gőzhaj R me k f tén élet k na Sc fő K J főtan méltók megörök zsi történ költségvet do hitk ért kultu jót alapít k hitk lélek csa adófiz hitkö túlnyomó keresk ipa gyáripar hitközs világhábo t h ha ak nagyte előcsarno elhely d emlékt v megörök hitk vezet S főr K H e ale E iskola e Lefk elölj alapít pénzt Kürs ell P pénz ti