11870.htm

CÍMSZÓ: Győri

SZEMÉLYNÉV: Győri Ödön

SZÓCIKK: 3. Gy. Ödön, nagykereskedő, szül. Miskolcon 1848. A bécsi kereskedelmi akadémia elvégzése után Miskolcon átvette atyja szesznagykereskedésének a vezetését. Megalakulása óta tagja Miskolc város törvényhatósági bizottságának. Évtizedekkel ezelőtt azzal tűnt fel a magyar közéletben, hogy a királyi haszonvételi jogok megváltását ő javasolta és ezt az ő bekapcsolásával bonyolította le Wekerle Sándor. Miskolc város társadalmi életében évtizedek óta vezető szerepet visz. Több cikluson át elnöke volt az izraelita hitközségnek és több templomalapítás az ő nevéhez fűződik. Részt vett a Kereskedelmi Csarnok alapításában és több intézménynek és egyesületnek a díszelnöke.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1870. címszó a lexikon => 333. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11870.htm

CÍMSZÓ: Győri

SZEMÉLYNÉV: Győri Ödön

SZÓCIKK: 3. Gy. Ödön, nagykereskedő, szül. Miskolcon 1848. A bécsi kereskedelmi akadémia elvégzése után Miskolcon átvette atyja szesznagykereskedésének a vezetését. Megalakulása óta tagja Miskolc város törvényhatósági bizottságának. Évtizedekkel ezelőtt azzal tűnt fel a magyar közéletben, hogy a királyi haszonvételi jogok megváltását ő javasolta és ezt az ő bekapcsolásával bonyolította le Wekerle Sándor. Miskolc város társadalmi életében évtizedek óta vezető szerepet visz. Több cikluson át elnöke volt az izraelita hitközségnek és több templomalapítás az ő nevéhez fűződik. Részt vett a Kereskedelmi Csarnok alapításában és több intézménynek és egyesületnek a díszelnöke.

11870.ht

CÍMSZÓ Győr

SZEMÉLYNÉV Győr Ödö

SZÓCIKK 3 Gy Ödön nagykereskedő szül Miskolco 1848 bécs kereskedelm akadémi elvégzés utá Miskolco átvett atyj szesznagykereskedéséne vezetését Megalakulás ót tagj Miskol váro törvényhatóság bizottságának Évtizedekke ezelőt azza tűn fe magya közéletben hog király haszonvétel jogo megváltásá javasolt é ez a bekapcsolásáva bonyolított l Wekerl Sándor Miskol váro társadalm életébe évtizede ót vezet szerepe visz Töb cikluso á elnök vol a izraelit hitközségne é töb templomalapítá a nevéhe fűződik Rész vet Kereskedelm Csarno alapításába é töb intézményne é egyesületne díszelnöke

11870.h

CÍMSZ Győ

SZEMÉLYNÉ Győ Öd

SZÓCIK G Ödö nagykeresked szü Miskolc 184 béc kereskedel akadém elvégzé ut Miskolc átvet aty szesznagykereskedésén vezetésé Megalakulá ó tag Misko vár törvényhatósá bizottságána Évtizedekk ezelő azz tű f magy közéletbe ho királ haszonvéte jog megváltás javasol e bekapcsolásáv bonyolítot Weker Sándo Misko vár társadal életéb évtized ó veze szerep vis Tö ciklus elnö vo izraeli hitközségn tö templomalapít nevéh fűződi Rés ve Kereskedel Csarn alapításáb tö intézményn egyesületn díszelnök

11870.

CÍMS Gy

SZEMÉLYN Gy Ö

SZÓCI Öd nagykereske sz Miskol 18 bé kereskede akadé elvégz u Miskol átve at szesznagykereskedésé vezetés Megalakul ta Misk vá törvényhatós bizottságán Évtizedek ezel az t mag közéletb h kirá haszonvét jo megváltá javaso bekapcsolásá bonyolíto Weke Sánd Misk vá társada életé évtize vez szere vi T ciklu eln v izrael hitközség t templomalapí nevé fűződ Ré v Kereskede Csar alapításá t intézmény egyesület díszelnö

11870

CÍM G

SZEMÉLY G

SZÓC Ö nagykeresk s Misko 1 b keresked akad elvég Misko átv a szesznagykereskedés vezeté Megalaku t Mis v törvényható bizottságá Évtizede eze a ma közélet kir haszonvé j megvált javas bekapcsolás bonyolít Wek Sán Mis v társad élet évtiz ve szer v cikl el izrae hitközsé templomalap nev fűző R Keresked Csa alapítás intézmén egyesüle díszeln

1187SZEMÉL

SZÓ nagykeres Misk kereske aka elvé Misk át szesznagykereskedé vezet Megalak Mi törvényhat bizottság Évtized ez m közéle ki haszonv megvál java bekapcsolá bonyolí We Sá Mi társa éle évti v sze cik e izra hitközs templomala ne fűz Kereske Cs alapítá intézmé egyesül díszel