11871.htm

CÍMSZÓ: Györki

SZEMÉLYNÉV: Györki Imre

SZÓCIKK: Györki Imre, szocialista politikus, szül. Kürtöspusztán (Somogy vm.) 1886. Budapesten végezte gimnáziumi és egyetemi tanulmányait, majd a Kerületi Munkásbiztosító Pénztár hivatalnoka, később aligazgatója lett. Szociálpolitikai tanulmányai vezették a munkásmozgalomba. Tevékeny részt vett a magántisztviselők és a munkásbiztosítási alkalmazottak megszervezésében. A Munkásbiztosítási Alkalmazottak Országos Szövetségének egyik vezetője. Főmunkatársa volt a Munkásbiztosítási Tisztviselők Lapjának, a Munkaügyi Szemlének s szerkesztette a Munkásbiztosítást. Tanulmányai, cikkei a Népszaván, Szocializmuson kívül a jogi szaklapokban jelentek meg. 1927-ben Debrecen választotta meg képviselőnek szociáldemokrata pártprogrammal. Parlamenti beszédeit a nagy tárgyi szaktudás jellemzi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1871. címszó a lexikon => 333. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11871.htm

CÍMSZÓ: Györki

SZEMÉLYNÉV: Györki Imre

SZÓCIKK: Györki Imre, szocialista politikus, szül. Kürtöspusztán Somogy vm. 1886. Budapesten végezte gimnáziumi és egyetemi tanulmányait, majd a Kerületi Munkásbiztosító Pénztár hivatalnoka, később aligazgatója lett. Szociálpolitikai tanulmányai vezették a munkásmozgalomba. Tevékeny részt vett a magántisztviselők és a munkásbiztosítási alkalmazottak megszervezésében. A Munkásbiztosítási Alkalmazottak Országos Szövetségének egyik vezetője. Főmunkatársa volt a Munkásbiztosítási Tisztviselők Lapjának, a Munkaügyi Szemlének s szerkesztette a Munkásbiztosítást. Tanulmányai, cikkei a Népszaván, Szocializmuson kívül a jogi szaklapokban jelentek meg. 1927-ben Debrecen választotta meg képviselőnek szociáldemokrata pártprogrammal. Parlamenti beszédeit a nagy tárgyi szaktudás jellemzi.

11871.ht

CÍMSZÓ Györk

SZEMÉLYNÉV Györk Imr

SZÓCIKK Györk Imre szocialist politikus szül Kürtöspusztá Somog vm 1886 Budapeste végezt gimnázium é egyetem tanulmányait maj Kerület Munkásbiztosít Pénztá hivatalnoka későb aligazgatój lett Szociálpolitika tanulmánya vezetté munkásmozgalomba Tevéken rész vet magántisztviselő é munkásbiztosítás alkalmazotta megszervezésében Munkásbiztosítás Alkalmazotta Országo Szövetségéne egyi vezetője Főmunkatárs vol Munkásbiztosítás Tisztviselő Lapjának Munkaügy Szemléne szerkesztett Munkásbiztosítást Tanulmányai cikke Népszaván Szocializmuso kívü jog szaklapokba jelente meg 1927-be Debrece választott me képviselőne szociáldemokrat pártprogrammal Parlament beszédei nag tárgy szaktudá jellemzi

11871.h

CÍMSZ Györ

SZEMÉLYNÉ Györ Im

SZÓCIK Györ Imr szocialis politiku szü Kürtöspuszt Somo v 188 Budapest végez gimnáziu egyete tanulmányai ma Kerüle Munkásbiztosí Pénzt hivatalnok késő aligazgató let Szociálpolitik tanulmány vezett munkásmozgalomb Tevéke rés ve magántisztvisel munkásbiztosítá alkalmazott megszervezésébe Munkásbiztosítá Alkalmazott Ország Szövetségén egy vezetőj Főmunkatár vo Munkásbiztosítá Tisztvisel Lapjána Munkaüg Szemlén szerkesztet Munkásbiztosítás Tanulmánya cikk Népszavá Szocializmus kív jo szaklapokb jelent me 1927-b Debrec választot m képviselőn szociáldemokra pártprogramma Parlamen beszéde na tárg szaktud jellemz

11871.

CÍMS Gyö

SZEMÉLYN Gyö I

SZÓCI Gyö Im szociali politik sz Kürtöspusz Som 18 Budapes vége gimnázi egyet tanulmánya m Kerül Munkásbiztos Pénz hivatalno kés aligazgat le Szociálpoliti tanulmán vezet munkásmozgalom Tevék ré v magántisztvise munkásbiztosít alkalmazot megszervezéséb Munkásbiztosít Alkalmazot Orszá Szövetségé eg vezető Főmunkatá v Munkásbiztosít Tisztvise Lapján Munkaü Szemlé szerkeszte Munkásbiztosítá Tanulmány cik Népszav Szocializmu kí j szaklapok jelen m 1927- Debre választo képviselő szociáldemokr pártprogramm Parlame beszéd n tár szaktu jellem

11871

CÍM Gy

SZEMÉLY Gy

SZÓC Gy I szocial politi s Kürtöspus So 1 Budape vég gimnáz egye tanulmány Kerü Munkásbizto Pén hivataln ké aligazga l Szociálpolit tanulmá veze munkásmozgalo Tevé r magántisztvis munkásbiztosí alkalmazo megszervezésé Munkásbiztosí Alkalmazo Orsz Szövetség e vezet Főmunkat Munkásbiztosí Tisztvis Lapjá Munka Szeml szerkeszt Munkásbiztosít Tanulmán ci Népsza Szocializm k szaklapo jele 1927 Debr választ képvisel szociáldemok pártprogram Parlam beszé tá szakt jelle

1187

CÍ G

SZEMÉL G

SZÓ G szocia polit Kürtöspu S Budap vé gimná egy tanulmán Ker Munkásbizt Pé hivatal k aligazg Szociálpoli tanulm vez munkásmozgal Tev magántisztvi munkásbiztos alkalmaz megszervezés Munkásbiztos Alkalmaz Ors Szövetsé veze Főmunka Munkásbiztos Tisztvi Lapj Munk Szem szerkesz Munkásbiztosí Tanulmá c Népsz Szocializ szaklap jel 192 Deb válasz képvise szociáldemo pártprogra Parla besz t szak jell