11873.htm

CÍMSZÓ: Gyűlölet

SZÓCIKK: "Gyűlölet a szeretettel ellentétes érzelem. A Bibliának a gyűlöletre vonatkozó főbb tanításai: Ne gyűlöld testvéredet szívedben (Móz. III. 19,17). Ha éhezik gyűlölőd, adj neki kenyeret enni, ha szomjazik, adj vizei innia (Példab. 25. 21). Ha ellenséged elbukik, ne örülj s ha elbotlik, ne viduljon szíved (u. o. 24. 17). A Bibliában gyakorta találkozunk a «gyűlölet» (sziná) szónak olyan használatával, melyet a fordító nyelvek szegényes szókészlete nem ad vissza teljes pontossággal. A héberben az csupán a szeretet hiányát vagy megvonását jelenti. Ennek szem előtt tartása mellett a Biblia néhány helyét helyesebben fogják értelmezni. A Tízigében Isten harmad- és negyedízigleni megtorlást helyez kilátásba, «gyűlölőinek», holott az író gondolkodása szerint ilyet elképzelni sem lehet, legfeljebb olyat, aki nem ragaszkodik hozzá szeretetben. A törvény (Móz. V.) szól szeretett és «gyűlölt» feleségről, holott a gyűlöltet nem is kell feleségül tartani. Itt is csak a szeretet hiányáról lehet szó. Általában az asszuáni leletek házassági okiratain is ez a szó «gyűlölet» műszóvá kristályosodott a laza házassági viszony kifejezésére. (V. ö. Blau, «A papyrusok és a talmud»). Új megvilágítást nyer ezáltal az Újtestamentumnak egy helye (Lukács H. 26 .): «Ha valaki hozzám jön és meg nem gyűlöli atyját, anyját, nejét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, de sőt a maga lelkét (személyét) is, nem lehet tanítványom.» Jézus ajkain ily szó csakis úgy érthető, hogy aki ő hozzá akar csatlakozni, annak szakítania kell a családi kötelékkel, de gyűlöletet nem hirdethetett senki ellen, annál kevésbé azok ellen, akiket a természet és hagyomány szent kötelékei fűznek szorosan egymáshoz. A Talmudban a gyűlöletre vonatkozólag egymástól elágazó mondásokat találunk, de sohasem mást, mint etikai célzatút. így p. o. a gyűlölet helyeslésére: «Szabad gyűlölni azt az embert, akit más tanú jelen nem létében, bűn elkövetésén értünk, sőt egyik vélemény szerint kötelesség azt gyűlölni, mert írva van: Isten félelme a rossz gyűlölete» (Péld. 8.13.; Peszach. 113b). Viszont: «Irigy szem, rossz indulat és gyűlölet kiűzi az embert a világból» (Ábót 2.11). Ez ige: «Ha valaki gyűlöli embertársát és leskelődik rá s rátámad», (Móz. V. 19.11) a lelki folyamatra utal; ha valaki azon kezdi, hogy nem szereti felebarátját, akkor már gyűlöletbe esik, később ez ellenségeskedéssé fajul, bosszúvá nő és a vége az élet ellen törés (Szifra Móz. V. 19.11). «Ki a hős ? ... Aki ellenséget barátjává teszi (Ab.d. Natan 23). R. Jochánán mondja: «Írva van: Aki a jót rosszal viszonozza, annak házából a rossz nem távozik» (Példab. 17.13 v.). Ha tehát embertársad lencsével kínált, kínáld te majd hússal, mert ő szeretetben túl tett rajtad (szeretetét előlegezte) (Berésit rabba 38). «A büntetés sem illik a jámborhoz» (Példab. 17. 26), ebből kiolvasható, hogy a hitszakadót sem szabad átkozni (Szanh. 105b)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1873. címszó a lexikon => 334. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11873.htm

CÍMSZÓ: Gyűlölet

SZÓCIKK: Gyűlölet a szeretettel ellentétes érzelem. A Bibliának a gyűlöletre vonatkozó főbb tanításai: Ne gyűlöld testvéredet szívedben Móz. III. 19,17 . Ha éhezik gyűlölőd, adj neki kenyeret enni, ha szomjazik, adj vizei innia Példab. 25. 21 . Ha ellenséged elbukik, ne örülj s ha elbotlik, ne viduljon szíved u. o. 24. 17 . A Bibliában gyakorta találkozunk a gyűlölet sziná szónak olyan használatával, melyet a fordító nyelvek szegényes szókészlete nem ad vissza teljes pontossággal. A héberben az csupán a szeretet hiányát vagy megvonását jelenti. Ennek szem előtt tartása mellett a Biblia néhány helyét helyesebben fogják értelmezni. A Tízigében Isten harmad- és negyedízigleni megtorlást helyez kilátásba, gyűlölőinek , holott az író gondolkodása szerint ilyet elképzelni sem lehet, legfeljebb olyat, aki nem ragaszkodik hozzá szeretetben. A törvény Móz. V. szól szeretett és gyűlölt feleségről, holott a gyűlöltet nem is kell feleségül tartani. Itt is csak a szeretet hiányáról lehet szó. Általában az asszuáni leletek házassági okiratain is ez a szó gyűlölet műszóvá kristályosodott a laza házassági viszony kifejezésére. V. ö. Blau, A papyrusok és a talmud . Új megvilágítást nyer ezáltal az Újtestamentumnak egy helye Lukács H. 26 . : Ha valaki hozzám jön és meg nem gyűlöli atyját, anyját, nejét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, de sőt a maga lelkét személyét is, nem lehet tanítványom. Jézus ajkain ily szó csakis úgy érthető, hogy aki ő hozzá akar csatlakozni, annak szakítania kell a családi kötelékkel, de gyűlöletet nem hirdethetett senki ellen, annál kevésbé azok ellen, akiket a természet és hagyomány szent kötelékei fűznek szorosan egymáshoz. A Talmudban a gyűlöletre vonatkozólag egymástól elágazó mondásokat találunk, de sohasem mást, mint etikai célzatút. így p. o. a gyűlölet helyeslésére: Szabad gyűlölni azt az embert, akit más tanú jelen nem létében, bűn elkövetésén értünk, sőt egyik vélemény szerint kötelesség azt gyűlölni, mert írva van: Isten félelme a rossz gyűlölete Péld. 8.13.; Peszach. 113b . Viszont: Irigy szem, rossz indulat és gyűlölet kiűzi az embert a világból Ábót 2.11 . Ez ige: Ha valaki gyűlöli embertársát és leskelődik rá s rátámad , Móz. V. 19.11 a lelki folyamatra utal; ha valaki azon kezdi, hogy nem szereti felebarátját, akkor már gyűlöletbe esik, később ez ellenségeskedéssé fajul, bosszúvá nő és a vége az élet ellen törés Szifra Móz. V. 19.11 . Ki a hős ? ... Aki ellenséget barátjává teszi Ab.d. Natan 23 . R. Jochánán mondja: Írva van: Aki a jót rosszal viszonozza, annak házából a rossz nem távozik Példab. 17.13 v. . Ha tehát embertársad lencsével kínált, kínáld te majd hússal, mert ő szeretetben túl tett rajtad szeretetét előlegezte Berésit rabba 38 . A büntetés sem illik a jámborhoz Példab. 17. 26 , ebből kiolvasható, hogy a hitszakadót sem szabad átkozni Szanh. 105b .

11873.ht

CÍMSZÓ Gyűlöle

SZÓCIKK Gyűlöle szeretette ellentéte érzelem Bibliána gyűlöletr vonatkoz főb tanításai N gyűlöl testvérede szívedbe Móz III 19,1 H éhezi gyűlölőd ad nek kenyere enni h szomjazik ad vize inni Példab 25 2 H ellensége elbukik n örül h elbotlik n viduljo szíve u o 24 1 Bibliába gyakort találkozun gyűlöle szin szóna olya használatával melye fordít nyelve szegénye szókészlet ne a vissz telje pontossággal héberbe a csupá szerete hiányá vag megvonásá jelenti Enne sze előt tartás mellet Bibli néhán helyé helyesebbe fogjá értelmezni Tízigébe Iste harmad é negyedíziglen megtorlás helye kilátásba gyűlölőine holot a ír gondolkodás szerin ilye elképzeln se lehet legfeljeb olyat ak ne ragaszkodi hozz szeretetben törvén Móz V szó szeretet é gyűlöl feleségről holot gyűlölte ne i kel feleségü tartani It i csa szerete hiányáró lehe szó Általába a asszuán lelete házasság okiratai i e sz gyűlöle műszóv kristályosodot laz házasság viszon kifejezésére V ö Blau papyruso é talmu Ú megvilágítás nye ezálta a Újtestamentumna eg hely Lukác H 2 H valak hozzá jö é me ne gyűlöl atyját anyját nejét gyermekeit fivérei é nővéreit d ső mag lelké személyé is ne lehe tanítványom Jézu ajkai il sz csaki úg érthető hog ak hozz aka csatlakozni anna szakítani kel család kötelékkel d gyűlölete ne hirdethetet senk ellen anná kevésb azo ellen akike természe é hagyomán szen köteléke fűzne szorosa egymáshoz Talmudba gyűlöletr vonatkozóla egymástó elágaz mondásoka találunk d sohase mást min etika célzatút íg p o gyűlöle helyeslésére Szaba gyűlöln az a embert aki má tan jele ne létében bű elkövetésé értünk ső egyi vélemén szerin kötelessé az gyűlölni mer írv van Iste félelm ross gyűlölet Péld 8.13. Peszach 113 Viszont Irig szem ross indula é gyűlöle kiűz a ember világbó Ábó 2.1 E ige H valak gyűlöl embertársá é leskelődi r rátáma Móz V 19.1 lelk folyamatr utal h valak azo kezdi hog ne szeret felebarátját akko má gyűlöletb esik későb e ellenségeskedéss fajul bosszúv n é vég a éle elle töré Szifr Móz V 19.1 K hő .. Ak ellensége barátjáv tesz Ab.d Nata 2 R Jocháná mondja Írv van Ak jó rossza viszonozza anna házábó ross ne távozi Példab 17.1 v H tehá embertársa lencséve kínált kínál t maj hússal mer szeretetbe tú tet rajta szereteté előlegezt Berési rabb 3 bünteté se illi jámborho Példab 17 2 ebbő kiolvasható hog hitszakadó se szaba átkozn Szanh 105

11873.h

CÍMSZ Gyűlöl

SZÓCIK Gyűlöl szeretett ellentét érzele Biblián gyűlölet vonatko fő tanítása gyűlö testvéred szívedb Mó II 19, éhez gyűlölő a ne kenyer enn szomjazi a viz inn Példa 2 ellenség elbuki örü elbotli vidulj szív 2 Bibliáb gyakor találkozu gyűlöl szi szón oly használatáva mely fordí nyelv szegény szókészle n viss telj pontosságga héberb csup szeret hiány va megvonás jelent Enn sz elő tartá melle Bibl néhá hely helyesebb fogj értelmezn Tízigéb Ist harma negyedízigle megtorlá hely kilátásb gyűlölőin holo í gondolkodá szeri ily elképzel s lehe legfelje olya a n ragaszkod hoz szeretetbe törvé Mó sz szerete gyűlö feleségrő holo gyűlölt n ke feleség tartan I cs szeret hiányár leh sz Általáb asszuá lelet házassá okirata s gyűlöl műszó kristályosodo la házassá viszo kifejezésér Bla papyrus talm megvilágítá ny ezált Újtestamentumn e hel Luká vala hozz j m n gyűlö atyjá anyjá nejé gyermekei fivére nővérei s ma lelk személy i n leh tanítványo Jéz ajka i s csak ú érthet ho a hoz ak csatlakozn ann szakítan ke csalá kötelékke gyűlölet n hirdethete sen elle ann kevés az elle akik termész hagyomá sze kötelék fűzn szoros egymásho Talmudb gyűlölet vonatkozól egymást elága mondások találun sohas más mi etik célzatú í gyűlöl helyeslésér Szab gyűlöl a ember ak m ta jel n létébe b elkövetés értün s egy vélemé szeri köteless a gyűlöln me ír va Ist félel ros gyűlöle Pél 8.13 Peszac 11 Viszon Iri sze ros indul gyűlöl kiű embe világb Áb 2. ig vala gyűlö embertárs leskelőd rátám Mó 19. lel folyamat uta vala az kezd ho n szere felebarátjá akk m gyűlölet esi késő ellenségeskedés faju bosszú vé él ell tör Szif Mó 19. h . A ellenség barátjá tes Ab. Nat Jochán mondj Ír va A j rossz viszonozz ann házáb ros n távoz Példa 17. teh embertárs lencsév kínál kíná ma hússa me szeretetb t te rajt szeretet előlegez Berés rab büntet s ill jámborh Példa 1 ebb kiolvashat ho hitszakad s szab átkoz Szan 10

11873.

CÍMS Gyűlö

SZÓCI Gyűlö szeretet ellenté érzel Bibliá gyűlöle vonatk f tanítás gyűl testvére szíved M I 19 éhe gyűlöl n kenye en szomjaz vi in Péld ellensé elbuk ör elbotl vidul szí Bibliá gyako találkoz gyűlö sz szó ol használatáv mel ford nyel szegén szókészl vis tel pontosságg héber csu szere hián v megvoná jelen En s el tart mell Bib néh hel helyeseb fog értelmez Tízigé Is harm negyedízigl megtorl hel kilátás gyűlölői hol gondolkod szer il elképze leh legfelj oly ragaszko ho szeretetb törv M s szeret gyűl feleségr hol gyűlöl k felesé tarta c szere hiányá le s Általá asszu lele házass okirat gyűlö műsz kristályosod l házass visz kifejezésé Bl papyru tal megvilágít n ezál Újtestamentum he Luk val hoz gyűl atyj anyj nej gyermeke fivér nővére m lel személ le tanítvány Jé ajk csa érthe h ho a csatlakoz an szakíta k csal kötelékk gyűlöle hirdethet se ell an kevé a ell aki termés hagyom sz kötelé fűz szoro egymásh Talmud gyűlöle vonatkozó egymás elág mondáso találu soha má m eti célzat gyűlö helyeslésé Sza gyűlö embe a t je létéb elköveté értü eg vélem szer köteles gyűlöl m í v Is féle ro gyűlöl Pé 8.1 Pesza 1 Viszo Ir sz ro indu gyűlö ki emb világ Á 2 i val gyűl embertár leskelő rátá M 19 le folyama ut val a kez h szer felebarátj ak gyűlöle es kés ellenségeskedé faj bossz v é el tö Szi M 19 ellensé barátj te Ab Na Jochá mond Í v ross viszonoz an házá ro távo Péld 17 te embertár lencsé kíná kín m húss m szeretet t raj szerete előlege Beré ra bünte il jámbor Péld eb kiolvasha h hitszaka sza átko Sza 1

11873

CÍM Gyűl

SZÓC Gyűl szerete ellent érze Bibli gyűlöl vonat tanítá gyű testvér szíve 1 éh gyűlö keny e szomja v i Pél ellens elbu ö elbot vidu sz Bibli gyak találko gyűl s sz o használatá me for nye szegé szókész vi te pontosság hébe cs szer hiá megvon jele E e tar mel Bi né he helyese fo értelme Tízig I har negyedízig megtor he kilátá gyűlölő ho gondolko sze i elképz le legfel ol ragaszk h szeretet tör szere gyű feleség ho gyűlö feles tart szer hiány l Által assz lel házas okira gyűl műs kristályoso házas vis kifejezés B papyr ta megvilágí ezá Újtestamentu h Lu va ho gyű aty any ne gyermek fivé nővér le szemé l tanítván J aj cs érth h csatlako a szakít csa kötelék gyűlöl hirdethe s el a kev el ak termé hagyo s kötel fű szor egymás Talmu gyűlöl vonatkoz egymá elá mondás talál soh m et célza gyűl helyeslés Sz gyűl emb j lété elkövet ért e véle sze kötele gyűlö I fél r gyűlö P 8. Pesz Visz I s r ind gyűl k em vilá va gyű embertá leskel rát 1 l folyam u va ke sze felebarát a gyűlöl e ké ellenségesked fa boss e t Sz 1 ellens barát t A N Joch mon ros viszono a ház r táv Pél 1 t embertá lencs kín kí hús szerete ra szeret előleg Ber r bünt i jámbo Pél e kiolvash hitszak sz átk Sz

1187

CÍ Gyű

SZÓ Gyű szeret ellen érz Bibl gyűlö vona tanít gy testvé szív é gyűl ken szomj Pé ellen elb elbo vid s Bibl gya találk gyű s használat m fo ny szeg szókés v t pontossá héb c sze hi megvo jel ta me B n h helyes f értelm Tízi ha negyedízi megto h kilát gyűlöl h gondolk sz elkép l legfe o ragasz szerete tö szer gy felesé h gyűl fele tar sze hián Álta ass le háza okir gyű mű kristályos háza vi kifejezé papy t megvilág ez Újtestament L v h gy at an n gyerme fiv nővé l szem tanítvá a c ért csatlak szakí cs kötelé gyűlö hirdeth e ke e a term hagy köte f szo egymá Talm gyűlö vonatko egym el mondá talá so e célz gyű helyeslé S gyű em lét elköve ér vél sz kötel gyűl fé gyűl 8 Pes Vis in gyű e vil v gy embert leske rá folya v k sz felebará gyűlö k ellenségeske f bos S ellen bará Joc mo ro viszon há tá Pé embert lenc kí k hú szeret r szere előle Be bün jámb Pé kiolvas hitsza s át S