11875.htm

CÍMSZÓ: Gyűrűs sárga folt

SZÓCIKK: "Gyűrűs sárga folt. A zsidó-jelek viselésétől II. Lajos felmentette a zsidókat és 1520. már országszerte nem viselték e megbélyegző jeleket. 1551-ben azonban I. Ferdinánd az ország megszilárdítását célzó törekvésében rendeletet adott ki, amely kötelezte a zsidókat a sárga gyűrűsfolt viselésére. Ez a rendelet nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a zsidók, a súlyosabb adóterhek ellenére is, szívesebben települtek meg a hódoltság területén, mert ott a vallási türelem teljes volt és a török basáknál mindenféle kereskedő védelemben részesült. (V. ö. Venetianer, «A Magyar zsidóság történetes Budapest 1922. VI. f. 550.) Más történelmi felfogás szerint a Habsburg-házból származó királyok Magyarországon nem elevenítették fel a zsidó-jelet. I. Ferdinánd ugyan elrendelte, hogy örökös tartományainak zsidói felső ruhájukon, a mell baloldalán sárga posztóból készült gyűrűt viseljenek, ez intézkedés azonban nem vonatkozott a magyar zsidókra. V. Ö. Büchler, «A zsidók története Budapesten» (1901 Budapest, II. f. 32. o.); Buchholtz, «Geschichte der Regierung Ferdinánd I.» I. 489; «Imit Évkönyve» II. évf. (1896) 40. IV. évf.(1898) 117-1240."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1875. címszó a lexikon => 334. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11875.htm

CÍMSZÓ: Gyűrűs sárga folt

SZÓCIKK: Gyűrűs sárga folt. A zsidó-jelek viselésétől II. Lajos felmentette a zsidókat és 1520. már országszerte nem viselték e megbélyegző jeleket. 1551-ben azonban I. Ferdinánd az ország megszilárdítását célzó törekvésében rendeletet adott ki, amely kötelezte a zsidókat a sárga gyűrűsfolt viselésére. Ez a rendelet nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a zsidók, a súlyosabb adóterhek ellenére is, szívesebben települtek meg a hódoltság területén, mert ott a vallási türelem teljes volt és a török basáknál mindenféle kereskedő védelemben részesült. V. ö. Venetianer, A Magyar zsidóság történetes Budapest 1922. VI. f. 550. Más történelmi felfogás szerint a Habsburg-házból származó királyok Magyarországon nem elevenítették fel a zsidó-jelet. I. Ferdinánd ugyan elrendelte, hogy örökös tartományainak zsidói felső ruhájukon, a mell baloldalán sárga posztóból készült gyűrűt viseljenek, ez intézkedés azonban nem vonatkozott a magyar zsidókra. V. Ö. Büchler, A zsidók története Budapesten 1901 Budapest, II. f. 32. o. ; Buchholtz, Geschichte der Regierung Ferdinánd I. I. 489; Imit Évkönyve II. évf. 1896 40. IV. évf. 1898 117-1240.

11875.ht

CÍMSZÓ Gyűrű sárg fol

SZÓCIKK Gyűrű sárg folt zsidó-jele viselésétő II Lajo felmentett zsidóka é 1520 má országszert ne viselté megbélyegz jeleket 1551-be azonba I Ferdinán a orszá megszilárdításá célz törekvésébe rendelete adot ki amel kötelezt zsidóka sárg gyűrűsfol viselésére E rendele nagyba hozzájárul ahhoz hog zsidók súlyosab adóterhe ellenér is szívesebbe települte me hódoltsá területén mer ot vallás türele telje vol é törö basákná mindenfél keresked védelembe részesült V ö Venetianer Magya zsidósá története Budapes 1922 VI f 550 Má történelm felfogá szerin Habsburg-házbó származ királyo Magyarországo ne elevenítetté fe zsidó-jelet I Ferdinán ugya elrendelte hog örökö tartományaina zsidó fels ruhájukon mel baloldalá sárg posztóbó készül gyűrű viseljenek e intézkedé azonba ne vonatkozot magya zsidókra V Ö Büchler zsidó történet Budapeste 190 Budapest II f 32 o Buchholtz Geschicht de Regierun Ferdinán I I 489 Imi Évkönyv II évf 189 40 IV évf 189 117-1240

11875.h

CÍMSZ Gyűr sár fo

SZÓCIK Gyűr sár fol zsidó-jel viselését I Laj felmentet zsidók 152 m országszer n viselt megbélyeg jeleke 1551-b azonb Ferdiná orsz megszilárdítás cél törekvéséb rendelet ado k ame kötelez zsidók sár gyűrűsfo viselésér rendel nagyb hozzájáru ahho ho zsidó súlyosa adóterh ellené i szívesebb települt m hódolts területé me o vallá türel telj vo tör basákn mindenfé kereske védelemb részesül Venetiane Magy zsidós történet Budape 192 V 55 M történel felfog szeri Habsburg-házb szárma király Magyarország n elevenített f zsidó-jele Ferdiná ugy elrendelt ho örök tartományain zsid fel ruhájuko me baloldal sár posztób készü gyűr viseljene intézked azonb n vonatkozo magy zsidókr Büchle zsid történe Budapest 19 Budapes I 3 Buchholt Geschich d Regieru Ferdiná 48 Im Évköny I év 18 4 I év 18 117-124

11875.

CÍMS Gyű sá f

SZÓCI Gyű sá fo zsidó-je viselésé La felmente zsidó 15 országsze visel megbélye jelek 1551- azon Ferdin ors megszilárdítá cé törekvésé rendele ad am kötele zsidó sá gyűrűsf viselésé rende nagy hozzájár ahh h zsid súlyos adóter ellen szíveseb települ hódolt terület m vall türe tel v tö basák mindenf keresk védelem részesü Venetian Mag zsidó történe Budap 19 5 történe felfo szer Habsburg-ház szárm királ Magyarorszá elevenítet zsidó-jel Ferdin ug elrendel h örö tartományai zsi fe ruhájuk m balolda sá posztó kész gyű viseljen intézke azon vonatkoz mag zsidók Büchl zsi történ Budapes 1 Budape Buchhol Geschic Regier Ferdin 4 I Évkön é 1 é 1 117-12

11875

CÍM Gy s

SZÓC Gy s f zsidó-j viselés L felment zsid 1 országsz vise megbély jele 1551 azo Ferdi or megszilárdít c törekvés rendel a a kötel zsid s gyűrűs viselés rend nag hozzájá ah zsi súlyo adóte elle szívese telepü hódol terüle val tür te t basá minden keres védele részes Venetia Ma zsid történ Buda 1 történ felf sze Habsburg-há szár kirá Magyarorsz eleveníte zsidó-je Ferdi u elrende ör tartománya zs f ruháju balold s poszt kés gy viselje intézk azo vonatko ma zsidó Büch zs törté Budape Budap Buchho Geschi Regie Ferdi Évkö 117-1

1187

CÍ G

SZÓ G zsidó- viselé felmen zsi országs vis megbél jel 155 az Ferd o megszilárdí törekvé rende köte zsi gyűrű viselé ren na hozzáj a zs súly adót ell szíves telep hódo terül va tü t bas minde kere védel része Veneti M zsi törté Bud törté fel sz Habsburg-h szá kir Magyarors elevenít zsidó-j Ferd elrend ö tartomány z ruháj balol posz ké g viselj intéz az vonatk m zsid Büc z tört Budap Buda Buchh Gesch Regi Ferd Évk 117-