11880.htm

CÍMSZÓ: Háborgatás

SZÓCIKK: Háborgatás. 1337-ben törvényt hoztak a H.-ok ellen. Ez időtájon szokásban volt, hogy a zsidókat ünnepeik és főleg a kovásztalan kenyér ünnepén háborgassák és zaklassák. Nagyszombatban 1340. egy tekintélyes zsidót éjjel ágyábann megöltek és ugyancsak zsidóüldözésre mutat egy másik sírfelirat, amely az 1391-i esztendőt «jajgatás évé»-nek nevezi. Egyébként valamivel előbb 1387. már szigorú büntetéseket szabtak ki azokra, akik a pozsonyi zsidókat a peszach-ünnep alkamával háborgatták. A H.-okat az az ostoba régi vád táplálta, hogy ezen az ünnepen a zsidók a máshitűek vérével sütik az ünnepi pászkát a vádnak ez időben még nem voltak nagyobb következményei és száz esztendőnél több is eltelt még, míg a szörnyű vérvád áldozatokat szedett Magyarországon. L. Bazini vérvád, Nagyszombati vérvád, Orkutdi vérvád, Tiszaeszlári vérvád.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1880. címszó a lexikon => 335. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11880.htm

CÍMSZÓ: Háborgatás

SZÓCIKK: Háborgatás. 1337-ben törvényt hoztak a H.-ok ellen. Ez időtájon szokásban volt, hogy a zsidókat ünnepeik és főleg a kovásztalan kenyér ünnepén háborgassák és zaklassák. Nagyszombatban 1340. egy tekintélyes zsidót éjjel ágyábann megöltek és ugyancsak zsidóüldözésre mutat egy másik sírfelirat, amely az 1391-i esztendőt jajgatás évé -nek nevezi. Egyébként valamivel előbb 1387. már szigorú büntetéseket szabtak ki azokra, akik a pozsonyi zsidókat a peszach-ünnep alkamával háborgatták. A H.-okat az az ostoba régi vád táplálta, hogy ezen az ünnepen a zsidók a máshitűek vérével sütik az ünnepi pászkát a vádnak ez időben még nem voltak nagyobb következményei és száz esztendőnél több is eltelt még, míg a szörnyű vérvád áldozatokat szedett Magyarországon. L. Bazini vérvád, Nagyszombati vérvád, Orkutdi vérvád, Tiszaeszlári vérvád.

11880.ht

CÍMSZÓ Háborgatá

SZÓCIKK Háborgatás 1337-be törvény hozta H.-o ellen E időtájo szokásba volt hog zsidóka ünnepei é főle kovásztala kenyé ünnepé háborgassá é zaklassák Nagyszombatba 1340 eg tekintélye zsidó éjje ágyában megölte é ugyancsa zsidóüldözésr muta eg mási sírfelirat amel a 1391- esztendő jajgatá év -ne nevezi Egyébkén valamive előb 1387 má szigor büntetéseke szabta k azokra aki pozsony zsidóka peszach-ünne alkamáva háborgatták H.-oka a a ostob rég vá táplálta hog eze a ünnepe zsidó máshitűe véréve süti a ünnep pászká vádna e időbe mé ne volta nagyob következménye é szá esztendőné töb i eltel még mí szörny vérvá áldozatoka szedet Magyarországon L Bazin vérvád Nagyszombat vérvád Orkutd vérvád Tiszaeszlár vérvád

11880.h

CÍMSZ Háborgat

SZÓCIK Háborgatá 1337-b törvén hozt H.- elle időtáj szokásb vol ho zsidók ünnepe fől kovásztal keny ünnep háborgass zaklassá Nagyszombatb 134 e tekintély zsid éjj ágyába megölt ugyancs zsidóüldözés mut e más sírfelira ame 1391 esztend jajgat é -n nevez Egyébké valamiv elő 138 m szigo büntetések szabt azokr ak pozson zsidók peszach-ünn alkamáv háborgattá H.-ok osto ré v táplált ho ez ünnep zsid máshitű vérév süt ünne pászk vádn időb m n volt nagyo következmény sz esztendőn tö elte mé m szörn vérv áldozatok szede Magyarországo Bazi vérvá Nagyszomba vérvá Orkut vérvá Tiszaeszlá vérvá

11880.

CÍMS Háborga

SZÓCI Háborgat 1337- törvé hoz H. ell időtá szokás vo h zsidó ünnep fő kovászta ken ünne háborgas zaklass Nagyszombat 13 tekintél zsi éj ágyáb megöl ugyanc zsidóüldözé mu má sírfelir am 139 eszten jajga - neve Egyébk valami el 13 szig büntetése szab azok a pozso zsidó peszach-ün alkamá háborgatt H.-o ost r táplál h e ünne zsi máshit véré sü ünn pász vád idő vol nagy következmén s esztendő t elt m ször vér áldozato szed Magyarország Baz vérv Nagyszomb vérv Orku vérv Tiszaeszl vérv

11880

CÍM Háborg

SZÓC Háborga 1337 törv ho H el időt szoká v zsid ünne f kovászt ke ünn háborga zaklas Nagyszomba 1 tekinté zs é ágyá megö ugyan zsidóüldöz m m sírfeli a 13 eszte jajg nev Egyéb valam e 1 szi büntetés sza azo pozs zsid peszach-ü alkam háborgat H.- os táplá ünn zs máshi vér s ün pás vá id vo nag következmé esztend el szö vé áldozat sze Magyarorszá Ba vér Nagyszom vér Ork vér Tiszaesz vér

1188

CÍ Hábor

SZÓ Háborg 133 tör h e idő szok zsi ünn kovász k ün háborg zakla Nagyszomb tekint z ágy meg ugya zsidóüldö sírfel 1 eszt jaj ne Egyé vala sz bünteté sz az poz zsi peszach- alka háborga H. o tápl ün z másh vé ü pá v i v na következm eszten e sz v áldoza sz Magyarorsz B vé Nagyszo vé Or vé Tiszaes vé