11883.htm

CÍMSZÓ: Hacofeh

SZÓCIKK: Hacofeh, hébernyelvű tudományos folyóirat. Teljes címe: H. lechochmat jiszráél (Szemle Izrael tudománya köréből). Magyarországon jelenik meg. 1911-ben indult meg, mint a Magyar Zsidó Szemle hébernyelvű melléklete. 1912 óta önállóan 1914-ig bezárólag: az első négy évfolyam Blau Lajos szerkesztésében. A háború alatt szünetelt. 1921-ben újra megindul Blau Lajos, Guttmann Mihály és Hevesi Simon szerkesztésében. Azóta megszakítás nélkül jelenik meg negyedévenként. 10. évfolyamát, mely a Blau Lajos tiszteletére kiadott héber ünnepi irattal volt azonos, Heller Bernát, Hevesi Simon és Klein Miksa szerkesztették. 11. évfolyamában Guttmann Mihály helyét Klein Miksa vette át. Klein M. halála óta Blau Lajos és Hevesi Simon szerkesztik. A folyóirat a zsidó tudomány egyetlen hébernyelvű időszaki orgánuma, munkatársai mind az öt világrész zsidó tudósaiból kerülnek ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1883. címszó a lexikon => 335. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11883.htm

CÍMSZÓ: Hacofeh

SZÓCIKK: Hacofeh, hébernyelvű tudományos folyóirat. Teljes címe: H. lechochmat jiszráél Szemle Izrael tudománya köréből . Magyarországon jelenik meg. 1911-ben indult meg, mint a Magyar Zsidó Szemle hébernyelvű melléklete. 1912 óta önállóan 1914-ig bezárólag: az első négy évfolyam Blau Lajos szerkesztésében. A háború alatt szünetelt. 1921-ben újra megindul Blau Lajos, Guttmann Mihály és Hevesi Simon szerkesztésében. Azóta megszakítás nélkül jelenik meg negyedévenként. 10. évfolyamát, mely a Blau Lajos tiszteletére kiadott héber ünnepi irattal volt azonos, Heller Bernát, Hevesi Simon és Klein Miksa szerkesztették. 11. évfolyamában Guttmann Mihály helyét Klein Miksa vette át. Klein M. halála óta Blau Lajos és Hevesi Simon szerkesztik. A folyóirat a zsidó tudomány egyetlen hébernyelvű időszaki orgánuma, munkatársai mind az öt világrész zsidó tudósaiból kerülnek ki.

11883.ht

CÍMSZÓ Hacofe

SZÓCIKK Hacofeh hébernyelv tudományo folyóirat Telje címe H lechochma jiszráé Szeml Izrae tudomány körébő Magyarországo jeleni meg 1911-be indul meg min Magya Zsid Szeml hébernyelv melléklete 191 ót önállóa 1914-i bezárólag a els nég évfolya Bla Lajo szerkesztésében hábor alat szünetelt 1921-be újr megindu Bla Lajos Guttman Mihál é Heves Simo szerkesztésében Azót megszakítá nélkü jeleni me negyedévenként 10 évfolyamát mel Bla Lajo tiszteletér kiadot hébe ünnep iratta vol azonos Helle Bernát Heves Simo é Klei Miks szerkesztették 11 évfolyamába Guttman Mihál helyé Klei Miks vett át Klei M halál ót Bla Lajo é Heves Simo szerkesztik folyóira zsid tudomán egyetle hébernyelv időszak orgánuma munkatársa min a ö világrés zsid tudósaibó kerülne ki

11883.h

CÍMSZ Hacof

SZÓCIK Hacofe hébernyel tudomány folyóira Telj cím lechochm jiszrá Szem Izra tudomán köréb Magyarország jelen me 1911-b indu me mi Magy Zsi Szem hébernyel melléklet 19 ó önálló 1914- bezáróla el né évfoly Bl Laj szerkesztésébe hábo ala szünetel 1921-b új megind Bl Lajo Guttma Mihá Heve Sim szerkesztésébe Azó megszakít nélk jelen m negyedévenkén 1 évfolyamá me Bl Laj tiszteleté kiado héb ünne iratt vo azono Hell Berná Heve Sim Kle Mik szerkesztetté 1 évfolyamáb Guttma Mihá hely Kle Mik vet á Kle halá ó Bl Laj Heve Sim szerkeszti folyóir zsi tudomá egyetl hébernyel idősza orgánum munkatárs mi világré zsi tudósaib kerüln k

11883.

CÍMS Haco

SZÓCI Hacof hébernye tudomán folyóir Tel cí lechoch jiszr Sze Izr tudomá köré Magyarorszá jele m 1911- ind m m Mag Zs Sze hébernye mellékle 1 önáll 1914 bezáról e n évfol B La szerkesztéséb háb al szünete 1921- ú megin B Laj Guttm Mih Hev Si szerkesztéséb Az megszakí nél jele negyedévenké évfolyam m B La tisztelet kiad hé ünn irat v azon Hel Bern Hev Si Kl Mi szerkesztett évfolyamá Guttm Mih hel Kl Mi ve Kl hal B La Hev Si szerkeszt folyói zs tudom egyet hébernye idősz orgánu munkatár m világr zs tudósai kerül

11883

CÍM Hac

SZÓC Haco héberny tudomá folyói Te c lechoc jisz Sz Iz tudom kör Magyarorsz jel 1911 in Ma Z Sz héberny mellékl önál 191 bezáró évfo L szerkesztésé há a szünet 1921 megi La Gutt Mi He S szerkesztésé A megszak né jel negyedévenk évfolya L tisztele kia h ün ira azo He Ber He S K M szerkesztet évfolyam Gutt Mi he K M v K ha L He S szerkesz folyó z tudo egye héberny idős orgán munkatá világ z tudósa kerü

1188

CÍ Ha

SZÓ Hac hébern tudom folyó T lecho jis S I tudo kö Magyarors je 191 i M S hébern mellék öná 19 bezár évf szerkesztés h szüne 192 meg L Gut M H szerkesztés megsza n je negyedéven évfoly tisztel ki ü ir az H Be H szerkeszte évfolya Gut M h h H szerkes foly tud egy hébern idő orgá munkat vilá tudós ker