11886.htm

CÍMSZÓ: Haftóró

SZÓCIKK: Haftóró, felszabadítás, búcsúztatás az istentisztelet alul (missa est ecclesia). A szombati, ünnepi és böjtnapi istentiszteleteken a tóra-olvasást követő prófétai olvasmány, melyet a felhívottak után egy külön felhívott előolvas. Eredetét a rítustörténet egyik tekintélyes kutatója, Abudarham (XIV. sz.) arra vezeti vissza, hogy az Antiochus Epiphanes-féle valláskényszer idején, mikor a Tóra olvasást eltiltották, annak pótlására oly fejezetet olvastak a prófétákból, mely az elmaradt tórái hetiszakasszal valamelyes tartalmi vagy szóbeli rokonságot mutatott. Valójában a H. későbbi eredetű és nem egyszerre állapították meg az egész évre szóló sorrendet. A karaitáknál más H.-k vannak, mint a rabbaniták-nál. Az av hó előtti H.-k a hetiszakasszal semmi kapcsolatban nincsenek, hanem a három gyászhét hangulatába illeszkednek, éppúgy az utána következő szombatokon a vigasztaló prófétából, Jesájából valók és a hetiszakaszra nincsenek tekintettel. Venetiáner Lajos kimutat kapcsolatokat a H. és a keresztény rítusbeli szentírási perikopék között, ami a H.-olvasás számos régibb változatára is vet világot és egyben a keresztény világnak függését a régibb zsidó rítustól e ponton is kimutatja. A H.-t is éppúgy, mint a Tórát, dallamosan (cantilenével) szokás olvasni, azoknak a hangjegyeknek (neginó) alapján, melyek a hagyományos szövegben (l. Maszóra) szóról-szóra kísérik a szöveget (l. Neginó). De ugyanazok a hangjegyek a H.-ban más értékűek, mint a Tóraolvasásban. 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1886. címszó a lexikon => 335. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11886.htm

CÍMSZÓ: Haftóró

SZÓCIKK: Haftóró, felszabadítás, búcsúztatás az istentisztelet alul missa est ecclesia . A szombati, ünnepi és böjtnapi istentiszteleteken a tóra-olvasást követő prófétai olvasmány, melyet a felhívottak után egy külön felhívott előolvas. Eredetét a rítustörténet egyik tekintélyes kutatója, Abudarham XIV. sz. arra vezeti vissza, hogy az Antiochus Epiphanes-féle valláskényszer idején, mikor a Tóra olvasást eltiltották, annak pótlására oly fejezetet olvastak a prófétákból, mely az elmaradt tórái hetiszakasszal valamelyes tartalmi vagy szóbeli rokonságot mutatott. Valójában a H. későbbi eredetű és nem egyszerre állapították meg az egész évre szóló sorrendet. A karaitáknál más H.-k vannak, mint a rabbaniták-nál. Az av hó előtti H.-k a hetiszakasszal semmi kapcsolatban nincsenek, hanem a három gyászhét hangulatába illeszkednek, éppúgy az utána következő szombatokon a vigasztaló prófétából, Jesájából valók és a hetiszakaszra nincsenek tekintettel. Venetiáner Lajos kimutat kapcsolatokat a H. és a keresztény rítusbeli szentírási perikopék között, ami a H.-olvasás számos régibb változatára is vet világot és egyben a keresztény világnak függését a régibb zsidó rítustól e ponton is kimutatja. A H.-t is éppúgy, mint a Tórát, dallamosan cantilenével szokás olvasni, azoknak a hangjegyeknek neginó alapján, melyek a hagyományos szövegben l. Maszóra szóról-szóra kísérik a szöveget l. Neginó . De ugyanazok a hangjegyek a H.-ban más értékűek, mint a Tóraolvasásban.

11886.ht

CÍMSZÓ Haftór

SZÓCIKK Haftóró felszabadítás búcsúztatá a istentisztele alu miss es ecclesi szombati ünnep é böjtnap istentiszteleteke tóra-olvasás követ próféta olvasmány melye felhívotta utá eg külö felhívot előolvas Eredeté rítustörténe egyi tekintélye kutatója Abudarha XIV sz arr vezet vissza hog a Antiochu Epiphanes-fél valláskénysze idején miko Tór olvasás eltiltották anna pótlásár ol fejezete olvasta prófétákból mel a elmarad tórá hetiszakassza valamelye tartalm vag szóbel rokonságo mutatott Valójába H később eredet é ne egyszerr állapítottá me a egés évr szól sorrendet karaitákná má H.- vannak min rabbaniták-nál A a h előtt H.- hetiszakassza semm kapcsolatba nincsenek hane háro gyászhé hangulatáb illeszkednek éppúg a után következ szombatoko vigasztal prófétából Jesájábó való é hetiszakaszr nincsene tekintettel Venetiáne Lajo kimuta kapcsolatoka H é keresztén rítusbel szentírás perikopé között am H.-olvasá számo régib változatár i ve világo é egybe keresztén világna függésé régib zsid rítustó ponto i kimutatja H.- i éppúgy min Tórát dallamosa cantilenéve szoká olvasni azokna hangjegyekne negin alapján melye hagyományo szövegbe l Maszór szóról-szór kíséri szövege l Negin D ugyanazo hangjegye H.-ba má értékűek min Tóraolvasásban

11886.h

CÍMSZ Haftó

SZÓCIK Haftór felszabadítá búcsúztat istentisztel al mis e eccles szombat ünne böjtna istentiszteletek tóra-olvasá köve prófét olvasmán mely felhívott ut e kül felhívo előolva Eredet rítustörtén egy tekintély kutatój Abudarh XI s ar veze vissz ho Antioch Epiphanes-fé valláskénysz idejé mik Tó olvasá eltiltottá ann pótlásá o fejezet olvast prófétákbó me elmara tór hetiszakassz valamely tartal va szóbe rokonság mutatot Valójáb későb erede n egyszer állapított m egé év szó sorrende karaitákn m H. vanna mi rabbaniták-ná előt H. hetiszakassz sem kapcsolatb nincsene han hár gyászh hangulatá illeszkedne éppú utá követke szombatok vigaszta prófétábó Jesájáb val hetiszakasz nincsen tekintette Venetián Laj kimut kapcsolatok kereszté rítusbe szentírá perikop közöt a H.-olvas szám régi változatá v világ egyb kereszté világn függés régi zsi rítust pont kimutatj H. éppúg mi Tórá dallamos cantilenév szok olvasn azokn hangjegyekn negi alapjá mely hagyomány szövegb Maszó szóról-szó kísér szöveg Negi ugyanaz hangjegy H.-b m értékűe mi Tóraolvasásba

11886.

CÍMS Haft

SZÓCI Haftó felszabadít búcsúzta istentiszte a mi eccle szomba ünn böjtn istentisztelete tóra-olvas köv prófé olvasmá mel felhívot u kü felhív előolv Erede rítustörté eg tekintél kutató Abudar X a vez viss h Antioc Epiphanes-f valláskénys idej mi T olvas eltiltott an pótlás fejeze olvas prófétákb m elmar tó hetiszakass valamel tarta v szób rokonsá mutato Valójá késő ered egysze állapítot eg é sz sorrend karaiták H vann m rabbaniták-n elő H hetiszakass se kapcsolat nincsen ha há gyász hangulat illeszkedn épp ut követk szombato vigaszt prófétáb Jesájá va hetiszakas nincse tekintett Venetiá La kimu kapcsolato kereszt rítusb szentír periko közö H.-olva szá rég változat vilá egy kereszt világ függé rég zs rítus pon kimutat H éppú m Tór dallamo cantilené szo olvas azok hangjegyek neg alapj mel hagyomán szöveg Masz szóról-sz kísé szöve Neg ugyana hangjeg H.- értékű m Tóraolvasásb

11886

CÍM Haf

SZÓC Haft felszabadí búcsúzt istentiszt m eccl szomb ün böjt istentisztelet tóra-olva kö próf olvasm me felhívo k felhí előol Ered rítustört e tekinté kutat Abuda ve vis Antio Epiphanes- valláskény ide m olva eltiltot a pótlá fejez olva próféták elma t hetiszakas valame tart szó rokons mutat Valój kés ere egysz állapíto e s sorren karaitá van rabbaniták- el hetiszakas s kapcsola nincse h h gyás hangula illeszked ép u követ szombat vigasz prófétá Jesáj v hetiszaka nincs tekintet Veneti L kim kapcsolat keresz rítus szentí perik köz H.-olv sz ré változa vil eg keresz vilá függ ré z rítu po kimuta épp Tó dallam cantilen sz olva azo hangjegye ne alap me hagyomá szöve Mas szóról-s kís szöv Ne ugyan hangje H. érték Tóraolvasás

1188

CÍ Ha

SZÓ Haf felszabad búcsúz istentisz ecc szom ü böj istentisztele tóra-olv k pró olvas m felhív felh előo Ere rítustör tekint kuta Abud v vi Anti Epiphanes valláskén id olv eltilto pótl feje olv prófétá elm hetiszaka valam tar sz rokon muta Való ké er egys állapít sorre karait va rabbaniták e hetiszaka kapcsol nincs gyá hangul illeszke é köve szomba vigas prófét Jesá hetiszak ninc tekinte Venet ki kapcsola keres rítu szent peri kö H.-ol s r változ vi e keres vil füg r rít p kimut ép T dalla cantile s olv az hangjegy n ala m hagyom szöv Ma szóról- kí szö N ugya hangj H érté Tóraolvasá