11889.htm

CÍMSZÓ: Hagbóó-geliló

SZÓCIKK: Hagbóó-geliló (Hagbe-gelile, h.). Felemelés és összegöngyölés. A Tóra-tekercs öltöztetésének szertartása a felolvasás után. A gyülekezet egyik tagja, akit a funkcióval megtiszteltek, leveszi az almemorról a Tórát és megmutatja a híveknek, miközben ezt mondják: «Ez a törvény, melyet Mózes Izrael fiainak adott az Örökkévaló parancsolata szerint Mózes által. Életfája mindazoknak, akik megtartják, boldogok, akik támogatják. Az útjai kellemesek és minden ösvényei békések. Hosszú élet van jobb kezében, és balkezében gazdagság és tisztelet. Igazságában kívánja az Örökkévaló, hogy a Tóra terjesztessék és dicsőíttessék.» Ezután a gyülekezetnek egy másik tagja összegöngyölíti a tekercset, átköti az övvel és felöltözteti. 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1889. címszó a lexikon => 336. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11889.htm

CÍMSZÓ: Hagbóó-geliló

SZÓCIKK: Hagbóó-geliló Hagbe-gelile, h. . Felemelés és összegöngyölés. A Tóra-tekercs öltöztetésének szertartása a felolvasás után. A gyülekezet egyik tagja, akit a funkcióval megtiszteltek, leveszi az almemorról a Tórát és megmutatja a híveknek, miközben ezt mondják: Ez a törvény, melyet Mózes Izrael fiainak adott az Örökkévaló parancsolata szerint Mózes által. Életfája mindazoknak, akik megtartják, boldogok, akik támogatják. Az útjai kellemesek és minden ösvényei békések. Hosszú élet van jobb kezében, és balkezében gazdagság és tisztelet. Igazságában kívánja az Örökkévaló, hogy a Tóra terjesztessék és dicsőíttessék. Ezután a gyülekezetnek egy másik tagja összegöngyölíti a tekercset, átköti az övvel és felöltözteti.

11889.ht

CÍMSZÓ Hagbóó-gelil

SZÓCIKK Hagbóó-gelil Hagbe-gelile h Felemelé é összegöngyölés Tóra-tekerc öltöztetéséne szertartás felolvasá után gyülekeze egyi tagja aki funkcióva megtiszteltek levesz a almemorró Tórá é megmutatj híveknek miközbe ez mondják E törvény melye Móze Izrae fiaina adot a Örökkéval parancsolat szerin Móze által Életfáj mindazoknak aki megtartják boldogok aki támogatják A útja kellemese é minde ösvénye békések Hossz éle va job kezében é balkezébe gazdagsá é tisztelet Igazságába kívánj a Örökkévaló hog Tór terjesztessé é dicsőíttessék Ezutá gyülekezetne eg mási tagj összegöngyölít tekercset átköt a övve é felöltözteti

11889.h

CÍMSZ Hagbóó-geli

SZÓCIK Hagbóó-geli Hagbe-gelil Felemel összegöngyölé Tóra-teker öltöztetésén szertartá felolvas utá gyülekez egy tagj ak funkcióv megtisztelte leves almemorr Tór megmutat hívekne miközb e mondjá törvén mely Móz Izra fiain ado Örökkéva parancsola szeri Móz álta Életfá mindazokna ak megtartjá boldogo ak támogatjá útj kellemes mind ösvény békése Hoss él v jo kezébe balkezéb gazdags tisztele Igazságáb kíván Örökkéval ho Tó terjesztess dicsőíttessé Ezut gyülekezetn e más tag összegöngyölí tekercse átkö övv felöltöztet

11889.

CÍMS Hagbóó-gel

SZÓCI Hagbóó-gel Hagbe-geli Feleme összegöngyöl Tóra-teke öltöztetésé szertart felolva ut gyüleke eg tag a funkció megtisztelt leve almemor Tó megmuta hívekn miköz mondj törvé mel Mó Izr fiai ad Örökkév parancsol szer Mó ált Életf mindazokn a megtartj boldog a támogatj út kelleme min ösvén békés Hos é j kezéb balkezé gazdag tisztel Igazságá kívá Örökkéva h T terjesztes dicsőíttess Ezu gyülekezet má ta összegöngyöl tekercs átk öv felöltözte

11889

CÍM Hagbóó-ge

SZÓC Hagbóó-ge Hagbe-gel Felem összegöngyö Tóra-tek öltöztetés szertar felolv u gyülek e ta funkci megtisztel lev almemo T megmut hívek mikö mond törv me M Iz fia a Örökké parancso sze M ál Élet mindazok megtart boldo támogat ú kellem mi ösvé béké Ho kezé balkez gazda tiszte Igazság kív Örökkév terjeszte dicsőíttes Ez gyülekeze m t összegöngyö tekerc át ö felöltözt

1188

CÍ Hagbóó-g

SZÓ Hagbóó-g Hagbe-ge Fele összegöngy Tóra-te öltözteté szerta felol gyüle t funkc megtiszte le almem megmu híve mik mon tör m I fi Örökk parancs sz á Éle mindazo megtar bold támoga kelle m ösv bék H kez balke gazd tiszt Igazsá kí Örökké terjeszt dicsőítte E gyülekez összegöngy teker á felöltöz