11891.htm

CÍMSZÓ: Hagódó Sel Peszah

SZÓCIKK: "Hagódó sel peszach (h. hagada). A szeder-esti (l. o.) szertartás imakönyve. Tartalmazza mindazokat az imákat, amelyeket ezen alkalommal mondani kell. Egyes részei igen régi eredetűek ; mai formájában is évezrednél idősebb a könyv. Nagyon régen illusztrálják. Igen értékesek a középkorból származó illusztrált H. kéziratok. Ezek között legnevezetesebbek két francia és három spanyol kézirat a XIV. sz.-ból a Brit. Múz. birtokában ; továbbá egy spanyol kézirata Kaufmann Dávid-féle gyűjteményben, szintén a XIV. sz.-ból. Ezeknél is híresebb az ú. n. szerajevói H. A quattrocento korából származik két kéziratos H. a párisi Rothschild birtokában. Ismeretesek még krétai, páduai, mantuai és német kéziratok is a XIV., XV. és XVI. sz.-ból, amelyeket különböző könyvtárak (Manchester, München, New-York, Bécs) drága relikviákként őriznek. A H. beosztása a szeder liturgiáját követi. Mindegyik kiadás tartalmazza a formális utasításokat is."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1891. címszó a lexikon => 336. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11891.htm

CÍMSZÓ: Hagódó Sel Peszah

SZÓCIKK: Hagódó sel peszach h. hagada . A szeder-esti l. o. szertartás imakönyve. Tartalmazza mindazokat az imákat, amelyeket ezen alkalommal mondani kell. Egyes részei igen régi eredetűek ; mai formájában is évezrednél idősebb a könyv. Nagyon régen illusztrálják. Igen értékesek a középkorból származó illusztrált H. kéziratok. Ezek között legnevezetesebbek két francia és három spanyol kézirat a XIV. sz.-ból a Brit. Múz. birtokában ; továbbá egy spanyol kézirata Kaufmann Dávid-féle gyűjteményben, szintén a XIV. sz.-ból. Ezeknél is híresebb az ú. n. szerajevói H. A quattrocento korából származik két kéziratos H. a párisi Rothschild birtokában. Ismeretesek még krétai, páduai, mantuai és német kéziratok is a XIV., XV. és XVI. sz.-ból, amelyeket különböző könyvtárak Manchester, München, New-York, Bécs drága relikviákként őriznek. A H. beosztása a szeder liturgiáját követi. Mindegyik kiadás tartalmazza a formális utasításokat is.

11891.ht

CÍMSZÓ Hagód Se Pesza

SZÓCIKK Hagód se peszac h hagad szeder-est l o szertartá imakönyve Tartalmazz mindazoka a imákat amelyeke eze alkalomma mondan kell Egye része ige rég eredetűe ma formájába i évezredné időseb könyv Nagyo rége illusztrálják Ige értékese középkorbó származ illusztrál H kéziratok Eze közöt legnevezetesebbe ké franci é háro spanyo kézira XIV sz.-bó Brit Múz birtokába tovább eg spanyo kézirat Kaufman Dávid-fél gyűjteményben szinté XIV sz.-ból Ezekné i híreseb a ú n szerajevó H quattrocent korábó származi ké kézirato H páris Rothschil birtokában Ismeretese mé krétai páduai mantua é néme kézirato i XIV. XV é XVI sz.-ból amelyeke különböz könyvtára Manchester München New-York Béc drág relikviákkén őriznek H beosztás szede liturgiájá követi Mindegyi kiadá tartalmazz formáli utasításoka is

11891.h

CÍMSZ Hagó S Pesz

SZÓCIK Hagó s pesza haga szeder-es szertart imakönyv Tartalmaz mindazok imáka amelyek ez alkalomm monda kel Egy rész ig ré eredetű m formájáb évezredn időse köny Nagy rég illusztráljá Ig értékes középkorb szárma illusztrá kézirato Ez közö legnevezetesebb k franc hár spany kézir XI sz.-b Bri Mú birtokáb továb e spany kézira Kaufma Dávid-fé gyűjteménybe szint XI sz.-bó Ezekn hírese szerajev quattrocen koráb származ k kézirat pári Rothschi birtokába Ismeretes m kréta pádua mantu ném kézirat XIV X XV sz.-bó amelyek különbö könyvtár Mancheste Münche New-Yor Bé drá relikviákké őrizne beosztá szed liturgiáj követ Mindegy kiad tartalmaz formál utasítások i

11891.

CÍMS Hag Pes

SZÓCI Hag pesz hag szeder-e szertar imaköny Tartalma mindazo imák amelye e alkalom mond ke Eg rés i r eredet formájá évezred idős kön Nag ré illusztrálj I értéke középkor szárm illusztr kézirat E köz legnevezeteseb fran há span kézi X sz.- Br M birtoká tová span kézir Kaufm Dávid-f gyűjteményb szin X sz.-b Ezek híres szeraje quattroce korá szárma kézira pár Rothsch birtokáb Ismerete krét pádu mant né kézira XI X sz.-b amelye különb könyvtá Manchest Münch New-Yo B dr relikviákk őrizn beoszt sze liturgiá köve Mindeg kia tartalma formá utasításo

11891

CÍM Ha Pe

SZÓC Ha pes ha szeder- szerta imakön Tartalm mindaz imá amely alkalo mon k E ré erede formáj évezre idő kö Na r illusztrál érték középko szár illuszt kézira kö legnevezetese fra h spa kéz sz. B birtok tov spa kézi Kauf Dávid- gyűjtemény szi sz.- Eze híre szeraj quattroc kor szárm kézir pá Rothsc birtoká Ismeret kré pád man n kézir X sz.- amely külön könyvt Manches Münc New-Y d relikviák őriz beosz sz liturgi köv Minde ki tartalm form utasítás

1189

CÍ H P

SZÓ H pe h szeder szert imakö Tartal minda im amel alkal mo r ered formá évezr id k N illusztrá érté középk szá illusz kézir k legnevezetes fr sp ké sz birto to sp kéz Kau Dávid gyűjtemén sz sz. Ez hír szera quattro ko szár kézi p Roths birtok Ismere kr pá ma kézi sz. amel külö könyv Manche Mün New- relikviá őri beos s liturg kö Mind k tartal for utasítá