11894.htm

CÍMSZÓ: Hagyományhűség

SZÓCIKK: Hagyományhűség, sokat hangoztatott jelszava napjainknak, különösen a világháború nyomában járó nemzeti ébredés hullámainak a zsidó népesség terére való átcsapásaként jelentkezik, de legtöbbször a végig nem gondolt eszmék sorsában osztozik, félreértés tárgya és veszélyt okoz azok között, kik lelkileg egyetértenek. A H. természetes velejárója a vallás fogalmának és annak külön hangoztatása voltaképp tautológia és sértő megkülönböztetés azokkal szemben, kik nem hangoztatják. H. nélküli vallásos magatartás nincs a legszélsőbb reformirányzatokban sem, mert a vallási szertartások legcsekélyebb maradványa sem a mai gondolkodás szüleménye, hanem ápoltja annak a H.-nek, mely racionalizmuson, életszükségleteken és érdekeken túlteszi magát, hogy a különböző nemzedékek vallásos érzületét egy nevezőre hozza. Másrészt magában az orthodox irányzatban is észlelhetők a kor szülte lassú változások a H. rovására. Nem említve a ruházkodás és testi kultúrát illető engedményeket, amelyek a hagyományos külső fellépés hátrányára vannak. Még templomi intézményeket és szokásokat is elhagynak, ha azok pusztán adminisztratív jellegűek voltak, pl. a templomi tisztségek szóbeli elárverezésének szokását, melyhez viszont mások szívósan ragaszkodnak. Reformszámba megy az is, ha nagyobb templomokban nem engedik a gyászolókat előimádkozni, számítva a netáni alkalmatlanságra. Amidőn a XVIII. sz. végén Európa szerte megindult a reform mozgalom, romboló szándék csak ideig-óráig bújt meg benne, általában véve épp az volt a célkitűzése, ami ma az orthodoxiának: a zsidóság megóvása, jövőjének biztosítása. Korántsem életvágy, érdek vagy kényelemkeresés vezette a mozgalom vezetőit, hanem a jövőért való aggodalom, alapos leszámolás a múlt hagyatékának értékeivel. De nem lehet e kérdésnél figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a múlt századbeli reformok közé olyanok is csúsztak be, melyek nem a zsidó vallás szervi életéből kívánkoztak fel, hanem asszimilációs törekvésekből. Ilyen : a papi reverenda viselése. Ez a római egyház utánzásaképp jelenik meg, ahol a pap egész más tényező, mint a laikus, sacerdos, pontifex, nem pedig tanító, aminő a zsidóságban Mózes is volt. Az ornátussal járó modernizált talisz azért költ megütközést konzervatívabb körökben, mert az esetleg a rítus követelményeinek sem felel meg, amellett a vallás rovására tett engedmény az esztétikai vagy inkább római ízlés javára. Hagyományellenes továbbá orgona alkalmazása a zsinagógában, az almemórnak a frigyszekrény előtt való oltárszerű elhelyezése, a régi imarend modernizálása, a temető díszítése, a temetési szertartás pompája, a sírbolt, a temetési ének stb. Ezek azok az újítások amelyeket a konzervatív hitéletet élők elítélnek, a haladó szelleműek viszont életben kívánnak tartani, már csak azért is, mert felfogásuk szerint a vallásos meggondolás még sem foglalhat állást olyan hitéleti formák ellen, amelyekhez egy emberöltő hozzánevelődött. A haladó szellemű hitközségekben a H. hangoztatói éppen az itt említeti újításokat kívánják módosítani vagy kiküszöbölni. Ezzel szemben a H. problémája egyáltalában nem foglalkoztatja az orthodox hitközségeket, melyeknél a H. úgyis elengedhetetlen feltétele a vallásosságnak. Egyébként pedig a H. problémája nem csak a magyar, de az egész világ haladó zsidóságát foglalkoztatja. Nyílt őszinteséggel tárgyalta ezt a kérdést a reform ügyében 1928 nyarán tartott berlini világkongresszus, amely a zsidó vallás fenntartásának lehetőségeit kereste. Ez a kongresszus úgy akarta megoldani a problémát, hogy a hitéletet a H. rovására a szociális viszonyoknak megfelelően átalakítja. A kongresszus álláspontja szerint a H. részletes feladása fejében vissza lehetne hódítani a vallásnak a haladó zsidóságnak ama tömegeit, amelyeket az élet kényszerűsége a vallásos élettől elszakít.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1894. címszó a lexikon => 336. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11894.htm

CÍMSZÓ: Hagyományhűség

SZÓCIKK: Hagyományhűség, sokat hangoztatott jelszava napjainknak, különösen a világháború nyomában járó nemzeti ébredés hullámainak a zsidó népesség terére való átcsapásaként jelentkezik, de legtöbbször a végig nem gondolt eszmék sorsában osztozik, félreértés tárgya és veszélyt okoz azok között, kik lelkileg egyetértenek. A H. természetes velejárója a vallás fogalmának és annak külön hangoztatása voltaképp tautológia és sértő megkülönböztetés azokkal szemben, kik nem hangoztatják. H. nélküli vallásos magatartás nincs a legszélsőbb reformirányzatokban sem, mert a vallási szertartások legcsekélyebb maradványa sem a mai gondolkodás szüleménye, hanem ápoltja annak a H.-nek, mely racionalizmuson, életszükségleteken és érdekeken túlteszi magát, hogy a különböző nemzedékek vallásos érzületét egy nevezőre hozza. Másrészt magában az orthodox irányzatban is észlelhetők a kor szülte lassú változások a H. rovására. Nem említve a ruházkodás és testi kultúrát illető engedményeket, amelyek a hagyományos külső fellépés hátrányára vannak. Még templomi intézményeket és szokásokat is elhagynak, ha azok pusztán adminisztratív jellegűek voltak, pl. a templomi tisztségek szóbeli elárverezésének szokását, melyhez viszont mások szívósan ragaszkodnak. Reformszámba megy az is, ha nagyobb templomokban nem engedik a gyászolókat előimádkozni, számítva a netáni alkalmatlanságra. Amidőn a XVIII. sz. végén Európa szerte megindult a reform mozgalom, romboló szándék csak ideig-óráig bújt meg benne, általában véve épp az volt a célkitűzése, ami ma az orthodoxiának: a zsidóság megóvása, jövőjének biztosítása. Korántsem életvágy, érdek vagy kényelemkeresés vezette a mozgalom vezetőit, hanem a jövőért való aggodalom, alapos leszámolás a múlt hagyatékának értékeivel. De nem lehet e kérdésnél figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a múlt századbeli reformok közé olyanok is csúsztak be, melyek nem a zsidó vallás szervi életéből kívánkoztak fel, hanem asszimilációs törekvésekből. Ilyen : a papi reverenda viselése. Ez a római egyház utánzásaképp jelenik meg, ahol a pap egész más tényező, mint a laikus, sacerdos, pontifex, nem pedig tanító, aminő a zsidóságban Mózes is volt. Az ornátussal járó modernizált talisz azért költ megütközést konzervatívabb körökben, mert az esetleg a rítus követelményeinek sem felel meg, amellett a vallás rovására tett engedmény az esztétikai vagy inkább római ízlés javára. Hagyományellenes továbbá orgona alkalmazása a zsinagógában, az almemórnak a frigyszekrény előtt való oltárszerű elhelyezése, a régi imarend modernizálása, a temető díszítése, a temetési szertartás pompája, a sírbolt, a temetési ének stb. Ezek azok az újítások amelyeket a konzervatív hitéletet élők elítélnek, a haladó szelleműek viszont életben kívánnak tartani, már csak azért is, mert felfogásuk szerint a vallásos meggondolás még sem foglalhat állást olyan hitéleti formák ellen, amelyekhez egy emberöltő hozzánevelődött. A haladó szellemű hitközségekben a H. hangoztatói éppen az itt említeti újításokat kívánják módosítani vagy kiküszöbölni. Ezzel szemben a H. problémája egyáltalában nem foglalkoztatja az orthodox hitközségeket, melyeknél a H. úgyis elengedhetetlen feltétele a vallásosságnak. Egyébként pedig a H. problémája nem csak a magyar, de az egész világ haladó zsidóságát foglalkoztatja. Nyílt őszinteséggel tárgyalta ezt a kérdést a reform ügyében 1928 nyarán tartott berlini világkongresszus, amely a zsidó vallás fenntartásának lehetőségeit kereste. Ez a kongresszus úgy akarta megoldani a problémát, hogy a hitéletet a H. rovására a szociális viszonyoknak megfelelően átalakítja. A kongresszus álláspontja szerint a H. részletes feladása fejében vissza lehetne hódítani a vallásnak a haladó zsidóságnak ama tömegeit, amelyeket az élet kényszerűsége a vallásos élettől elszakít.

11894.ht

CÍMSZÓ Hagyományhűsé

SZÓCIKK Hagyományhűség soka hangoztatot jelszav napjainknak különöse világhábor nyomába jár nemzet ébredé hullámaina zsid népessé terér val átcsapásakén jelentkezik d legtöbbszö végi ne gondol eszmé sorsába osztozik félreérté tárgy é veszély oko azo között ki lelkile egyetértenek H természete velejárój vallá fogalmána é anna külö hangoztatás voltakép tautológi é sért megkülönbözteté azokka szemben ki ne hangoztatják H nélkül valláso magatartá ninc legszélsőb reformirányzatokba sem mer vallás szertartáso legcsekélyeb maradvány se ma gondolkodá szüleménye hane ápoltj anna H.-nek mel racionalizmuson életszükségleteke é érdekeke túltesz magát hog különböz nemzedéke valláso érzületé eg nevezőr hozza Másrész magába a orthodo irányzatba i észlelhető ko szült lass változáso H rovására Ne említv ruházkodá é test kultúrá illet engedményeket amelye hagyományo küls fellépé hátrányár vannak Mé templom intézményeke é szokásoka i elhagynak h azo pusztá adminisztratí jellegűe voltak pl templom tisztsége szóbel elárverezéséne szokását melyhe viszon máso szívósa ragaszkodnak Reformszámb meg a is h nagyob templomokba ne engedi gyászolóka előimádkozni számítv netán alkalmatlanságra Amidő XVIII sz végé Európ szert megindul refor mozgalom rombol szándé csa ideig-órái búj me benne általába vév ép a vol célkitűzése am m a orthodoxiának zsidósá megóvása jövőjéne biztosítása Korántse életvágy érde vag kényelemkeresé vezett mozgalo vezetőit hane jövőér val aggodalom alapo leszámolá múl hagyatékána értékeivel D ne lehe kérdésné figyelme kívü hagyn az sem hog múl századbel reformo köz olyano i csúszta be melye ne zsid vallá szerv életébő kívánkozta fel hane asszimiláció törekvésekből Ilye pap reverend viselése E róma egyhá utánzásakép jeleni meg aho pa egés má tényező min laikus sacerdos pontifex ne pedi tanító amin zsidóságba Móze i volt A ornátussa jár modernizál talis azér köl megütközés konzervatívab körökben mer a esetle rítu követelményeine se fele meg amellet vallá rovásár tet engedmén a esztétika vag inkáb róma ízlé javára Hagyományellene tovább orgon alkalmazás zsinagógában a almemórna frigyszekrén előt val oltárszer elhelyezése rég imaren modernizálása temet díszítése temetés szertartá pompája sírbolt temetés éne stb Eze azo a újításo amelyeke konzervatí hitélete élő elítélnek halad szelleműe viszon életbe kívánna tartani má csa azér is mer felfogásu szerin valláso meggondolá mé se foglalha állás olya hitélet formá ellen amelyekhe eg emberölt hozzánevelődött halad szellem hitközségekbe H hangoztató éppe a it említet újításoka kívánjá módosítan vag kiküszöbölni Ezze szembe H problémáj egyáltalába ne foglalkoztatj a orthodo hitközségeket melyekné H úgyi elengedhetetle feltétel vallásosságnak Egyébkén pedi H problémáj ne csa magyar d a egés vilá halad zsidóságá foglalkoztatja Nyíl őszinteségge tárgyalt ez kérdés refor ügyébe 192 nyará tartot berlin világkongresszus amel zsid vallá fenntartásána lehetőségei kereste E kongresszu úg akart megoldan problémát hog hitélete H rovásár szociáli viszonyokna megfelelőe átalakítja kongresszu álláspontj szerin H részlete feladás fejébe vissz lehetn hódítan vallásna halad zsidóságna am tömegeit amelyeke a éle kényszerűség valláso élettő elszakít

11894.h

CÍMSZ Hagyományhűs

SZÓCIK Hagyományhűsé sok hangoztato jelsza napjainkna különös világhábo nyomáb já nemze ébred hullámain zsi népess teré va átcsapásaké jelentkezi legtöbbsz vég n gondo eszm sorsáb osztozi félreért tárg veszél ok az közöt k lelkil egyetértene természet velejáró vall fogalmán ann kül hangoztatá voltaké tautológ sér megkülönböztet azokk szembe k n hangoztatjá nélkü vallás magatart nin legszélső reformirányzatokb se me vallá szertartás legcsekélye maradván s m gondolkod szülemény han ápolt ann H.-ne me racionalizmuso életszükségletek érdekek túltes magá ho különbö nemzedék vallás érzület e nevező hozz Másrés magáb orthod irányzatb észlelhet k szül las változás rovásár N említ ruházkod tes kultúr ille engedményeke amely hagyomány kül fellép hátrányá vanna M templo intézmények szokások elhagyna az puszt adminisztrat jellegű volta p templo tisztség szóbe elárverezésén szokásá melyh viszo más szívós ragaszkodna Reformszám me i nagyo templomokb n enged gyászolók előimádkozn számít netá alkalmatlanságr Amid XVII s vég Euró szer megindu refo mozgalo rombo szánd cs ideig-órá bú m benn általáb vé é vo célkitűzés a orthodoxiána zsidós megóvás jövőjén biztosítás Koránts életvág érd va kényelemkeres vezet mozgal vezetői han jövőé va aggodalo alap leszámol mú hagyatékán értékeive n leh kérdésn figyelm kív hagy a se ho mú századbe reform kö olyan csúszt b mely n zsi vall szer életéb kívánkozt fe han asszimiláci törekvésekbő Ily pa reveren viselés róm egyh utánzásaké jelen me ah p egé m tényez mi laiku sacerdo pontife n ped tanít ami zsidóságb Móz vol ornátuss já modernizá tali azé kö megütközé konzervatíva körökbe me esetl rít követelményein s fel me amelle vall rovásá te engedmé esztétik va inká róm ízl javár Hagyományellen továb orgo alkalmazá zsinagógába almemórn frigyszekré elő va oltársze elhelyezés ré imare modernizálás teme díszítés temeté szertart pompáj sírbol temeté én st Ez az újítás amelyek konzervat hitélet él elítélne hala szellemű viszo életb kívánn tartan m cs azé i me felfogás szeri vallás meggondol m s foglalh állá oly hitéle form elle amelyekh e emberöl hozzánevelődöt hala szelle hitközségekb hangoztat épp i említe újítások kívánj módosíta va kiküszöböln Ezz szemb problémá egyáltaláb n foglalkoztat orthod hitközségeke melyekn úgy elengedhetetl feltéte vallásosságna Egyébké ped problémá n cs magya egé vil hala zsidóság foglalkoztatj Nyí őszinteségg tárgyal e kérdé refo ügyéb 19 nyar tarto berli világkongresszu ame zsi vall fenntartásán lehetősége kerest kongressz ú akar megolda problémá ho hitélet rovásá szociál viszonyokn megfelelő átalakítj kongressz álláspont szeri részlet feladá fejéb viss lehet hódíta vallásn hala zsidóságn a tömegei amelyek él kényszerűsé vallás élett elszakí

11894.

CÍMS Hagyományhű

SZÓCI Hagyományhűs so hangoztat jelsz napjainkn különö világháb nyomá j nemz ébre hullámai zs népes ter v átcsapásak jelentkez legtöbbs vé gond esz sorsá osztoz félreér tár veszé o a közö lelki egyetérten természe velejár val fogalmá an kü hangoztat voltak tautoló sé megkülönbözte azok szemb hangoztatj nélk vallá magatar ni legszéls reformirányzatok s m vall szertartá legcsekély maradvá gondolko szülemén ha ápol an H.-n m racionalizmus életszükséglete érdeke túlte mag h különb nemzedé vallá érzüle nevez hoz Másré magá ortho irányzat észlelhe szü la változá rovásá emlí ruházko te kultú ill engedmények amel hagyomán kü fellé hátrány vann templ intézménye szokáso elhagyn a pusz adminisztra jelleg volt templ tisztsé szób elárverezésé szokás mely visz má szívó ragaszkodn Reformszá m nagy templomok enge gyászoló előimádkoz számí net alkalmatlanság Ami XVI vé Eur sze megind ref mozgal romb szán c ideig-ór b ben általá v v célkitűzé orthodoxián zsidó megóvá jövőjé biztosítá Koránt életvá ér v kényelemkere veze mozga vezető ha jövő v aggodal ala leszámo m hagyatéká értékeiv le kérdés figyel kí hag s h m századb refor k olya csúsz mel zs val sze életé kívánkoz f ha asszimilác törekvésekb Il p revere viselé ró egy utánzásak jele m a eg ténye m laik sacerd pontif pe taní am zsidóság Mó vo ornátus j moderniz tal az k megütköz konzervatív körökb m eset rí követelményei fe m amell val rovás t engedm esztéti v ink ró íz javá Hagyományelle tová org alkalmaz zsinagógáb almemór frigyszekr el v oltársz elhelyezé r imar modernizálá tem díszíté temet szertar pompá sírbo temet é s E a újítá amelye konzerva hitéle é elítéln hal szellem visz élet kíván tarta c az m felfogá szer vallá meggondo foglal áll ol hitél for ell amelyek emberö hozzánevelődö hal szell hitközségek hangozta ép említ újításo kíván módosít v kiküszöböl Ez szem problém egyáltalá foglalkozta ortho hitközségek melyek úg elengedhetet feltét vallásosságn Egyébk pe problém c magy eg vi hal zsidósá foglalkoztat Ny őszinteség tárgya kérd ref ügyé 1 nya tart berl világkongressz am zs val fenntartásá lehetőség keres kongress aka megold problém h hitéle rovás szociá viszonyok megfelel átalakít kongress álláspon szer részle felad fejé vis lehe hódít vallás hal zsidóság tömege amelye é kényszerűs vallá élet elszak

11894

CÍM Hagyományh

SZÓC Hagyományhű s hangozta jels napjaink külön világhá nyom nem ébr hulláma z népe te átcsapása jelentke legtöbb v gon es sors oszto félreé tá vesz köz lelk egyetérte termész velejá va fogalm a k hangozta volta tautol s megkülönbözt azo szem hangoztat nél vall magata n legszél reformirányzato val szertart legcsekél maradv gondolk szülemé h ápo a H.- racionalizmu életszükséglet érdek túlt ma külön nemzed vall érzül neve ho Másr mag orth irányza észlelh sz l változ rovás eml ruházk t kult il engedménye ame hagyomá k fell hátrán van temp intézmény szokás elhagy pus adminisztr jelle vol temp tiszts szó elárverezés szoká mel vis m szív ragaszkod Reformsz nag templomo eng gyászol előimádko szám ne alkalmatlansá Am XV v Eu sz megin re mozga rom szá ideig-ó be által célkitűz orthodoxiá zsid megóv jövőj biztosít Korán életv é kényelemker vez mozg vezet h jöv aggoda al leszám hagyaték értékei l kérdé figye k ha század refo oly csús me z va sz élet kívánko h asszimilá törekvések I rever visel r eg utánzása jel e tény lai sacer ponti p tan a zsidósá M v ornátu moderni ta a megütkö konzervatí körök ese r követelménye f amel va rová enged esztét in r í jav Hagyományell tov or alkalma zsinagógá almemó frigyszek e oltárs elhelyez ima modernizál te díszít teme szerta pomp sírb teme újít amely konzerv hitél elítél ha szelle vis éle kívá tart a felfog sze vall meggond fogla ál o hité fo el amelye ember hozzánevelőd ha szel hitközsége hangozt é emlí újítás kívá módosí kiküszöbö E sze problé egyáltal foglalkozt orth hitközsége melye ú elengedhete felté vallásosság Egyéb p problé mag e v ha zsidós foglalkozta N őszintesé tárgy kér re ügy ny tar ber világkongress a z va fenntartás lehetősé kere kongres ak megol problé hitél rová szoci viszonyo megfele átalakí kongres álláspo sze részl fela fej vi leh hódí vallá ha zsidósá tömeg amely kényszerű vall éle elsza

1189

CÍ Hagyomány

SZÓ Hagyományh hangozt jel napjain külö világh nyo ne éb hullám nép t átcsapás jelentk legtöb go e sor oszt félre t ves kö lel egyetért termés velej v fogal hangozt volt tauto megkülönböz az sze hangozta né val magat legszé reformirányzat va szertar legcseké marad gondol szülem áp H. racionalizm életszükségle érde túl m külö nemze val érzü nev h Más ma ort irányz észlel s válto rová em ruház kul i engedmény am hagyom fel hátrá va tem intézmén szoká elhag pu adminiszt jell vo tem tiszt sz elárverezé szok me vi szí ragaszko Reforms na templom en gyászo előimádk szá n alkalmatlans A X E s megi r mozg ro sz ideig- b álta célkitű orthodoxi zsi megó jövő biztosí Korá élet kényelemke ve moz veze jö aggod a leszá hagyaté értéke kérd figy h száza ref ol csú m v s éle kívánk asszimil törekvése reve vise e utánzás je tén la sace pont ta zsidós ornát modern t megütk konzervat körö es követelmény ame v rov enge eszté i ja Hagyományel to o alkalm zsinagóg almem frigysze oltár elhelye im modernizá t díszí tem szert pom sír tem újí amel konzer hité elíté h szell vi él kív tar felfo sz val meggon fogl á hit f e amely embe hozzánevelő h sze hitközség hangoz eml újítá kív módos kiküszöb sz probl egyálta foglalkoz ort hitközség mely elengedhet felt vallásossá Egyé probl ma h zsidó foglalkozt őszintes tárg ké r üg n ta be világkongres v fenntartá lehetős ker kongre a mego probl hité rov szoc viszony megfel átalak kongre állásp sz rész fel fe v le hód vall h zsidós töme amel kényszer val él elsz