11895.htm

CÍMSZÓ: Háhn

SZEMÉLYNÉV: Háhn Adolf

SZÓCIKK: "Háhn Adolf (írói nevén Havas Adolf), irodalomtörténész és Petőfi-búvár, szül. Hódmezővásárhelyen 1859 nov. 28., megh. Nagytétényben 1904. jan. 16. A budapesti egyetemen modern nyelveket és irodalmakat tanult, majd Párisban folytatta tanulmányait. Miután tanári oklevelet szerzett, Aradon, Székesfehérváron működött a főreáliskolában. 1902-ben elméje elborult. A székesfehérvári izraelita hitközség iskolaszékének elnöke, a XI. izraelita községkerületnek jegyzője s az Imit egyik vezető tagja volt. Főbb művei: A Háhn-féle francia nyelvkönyv (2. kiad., 1888); Tárházi, Dugonics A. vígjátéka (az eredeti kéziratból kiadta és bevezetéssel ellátta H. 1882); Ének Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságáról (Gyöngyössy István egykorú kéziratából kiadta s jegyzetekkel kísérte, 1884); Emlékbeszéd Vörösmarty Mihály felett (1893). Legnevezetesebb munkásságát a Petőfi-kritika terén fejtette ki. Az Athenaeum Petőfi-kiadásait ő szerkesztette s az első népszerű 1892-i kiadást is, melyet eredeti kéziratok és kiadások alapján jegyzetekkel és variánsokkal kísért."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1895. címszó a lexikon => 337. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11895.htm

CÍMSZÓ: Háhn

SZEMÉLYNÉV: Háhn Adolf

SZÓCIKK: Háhn Adolf írói nevén Havas Adolf , irodalomtörténész és Petőfi-búvár, szül. Hódmezővásárhelyen 1859 nov. 28., megh. Nagytétényben 1904. jan. 16. A budapesti egyetemen modern nyelveket és irodalmakat tanult, majd Párisban folytatta tanulmányait. Miután tanári oklevelet szerzett, Aradon, Székesfehérváron működött a főreáliskolában. 1902-ben elméje elborult. A székesfehérvári izraelita hitközség iskolaszékének elnöke, a XI. izraelita községkerületnek jegyzője s az Imit egyik vezető tagja volt. Főbb művei: A Háhn-féle francia nyelvkönyv 2. kiad., 1888 ; Tárházi, Dugonics A. vígjátéka az eredeti kéziratból kiadta és bevezetéssel ellátta H. 1882 ; Ének Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságáról Gyöngyössy István egykorú kéziratából kiadta s jegyzetekkel kísérte, 1884 ; Emlékbeszéd Vörösmarty Mihály felett 1893 . Legnevezetesebb munkásságát a Petőfi-kritika terén fejtette ki. Az Athenaeum Petőfi-kiadásait ő szerkesztette s az első népszerű 1892-i kiadást is, melyet eredeti kéziratok és kiadások alapján jegyzetekkel és variánsokkal kísért.

11895.ht

CÍMSZÓ Háh

SZEMÉLYNÉV Háh Adol

SZÓCIKK Háh Adol író nevé Hava Adol irodalomtörténés é Petőfi-búvár szül Hódmezővásárhelye 185 nov 28. megh Nagytéténybe 1904 jan 16 budapest egyeteme moder nyelveke é irodalmaka tanult maj Párisba folytatt tanulmányait Miutá tanár oklevele szerzett Aradon Székesfehérváro működöt főreáliskolában 1902-be elméj elborult székesfehérvár izraelit hitközsé iskolaszékéne elnöke XI izraelit községkerületne jegyzőj a Imi egyi vezet tagj volt Főb művei Háhn-fél franci nyelvköny 2 kiad. 188 Tárházi Dugonic A vígjáték a eredet kéziratbó kiadt é bevezetésse ellátt H 188 Éne Thököl Imr é Zríny Ilon házasságáró Gyöngyöss Istvá egykor kéziratábó kiadt jegyzetekke kísérte 188 Emlékbeszé Vörösmart Mihál felet 189 Legnevezeteseb munkásságá Petőfi-kritik teré fejtett ki A Athenaeu Petőfi-kiadásai szerkesztett a els népszer 1892- kiadás is melye eredet kézirato é kiadáso alapjá jegyzetekke é variánsokka kísért

11895.h

CÍMSZ Há

SZEMÉLYNÉ Há Ado

SZÓCIK Há Ado ír nev Hav Ado irodalomtörténé Petőfi-búvá szü Hódmezővásárhely 18 no 28 meg Nagytétényb 190 ja 1 budapes egyetem mode nyelvek irodalmak tanul ma Párisb folytat tanulmányai Miut taná oklevel szerzet Arado Székesfehérvár működö főreáliskolába 1902-b elmé elborul székesfehérvá izraeli hitközs iskolaszékén elnök X izraeli községkerületn jegyző Im egy veze tag vol Fő műve Háhn-fé franc nyelvkön kiad 18 Tárház Dugoni vígjáté erede kéziratb kiad bevezetéss ellát 18 Én Thökö Im Zrín Ilo házasságár Gyöngyös Istv egyko kéziratáb kiad jegyzetekk kísért 18 Emlékbesz Vörösmar Mihá fele 18 Legnevezetese munkásság Petőfi-kriti ter fejtet k Athenae Petőfi-kiadása szerkesztet el népsze 1892 kiadá i mely erede kézirat kiadás alapj jegyzetekk variánsokk kísér

11895.

CÍMS H

SZEMÉLYN H Ad

SZÓCI H Ad í ne Ha Ad irodalomtörtén Petőfi-búv sz Hódmezővásárhel 1 n 2 me Nagytétény 19 j budape egyete mod nyelve irodalma tanu m Páris folyta tanulmánya Miu tan okleve szerze Arad Székesfehérvá működ főreáliskoláb 1902- elm elboru székesfehérv izrael hitköz iskolaszéké elnö izrael községkerület jegyz I eg vez ta vo F műv Háhn-f fran nyelvkö kia 1 Tárhá Dugon vígját ered kézirat kia bevezetés ellá 1 É Thök I Zrí Il házasságá Gyöngyö Ist egyk kéziratá kia jegyzetek kísér 1 Emlékbes Vörösma Mih fel 1 Legnevezetes munkássá Petőfi-krit te fejte Athena Petőfi-kiadás szerkeszte e népsz 189 kiad mel ered kézira kiadá alap jegyzetek variánsok kísé

11895

CÍM

SZEMÉLY A

SZÓC A n H A irodalomtörté Petőfi-bú s Hódmezővásárhe m Nagytétén 1 budap egyet mo nyelv irodalm tan Pári folyt tanulmány Mi ta oklev szerz Ara Székesfehérv műkö főreáliskolá 1902 el elbor székesfehér izrae hitkö iskolaszék eln izrae községkerüle jegy e ve t v mű Háhn- fra nyelvk ki Tárh Dugo vígjá ere kézira ki bevezeté ell Thö Zr I házasság Gyöngy Is egy kézirat ki jegyzete kísé Emlékbe Vörösm Mi fe Legnevezete munkáss Petőfi-kri t fejt Athen Petőfi-kiadá szerkeszt néps 18 kia me ere kézir kiad ala jegyzete variánso kís

1189SZEMÉL

SZÓ irodalomtört Petőfi-b Hódmezővásárh Nagytété buda egye m nyel irodal ta Pár foly tanulmán M t okle szer Ar Székesfehér műk főreáliskol 190 e elbo székesfehé izra hitk iskolaszé el izra községkerül jeg v m Háhn fr nyelv k Tár Dug vígj er kézir k bevezet el Th Z házassá Gyöng I eg kézira k jegyzet kís Emlékb Vörös M f Legnevezet munkás Petőfi-kr fej Athe Petőfi-kiad szerkesz nép 1 ki m er kézi kia al jegyzet variáns kí