11896.htm

CÍMSZÓ: Hahót

SZÓCIKK: Hahót, nagyk. Zala vm., 2362 lak. A H.-i orth. hitközséget. 1870. Grünfeld Ádám, Grünfeld Jakab és Sebein József, a környékről beköltözött kereskedők alapították. A hitközség első rabbija Schwarzenstein Ignác volt, aki 1895-ben halt meg Jeruzsálemben. A hitközségnek két temploma is van, egyiket 1872., a másikat 1904. építtette tagjainak adományaiból. A 80-as években iskolát is létesített a hitközség, de ez 1913. anyagi okok miatt megszűnt. A H. területéről elszármazottak között ismertebb nevet szerzett Mező Ferenc (l. o.). A hitközség tagjai közül Strém Ottó vezet egy nagyobb, 600 holdas mintagazdaságot, míg Breuer Vilmos és Wollák Ernő 2000-2000 holdas bérleten gazdálkodnak. A hitközség évi 2800 pengős költségvetéssel dolgozik, melynek egy részei szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez 7 község tartozik. Lélekszáma 120, a családok száma 35, adót 27-en fizetnek. Foglalkozás szerint 12 gazdálkodó és 15 kereskedő. 19-en vettek részt a világháborúban s 1 közülük elesett. A hitközség mai vezetősége: Kassirer Zsigmond rabbi, Grünfeld Jakab elnök, Rosenberger József pénztárnok, Rechnitzer Ignác és Reich József elöljárók.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1896. címszó a lexikon => 337. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11896.htm

CÍMSZÓ: Hahót

SZÓCIKK: Hahót, nagyk. Zala vm., 2362 lak. A H.-i orth. hitközséget. 1870. Grünfeld Ádám, Grünfeld Jakab és Sebein József, a környékről beköltözött kereskedők alapították. A hitközség első rabbija Schwarzenstein Ignác volt, aki 1895-ben halt meg Jeruzsálemben. A hitközségnek két temploma is van, egyiket 1872., a másikat 1904. építtette tagjainak adományaiból. A 80-as években iskolát is létesített a hitközség, de ez 1913. anyagi okok miatt megszűnt. A H. területéről elszármazottak között ismertebb nevet szerzett Mező Ferenc l. o. . A hitközség tagjai közül Strém Ottó vezet egy nagyobb, 600 holdas mintagazdaságot, míg Breuer Vilmos és Wollák Ernő 2000-2000 holdas bérleten gazdálkodnak. A hitközség évi 2800 pengős költségvetéssel dolgozik, melynek egy részei szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez 7 község tartozik. Lélekszáma 120, a családok száma 35, adót 27-en fizetnek. Foglalkozás szerint 12 gazdálkodó és 15 kereskedő. 19-en vettek részt a világháborúban s 1 közülük elesett. A hitközség mai vezetősége: Kassirer Zsigmond rabbi, Grünfeld Jakab elnök, Rosenberger József pénztárnok, Rechnitzer Ignác és Reich József elöljárók.

11896.ht

CÍMSZÓ Hahó

SZÓCIKK Hahót nagyk Zal vm. 236 lak H.- orth hitközséget 1870 Grünfel Ádám Grünfel Jaka é Sebei József környékrő beköltözöt kereskedő alapították hitközsé els rabbij Schwarzenstei Igná volt ak 1895-be hal me Jeruzsálemben hitközségne ké templom i van egyike 1872. másika 1904 építtett tagjaina adományaiból 80-a évekbe iskolá i létesítet hitközség d e 1913 anyag oko miat megszűnt H területérő elszármazotta közöt ismerteb neve szerzet Mez Feren l o hitközsé tagja közü Stré Ott veze eg nagyobb 60 holda mintagazdaságot mí Breue Vilmo é Wollá Ern 2000-200 holda bérlete gazdálkodnak hitközsé év 280 pengő költségvetésse dolgozik melyne eg része szociáli é filantropiku célokr fordítja hitközsé anyakönyv területéhe közsé tartozik Lélekszám 120 családo szám 35 adó 27-e fizetnek Foglalkozá szerin 1 gazdálkod é 1 kereskedő 19-e vette rész világháborúba közülü elesett hitközsé ma vezetősége Kassire Zsigmon rabbi Grünfel Jaka elnök Rosenberge Józse pénztárnok Rechnitze Igná é Reic Józse elöljárók

11896.h

CÍMSZ Hah

SZÓCIK Hahó nagy Za vm 23 la H. ort hitközsége 187 Grünfe Ádá Grünfe Jak Sebe Józse környékr beköltözö keresked alapítottá hitközs el rabbi Schwarzenste Ign vol a 1895-b ha m Jeruzsálembe hitközségn k templo va egyik 1872 másik 190 építtet tagjain adományaibó 80- évekb iskol létesíte hitközsé 191 anya ok mia megszűn területér elszármazott közö ismerte nev szerze Me Fere hitközs tagj köz Str Ot vez e nagyob 6 hold mintagazdaságo m Breu Vilm Woll Er 2000-20 hold bérlet gazdálkodna hitközs é 28 peng költségvetéss dolgozi melyn e rész szociál filantropik célok fordítj hitközs anyaköny területéh közs tartozi Lélekszá 12 család szá 3 ad 27- fizetne Foglalkoz szeri gazdálko keresked 19- vett rés világháborúb közül eleset hitközs m vezetőség Kassir Zsigmo rabb Grünfe Jak elnö Rosenberg Józs pénztárno Rechnitz Ign Rei Józs elöljáró

11896.

CÍMS Ha

SZÓCI Hah nag Z v 2 l H or hitközség 18 Grünf Ád Grünf Ja Seb Józs környék beköltöz kereske alapított hitköz e rabb Schwarzenst Ig vo 1895- h Jeruzsálemb hitközség templ v egyi 187 mási 19 építte tagjai adományaib 80 évek isko létesít hitközs 19 any o mi megszű területé elszármazot köz ismert ne szerz M Fer hitköz tag kö St O ve nagyo hol mintagazdaság Bre Vil Wol E 2000-2 hol bérle gazdálkodn hitköz 2 pen költségvetés dolgoz mely rés szociá filantropi célo fordít hitköz anyakön területé köz tartoz Léleksz 1 csalá sz a 27 fizetn Foglalko szer gazdálk kereske 19 vet ré világháború közü elese hitköz vezetősé Kassi Zsigm rab Grünf Ja eln Rosenber Józ pénztárn Rechnit Ig Re Józ elöljár

11896

CÍM H

SZÓC Ha na o hitközsé 1 Grün Á Grün J Se Józ környé beköltö keresk alapítot hitkö rab Schwarzens I v 1895 Jeruzsálem hitközsé temp egy 18 más 1 építt tagja adományai 8 éve isk létesí hitköz 1 an m megsz terület elszármazo kö ismer n szer Fe hitkö ta k S v nagy ho mintagazdasá Br Vi Wo 2000- ho bérl gazdálkod hitkö pe költségveté dolgo mel ré szoci filantrop cél fordí hitkö anyakö terület kö tarto Léleks csal s 2 fizet Foglalk sze gazdál keresk 1 ve r világhábor köz eles hitkö vezetős Kass Zsig ra Grün J el Rosenbe Jó pénztár Rechni I R Jó elöljá

1189SZÓ H n hitközs Grü Grü S Jó körny bekölt keres alapíto hitk ra Schwarzen 189 Jeruzsále hitközs tem eg 1 má épít tagj adománya év is létes hitkö a megs terüle elszármaz k isme sze F hitk t nag h mintagazdas B V W 2000 h bér gazdálko hitk p költségvet dolg me r szoc filantro cé ford hitk anyak terüle k tart Lélek csa fize Foglal sz gazdá keres v világhábo kö ele hitk vezető Kas Zsi r Grü e Rosenb J pénztá Rechn J elölj