11901.htm

CÍMSZÓ: Hajdu

SZEMÉLYNÉV: Hajdu Marcell

SZÓCIKK: H. Marcel, ügyvéd, politikus, szül. Turréten (Nyitra vm.) 1871. Jogi tanulmányait Heidelbergben végezte, ahonnan hazatérve ügyvédi irodát nyitott. Tevékeny részt vett a magyar vívósport fejlesztésében és megalapította a Nemzeti Vívók Klubját. A stockholmi olimpiaszra ő vezette a győztes magyar vívócsapatot (1912) Az atlétaszövetség vívóosztályának elnöke, később a vívószövetség ügyvezető alelnöke lett. Sokoldalú társadalmi, várospolitikai és publicisztikai tevékenységet folytatott. Mint a demokrata-párt tagja, a főváros törvényhatósági bizottságában jutott jelentős szerephez. A szervezetlen budapesti polgárság politikai öntudatának erősítésén fáradozott. Aktív résztvevője a hitközségi életnek. 1928-ban a Pesti Izraelita Hitközség elnökhelyettesnek és szertartásügyi elöljárónak választotta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1901. címszó a lexikon => 337. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11901.htm

CÍMSZÓ: Hajdu

SZEMÉLYNÉV: Hajdu Marcell

SZÓCIKK: H. Marcel, ügyvéd, politikus, szül. Turréten Nyitra vm. 1871. Jogi tanulmányait Heidelbergben végezte, ahonnan hazatérve ügyvédi irodát nyitott. Tevékeny részt vett a magyar vívósport fejlesztésében és megalapította a Nemzeti Vívók Klubját. A stockholmi olimpiaszra ő vezette a győztes magyar vívócsapatot 1912 Az atlétaszövetség vívóosztályának elnöke, később a vívószövetség ügyvezető alelnöke lett. Sokoldalú társadalmi, várospolitikai és publicisztikai tevékenységet folytatott. Mint a demokrata-párt tagja, a főváros törvényhatósági bizottságában jutott jelentős szerephez. A szervezetlen budapesti polgárság politikai öntudatának erősítésén fáradozott. Aktív résztvevője a hitközségi életnek. 1928-ban a Pesti Izraelita Hitközség elnökhelyettesnek és szertartásügyi elöljárónak választotta.

11901.ht

CÍMSZÓ Hajd

SZEMÉLYNÉV Hajd Marcel

SZÓCIKK H Marcel ügyvéd politikus szül Turréte Nyitr vm 1871 Jog tanulmányai Heidelbergbe végezte ahonna hazatérv ügyvéd irodá nyitott Tevéken rész vet magya vívóspor fejlesztésébe é megalapított Nemzet Vívó Klubját stockholm olimpiaszr vezett győzte magya vívócsapato 191 A atlétaszövetsé vívóosztályána elnöke későb vívószövetsé ügyvezet alelnök lett Sokoldal társadalmi várospolitika é publicisztika tevékenysége folytatott Min demokrata-pár tagja főváro törvényhatóság bizottságába jutot jelentő szerephez szervezetle budapest polgársá politika öntudatána erősítésé fáradozott Aktí résztvevőj hitközség életnek 1928-ba Pest Izraelit Hitközsé elnökhelyettesne é szertartásügy elöljáróna választotta

11901.h

CÍMSZ Haj

SZEMÉLYNÉ Haj Marce

SZÓCIK Marce ügyvé politiku szü Turrét Nyit v 187 Jo tanulmánya Heidelbergb végezt ahonn hazatér ügyvé irod nyitot Tevéke rés ve magy vívóspo fejlesztéséb megalapítot Nemze Vív Klubjá stockhol olimpiasz vezet győzt magy vívócsapat 19 atlétaszövets vívóosztályán elnök késő vívószövets ügyveze alelnö let Sokolda társadalm várospolitik publicisztik tevékenység folytatot Mi demokrata-pá tagj fővár törvényhatósá bizottságáb juto jelent szerephe szervezetl budapes polgárs politik öntudatán erősítés fáradozot Akt résztvevő hitközsé életne 1928-b Pes Izraeli Hitközs elnökhelyettesn szertartásüg elöljárón választott

11901.

CÍMS Ha

SZEMÉLYN Ha Marc

SZÓCI Marc ügyv politik sz Turré Nyi 18 J tanulmány Heidelberg végez ahon hazaté ügyv iro nyito Tevék ré v mag vívósp fejlesztésé megalapíto Nemz Ví Klubj stockho olimpias veze győz mag vívócsapa 1 atlétaszövet vívóosztályá elnö kés vívószövet ügyvez aleln le Sokold társadal várospoliti publiciszti tevékenysé folytato M demokrata-p tag fővá törvényhatós bizottságá jut jelen szereph szervezet budape polgár politi öntudatá erősíté fáradozo Ak résztvev hitközs életn 1928- Pe Izrael Hitköz elnökhelyettes szertartásü elöljáró választot

11901

CÍM H

SZEMÉLY H Mar

SZÓC Mar ügy politi s Turr Ny 1 tanulmán Heidelber vége aho hazat ügy ir nyit Tevé r ma vívós fejlesztés megalapít Nem V Klub stockh olimpia vez győ ma vívócsap atlétaszöve vívóosztály eln ké vívószöve ügyve alel l Sokol társada várospolit publiciszt tevékenys folytat demokrata- ta főv törvényható bizottság ju jele szerep szerveze budap polgá polit öntudat erősít fáradoz A résztve hitköz élet 1928 P Izrae Hitkö elnökhelyette szertartás elöljár választo

1190SZEMÉL Ma

SZÓ Ma üg polit Tur N tanulmá Heidelbe vég ah haza üg i nyi Tev m vívó fejleszté megalapí Ne Klu stock olimpi ve gy m vívócsa atlétaszöv vívóosztál el k vívószöv ügyv ale Soko társad várospoli publicisz tevékeny folyta demokrata t fő törvényhat bizottsá j jel szere szervez buda polg poli öntuda erősí fárado résztv hitkö éle 192 Izra Hitk elnökhelyett szertartá elöljá választ