11902.htm

CÍMSZÓ: Hajdú

SZEMÉLYNÉV: Hajdu Miklós

SZÓCIKK: "5. H. Miklós, író, szül. Göllében (Somogy vm.) 1879. jan. 28. Jog- és államtudor. Már egyetemi tanulmányai során, 1897-től kezdve hírlapíró, előbb a Budapesti Napló belső munkatársa, majd 1904-21-ig A Nap c. napilap társszerkesztője, később felelős szerkesztője. Közben munkatársa az Új Idők e. irodalmi lapnak és segédszerkesztője a Magyar Színpad c. napilapnak, ezenkívül szerkesztett különböző közgazdasági lapokat és számos közleménye jelent meg a felekezeti lapokban 1921 óta a Magyar Tudakozódó Egylet vezérigazgatója. A legelsők közé tartozott, akik a magyar újságírást új formákkal gazdagították. A zsidó életről írt novelláit és rajzait a stílus nemessége jellemzi. A zsidó közéletben mint a Pesti Izr. Hitközség elől járó helyettese (az OMIKE és IMIT igazgatótanácsának, a Pesti Chevra Kadisa képviselőtestületének tagja stb.) tevékenykedik és nemes inieiativával segíti elő a felekezeti közélet tisztulását. Megjelent munkái: Képek és rajzok (1906); Güeád (1914); Mit akarunk? (1916); Tegnap és ma (1922); Menyegző után (1904); A hadnagy úr házasodik (1904); A horogi cölöp (1911); Derű szárnyán (1911); A hitelértesítés, a kereskedelmi tudakozódás szervezete és jogrendje (1903); Konfesszionális vizeken (1912); A Magyar Tudakozódó' Egylet jelentései (1922-26)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1902. címszó a lexikon => 337. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11902.htm

CÍMSZÓ: Hajdú

SZEMÉLYNÉV: Hajdu Miklós

SZÓCIKK: 5. H. Miklós, író, szül. Göllében Somogy vm. 1879. jan. 28. Jog- és államtudor. Már egyetemi tanulmányai során, 1897-től kezdve hírlapíró, előbb a Budapesti Napló belső munkatársa, majd 1904-21-ig A Nap c. napilap társszerkesztője, később felelős szerkesztője. Közben munkatársa az Új Idők e. irodalmi lapnak és segédszerkesztője a Magyar Színpad c. napilapnak, ezenkívül szerkesztett különböző közgazdasági lapokat és számos közleménye jelent meg a felekezeti lapokban 1921 óta a Magyar Tudakozódó Egylet vezérigazgatója. A legelsők közé tartozott, akik a magyar újságírást új formákkal gazdagították. A zsidó életről írt novelláit és rajzait a stílus nemessége jellemzi. A zsidó közéletben mint a Pesti Izr. Hitközség elől járó helyettese az OMIKE és IMIT igazgatótanácsának, a Pesti Chevra Kadisa képviselőtestületének tagja stb. tevékenykedik és nemes inieiativával segíti elő a felekezeti közélet tisztulását. Megjelent munkái: Képek és rajzok 1906 ; Güeád 1914 ; Mit akarunk? 1916 ; Tegnap és ma 1922 ; Menyegző után 1904 ; A hadnagy úr házasodik 1904 ; A horogi cölöp 1911 ; Derű szárnyán 1911 ; A hitelértesítés, a kereskedelmi tudakozódás szervezete és jogrendje 1903 ; Konfesszionális vizeken 1912 ; A Magyar Tudakozódó' Egylet jelentései 1922-26 .

11902.ht

CÍMSZÓ Hajd

SZEMÉLYNÉV Hajd Mikló

SZÓCIKK 5 H Miklós író szül Göllébe Somog vm 1879 jan 28 Jog é államtudor Má egyetem tanulmánya során 1897-tő kezdv hírlapíró előb Budapest Napl bels munkatársa maj 1904-21-i Na c napila társszerkesztője későb felelő szerkesztője Közbe munkatárs a Ú Idő e irodalm lapna é segédszerkesztőj Magya Színpa c napilapnak ezenkívü szerkesztet különböz közgazdaság lapoka é számo közlemény jelen me felekezet lapokba 192 ót Magya Tudakozód Egyle vezérigazgatója legelső köz tartozott aki magya újságírás ú formákka gazdagították zsid életrő ír novellái é rajzai stílu nemesség jellemzi zsid közéletbe min Pest Izr Hitközsé elő jár helyettes a OMIK é IMI igazgatótanácsának Pest Chevr Kadis képviselőtestületéne tagj stb tevékenykedi é neme inieiativáva segít el felekezet közéle tisztulását Megjelen munkái Képe é rajzo 190 Güeá 191 Mi akarunk 191 Tegna é m 192 Menyegz utá 190 hadnag ú házasodi 190 horog cölö 191 Der szárnyá 191 hitelértesítés kereskedelm tudakozódá szervezet é jogrendj 190 Konfesszionáli vizeke 191 Magya Tudakozódó Egyle jelentése 1922-2

11902.h

CÍMSZ Haj

SZEMÉLYNÉ Haj Mikl

SZÓCIK Mikló ír szü Gölléb Somo v 187 ja 2 Jo államtudo M egyete tanulmány sorá 1897-t kezd hírlapír elő Budapes Nap bel munkatárs ma 1904-21- N napil társszerkesztőj késő felel szerkesztőj Közb munkatár Id irodal lapn segédszerkesztő Magy Színp napilapna ezenkív szerkeszte különbö közgazdasá lapok szám közlemén jele m felekeze lapokb 19 ó Magy Tudakozó Egyl vezérigazgatój legels kö tartozot ak magy újságírá formákk gazdagítottá zsi életr í novellá rajza stíl nemessé jellemz zsi közéletb mi Pes Iz Hitközs el já helyette OMI IM igazgatótanácsána Pes Chev Kadi képviselőtestületén tag st tevékenyked nem inieiativáv segí e felekeze közél tisztulásá Megjele munká Kép rajz 19 Güe 19 M akarun 19 Tegn 19 Menyeg ut 19 hadna házasod 19 horo cöl 19 De szárny 19 hitelértesíté kereskedel tudakozód szerveze jogrend 19 Konfesszionál vizek 19 Magy Tudakozód Egyl jelentés 1922-

11902.

CÍMS Ha

SZEMÉLYN Ha Mik

SZÓCI Mikl í sz Göllé Som 18 j J államtud egyet tanulmán sor 1897- kez hírlapí el Budape Na be munkatár m 1904-21 napi társszerkesztő kés fele szerkesztő Köz munkatá I iroda lap segédszerkeszt Mag Szín napilapn ezenkí szerkeszt különb közgazdas lapo szá közlemé jel felekez lapok 1 Mag Tudakoz Egy vezérigazgató legel k tartozo a mag újságír formák gazdagított zs élet novell rajz stí nemess jellem zs közélet m Pe I Hitköz e j helyett OM I igazgatótanácsán Pe Che Kad képviselőtestületé ta s tevékenyke ne inieiativá seg felekez közé tisztulás Megjel munk Ké raj 1 Gü 1 akaru 1 Teg 1 Menye u 1 hadn házaso 1 hor cö 1 D szárn 1 hitelértesít kereskede tudakozó szervez jogren 1 Konfesszioná vize 1 Mag Tudakozó Egy jelenté 1922

11902

CÍM H

SZEMÉLY H Mi

SZÓC Mik s Göll So 1 államtu egye tanulmá so 1897 ke hírlap e Budap N b munkatá 1904-2 nap társszerkeszt ké fel szerkeszt Kö munkat irod la segédszerkesz Ma Szí napilap ezenk szerkesz külön közgazda lap sz közlem je feleke lapo Ma Tudako Eg vezérigazgat lege tartoz ma újságí formá gazdagítot z éle novel raj st nemes jelle z közéle P Hitkö helyet O igazgatótanácsá P Ch Ka képviselőtestület t tevékenyk n inieiativ se feleke köz tisztulá Megje mun K ra G akar Te Meny had házas ho c szár hitelértesí keresked tudakoz szerve jogre Konfesszion viz Ma Tudakoz Eg jelent 192

1190SZEMÉL M

SZÓ Mi Göl S államt egy tanulm s 189 k hírla Buda munkat 1904- na társszerkesz k fe szerkesz K munka iro l segédszerkes M Sz napila ezen szerkes külö közgazd la s közle j felek lap M Tudak E vezérigazga leg tarto m újság form gazdagíto él nove ra s neme jell közél Hitk helye igazgatótanács C K képviselőtestüle tevékeny inieiati s felek kö tisztul Megj mu r aka T Men ha háza h szá hitelértes kereske tudako szerv jogr Konfesszio vi M Tudako E jelen 19