11903.htm

CÍMSZÓ: Hajduhadháza

SZÓCIKK: Hajdúhadháza, nagyk. Hajdú vm., 10,480 lak. Az (orthodox) hitközség 1850. alakult. A környékről beköltözött kereskedők és gazdálkodók voltak az alapítók. 1898-ig magánházakban tartottak istentiszteletet, csak akkor került tető alá a szép, modern stílusú templom, melyet a hitközségi tagok saját erejükből emeltek. Ugyanez évben Lichtmann Gyula és az akkori elöljáróság kezdeményezésére megnyílt a hitközség Talmud Tóra iskolája, melynek állandóan 40-50 növendéke van. Két év múlva megalakult a Nőegylet is, amelynek jelenleg Horovitz Józsefné az elnöknője. A hitközség lélekszáma, ma már 400-ra tehető, a családok száma 105, az adófizetőké 92. A tagok túlnyomórészt - 41-en - kereskedők, van még 21 iparos, 1 gazdálkodó, 1 orvos, 1 magántisztviselő, 6 közadakozásból élő, 5 magánzó és 26 egyéb. Az évi költségvetés 7850 pengőre rúg, melyből 1035 pengőt fordítanak filantropikus és szociális célokra. 75-en vonultak be a világháborúban s ezek közül 11-en haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Rosenberg Ignác főrabbi, Horovitz Sámuel elnök, Grünstein Mayer alelnök, Goldstein Jenő gondnok, Goldstein Emmanuel ellenőr, Fürst Dezső pénztárnok, Löwy Ignác, Fettmann Ferenc, Bónis Ignác és Krausz Adolf ülnökök.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1903. címszó a lexikon => 338. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11903.htm

CÍMSZÓ: Hajduhadháza

SZÓCIKK: Hajdúhadháza, nagyk. Hajdú vm., 10,480 lak. Az orthodox hitközség 1850. alakult. A környékről beköltözött kereskedők és gazdálkodók voltak az alapítók. 1898-ig magánházakban tartottak istentiszteletet, csak akkor került tető alá a szép, modern stílusú templom, melyet a hitközségi tagok saját erejükből emeltek. Ugyanez évben Lichtmann Gyula és az akkori elöljáróság kezdeményezésére megnyílt a hitközség Talmud Tóra iskolája, melynek állandóan 40-50 növendéke van. Két év múlva megalakult a Nőegylet is, amelynek jelenleg Horovitz Józsefné az elnöknője. A hitközség lélekszáma, ma már 400-ra tehető, a családok száma 105, az adófizetőké 92. A tagok túlnyomórészt - 41-en - kereskedők, van még 21 iparos, 1 gazdálkodó, 1 orvos, 1 magántisztviselő, 6 közadakozásból élő, 5 magánzó és 26 egyéb. Az évi költségvetés 7850 pengőre rúg, melyből 1035 pengőt fordítanak filantropikus és szociális célokra. 75-en vonultak be a világháborúban s ezek közül 11-en haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Rosenberg Ignác főrabbi, Horovitz Sámuel elnök, Grünstein Mayer alelnök, Goldstein Jenő gondnok, Goldstein Emmanuel ellenőr, Fürst Dezső pénztárnok, Löwy Ignác, Fettmann Ferenc, Bónis Ignác és Krausz Adolf ülnökök.

11903.ht

CÍMSZÓ Hajduhadház

SZÓCIKK Hajdúhadháza nagyk Hajd vm. 10,48 lak A orthodo hitközsé 1850 alakult környékrő beköltözöt kereskedő é gazdálkodó volta a alapítók 1898-i magánházakba tartotta istentiszteletet csa akko kerül tet al szép moder stílus templom melye hitközség tago sajá erejükbő emeltek Ugyane évbe Lichtman Gyul é a akkor elöljárósá kezdeményezésér megnyíl hitközsé Talmu Tór iskolája melyne állandóa 40-5 növendék van Ké é múlv megalakul Nőegyle is amelyne jelenle Horovit Józsefn a elnöknője hitközsé lélekszáma m má 400-r tehető családo szám 105 a adófizetők 92 tago túlnyomórész 41-e kereskedők va mé 2 iparos gazdálkodó orvos magántisztviselő közadakozásbó élő magánz é 2 egyéb A év költségveté 785 pengőr rúg melybő 103 pengő fordítana filantropiku é szociáli célokra 75-e vonulta b világháborúba eze közü 11-e halta hős halált hitközsé ma vezetősége Rosenber Igná főrabbi Horovit Sámue elnök Grünstei Maye alelnök Goldstei Jen gondnok Goldstei Emmanue ellenőr Fürs Dezs pénztárnok Löw Ignác Fettman Ferenc Bóni Igná é Kraus Adol ülnökök

11903.h

CÍMSZ Hajduhadhá

SZÓCIK Hajdúhadház nagy Haj vm 10,4 la orthod hitközs 185 alakul környékr beköltözö keresked gazdálkod volt alapító 1898- magánházakb tartott istentisztelete cs akk kerü te a szé mode stílu templo mely hitközsé tag saj erejükb emelte Ugyan évb Lichtma Gyu akko elöljárós kezdeményezésé megnyí hitközs Talm Tó iskoláj melyn állandó 40- növendé va K múl megalaku Nőegyl i amelyn jelenl Horovi József elnöknőj hitközs lélekszám m 400- tehet család szá 10 adófizető 9 tag túlnyomórés 41- kereskedő v m iparo gazdálkod orvo magántisztvisel közadakozásb él magán egyé é költségvet 78 pengő rú melyb 10 peng fordítan filantropik szociál célokr 75- vonult világháborúb ez köz 11- halt hő halál hitközs m vezetőség Rosenbe Ign főrabb Horovi Sámu elnö Grünste May alelnö Goldste Je gondno Goldste Emmanu ellenő Für Dez pénztárno Lö Igná Fettma Feren Bón Ign Krau Ado ülnökö

11903.

CÍMS Hajduhadh

SZÓCI Hajdúhadhá nag Ha v 10, l ortho hitköz 18 alaku környék beköltöz kereske gazdálko vol alapít 1898 magánházak tartot istentisztelet c ak ker t sz mod stíl templ mel hitközs ta sa erejük emelt Ugya év Lichtm Gy akk elöljáró kezdeményezés megny hitköz Tal T iskolá mely álland 40 növend v mú megalak Nőegy amely jelen Horov Józse elnöknő hitköz lélekszá 400 tehe csalá sz 1 adófizet ta túlnyomóré 41 keresked ipar gazdálko orv magántisztvise közadakozás é magá egy költségve 7 peng r mely 1 pen fordíta filantropi szociá célok 75 vonul világháború e kö 11 hal h halá hitköz vezetősé Rosenb Ig főrab Horov Sám eln Grünst Ma aleln Goldst J gondn Goldst Emman ellen Fü De pénztárn L Ign Fettm Fere Bó Ig Kra Ad ülnök

11903

CÍM Hajduhad

SZÓC Hajdúhadh na H 10 orth hitkö 1 alak környé beköltö keresk gazdálk vo alapí 189 magánháza tarto istentisztele a ke s mo stí temp me hitköz t s erejü emel Ugy é Licht G ak elöljár kezdeményezé megn hitkö Ta iskol mel állan 4 növen m megala Nőeg amel jele Horo Józs elnökn hitkö léleksz 40 teh csal s adófize t túlnyomór 4 kereske ipa gazdálk or magántisztvis közadakozá mag eg költségv pen mel pe fordít filantrop szoci célo 7 vonu világhábor k 1 ha hal hitkö vezetős Rosen I főra Horo Sá el Grüns M alel Golds gond Golds Emma elle F D pénztár Ig Fett Fer B I Kr A ülnö

1190

CÍ Hajduha

SZÓ Hajdúhad n 1 ort hitk ala körny bekölt keres gazdál v alap 18 magánház tart istentisztel k m st tem m hitkö erej eme Ug Lich a elöljá kezdeményez meg hitk T isko me álla növe megal Nőe ame jel Hor Józ elnök hitk léleks 4 te csa adófiz túlnyomó keresk ip gazdál o magántisztvi közadakoz ma e költség pe me p fordí filantro szoc cél von világhábo h ha hitk vezető Rose főr Hor S e Grün ale Gold gon Gold Emm ell pénztá I Fet Fe K üln