11904.htm

CÍMSZÓ: Hajdúszoboszló

SZÓCIKK: Hajdúszoboszló, rend. tan. város, Hajdú vm., 17,722 lak. Az (orthodox) hitközséget 1826. alapították Fischbein Éliás, Grünberger Sámuel, Gro3z József Izrael és Löwy József. Az első rabbi Weiszmann Ábrahám volt. Utána Weisz Hermant választották meg, aki 1870. jesivát létesített. 1885-ben elemi iskolát alapítottak, amelynek 42 tanulója van és Löwy Ármin vezeti, 1896. építették a templomot és 1900. a téli imaházat. Ugyanakkor létesült a Nőegylet. Egyéb intézmények: Chevra Kadisa, Chevra Misnajosz, Talmud Tóra és jesiva-mensa. A Talmud Tórában Hoffmann Salamon vezetése alatt 22 gyermek tanul. A hitközséghez tartozik Hajdúszovát község is. Lélekszáma 400. 100 család, 102 adófizető tag. Foglalkozásuk: 70 kereskedő, 10 iparos, 6 orvos, 4 ügyvéd, 3 gazdálkodó, 3 köztisztviselő, 2 magántisztviselő, 1 író, 1 tanító, 1 magánzó és 1 közadakozásból él. A világháborúban 15-en hősi halált haltak. A hitközség egyik tagja, néhai Adler Samu alapította a Hajdú-megyei Takarékpénztárt. A hitközség mai vezetősége : Katz Ármin rabbi, Auspitz Sámuel elnök Grosz Lajos alelnök, Klein József pénztárnok, Berkovits Mihály ellenőr, Grünfeld Hermán és Goldstein Hugó gondnokok, Bónis József jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1904. címszó a lexikon => 338. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11904.htm

CÍMSZÓ: Hajdúszoboszló

SZÓCIKK: Hajdúszoboszló, rend. tan. város, Hajdú vm., 17,722 lak. Az orthodox hitközséget 1826. alapították Fischbein Éliás, Grünberger Sámuel, Gro3z József Izrael és Löwy József. Az első rabbi Weiszmann Ábrahám volt. Utána Weisz Hermant választották meg, aki 1870. jesivát létesített. 1885-ben elemi iskolát alapítottak, amelynek 42 tanulója van és Löwy Ármin vezeti, 1896. építették a templomot és 1900. a téli imaházat. Ugyanakkor létesült a Nőegylet. Egyéb intézmények: Chevra Kadisa, Chevra Misnajosz, Talmud Tóra és jesiva-mensa. A Talmud Tórában Hoffmann Salamon vezetése alatt 22 gyermek tanul. A hitközséghez tartozik Hajdúszovát község is. Lélekszáma 400. 100 család, 102 adófizető tag. Foglalkozásuk: 70 kereskedő, 10 iparos, 6 orvos, 4 ügyvéd, 3 gazdálkodó, 3 köztisztviselő, 2 magántisztviselő, 1 író, 1 tanító, 1 magánzó és 1 közadakozásból él. A világháborúban 15-en hősi halált haltak. A hitközség egyik tagja, néhai Adler Samu alapította a Hajdú-megyei Takarékpénztárt. A hitközség mai vezetősége : Katz Ármin rabbi, Auspitz Sámuel elnök Grosz Lajos alelnök, Klein József pénztárnok, Berkovits Mihály ellenőr, Grünfeld Hermán és Goldstein Hugó gondnokok, Bónis József jegyző.

11904.ht

CÍMSZÓ Hajdúszoboszl

SZÓCIKK Hajdúszoboszló rend tan város Hajd vm. 17,72 lak A orthodo hitközsége 1826 alapítottá Fischbei Éliás Grünberge Sámuel Gro3 Józse Izrae é Löw József A els rabb Weiszman Ábrahá volt Után Weis Herman választottá meg ak 1870 jesivá létesített 1885-be elem iskolá alapítottak amelyne 4 tanulój va é Löw Ármi vezeti 1896 építetté templomo é 1900 tél imaházat Ugyanakko létesül Nőegylet Egyé intézmények Chevr Kadisa Chevr Misnajosz Talmu Tór é jesiva-mensa Talmu Tórába Hoffman Salamo vezetés alat 2 gyerme tanul hitközséghe tartozi Hajdúszová közsé is Lélekszám 400 10 család 10 adófizet tag Foglalkozásuk 7 kereskedő 1 iparos orvos ügyvéd gazdálkodó köztisztviselő magántisztviselő író tanító magánz é közadakozásbó él világháborúba 15-e hős halál haltak hitközsé egyi tagja néha Adle Sam alapított Hajdú-megye Takarékpénztárt hitközsé ma vezetőség Kat Ármi rabbi Auspit Sámue elnö Gros Lajo alelnök Klei Józse pénztárnok Berkovit Mihál ellenőr Grünfel Hermá é Goldstei Hug gondnokok Bóni Józse jegyző

11904.h

CÍMSZ Hajdúszobosz

SZÓCIK Hajdúszoboszl ren ta váro Haj vm 17,7 la orthod hitközség 182 alapított Fischbe Éliá Grünberg Sámue Gro Józs Izra Lö Józse el rab Weiszma Ábrah vol Utá Wei Herma választott me a 187 jesiv létesítet 1885-b ele iskol alapította amelyn tanuló v Lö Árm vezet 189 épített templom 190 té imaháza Ugyanakk létesü Nőegyle Egy intézménye Chev Kadis Chev Misnajos Talm Tó jesiva-mens Talm Tóráb Hoffma Salam vezeté ala gyerm tanu hitközségh tartoz Hajdúszov közs i Lélekszá 40 1 csalá 1 adófize ta Foglalkozásu keresked iparo orvo ügyvé gazdálkod köztisztvisel magántisztvisel ír tanít magán közadakozásb é világháborúb 15- hő halá halta hitközs egy tagj néh Adl Sa alapítot Hajdú-megy Takarékpénztár hitközs m vezetősé Ka Árm rabb Auspi Sámu eln Gro Laj alelnö Kle Józs pénztárno Berkovi Mihá ellenő Grünfe Herm Goldste Hu gondnoko Bón Józs jegyz

11904.

CÍMS Hajdúszobos

SZÓCI Hajdúszobosz re t vár Ha v 17, l ortho hitközsé 18 alapítot Fischb Éli Grünber Sámu Gr Józ Izr L Józs e ra Weiszm Ábra vo Ut We Herm választot m 18 jesi létesíte 1885- el isko alapított amely tanul L Ár veze 18 építet templo 19 t imaház Ugyanak létes Nőegyl Eg intézmény Che Kadi Che Misnajo Tal T jesiva-men Tal Tórá Hoffm Sala vezet al gyer tan hitközség tarto Hajdúszo köz Léleksz 4 csal adófiz t Foglalkozás kereske ipar orv ügyv gazdálko köztisztvise magántisztvise í taní magá közadakozás világháború 15 h hal halt hitköz eg tag né Ad S alapíto Hajdú-meg Takarékpénztá hitköz vezetős K Ár rab Ausp Sám el Gr La aleln Kl Józ pénztárn Berkov Mih ellen Grünf Her Goldst H gondnok Bó Józ jegy

11904

CÍM Hajdúszobo

SZÓC Hajdúszobos r vá H 17 orth hitközs 1 alapíto Fisch Él Grünbe Sám G Jó Iz Józ r Weisz Ábr v U W Her választo 1 jes létesít 1885 e isk alapítot amel tanu Á vez 1 építe templ 1 imahá Ugyana léte Nőegy E intézmén Ch Kad Ch Misnaj Ta jesiva-me Ta Tór Hoff Sal veze a gye ta hitközsé tart Hajdúsz kö Léleks csa adófi Foglalkozá keresk ipa or ügy gazdálk köztisztvis magántisztvis tan mag közadakozá világhábor 1 ha hal hitkö e ta n A alapít Hajdú-me Takarékpénzt hitkö vezető Á ra Aus Sá e G L alel K Jó pénztár Berko Mi elle Grün He Golds gondno B Jó jeg

1190

CÍ Hajdúszob

SZÓ Hajdúszobo v 1 ort hitköz alapít Fisc É Grünb Sá J I Jó Weis Áb He választ je létesí 188 is alapíto ame tan ve épít temp imah Ugyan lét Nőeg intézmé C Ka C Misna T jesiva-m T Tó Hof Sa vez gy t hitközs tar Hajdús k Lélek cs adóf Foglalkoz keres ip o üg gazdál köztisztvi magántisztvi ta ma közadakoz világhábo h ha hitk t alapí Hajdú-m Takarékpénz hitk vezet r Au S ale J pénztá Berk M ell Grü H Gold gondn J je