11905.htm

CÍMSZÓ: Hajnal

SZEMÉLYNÉV: Hajnal Dávid

SZÓCIKK: "Hajnal, 1. Dávid, pedagógus és irodalomtörténész, szül. Ungváron 1873. A budapesti egyetemen szerzett bölcsészetdoktori és középiskolai tanári oklevelet, majd kineveztek a fiumei állami Kiviteli Akadémiához tanárnak. Itt működött egészen az összeomlásig, mikor a budapesti állami felsőkereskedelmi iskolába nyert beosztást. Számos tanulmánya jelent meg a Pester Lloydban, s egyik értekezéssorozatának eredményeképpen alakulhatott át a fiumei kereskedelmi iskola Kiviteli Akadémiává. Főbb művei: Róbert Hamerling und seine epische Werke: Der Pessimismus als herrschender Gedanke der Zeit; Über ein Evolutiongesetz der psychischen Welt: Kármán József mint nyelvművelő; A magyar nyelvtanítás a nemzetiségi iskolákban stb."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1905. címszó a lexikon => 338. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11905.htm

CÍMSZÓ: Hajnal

SZEMÉLYNÉV: Hajnal Dávid

SZÓCIKK: Hajnal, 1. Dávid, pedagógus és irodalomtörténész, szül. Ungváron 1873. A budapesti egyetemen szerzett bölcsészetdoktori és középiskolai tanári oklevelet, majd kineveztek a fiumei állami Kiviteli Akadémiához tanárnak. Itt működött egészen az összeomlásig, mikor a budapesti állami felsőkereskedelmi iskolába nyert beosztást. Számos tanulmánya jelent meg a Pester Lloydban, s egyik értekezéssorozatának eredményeképpen alakulhatott át a fiumei kereskedelmi iskola Kiviteli Akadémiává. Főbb művei: Róbert Hamerling und seine epische Werke: Der Pessimismus als herrschender Gedanke der Zeit; Über ein Evolutiongesetz der psychischen Welt: Kármán József mint nyelvművelő; A magyar nyelvtanítás a nemzetiségi iskolákban stb.

11905.ht

CÍMSZÓ Hajna

SZEMÉLYNÉV Hajna Dávi

SZÓCIKK Hajnal 1 Dávid pedagógu é irodalomtörténész szül Ungváro 1873 budapest egyeteme szerzet bölcsészetdoktor é középiskola tanár oklevelet maj kinevezte fiume állam Kivitel Akadémiáho tanárnak It működöt egésze a összeomlásig miko budapest állam felsőkereskedelm iskoláb nyer beosztást Számo tanulmány jelen me Peste Lloydban egyi értekezéssorozatána eredményeképpe alakulhatot á fiume kereskedelm iskol Kivitel Akadémiává Főb művei Róber Hamerlin un sein episch Werke De Pessimismu al herrschende Gedank de Zeit Übe ei Evolutiongeset de psychische Welt Kármá Józse min nyelvművelő magya nyelvtanítá nemzetiség iskolákba stb

11905.h

CÍMSZ Hajn

SZEMÉLYNÉ Hajn Dáv

SZÓCIK Hajna Dávi pedagóg irodalomtörténés szü Ungvár 187 budapes egyetem szerze bölcsészetdokto középiskol taná oklevele ma kinevezt fium álla Kivite Akadémiáh tanárna I működö egész összeomlási mik budapes álla felsőkereskedel iskolá nye beosztás Szám tanulmán jele m Pest Lloydba egy értekezéssorozatán eredményeképp alakulhato fium kereskedel isko Kivite Akadémiáv Fő műve Róbe Hamerli u sei episc Werk D Pessimism a herrschend Gedan d Zei Üb e Evolutiongese d psychisch Wel Kárm Józs mi nyelvművel magy nyelvtanít nemzetisé iskolákb st

11905.

CÍMS Haj

SZEMÉLYN Haj Dá

SZÓCI Hajn Dáv pedagó irodalomtörténé sz Ungvá 18 budape egyete szerz bölcsészetdokt középisko tan oklevel m kinevez fiu áll Kivit Akadémiá tanárn működ egés összeomlás mi budape áll felsőkereskede iskol ny beosztá Szá tanulmá jel Pes Lloydb eg értekezéssorozatá eredményekép alakulhat fiu kereskede isk Kivit Akadémiá F műv Rób Hamerl se epis Wer Pessimis herrschen Geda Ze Ü Evolutionges psychisc We Kár Józ m nyelvműve mag nyelvtaní nemzetis iskolák s

11905

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha D

SZÓC Haj Dá pedag irodalomtörtén s Ungv 1 budap egyet szer bölcsészetdok középisk ta okleve kineve fi ál Kivi Akadémi tanár műkö egé összeomlá m budap ál felsőkeresked isko n beoszt Sz tanulm je Pe Lloyd e értekezéssorozat eredményeké alakulha fi keresked is Kivi Akadémi mű Ró Hamer s epi We Pessimi herrsche Ged Z Evolutionge psychis W Ká Jó nyelvműv ma nyelvtan nemzeti iskolá

1190

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ Ha D peda irodalomtörté Ung buda egye sze bölcsészetdo középis t oklev kinev f á Kiv Akadém taná műk eg összeoml buda á felsőkereske isk beosz S tanul j P Lloy értekezéssoroza eredmények alakulh f kereske i Kiv Akadém m R Hame ep W Pessim herrsch Ge Evolutiong psychi K J nyelvmű m nyelvta nemzet iskol