11907.htm

CÍMSZÓ: Hajó

SZEMÉLYNÉV: Hajó Sándor

SZÓCIKK: "Hajó Sándor, író és színműíró, szül. Budapesten 1876. Középiskolai tanulmányainak elvégzése után magánhivatalnok lett, de csakhamar lemondott állásáról, hogy csakis írói tevékenységének éljen. Vígjátékai jelentékeny színvonalat képviselnek. Legismertebb darabjai: Dombai úr felesége (Nemzeti Színház 1899); Éjfél után (Nemzeti Színház 1900); A holnap (Magyar Színház 1907); Fiúk és lányok (Magyar Színház 1910); Lakájok (Vígszínház 1913); A nap lovagja (Vígszínház 1916); Démonok (Vígszínház 1916); Délibáb utca 7 (Vígszínház 1917),- Az ötvenéves férfi, (Belvárosi Színház 1919); A pletyka (Belvárosi Színház 1920). Wildenak Dorian Gray c. regényét 1907. átdolgozta a színpadra. Számos német, francia és angol színdarabot fordított és dolgozott át magyarra. Jelenleg a Belvárosi Színház dramaturgja."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1907. címszó a lexikon => 338. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11907.htm

CÍMSZÓ: Hajó

SZEMÉLYNÉV: Hajó Sándor

SZÓCIKK: Hajó Sándor, író és színműíró, szül. Budapesten 1876. Középiskolai tanulmányainak elvégzése után magánhivatalnok lett, de csakhamar lemondott állásáról, hogy csakis írói tevékenységének éljen. Vígjátékai jelentékeny színvonalat képviselnek. Legismertebb darabjai: Dombai úr felesége Nemzeti Színház 1899 ; Éjfél után Nemzeti Színház 1900 ; A holnap Magyar Színház 1907 ; Fiúk és lányok Magyar Színház 1910 ; Lakájok Vígszínház 1913 ; A nap lovagja Vígszínház 1916 ; Démonok Vígszínház 1916 ; Délibáb utca 7 Vígszínház 1917 ,- Az ötvenéves férfi, Belvárosi Színház 1919 ; A pletyka Belvárosi Színház 1920 . Wildenak Dorian Gray c. regényét 1907. átdolgozta a színpadra. Számos német, francia és angol színdarabot fordított és dolgozott át magyarra. Jelenleg a Belvárosi Színház dramaturgja.

11907.ht

CÍMSZÓ Haj

SZEMÉLYNÉV Haj Sándo

SZÓCIKK Haj Sándor ír é színműíró szül Budapeste 1876 Középiskola tanulmányaina elvégzés utá magánhivatalno lett d csakhama lemondot állásáról hog csaki író tevékenységéne éljen Vígjátéka jelentéken színvonala képviselnek Legismerteb darabjai Domba ú feleség Nemzet Színhá 189 Éjfé utá Nemzet Színhá 190 holna Magya Színhá 190 Fiú é lányo Magya Színhá 191 Lakájo Vígszínhá 191 na lovagj Vígszínhá 191 Démono Vígszínhá 191 Délibá utc Vígszínhá 191 , A ötvenéve férfi Belváros Színhá 191 pletyk Belváros Színhá 192 Wildena Doria Gra c regényé 1907 átdolgozt színpadra Számo német franci é ango színdarabo fordítot é dolgozot á magyarra Jelenle Belváros Színhá dramaturgja

11907.h

CÍMSZ Ha

SZEMÉLYNÉ Ha Sánd

SZÓCIK Ha Sándo í színműír szü Budapest 187 Középiskol tanulmányain elvégzé ut magánhivataln let csakham lemondo állásáró ho csak ír tevékenységén élje Vígjáték jelentéke színvonal képviselne Legismerte darabja Domb felesé Nemze Szính 18 Éjf ut Nemze Szính 19 holn Magy Szính 19 Fi lány Magy Szính 19 Lakáj Vígszính 19 n lovag Vígszính 19 Démon Vígszính 19 Délib ut Vígszính 19 ötvenév férf Belváro Szính 19 plety Belváro Szính 19 Wilden Dori Gr regény 190 átdolgoz színpadr Szám néme franc ang színdarab fordíto dolgozo magyarr Jelenl Belváro Szính dramaturgj

11907.

CÍMS H

SZEMÉLYN H Sán

SZÓCI H Sánd színműí sz Budapes 18 Középisko tanulmányai elvégz u magánhivatal le csakha lemond állásár h csa í tevékenységé élj Vígjáté jelenték színvona képviseln Legismert darabj Dom feles Nemz Szín 1 Éj u Nemz Szín 1 hol Mag Szín 1 F lán Mag Szín 1 Laká Vígszín 1 lova Vígszín 1 Démo Vígszín 1 Déli u Vígszín 1 ötvené fér Belvár Szín 1 plet Belvár Szín 1 Wilde Dor G regén 19 átdolgo színpad Szá ném fran an színdara fordít dolgoz magyar Jelen Belvár Szín dramaturg

11907

CÍM

SZEMÉLY Sá

SZÓC Sán színmű s Budape 1 Középisk tanulmánya elvég magánhivata l csakh lemon állásá cs tevékenység él Vígját jelenté színvon képvisel Legismer darab Do fele Nem Szí É Nem Szí ho Ma Szí lá Ma Szí Lak Vígszí lov Vígszí Dém Vígszí Dél Vígszí ötven fé Belvá Szí ple Belvá Szí Wild Do regé 1 átdolg színpa Sz né fra a színdar fordí dolgo magya Jele Belvá Szí dramatur

1190SZEMÉL S

SZÓ Sá színm Budap Középis tanulmány elvé magánhivat csak lemo állás c tevékenysé é Vígjá jelent színvo képvise Legisme dara D fel Ne Sz Ne Sz h M Sz l M Sz La Vígsz lo Vígsz Dé Vígsz Dé Vígsz ötve f Belv Sz pl Belv Sz Wil D reg átdol színp S n fr színda ford dolg magy Jel Belv Sz dramatu