11909.htm

CÍMSZÓ: Hajós

SZEMÉLYNÉV: Hajós Lajos

SZÓCIKK: "H. Lajos*, orvos, orvostudományi író, egyetemi magántanár, szül. Petőszinnyén 1870. Orvosi tanulmányait Budapesten, Bécsben és Frankfurtban végezte. Elsősorban ideg- és elmekórtannal foglalkozott és évekig Laufenauer tanár mellett tanársegéd volt. A budapesti egyetem jogi kara 1909. a bűnügyi lélektan és elmekórtan magán tanárává képesítette. Az Orsz. Munkásbiztosító Intézet idegosztályának főorvosa. Az orvosi szaklapokban számos tanulmánya jelent meg. főképpen a funkciós idegbetegségekről és az epilepsziáról, valamint a bűnügyi lélek- és elmekórtan köréből. Főbb művei: Neurasthenia és hysteria; Általános psychopathologia; Az idegrendszer syphilise."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1909. címszó a lexikon => 338. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11909.htm

CÍMSZÓ: Hajós

SZEMÉLYNÉV: Hajós Lajos

SZÓCIKK: H. Lajos*, orvos, orvostudományi író, egyetemi magántanár, szül. Petőszinnyén 1870. Orvosi tanulmányait Budapesten, Bécsben és Frankfurtban végezte. Elsősorban ideg- és elmekórtannal foglalkozott és évekig Laufenauer tanár mellett tanársegéd volt. A budapesti egyetem jogi kara 1909. a bűnügyi lélektan és elmekórtan magán tanárává képesítette. Az Orsz. Munkásbiztosító Intézet idegosztályának főorvosa. Az orvosi szaklapokban számos tanulmánya jelent meg. főképpen a funkciós idegbetegségekről és az epilepsziáról, valamint a bűnügyi lélek- és elmekórtan köréből. Főbb művei: Neurasthenia és hysteria; Általános psychopathologia; Az idegrendszer syphilise.

11909.ht

CÍMSZÓ Hajó

SZEMÉLYNÉV Hajó Lajo

SZÓCIKK H Lajos* orvos orvostudomány író egyetem magántanár szül Petőszinnyé 1870 Orvos tanulmányai Budapesten Bécsbe é Frankfurtba végezte Elsősorba ideg é elmekórtanna foglalkozot é éveki Laufenaue taná mellet tanársegé volt budapest egyete jog kar 1909 bűnügy lélekta é elmekórta magá tanáráv képesítette A Orsz Munkásbiztosít Intéze idegosztályána főorvosa A orvos szaklapokba számo tanulmány jelen meg főképpe funkció idegbetegségekrő é a epilepsziáról valamin bűnügy lélek é elmekórta köréből Főb művei Neurastheni é hysteria Általáno psychopathologia A idegrendsze syphilise

11909.h

CÍMSZ Haj

SZEMÉLYNÉ Haj Laj

SZÓCIK Lajos orvo orvostudomán ír egyete magántaná szü Petőszinny 187 Orvo tanulmánya Budapeste Bécsb Frankfurtb végezt Elsősorb ide elmekórtann foglalkozo évek Laufenau tan melle tanárseg vol budapes egyet jo ka 190 bűnüg lélekt elmekórt mag tanárá képesített Ors Munkásbiztosí Intéz idegosztályán főorvos orvo szaklapokb szám tanulmán jele me főképp funkci idegbetegségekr epilepsziáró valami bűnüg léle elmekórt körébő Fő műve Neurasthen hysteri Általán psychopathologi idegrendsz syphilis

11909.

CÍMS Ha

SZEMÉLYN Ha La

SZÓCI Lajo orv orvostudomá í egyet magántan sz Petőszinn 18 Orv tanulmány Budapest Bécs Frankfurt végez Elsősor id elmekórtan foglalkoz éve Laufena ta mell tanárse vo budape egye j k 19 bűnü lélek elmekór ma tanár képesítet Or Munkásbiztos Inté idegosztályá főorvo orv szaklapok szá tanulmá jel m főkép funkc idegbetegségek epilepsziár valam bűnü lél elmekór köréb F műv Neurasthe hyster Általá psychopatholog idegrends syphili

11909

CÍM H

SZEMÉLY H L

SZÓC Laj or orvostudom egye magánta s Petőszin 1 Or tanulmán Budapes Béc Frankfur vége Elsőso i elmekórta foglalko év Laufen t mel tanárs v budap egy 1 bűn léle elmekó m taná képesíte O Munkásbizto Int idegosztály főorv or szaklapo sz tanulm je főké funk idegbetegsége epilepsziá vala bűn lé elmekó köré mű Neurasth hyste Által psychopatholo idegrend syphil

1190SZEMÉL

SZÓ La o orvostudo egy magánt Petőszi O tanulmá Budape Bé Frankfu vég Elsős elmekórt foglalk é Laufe me tanár buda eg bű lél elmek tan képesít Munkásbizt In idegosztál főor o szaklap s tanul j fők fun idegbetegség epilepszi val bű l elmek kör m Neurast hyst Álta psychopathol idegren syphi