11910.htm

CÍMSZÓ: Hajhász

SZÓCIKK: Hajhász. A XIX. sz. negyvenes éveiben a magyar társadalom valósággal a zsidó egyéniség megtestesülését látta a hajhászoknak nevezett ügynökökben, akik tőkét szereztek maguknak és uzsoráskodtak. Még az irodalomban is megvetéssel és gúnnyal szóltak róluk: Nagy Ignác, Gaal József, Bernáth Gáspár, Szigligeti Ede stb. A magyar zsidókat bántotta ez a hang és 1846. társulatot alapítottak, melynek tagjai arra kötelezték magukat, hogy azzal, akit egyszer uzsoráskodási bűnön kaptak, nem társalognak, maguk mellett meg nem tűrik és őket «megvetés és utálat tárgyává teszik».


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1910. címszó a lexikon => 339. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11910.htm

CÍMSZÓ: Hajhász

SZÓCIKK: Hajhász. A XIX. sz. negyvenes éveiben a magyar társadalom valósággal a zsidó egyéniség megtestesülését látta a hajhászoknak nevezett ügynökökben, akik tőkét szereztek maguknak és uzsoráskodtak. Még az irodalomban is megvetéssel és gúnnyal szóltak róluk: Nagy Ignác, Gaal József, Bernáth Gáspár, Szigligeti Ede stb. A magyar zsidókat bántotta ez a hang és 1846. társulatot alapítottak, melynek tagjai arra kötelezték magukat, hogy azzal, akit egyszer uzsoráskodási bűnön kaptak, nem társalognak, maguk mellett meg nem tűrik és őket megvetés és utálat tárgyává teszik .

11910.ht

CÍMSZÓ Hajhás

SZÓCIKK Hajhász XIX sz negyvene éveibe magya társadalo valóságga zsid egyénisé megtestesülésé látt hajhászokna nevezet ügynökökben aki tőké szerezte magukna é uzsoráskodtak Mé a irodalomba i megvetésse é gúnnya szólta róluk Nag Ignác Gaa József Bernát Gáspár Szigliget Ed stb magya zsidóka bántott e han é 1846 társulato alapítottak melyne tagja arr kötelezté magukat hog azzal aki egysze uzsoráskodás bűnö kaptak ne társalognak magu mellet me ne tűri é őke megveté é utála tárgyáv teszi

11910.h

CÍMSZ Hajhá

SZÓCIK Hajhás XI s negyven éveib magy társadal valóságg zsi egyénis megtestesülés lát hajhászokn neveze ügynökökbe ak tők szerezt magukn uzsoráskodta M irodalomb megvetéss gúnny szólt rólu Na Igná Ga Józse Berná Gáspá Sziglige E st magy zsidók bántot ha 184 társulat alapította melyn tagj ar kötelezt maguka ho azza ak egysz uzsoráskodá bűn kapta n társalogna mag melle m n tűr ők megvet utál tárgyá tesz

11910.

CÍMS Hajh

SZÓCI Hajhá X negyve évei mag társada valóság zs egyéni megtestesülé lá hajhászok nevez ügynökökb a tő szerez maguk uzsoráskodt irodalom megvetés gúnn szól ról N Ign G Józs Bern Gásp Sziglig s mag zsidó bánto h 18 társula alapított mely tag a kötelez maguk h azz a egys uzsoráskod bű kapt társalogn ma mell tű ő megve utá tárgy tes

11910

CÍM Haj

SZÓC Hajh negyv éve ma társad valósá z egyén megtestesül l hajhászo neve ügynökök t szere magu uzsoráskod irodalo megveté gún szó ró Ig Józ Ber Gás Szigli ma zsid bánt 1 társul alapítot mel ta kötele magu az egy uzsorásko b kap társalog m mel t megv ut tárg te

1191

CÍ Ha

SZÓ Haj negy év m társa valós egyé megtestesü hajhász nev ügynökö szer mag uzsorásko irodal megvet gú sz r I Jó Be Gá Szigl m zsi bán társu alapíto me t kötel mag a eg uzsorásk ka társalo me meg u tár t