11912.htm

CÍMSZÓ: Hakófosz

SZÓCIKK: Hakófósz. A körmenet héber neve. E szertartási forma a zsidó istentiszteleti rendben is szerepel a következő alkalmakkor: szukkosz valamennyi napján (7 nap) szombat kivételével. A muszaf (l. o.) végén az ünnepi csokorral (l. o.) a kézben megkerülik egyszer a templomot, mialatt a frigyszekrény nyitva van és egy Tórát tartanak az emelvényen. Az ünnep hetedik napján (l. Hosánó rabbó) e körmenetet hétszer ismétlik, mialatt valamennyi Tórát az emelvényen tartják. A körmenetek alatt Hosánó-t (segíts meg) énekel az előimádkozó és a gyülekezet felváltva. Az ünnepi csokorral való körmenet még a Jeruzsálem! szentély fennállása idejéből ered. Körmenetben viszik a zsinagóga összes Tóratekercseit szimchasz-tóra (l. o.) napján. Mind este, mind pedig reggel hét-hét körmenetet tartanak, sok rítusban semini aceresz (l. o.) estéjén is. Előkelő és tudós halottak koporsója körül, kiknek holttestét beviszik elbúcsúztatni a zsinagógába, szintén szokás gyertyás körmenetet tartani. Sok helyütt körmenetben viszik a rabbit baldachin alatt szimchasz-tóra napján a templomba s erre emlékeztet némely vidéknek az a szokása, hogy a fiatal menyecskét az esküvőt követő szombaton ünneplő kísérettel viszik a templomba (Schulführen).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1912. címszó a lexikon => 339. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11912.htm

CÍMSZÓ: Hakófosz

SZÓCIKK: Hakófósz. A körmenet héber neve. E szertartási forma a zsidó istentiszteleti rendben is szerepel a következő alkalmakkor: szukkosz valamennyi napján 7 nap szombat kivételével. A muszaf l. o. végén az ünnepi csokorral l. o. a kézben megkerülik egyszer a templomot, mialatt a frigyszekrény nyitva van és egy Tórát tartanak az emelvényen. Az ünnep hetedik napján l. Hosánó rabbó e körmenetet hétszer ismétlik, mialatt valamennyi Tórát az emelvényen tartják. A körmenetek alatt Hosánó-t segíts meg énekel az előimádkozó és a gyülekezet felváltva. Az ünnepi csokorral való körmenet még a Jeruzsálem! szentély fennállása idejéből ered. Körmenetben viszik a zsinagóga összes Tóratekercseit szimchasz-tóra l. o. napján. Mind este, mind pedig reggel hét-hét körmenetet tartanak, sok rítusban semini aceresz l. o. estéjén is. Előkelő és tudós halottak koporsója körül, kiknek holttestét beviszik elbúcsúztatni a zsinagógába, szintén szokás gyertyás körmenetet tartani. Sok helyütt körmenetben viszik a rabbit baldachin alatt szimchasz-tóra napján a templomba s erre emlékeztet némely vidéknek az a szokása, hogy a fiatal menyecskét az esküvőt követő szombaton ünneplő kísérettel viszik a templomba Schulführen .

11912.ht

CÍMSZÓ Hakófos

SZÓCIKK Hakófósz körmene hébe neve szertartás form zsid istentisztelet rendbe i szerepe következ alkalmakkor szukkos valamenny napjá na szomba kivételével musza l o végé a ünnep csokorra l o kézbe megkerüli egysze templomot mialat frigyszekrén nyitv va é eg Tórá tartana a emelvényen A ünne hetedi napjá l Hosán rabb körmenete hétsze ismétlik mialat valamenny Tórá a emelvénye tartják körmenete alat Hosánó- segít me éneke a előimádkoz é gyülekeze felváltva A ünnep csokorra val körmene mé Jeruzsálem szentél fennállás idejébő ered Körmenetbe viszi zsinagóg össze Tóratekercsei szimchasz-tór l o napján Min este min pedi regge hét-hé körmenete tartanak so rítusba semin aceres l o estéjé is Előkel é tudó halotta koporsój körül kikne holttesté beviszi elbúcsúztatn zsinagógába szinté szoká gyertyá körmenete tartani So helyüt körmenetbe viszi rabbi baldachi alat szimchasz-tór napjá templomb err emlékezte némel vidékne a szokása hog fiata menyecské a esküvő követ szombato ünnepl kísérette viszi templomb Schulführe

11912.h

CÍMSZ Hakófo

SZÓCIK Hakófós körmen héb nev szertartá for zsi istentisztele rendb szerep követke alkalmakko szukko valamenn napj n szomb kivételéve musz vég ünne csokorr kézb megkerül egysz templomo miala frigyszekré nyit v e Tór tartan emelvénye ünn heted napj Hosá rab körmenet hétsz ismétli miala valamenn Tór emelvény tartjá körmenet ala Hosánó segí m ének előimádko gyülekez felváltv ünne csokorr va körmen m Jeruzsále szenté fennállá idejéb ere Körmenetb visz zsinagó össz Tóratekercse szimchasz-tó napjá Mi est mi ped regg hét-h körmenet tartana s rítusb semi acere estéj i Előke tud halott koporsó körü kikn holttest bevisz elbúcsúztat zsinagógáb szint szok gyerty körmenet tartan S helyü körmenetb visz rabb baldach ala szimchasz-tó napj templom er emlékezt néme vidékn szokás ho fiat menyecsk esküv köve szombat ünnep kísérett visz templom Schulführ

11912.

CÍMS Hakóf

SZÓCI Hakófó körme hé ne szertart fo zs istentisztel rend szere követk alkalmakk szukk valamen nap szom kivételév mus vé ünn csokor kéz megkerü egys templom mial frigyszekr nyi Tó tarta emelvény ün hete nap Hos ra körmene héts ismétl mial valamen Tó emelvén tartj körmene al Hosán seg éne előimádk gyüleke felvált ünn csokor v körme Jeruzsál szent fennáll idejé er Körmenet vis zsinag öss Tóratekercs szimchasz-t napj M es m pe reg hét- körmene tartan rítus sem acer esté Elők tu halot kopors kör kik holttes bevis elbúcsúzta zsinagógá szin szo gyert körmene tarta hely körmenet vis rab baldac al szimchasz-t nap templo e emlékez ném vidék szoká h fia menyecs eskü köv szomba ünne kíséret vis templo Schulfüh

11912

CÍM Hakó

SZÓC Hakóf körm h n szertar f z istentiszte ren szer követ alkalmak szuk valame na szo kivételé mu v ün csoko ké megker egy templo mia frigyszek ny T tart emelvén ü het na Ho r körmen hét ismét mia valame T emelvé tart körmen a Hosá se én előimád gyülek felvál ün csoko körm Jeruzsá szen fennál idej e Körmene vi zsina ös Tóratekerc szimchasz- nap e p re hét körmen tarta rítu se ace est Elő t halo kopor kö ki holtte bevi elbúcsúzt zsinagóg szi sz gyer körmen tart hel körmene vi ra balda a szimchasz- na templ emléke né vidé szok fi menyec esk kö szomb ünn kísére vi templ Schulfü

1191

CÍ Hak

SZÓ Hakó kör szerta istentiszt re sze köve alkalma szu valam n sz kivétel m ü csok k megke eg templ mi frigysze n tar emelvé he n H körme hé ismé mi valam emelv tar körme Hos s é előimá gyüle felvá ü csok kör Jeruzs sze fenná ide Körmen v zsin ö Tórateker szimchasz na r hé körme tart rít s ac es El hal kopo k k holtt bev elbúcsúz zsinagó sz s gye körme tar he körmen v r bald szimchasz n temp emlék n vid szo f menye es k szom ün kísér v temp Schulf