11913.htm

CÍMSZÓ: Halálbüntetés

SZÓCIKK: "Halálbüntetés, A vallás és az emberek ellen elkövetett némely bűnre H.-t szabott ki a Biblia. Ilyenek: Illetékteleneknek a Szentélybe való hatolása; átokmegszegés; halott idézés és jóslás; vérfertőzés és fajtalankodás; házasságtörés; szülők bántalmazása; Istenkáromlás; bálványimádás; gyermekáldozás; emberrablás; hamis prófétálás; prostitúció; szombati munka; emberölés. Némely bűn halálbüntetése azonban Kórész-nak minősül, vagyis Istenre bízott büntetésnek és annak végrehajtása nem tartozik a világi bíróság jogkörébe. Ez valószínűleg a halálbüntetés hallgatólagos megszüntetését jelenti. Bizonyos, hogy a halálbüntetés eltörlésének gondolata állandóan foglalkoztatta az óhéber törvényhozást. Erre vall a talmudi perrendtartás számos rendelkezése és több talmudszerző kijelentése is. Azt a Szinhedriont, amely hét esztendő alatt csak egy halálos ítéletet is hozott, vészbíróságnak stigmatizálta a Talmud. R. Eleazár ben Azarja szerint már akkor is vészbíróság a Szinhedrion, ha hetven esztendő alatt hoz akárcsak egy halálos ítéletet is. R. Tarfon és R. Akiba mondják: «Ha mi a Szinhedrionban lennénk, sohasem hozna az akkor halálos ítéletet.» A talmudi perrendtartás olyan feltételeket köt a halálos büntetéshez, amelyek sohasem mutathatók ki és ezen az alapon az ítélet is illuzórikussá válik, mert nem lehet azt végrehajtani. (Szanhedrin különböző helyein.)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1913. címszó a lexikon => 339. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11913.htm

CÍMSZÓ: Halálbüntetés

SZÓCIKK: Halálbüntetés, A vallás és az emberek ellen elkövetett némely bűnre H.-t szabott ki a Biblia. Ilyenek: Illetékteleneknek a Szentélybe való hatolása; átokmegszegés; halott idézés és jóslás; vérfertőzés és fajtalankodás; házasságtörés; szülők bántalmazása; Istenkáromlás; bálványimádás; gyermekáldozás; emberrablás; hamis prófétálás; prostitúció; szombati munka; emberölés. Némely bűn halálbüntetése azonban Kórész-nak minősül, vagyis Istenre bízott büntetésnek és annak végrehajtása nem tartozik a világi bíróság jogkörébe. Ez valószínűleg a halálbüntetés hallgatólagos megszüntetését jelenti. Bizonyos, hogy a halálbüntetés eltörlésének gondolata állandóan foglalkoztatta az óhéber törvényhozást. Erre vall a talmudi perrendtartás számos rendelkezése és több talmudszerző kijelentése is. Azt a Szinhedriont, amely hét esztendő alatt csak egy halálos ítéletet is hozott, vészbíróságnak stigmatizálta a Talmud. R. Eleazár ben Azarja szerint már akkor is vészbíróság a Szinhedrion, ha hetven esztendő alatt hoz akárcsak egy halálos ítéletet is. R. Tarfon és R. Akiba mondják: Ha mi a Szinhedrionban lennénk, sohasem hozna az akkor halálos ítéletet. A talmudi perrendtartás olyan feltételeket köt a halálos büntetéshez, amelyek sohasem mutathatók ki és ezen az alapon az ítélet is illuzórikussá válik, mert nem lehet azt végrehajtani. Szanhedrin különböző helyein. .

11913.ht

CÍMSZÓ Halálbünteté

SZÓCIKK Halálbüntetés vallá é a embere elle elkövetet némel bűnr H.- szabot k Biblia Ilyenek Illetéktelenekne Szentélyb val hatolása átokmegszegés halot idézé é jóslás vérfertőzé é fajtalankodás házasságtörés szülő bántalmazása Istenkáromlás bálványimádás gyermekáldozás emberrablás hami prófétálás prostitúció szombat munka emberölés Némel bű halálbüntetés azonba Kórész-na minősül vagyi Istenr bízot büntetésne é anna végrehajtás ne tartozi világ bírósá jogkörébe E valószínűle halálbünteté hallgatólago megszüntetésé jelenti Bizonyos hog halálbünteté eltörléséne gondolat állandóa foglalkoztatt a óhébe törvényhozást Err val talmud perrendtartá számo rendelkezés é töb talmudszerz kijelentés is Az Szinhedriont amel hé esztend alat csa eg halálo ítélete i hozott vészbíróságna stigmatizált Talmud R Eleazá be Azarj szerin má akko i vészbírósá Szinhedrion h hetve esztend alat ho akárcsa eg halálo ítélete is R Tarfo é R Akib mondják H m Szinhedrionba lennénk sohase hozn a akko halálo ítéletet talmud perrendtartá olya feltételeke kö halálo büntetéshez amelye sohase mutatható k é eze a alapo a ítéle i illuzórikuss válik mer ne lehe az végrehajtani Szanhedri különböz helyein

11913.h

CÍMSZ Halálbüntet

SZÓCIK Halálbünteté vall ember ell elkövete néme bűn H. szabo Bibli Ilyene Illetéktelenekn Szentély va hatolás átokmegszegé halo idéz jóslá vérfertőz fajtalankodá házasságtöré szül bántalmazás Istenkáromlá bálványimádá gyermekáldozá emberrablá ham prófétálá prostitúci szomba munk emberölé Néme b halálbünteté azonb Kórész-n minősü vagy Isten bízo büntetésn ann végrehajtá n tartoz vilá bírós jogköréb valószínűl halálbüntet hallgatólag megszüntetés jelent Bizonyo ho halálbüntet eltörlésén gondola állandó foglalkoztat óhéb törvényhozás Er va talmu perrendtart szám rendelkezé tö talmudszer kijelenté i A Szinhedrion ame h eszten ala cs e halál ítélet hozot vészbíróságn stigmatizál Talmu Eleaz b Azar szeri m akk vészbírós Szinhedrio hetv eszten ala h akárcs e halál ítélet i Tarf Aki mondjá Szinhedrionb lennén sohas hoz akk halál ítélete talmu perrendtart oly feltételek k halál büntetéshe amely sohas mutathat ez alap ítél illuzórikus váli me n leh a végrehajtan Szanhedr különbö helyei

11913.

CÍMS Halálbünte

SZÓCI Halálbüntet val embe el elkövet ném bű H szab Bibl Ilyen Illetéktelenek Szentél v hatolá átokmegszeg hal idé jósl vérfertő fajtalankod házasságtör szü bántalmazá Istenkároml bálványimád gyermekáldoz emberrabl ha prófétál prostitúc szomb mun emberöl Ném halálbüntet azon Kórész- minős vag Iste bíz büntetés an végrehajt tarto vil bíró jogköré valószínű halálbünte hallgatóla megszünteté jelen Bizony h halálbünte eltörlésé gondol álland foglalkozta óhé törvényhozá E v talm perrendtar szá rendelkez t talmudsze kijelent Szinhedrio am eszte al c halá ítéle hozo vészbíróság stigmatizá Talm Elea Aza szer ak vészbíró Szinhedri het eszte al akárc halá ítéle Tar Ak mondj Szinhedrion lenné soha ho ak halá ítélet talm perrendtar ol feltétele halá büntetésh amel soha mutatha e ala íté illuzóriku vál m le végrehajta Szanhed különb helye

11913

CÍM Halálbünt

SZÓC Halálbünte va emb e elköve né b sza Bib Ilye Illetéktelene Szenté hatol átokmegsze ha id jós vérfert fajtalanko házasságtö sz bántalmaz Istenkárom bálványimá gyermekáldo emberrab h prófétá prostitú szom mu emberö Né halálbünte azo Kórész minő va Ist bí bünteté a végrehaj tart vi bír jogkör valószín halálbünt hallgatól megszüntet jele Bizon halálbünt eltörlés gondo állan foglalkozt óh törvényhoz tal perrendta sz rendelke talmudsz kijelen Szinhedri a eszt a hal ítél hoz vészbírósá stigmatiz Tal Ele Az sze a vészbír Szinhedr he eszt a akár hal ítél Ta A mond Szinhedrio lenn soh h a hal ítéle tal perrendta o feltétel hal büntetés ame soh mutath al ít illuzórik vá l végrehajt Szanhe külön hely

1191

CÍ Halálbün

SZÓ Halálbünt v em elköv n sz Bi Ily Illetéktelen Szent hato átokmegsz h i jó vérfer fajtalank házasságt s bántalma Istenkáro bálványim gyermekáld emberra prófét prostit szo m ember N halálbünt az Kórés min v Is b büntet végreha tar v bí jogkö valószí halálbün hallgató megszünte jel Bizo halálbün eltörlé gond álla foglalkoz ó törvényho ta perrendt s rendelk talmuds kijele Szinhedr esz ha íté ho vészbírós stigmati Ta El A sz vészbí Szinhed h esz aká ha íté T mon Szinhedri len so ha ítél ta perrendt feltéte ha bünteté am so mutat a í illuzóri v végrehaj Szanh külö hel