11914.htm

CÍMSZÓ: Halasi

SZEMÉLYNÉV: Halasi Andor

SZÓCIKK: Halasi Andor*, író, szül. Budapesten 1887. Tanulmányait a budapesti egyetem jogi karán végezte, majd hírlapíró lett. Rövid ideig a Kritika c. irodalmi szemlét szerkesztette. Később az Élet c. folyóirat és a Budapesti Hírlap szerkesztőségében dolgozott. Sokáig Most a Miskolcon megjelenő Magyar Jövő c. napilapnak munkatársa volt. Irodalmi tanulmányainak egy részét külön kötetben adta ki. Számos német, francia és angol regényt fordított magyarra.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1914. címszó a lexikon => 339. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11914.htm

CÍMSZÓ: Halasi

SZEMÉLYNÉV: Halasi Andor

SZÓCIKK: Halasi Andor*, író, szül. Budapesten 1887. Tanulmányait a budapesti egyetem jogi karán végezte, majd hírlapíró lett. Rövid ideig a Kritika c. irodalmi szemlét szerkesztette. Később az Élet c. folyóirat és a Budapesti Hírlap szerkesztőségében dolgozott. Sokáig Most a Miskolcon megjelenő Magyar Jövő c. napilapnak munkatársa volt. Irodalmi tanulmányainak egy részét külön kötetben adta ki. Számos német, francia és angol regényt fordított magyarra.

11914.ht

CÍMSZÓ Halas

SZEMÉLYNÉV Halas Ando

SZÓCIKK Halas Andor* író szül Budapeste 1887 Tanulmányai budapest egyete jog kará végezte maj hírlapír lett Rövi idei Kritik c irodalm szemlé szerkesztette Későb a Éle c folyóira é Budapest Hírla szerkesztőségébe dolgozott Sokái Mos Miskolco megjelen Magya Jöv c napilapna munkatárs volt Irodalm tanulmányaina eg részé külö kötetbe adt ki Számo német franci é ango regény fordítot magyarra

11914.h

CÍMSZ Hala

SZEMÉLYNÉ Hala And

SZÓCIK Hala Andor ír szü Budapest 188 Tanulmánya budapes egyet jo kar végezt ma hírlapí let Röv ide Kriti irodal szeml szerkesztett Késő Él folyóir Budapes Hírl szerkesztőségéb dolgozot Soká Mo Miskolc megjele Magy Jö napilapn munkatár vol Irodal tanulmányain e rész kül kötetb ad k Szám néme franc ang regén fordíto magyarr

11914.

CÍMS Hal

SZEMÉLYN Hal An

SZÓCI Hal Ando í sz Budapes 18 Tanulmány budape egye j ka végez m hírlap le Rö id Krit iroda szem szerkesztet Kés É folyói Budape Hír szerkesztőségé dolgozo Sok M Miskol megjel Mag J napilap munkatá vo Iroda tanulmányai rés kü kötet a Szá ném fran an regé fordít magyar

11914

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha A

SZÓC Ha And s Budape 1 Tanulmán budap egy k vége hírla l R i Kri irod sze szerkeszte Ké folyó Budap Hí szerkesztőség dolgoz So Misko megje Ma napila munkat v Irod tanulmánya ré k köte Sz né fra a reg fordí magya

1191

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ H An Budap Tanulmá buda eg vég hírl Kr iro sz szerkeszt K foly Buda H szerkesztősé dolgo S Misk megj M napil munka Iro tanulmány r köt S n fr re ford magy