11915.htm

CÍMSZÓ: Halasi-Fischer

SZEMÉLYNÉV: Halasi Ödön

SZÓCIKK: Halasi-Fischer Ödön, közgazdász, szül. Budapesten 1885., ahol középiskolai és egyetemi tanulmányait végezte. Miután jogi doktorátust tett, belépett atyja vállalatába, a Fischer Simon cégbe, egyszersmind azonban élénk gazdaságpolitikai és társadalmi tevékenységet fejtett ki. Előbb a Világ politikai napilap r.-t., majd a Magyar Hírlap r-t. elnöke lett. Az ő kezdeményezésére és támogatása mellett alakult meg a Magyar Cobden-Szövetség, mely a szabad kereskedelem elvének szolgálatában áll. Érdemes és jelentékeny közgazdasági munkásságáért 1926. kormányfőtanácsosá nevezték ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1915. címszó a lexikon => 339. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11915.htm

CÍMSZÓ: Halasi-Fischer

SZEMÉLYNÉV: Halasi Ödön

SZÓCIKK: Halasi-Fischer Ödön, közgazdász, szül. Budapesten 1885., ahol középiskolai és egyetemi tanulmányait végezte. Miután jogi doktorátust tett, belépett atyja vállalatába, a Fischer Simon cégbe, egyszersmind azonban élénk gazdaságpolitikai és társadalmi tevékenységet fejtett ki. Előbb a Világ politikai napilap r.-t., majd a Magyar Hírlap r-t. elnöke lett. Az ő kezdeményezésére és támogatása mellett alakult meg a Magyar Cobden-Szövetség, mely a szabad kereskedelem elvének szolgálatában áll. Érdemes és jelentékeny közgazdasági munkásságáért 1926. kormányfőtanácsosá nevezték ki.

11915.ht

CÍMSZÓ Halasi-Fische

SZEMÉLYNÉV Halas Ödö

SZÓCIKK Halasi-Fische Ödön közgazdász szül Budapeste 1885. aho középiskola é egyetem tanulmányai végezte Miutá jog doktorátus tett belépet atyj vállalatába Fische Simo cégbe egyszersmin azonba élén gazdaságpolitika é társadalm tevékenysége fejtet ki Előb Vilá politika napila r.-t. maj Magya Hírla r-t elnök lett A kezdeményezésér é támogatás mellet alakul me Magya Cobden-Szövetség mel szaba kereskedele elvéne szolgálatába áll Érdeme é jelentéken közgazdaság munkásságáér 1926 kormányfőtanácsos nevezté ki

11915.h

CÍMSZ Halasi-Fisch

SZEMÉLYNÉ Hala Öd

SZÓCIK Halasi-Fisch Ödö közgazdás szü Budapest 1885 ah középiskol egyete tanulmánya végezt Miut jo doktorátu tet belépe aty vállalatáb Fisch Sim cégb egyszersmi azonb élé gazdaságpolitik társadal tevékenység fejte k Elő Vil politik napil r.-t ma Magy Hírl r- elnö let kezdeményezésé támogatá melle alaku m Magy Cobden-Szövetsé me szab kereskedel elvén szolgálatáb ál Érdem jelentéke közgazdasá munkásságáé 192 kormányfőtanácso nevezt k

11915.

CÍMS Halasi-Fisc

SZEMÉLYN Hal Ö

SZÓCI Halasi-Fisc Öd közgazdá sz Budapes 188 a középisko egyet tanulmány végez Miu j doktorát te belép at vállalatá Fisc Si cég egyszersm azon él gazdaságpoliti társada tevékenysé fejt El Vi politi napi r.- m Mag Hír r eln le kezdeményezés támogat mell alak Mag Cobden-Szövets m sza kereskede elvé szolgálatá á Érde jelenték közgazdas munkásságá 19 kormányfőtanács nevez

11915

CÍM Halasi-Fis

SZEMÉLY Ha

SZÓC Halasi-Fis Ö közgazd s Budape 18 középisk egye tanulmán vége Mi doktorá t belé a vállalat Fis S cé egyszers azo é gazdaságpolit társad tevékenys fej E V polit nap r. Ma Hí el l kezdeményezé támoga mel ala Ma Cobden-Szövet sz keresked elv szolgálat Érd jelenté közgazda munkásság 1 kormányfőtanác neve

1191

CÍ Halasi-Fi

SZEMÉL H

SZÓ Halasi-Fi közgaz Budap 1 középis egy tanulmá vég M doktor bel vállala Fi c egyszer az gazdaságpoli társa tevékeny fe poli na r M H e kezdeményez támog me al M Cobden-Szöve s kereske el szolgála Ér jelent közgazd munkássá kormányfőtaná nev