11916.htm

CÍMSZÓ: Halász

SZEMÉLYNÉV: Halász Albert

SZÓCIKK: Halász, 1. Albert, gazdaságstatisztikus, szül. Tárkányban (Komárom vm.) 1890 márc. 11. A budapesti műegyetemen szerezte meg vegyészmérnöki oklevelét, majd a kereskedelmi minisztérium szolgálatába lépett, ahol a gazdasági statisztikai osztály helyettes vezetője lett iparfelügyelői rangban. 1922-ben nyugdíjazták, azóta a külügyminisztériumtól kap külön megbízatásokat. H. egyike a legkiválóbb, külföldön is elismert gazdaságstatisztikusoknak. Első munkája: A magyar cukoripar eloszlása a világpiacon az utolsó 25 évben, mely 1914. német nyelven jelent meg. 1920-ban a kereskedelmi minisztérium adta ki Magyarország gazdasági térképekben c, 4 nyelvű térképalbumát, mely megjelenése óta 8 kiadást ért el. Ezt a munkáját a Magyar Mérnök és Építész Egylet arany éremmel tüntette ki. 1928-ban a külügyminisztérium támogatásával jelent meg Az új Közép-Európa gazdaságstatisztikai térképekben c. úttörő munkája, melynek 300 térképe pontos tájékoztatást nyújt a békeszerződések utáni Közép-Európa gazdasági viszonyairól.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1916. címszó a lexikon => 339. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11916.htm

CÍMSZÓ: Halász

SZEMÉLYNÉV: Halász Albert

SZÓCIKK: Halász, 1. Albert, gazdaságstatisztikus, szül. Tárkányban Komárom vm. 1890 márc. 11. A budapesti műegyetemen szerezte meg vegyészmérnöki oklevelét, majd a kereskedelmi minisztérium szolgálatába lépett, ahol a gazdasági statisztikai osztály helyettes vezetője lett iparfelügyelői rangban. 1922-ben nyugdíjazták, azóta a külügyminisztériumtól kap külön megbízatásokat. H. egyike a legkiválóbb, külföldön is elismert gazdaságstatisztikusoknak. Első munkája: A magyar cukoripar eloszlása a világpiacon az utolsó 25 évben, mely 1914. német nyelven jelent meg. 1920-ban a kereskedelmi minisztérium adta ki Magyarország gazdasági térképekben c, 4 nyelvű térképalbumát, mely megjelenése óta 8 kiadást ért el. Ezt a munkáját a Magyar Mérnök és Építész Egylet arany éremmel tüntette ki. 1928-ban a külügyminisztérium támogatásával jelent meg Az új Közép-Európa gazdaságstatisztikai térképekben c. úttörő munkája, melynek 300 térképe pontos tájékoztatást nyújt a békeszerződések utáni Közép-Európa gazdasági viszonyairól.

11916.ht

CÍMSZÓ Halás

SZEMÉLYNÉV Halás Alber

SZÓCIKK Halász 1 Albert gazdaságstatisztikus szül Tárkányba Komáro vm 189 márc 11 budapest műegyeteme szerezt me vegyészmérnök oklevelét maj kereskedelm minisztériu szolgálatáb lépett aho gazdaság statisztika osztál helyette vezetőj let iparfelügyelő rangban 1922-be nyugdíjazták azót külügyminisztériumtó ka külö megbízatásokat H egyik legkiválóbb külföldö i elismer gazdaságstatisztikusoknak Els munkája magya cukoripa eloszlás világpiaco a utols 2 évben mel 1914 néme nyelve jelen meg 1920-ba kereskedelm minisztériu adt k Magyarorszá gazdaság térképekbe c nyelv térképalbumát mel megjelenés ót kiadás ér el Ez munkájá Magya Mérnö é Építés Egyle aran éremme tüntett ki 1928-ba külügyminisztériu támogatásáva jelen me A ú Közép-Európ gazdaságstatisztika térképekbe c úttör munkája melyne 30 térkép ponto tájékoztatás nyúj békeszerződése után Közép-Európ gazdaság viszonyairól

11916.h

CÍMSZ Halá

SZEMÉLYNÉ Halá Albe

SZÓCIK Halás Alber gazdaságstatisztiku szü Tárkányb Komár v 18 már 1 budapes műegyetem szerez m vegyészmérnö oklevelé ma kereskedel minisztéri szolgálatá lépet ah gazdasá statisztik osztá helyett vezető le iparfelügyel rangba 1922-b nyugdíjaztá azó külügyminisztériumt k kül megbízatásoka egyi legkiválób külföld elisme gazdaságstatisztikusokna El munkáj magy cukorip eloszlá világpiac utol évbe me 191 ném nyelv jele me 1920-b kereskedel minisztéri ad Magyarorsz gazdasá térképekb nyel térképalbumá me megjelené ó kiadá é e E munkáj Magy Mérn Építé Egyl ara éremm tüntet k 1928-b külügyminisztéri támogatásáv jele m Közép-Euró gazdaságstatisztik térképekb úttö munkáj melyn 3 térké pont tájékoztatá nyú békeszerződés utá Közép-Euró gazdasá viszonyairó

11916.

CÍMS Hal

SZEMÉLYN Hal Alb

SZÓCI Halá Albe gazdaságstatisztik sz Tárkány Komá 1 má budape műegyete szere vegyészmérn oklevel m kereskede minisztér szolgálat lépe a gazdas statiszti oszt helyet vezet l iparfelügye rangb 1922- nyugdíjazt az külügyminisztérium kü megbízatások egy legkiváló külföl elism gazdaságstatisztikusokn E munká mag cukori eloszl világpia uto évb m 19 né nyel jel m 1920- kereskede minisztér a Magyarors gazdas térképek nye térképalbum m megjelen kiad munká Mag Mér Épít Egy ar érem tünte 1928- külügyminisztér támogatásá jel Közép-Eur gazdaságstatiszti térképek útt munká mely térk pon tájékoztat ny békeszerződé ut Közép-Eur gazdas viszonyair

11916

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha Al

SZÓC Hal Alb gazdaságstatiszti s Tárkán Kom m budap műegyet szer vegyészmér okleve keresked miniszté szolgála lép gazda statiszt osz helye veze iparfelügy rang 1922 nyugdíjaz a külügyminisztériu k megbízatáso eg legkivál külfö elis gazdaságstatisztikusok munk ma cukor elosz világpi ut év 1 n nye je 1920 keresked miniszté Magyaror gazda térképe ny térképalbu megjele kia munk Ma Mé Épí Eg a ére tünt 1928 külügyminiszté támogatás je Közép-Eu gazdaságstatiszt térképe út munk mel tér po tájékozta n békeszerződ u Közép-Eu gazda viszonyai

1191

CÍ H

SZEMÉL H A

SZÓ Ha Al gazdaságstatiszt Tárká Ko buda műegye sze vegyészmé oklev kereske miniszt szolgál lé gazd statisz os hely vez iparfelüg ran 192 nyugdíja külügyminisztéri megbízatás e legkivá külf eli gazdaságstatisztikuso mun m cuko elos világp u é ny j 192 kereske miniszt Magyaro gazd térkép n térképalb megjel ki mun M M Ép E ér tün 192 külügyminiszt támogatá j Közép-E gazdaságstatisz térkép ú mun me té p tájékozt békeszerző Közép-E gazd viszonya