11921.htm

CÍMSZÓ: Halász

SZEMÉLYNÉV: Halász Ignác

SZÓCIKK: "H. Ignác, filológus, egyetemi tanár, szül. Tésen (Veszprém vm.) 1855., megh. Budapesten 1901 ápr. 9. Veszprémben és Székesfehérváron járt gimnáziumba, az egyetemet pedig Budapesten végezte s miután középiskolai tanári képesítést nyert, Székesfehérváron lett tanár, de már 1893. kinevezték a kolozsvári egyetemen a finn ugor és magyar nyelvészet nyilvános rendes tanárává. 1880 és 1890 közt háromszor küldte ki a M. Tud. Akadémia a lappok közé Svédországba és Norvégiába, ahol az összehasonlító nyelvészethez számos adatot gyűjtött. Legkiválóbb művei: Ritkább és homályosabb képzők (akadémiai díjjal jutalmazva 1880); Svéd lapp nyelvtan és olvasmányok (1881); Visszahódított magyar szók (1883); Kazinczy mint fordító (1883); A svédországi lapp nyelvjárások; Magyar szók az északi szláv nyelvekben (1886-98); Svéd-lapp nyelv (6 kötet 1885 - 95); Az ugorszamojéd nyelvrokonság kérdése (1892-93); Kármán József (1878). A Grimm-féle gyermekmeséket Móka bácsi álnévvel ő adta ki és gyönyörű magyarsággal ő maga is írt gyermekmeséket, amelyek máig népszerűek. Kiadott és lefordított azonkívül finn népdalokat és számos tanulmányt írt, főleg a Nyelvtörténeti Közleményekben. Halála utón egyetemi előadásait A magyar szófejtés története c. kiadták."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1921. címszó a lexikon => 340. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11921.htm

CÍMSZÓ: Halász

SZEMÉLYNÉV: Halász Ignác

SZÓCIKK: H. Ignác, filológus, egyetemi tanár, szül. Tésen Veszprém vm. 1855., megh. Budapesten 1901 ápr. 9. Veszprémben és Székesfehérváron járt gimnáziumba, az egyetemet pedig Budapesten végezte s miután középiskolai tanári képesítést nyert, Székesfehérváron lett tanár, de már 1893. kinevezték a kolozsvári egyetemen a finn ugor és magyar nyelvészet nyilvános rendes tanárává. 1880 és 1890 közt háromszor küldte ki a M. Tud. Akadémia a lappok közé Svédországba és Norvégiába, ahol az összehasonlító nyelvészethez számos adatot gyűjtött. Legkiválóbb művei: Ritkább és homályosabb képzők akadémiai díjjal jutalmazva 1880 ; Svéd lapp nyelvtan és olvasmányok 1881 ; Visszahódított magyar szók 1883 ; Kazinczy mint fordító 1883 ; A svédországi lapp nyelvjárások; Magyar szók az északi szláv nyelvekben 1886-98 ; Svéd-lapp nyelv 6 kötet 1885 - 95 ; Az ugorszamojéd nyelvrokonság kérdése 1892-93 ; Kármán József 1878 . A Grimm-féle gyermekmeséket Móka bácsi álnévvel ő adta ki és gyönyörű magyarsággal ő maga is írt gyermekmeséket, amelyek máig népszerűek. Kiadott és lefordított azonkívül finn népdalokat és számos tanulmányt írt, főleg a Nyelvtörténeti Közleményekben. Halála utón egyetemi előadásait A magyar szófejtés története c. kiadták.

11921.ht

CÍMSZÓ Halás

SZEMÉLYNÉV Halás Igná

SZÓCIKK H Ignác filológus egyetem tanár szül Tése Veszpré vm 1855. megh Budapeste 190 ápr 9 Veszprémbe é Székesfehérváro jár gimnáziumba a egyeteme pedi Budapeste végezt miutá középiskola tanár képesítés nyert Székesfehérváro let tanár d má 1893 kinevezté kolozsvár egyeteme fin ugo é magya nyelvésze nyilváno rende tanárává 188 é 189 köz háromszo küldt k M Tud Akadémi lappo köz Svédországb é Norvégiába aho a összehasonlít nyelvészethe számo adato gyűjtött Legkiválób művei Ritkáb é homályosab képző akadémia díjja jutalmazv 188 Své lap nyelvta é olvasmányo 188 Visszahódítot magya szó 188 Kazincz min fordít 188 svédország lap nyelvjárások Magya szó a észak szlá nyelvekbe 1886-9 Svéd-lap nyel köte 188 9 A ugorszamojé nyelvrokonsá kérdés 1892-9 Kármá Józse 187 Grimm-fél gyermekmeséke Mók bács álnévve adt k é gyönyör magyarságga mag i ír gyermekmeséket amelye mái népszerűek Kiadot é lefordítot azonkívü fin népdaloka é számo tanulmány írt főle Nyelvtörténet Közleményekben Halál utó egyetem előadásai magya szófejté történet c kiadták

11921.h

CÍMSZ Halá

SZEMÉLYNÉ Halá Ign

SZÓCIK Igná filológu egyete taná szü Tés Veszpr v 1855 meg Budapest 19 áp Veszprémb Székesfehérvár já gimnáziumb egyetem ped Budapest végez miut középiskol taná képesíté nyer Székesfehérvár le taná m 189 kinevezt kolozsvá egyetem fi ug magy nyelvész nyilván rend tanáráv 18 18 kö háromsz küld Tu Akadém lapp kö Svédország Norvégiáb ah összehasonlí nyelvészeth szám adat gyűjtöt Legkiváló műve Ritká homályosa képz akadémi díjj jutalmaz 18 Sv la nyelvt olvasmány 18 Visszahódíto magy sz 18 Kazinc mi fordí 18 svédorszá la nyelvjáráso Magy sz észa szl nyelvekb 1886- Svéd-la nye köt 18 ugorszamoj nyelvrokons kérdé 1892- Kárm Józs 18 Grimm-fé gyermekmesék Mó bác álnévv ad gyönyö magyarságg ma í gyermekmeséke amely má népszerűe Kiado lefordíto azonkív fi népdalok szám tanulmán ír fől Nyelvtörténe Közleményekbe Halá ut egyete előadása magy szófejt történe kiadtá

11921.

CÍMS Hal

SZEMÉLYN Hal Ig

SZÓCI Ign filológ egyet tan sz Té Veszp 185 me Budapes 1 á Veszprém Székesfehérvá j gimnázium egyete pe Budapes vége miu középisko tan képesít nye Székesfehérvá l tan 18 kinevez kolozsv egyete f u mag nyelvés nyilvá ren tanárá 1 1 k hároms kül T Akadé lap k Svédorszá Norvégiá a összehasonl nyelvészet szá ada gyűjtö Legkivál műv Ritk homályos kép akadém díj jutalma 1 S l nyelv olvasmán 1 Visszahódít mag s 1 Kazin m ford 1 svédorsz l nyelvjárás Mag s ész sz nyelvek 1886 Svéd-l ny kö 1 ugorszamo nyelvrokon kérd 1892 Kár Józ 1 Grimm-f gyermekmesé M bá álnév a gyöny magyarság m gyermekmesék amel m népszerű Kiad lefordít azonkí f népdalo szá tanulmá í fő Nyelvtörtén Közleményekb Hal u egyet előadás mag szófej történ kiadt

11921

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha I

SZÓC Ig filoló egye ta s T Vesz 18 m Budape Veszpré Székesfehérv gimnáziu egyet p Budape vég mi középisk ta képesí ny Székesfehérv ta 1 kineve kolozs egyet ma nyelvé nyilv re tanár három kü Akad la Svédorsz Norvégi összehason nyelvésze sz ad gyűjt Legkivá mű Rit homályo ké akadé dí jutalm nyel olvasmá Visszahódí ma Kazi for svédors nyelvjárá Ma és s nyelve 188 Svéd- n k ugorszam nyelvroko kér 189 Ká Jó Grimm- gyermekmes b álné gyön magyarsá gyermekmesé ame népszer Kia lefordí azonk népdal sz tanulm f Nyelvtörté Közlemények Ha egye előadá ma szófe törté kiad

1192

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ I filol egy t Ves 1 Budap Veszpr Székesfehér gimnázi egye Budap vé m középis t képes n Székesfehér t kinev koloz egye m nyelv nyil r taná háro k Aka l Svédors Norvég összehaso nyelvész s a gyűj Legkiv m Ri homály k akad d jutal nye olvasm Visszahód m Kaz fo svédor nyelvjár M é nyelv 18 Svéd ugorsza nyelvrok ké 18 K J Grimm gyermekme áln gyö magyars gyermekmes am népsze Ki leford azon népda s tanul Nyelvtört Közleménye H egy előad m szóf tört kia