11922.htm

CÍMSZÓ: Halász

SZEMÉLYNÉV: Halász Náthán

SZÓCIKK: "6. H. Náthán, pedagógus, szül. Apostagon (Fejér vm.) 1834; megh. 1910 ápr. 3. Először vidéken tanított, majd báró Eötvös József a fővárosi izraelita mintaiskolához helyezte át (1867.), később a Pesti Izr. Hitközség leányiskolájának igazgatója lett. Jegyzője volt az első Izr. Tanítógyűlésnek. Nagyarányú szakirodalmi tevékenységet fejtett ki a szaklapokban és mint tankönyvíró is. önálló művei: Oktató és nevelő mulattató elbeszélések a talmud és midrásból, valamint a zsidók történetéből (Budapest 1886}; Kincses szekrényke (oktató, nevelő, mulattató elbeszélések a zsidó bölcsek irataiból, Budapest 1889) Szerkesztette az első magyarnyelvű zsidó népiskolai értesítőt (Győr 1862) és az első magyar nyelvű zsidó ifjúsági lapot, az Ifjúsági Iratokat (1862-63)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1922. címszó a lexikon => 340. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11922.htm

CÍMSZÓ: Halász

SZEMÉLYNÉV: Halász Náthán

SZÓCIKK: 6. H. Náthán, pedagógus, szül. Apostagon Fejér vm. 1834; megh. 1910 ápr. 3. Először vidéken tanított, majd báró Eötvös József a fővárosi izraelita mintaiskolához helyezte át 1867. , később a Pesti Izr. Hitközség leányiskolájának igazgatója lett. Jegyzője volt az első Izr. Tanítógyűlésnek. Nagyarányú szakirodalmi tevékenységet fejtett ki a szaklapokban és mint tankönyvíró is. önálló művei: Oktató és nevelő mulattató elbeszélések a talmud és midrásból, valamint a zsidók történetéből Budapest 1886}; Kincses szekrényke oktató, nevelő, mulattató elbeszélések a zsidó bölcsek irataiból, Budapest 1889 Szerkesztette az első magyarnyelvű zsidó népiskolai értesítőt Győr 1862 és az első magyar nyelvű zsidó ifjúsági lapot, az Ifjúsági Iratokat 1862-63 .

11922.ht

CÍMSZÓ Halás

SZEMÉLYNÉV Halás Náthá

SZÓCIKK 6 H Náthán pedagógus szül Apostago Fejé vm 1834 megh 191 ápr 3 Előszö vidéke tanított maj bár Eötvö Józse főváros izraelit mintaiskoláho helyezt á 1867 későb Pest Izr Hitközsé leányiskolájána igazgatój lett Jegyzőj vol a els Izr Tanítógyűlésnek Nagyarány szakirodalm tevékenysége fejtet k szaklapokba é min tankönyvír is önáll művei Oktat é nevel mulattat elbeszélése talmu é midrásból valamin zsidó történetébő Budapes 1886} Kincse szekrényk oktató nevelő mulattat elbeszélése zsid bölcse irataiból Budapes 188 Szerkesztett a els magyarnyelv zsid népiskola értesítő Győ 186 é a els magya nyelv zsid ifjúság lapot a Ifjúság Iratoka 1862-6

11922.h

CÍMSZ Halá

SZEMÉLYNÉ Halá Náth

SZÓCIK Náthá pedagógu szü Apostag Fej v 183 meg 19 áp Elősz vidék tanítot ma bá Eötv Józs főváro izraeli mintaiskoláh helyez 186 késő Pes Iz Hitközs leányiskoláján igazgató let Jegyző vo el Iz Tanítógyűlésne Nagyarán szakirodal tevékenység fejte szaklapokb mi tankönyví i önál műve Okta neve mulatta elbeszélés talm midrásbó valami zsid történetéb Budape 1886 Kincs szekrény oktat nevel mulatta elbeszélés zsi bölcs irataibó Budape 18 Szerkesztet el magyarnyel zsi népiskol értesít Gy 18 el magy nyel zsi ifjúsá lapo Ifjúsá Iratok 1862-

11922.

CÍMS Hal

SZEMÉLYN Hal Nát

SZÓCI Náth pedagóg sz Aposta Fe 18 me 1 á Elős vidé taníto m b Eöt Józ fővár izrael mintaiskolá helye 18 kés Pe I Hitköz leányiskolájá igazgat le Jegyz v e I Tanítógyűlésn Nagyará szakiroda tevékenysé fejt szaklapok m tankönyv öná műv Okt nev mulatt elbeszélé tal midrásb valam zsi történeté Budap 188 Kinc szekrén okta neve mulatt elbeszélé zs bölc irataib Budap 1 Szerkeszte e magyarnye zs népisko értesí G 1 e mag nye zs ifjús lap Ifjús Irato 1862

11922

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha Ná

SZÓC Nát pedagó s Apost F 1 m Elő vid tanít Eö Jó fővá izrae mintaiskol hely 1 ké P Hitkö leányiskoláj igazga l Jegy Tanítógyűlés Nagyar szakirod tevékenys fej szaklapo tanköny ön mű Ok ne mulat elbeszél ta midrás vala zs történet Buda 18 Kin szekré okt nev mulat elbeszél z böl iratai Buda Szerkeszt magyarny z népisk értes ma ny z ifjú la Ifjú Irat 186

1192

CÍ H

SZEMÉL H N

SZÓ Ná pedag Apos El vi taní E J főv izra mintaisko hel k Hitk leányiskolá igazg Jeg Tanítógyűlé Nagya szakiro tevékeny fe szaklap tankön ö m O n mula elbeszé t midrá val z történe Bud 1 Ki szekr ok ne mula elbeszé bö irata Bud Szerkesz magyarn népis érte m n ifj l Ifj Ira 18