11923.htm

CÍMSZÓ: Halász

SZEMÉLYNÉV: Halász Sándor

SZÓCIKK: "H. Sándor (dunaföldvári), közgazdasági író, szül. Dunaföldvárott 1859., megh. Budapesten 1918. A budapesti egyetemen szerzett jog- tudományi doktorátust. Már jogászkorában is hírlapírással foglalkozott és előbb az Ellenőr majd a félhivatalos Nemzet segédszerkesztője volt. Amikor 1885. megszervezték a Postatakarék pénztárt, mint fogalmazó lépett az új intézmény szolgálatába, amelynek fejlődéséhez és felvirágzásához nagymértekben hozzájárult. 1892-ben a budapesti műegyetemen magántanárrá képesítették. 1901-ben a Postatakarékpénztár aligazgatójává, 1907. pedig min. tanácsosi címmel az intézet igazgatójává nevezték ki. 1909-ben dunaföldvári előnévvel magyar nemességet kapott. Egyik alapítója volt a Magyar Közgazdasági Társaságnak és egyik szerkesztője a Közgazdasági Lexikonnak. Napilapokban és szakfolyóiratokban igen sok cikke és tanulmánya jelent meg. Jelentősebb önálló munkái: Mit akar a Schulverein? (1882); A postatakarékpénztár cheque- és clearing-forgalmáról (1890); A postatakarékpénztárak fejlődésének története (1891); A postatakarék pénztárakról, különös tekintettel a gyakorlati szolgálatra (1896); A cheque és giro-rendszer (1898); A cheque-rendszer és fejlesztése Magyar országon (1900); A pénzintézeti betétek biztonsága (1900) ; A községi takarékpénztárak Magyarországon (1900); A nemzetközi giroforgalom"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1923. címszó a lexikon => 340. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11923.htm

CÍMSZÓ: Halász

SZEMÉLYNÉV: Halász Sándor

SZÓCIKK: H. Sándor dunaföldvári , közgazdasági író, szül. Dunaföldvárott 1859., megh. Budapesten 1918. A budapesti egyetemen szerzett jog- tudományi doktorátust. Már jogászkorában is hírlapírással foglalkozott és előbb az Ellenőr majd a félhivatalos Nemzet segédszerkesztője volt. Amikor 1885. megszervezték a Postatakarék pénztárt, mint fogalmazó lépett az új intézmény szolgálatába, amelynek fejlődéséhez és felvirágzásához nagymértekben hozzájárult. 1892-ben a budapesti műegyetemen magántanárrá képesítették. 1901-ben a Postatakarékpénztár aligazgatójává, 1907. pedig min. tanácsosi címmel az intézet igazgatójává nevezték ki. 1909-ben dunaföldvári előnévvel magyar nemességet kapott. Egyik alapítója volt a Magyar Közgazdasági Társaságnak és egyik szerkesztője a Közgazdasági Lexikonnak. Napilapokban és szakfolyóiratokban igen sok cikke és tanulmánya jelent meg. Jelentősebb önálló munkái: Mit akar a Schulverein? 1882 ; A postatakarékpénztár cheque- és clearing-forgalmáról 1890 ; A postatakarékpénztárak fejlődésének története 1891 ; A postatakarék pénztárakról, különös tekintettel a gyakorlati szolgálatra 1896 ; A cheque és giro-rendszer 1898 ; A cheque-rendszer és fejlesztése Magyar országon 1900 ; A pénzintézeti betétek biztonsága 1900 ; A községi takarékpénztárak Magyarországon 1900 ; A nemzetközi giroforgalom

11923.ht

CÍMSZÓ Halás

SZEMÉLYNÉV Halás Sándo

SZÓCIKK H Sándo dunaföldvár közgazdaság író szül Dunaföldvárot 1859. megh Budapeste 1918 budapest egyeteme szerzet jog tudomány doktorátust Má jogászkorába i hírlapírássa foglalkozot é előb a Ellenő maj félhivatalo Nemze segédszerkesztőj volt Amiko 1885 megszervezté Postatakaré pénztárt min fogalmaz lépet a ú intézmén szolgálatába amelyne fejlődéséhe é felvirágzásáho nagymértekbe hozzájárult 1892-be budapest műegyeteme magántanárr képesítették 1901-be Postatakarékpénztá aligazgatójává 1907 pedi min tanácsos címme a intéze igazgatójáv nevezté ki 1909-be dunaföldvár előnévve magya nemessége kapott Egyi alapítój vol Magya Közgazdaság Társaságna é egyi szerkesztőj Közgazdaság Lexikonnak Napilapokba é szakfolyóiratokba ige so cikk é tanulmány jelen meg Jelentőseb önáll munkái Mi aka Schulverein 188 postatakarékpénztá cheque é clearing-forgalmáró 189 postatakarékpénztára fejlődéséne történet 189 postatakaré pénztárakról különö tekintette gyakorlat szolgálatr 189 chequ é giro-rendsze 189 cheque-rendsze é fejlesztés Magya országo 190 pénzintézet betéte biztonság 190 község takarékpénztára Magyarországo 190 nemzetköz giroforgalo

11923.h

CÍMSZ Halá

SZEMÉLYNÉ Halá Sánd

SZÓCIK Sánd dunaföldvá közgazdasá ír szü Dunaföldváro 1859 meg Budapest 191 budapes egyetem szerze jo tudomán doktorátus M jogászkoráb hírlapíráss foglalkozo elő Ellen ma félhivatal Nemz segédszerkesztő vol Amik 188 megszervezt Postatakar pénztár mi fogalma lépe intézmé szolgálatáb amelyn fejlődéséh felvirágzásáh nagymértekb hozzájárul 1892-b budapes műegyetem magántanár képesítetté 1901-b Postatakarékpénzt aligazgatójáv 190 ped mi tanácso címm intéz igazgatójá nevezt k 1909-b dunaföldvá előnévv magy nemesség kapot Egy alapító vo Magy Közgazdasá Társaságn egy szerkesztő Közgazdasá Lexikonna Napilapokb szakfolyóiratokb ig s cik tanulmán jele me Jelentőse önál munká M ak Schulverei 18 postatakarékpénzt chequ clearing-forgalmár 18 postatakarékpénztár fejlődésén történe 18 postatakar pénztárakró külön tekintett gyakorla szolgálat 18 cheq giro-rendsz 18 cheque-rendsz fejleszté Magy ország 19 pénzintéze betét biztonsá 19 közsé takarékpénztár Magyarország 19 nemzetkö giroforgal

11923.

CÍMS Hal

SZEMÉLYN Hal Sán

SZÓCI Sán dunaföldv közgazdas í sz Dunaföldvár 185 me Budapes 19 budape egyete szerz j tudomá doktorátu jogászkorá hírlapírás foglalkoz el Elle m félhivata Nem segédszerkeszt vo Ami 18 megszervez Postataka pénztá m fogalm lép intézm szolgálatá amely fejlődésé felvirágzásá nagymértek hozzájáru 1892- budape műegyete magántaná képesített 1901- Postatakarékpénz aligazgatójá 19 pe m tanács cím inté igazgatój nevez 1909- dunaföldv előnév mag nemessé kapo Eg alapít v Mag Közgazdas Társaság eg szerkeszt Közgazdas Lexikonn Napilapok szakfolyóiratok i ci tanulmá jel m Jelentős öná munk a Schulvere 1 postatakarékpénz cheq clearing-forgalmá 1 postatakarékpénztá fejlődésé történ 1 postataka pénztárakr külö tekintet gyakorl szolgála 1 che giro-rends 1 cheque-rends fejleszt Mag orszá 1 pénzintéz beté biztons 1 közs takarékpénztá Magyarorszá 1 nemzetk giroforga

11923

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha Sá

SZÓC Sá dunaföld közgazda s Dunaföldvá 18 m Budape 1 budap egyet szer tudom doktorát jogászkor hírlapírá foglalko e Ell félhivat Ne segédszerkesz v Am 1 megszerve Postatak pénzt fogal lé intéz szolgálat amel fejlődés felvirágzás nagymérte hozzájár 1892 budap műegyet magántan képesítet 1901 Postatakarékpén aligazgatój 1 p tanác cí int igazgató neve 1909 dunaföld előné ma nemess kap E alapí Ma Közgazda Társasá e szerkesz Közgazda Lexikon Napilapo szakfolyóirato c tanulm je Jelentő ön mun Schulver postatakarékpén che clearing-forgalm postatakarékpénzt fejlődés törté postatak pénztárak kül tekinte gyakor szolgál ch giro-rend cheque-rend fejlesz Ma orsz pénzinté bet bizton köz takarékpénzt Magyarorsz nemzet giroforg

1192

CÍ H

SZEMÉL H S

SZÓ S dunaföl közgazd Dunaföldv 1 Budap buda egye sze tudo doktorá jogászko hírlapír foglalk El félhiva N segédszerkes A megszerv Postata pénz foga l inté szolgála ame fejlődé felvirágzá nagymért hozzájá 189 buda műegye magánta képesíte 190 Postatakarékpé aligazgató taná c in igazgat nev 190 dunaföl előn m nemes ka alap M Közgazd Társas szerkes Közgazd Lexiko Napilap szakfolyóirat tanul j Jelent ö mu Schulve postatakarékpé ch clearing-forgal postatakarékpénz fejlődé tört postata pénztára kü tekint gyako szolgá c giro-ren cheque-ren fejles M ors pénzint be bizto kö takarékpénz Magyarors nemze girofor