11924.htm

CÍMSZÓ: Halberstam

SZEMÉLYNÉV: Halberstam Jechezkel

SZÓCIKK: "Halberstam Jechezkel Sraga, rabbi, szül. 1811., megh. 1898. Atyjánál, a világhírű Chaim H. szandeci caddiknál tanult. Előbb a radzili és a schinovai lengyelországi hitközségekben működött. Innen került Magyarországra, a sztropkói hitközség élére. Közben Palesztinába utazott, ahonnan néhány évi tartózkodás után visszatért. Jeruzsálemben folytatott tudományos kutatásai közben több ismeretlen és nagyjelentőségű kabbalisztikus munkára akadt, melyeket visszatérése után megjelentetett: Ór Hachamó (Jeruzsálem) és Zohoré Chamó Zóhárkommentárok; Széfer Hagilgulim Hasolém (Psemysl). 1876-ban, atyja halála után a hívek őt tekintették utódjául és tömegesen zarándokoltak hozzá. Ekkor visszatért Lengyelországba és előbbi lakhelyén, Schinován telepedett le. Megjelent Divré Jechezkel (1901) c. könyve, amely homiletikus magyarázatokat, responsumokat és jegyzeteket tartalmaz."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1924. címszó a lexikon => 340. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11924.htm

CÍMSZÓ: Halberstam

SZEMÉLYNÉV: Halberstam Jechezkel

SZÓCIKK: Halberstam Jechezkel Sraga, rabbi, szül. 1811., megh. 1898. Atyjánál, a világhírű Chaim H. szandeci caddiknál tanult. Előbb a radzili és a schinovai lengyelországi hitközségekben működött. Innen került Magyarországra, a sztropkói hitközség élére. Közben Palesztinába utazott, ahonnan néhány évi tartózkodás után visszatért. Jeruzsálemben folytatott tudományos kutatásai közben több ismeretlen és nagyjelentőségű kabbalisztikus munkára akadt, melyeket visszatérése után megjelentetett: Ór Hachamó Jeruzsálem és Zohoré Chamó Zóhárkommentárok; Széfer Hagilgulim Hasolém Psemysl . 1876-ban, atyja halála után a hívek őt tekintették utódjául és tömegesen zarándokoltak hozzá. Ekkor visszatért Lengyelországba és előbbi lakhelyén, Schinován telepedett le. Megjelent Divré Jechezkel 1901 c. könyve, amely homiletikus magyarázatokat, responsumokat és jegyzeteket tartalmaz.

11924.ht

CÍMSZÓ Halbersta

SZEMÉLYNÉV Halbersta Jechezke

SZÓCIKK Halbersta Jechezke Sraga rabbi szül 1811. megh 1898 Atyjánál világhír Chai H szandec caddikná tanult Előb radzil é schinova lengyelország hitközségekbe működött Inne kerül Magyarországra sztropkó hitközsé élére Közbe Palesztináb utazott ahonna néhán év tartózkodá utá visszatért Jeruzsálembe folytatot tudományo kutatása közbe töb ismeretle é nagyjelentőség kabbalisztiku munkár akadt melyeke visszatérés utá megjelentetett Ó Hacham Jeruzsále é Zohor Cham Zóhárkommentárok Széfe Hagilguli Hasolé Psemys 1876-ban atyj halál utá híve ő tekintetté utódjáu é tömegese zarándokolta hozzá Ekko visszatér Lengyelországb é előbb lakhelyén Schinová telepedet le Megjelen Divr Jechezke 190 c könyve amel homiletiku magyarázatokat responsumoka é jegyzeteke tartalmaz

11924.h

CÍMSZ Halberst

SZEMÉLYNÉ Halberst Jechezk

SZÓCIK Halberst Jechezk Srag rabb szü 1811 meg 189 Atyjáná világhí Cha szande caddikn tanul Elő radzi schinov lengyelorszá hitközségekb működöt Inn kerü Magyarországr sztropk hitközs élér Közb Palesztiná utazot ahonn néhá é tartózkod ut visszatér Jeruzsálemb folytato tudomány kutatás közb tö ismeretl nagyjelentősé kabbalisztik munká akad melyek visszatéré ut megjelentetet Hacha Jeruzsál Zoho Cha Zóhárkommentáro Széf Hagilgul Hasol Psemy 1876-ba aty halá ut hív tekintett utódjá tömeges zarándokolt hozz Ekk visszaté Lengyelország előb lakhelyé Schinov telepede l Megjele Div Jechezk 19 könyv ame homiletik magyarázatoka responsumok jegyzetek tartalma

11924.

CÍMS Halbers

SZEMÉLYN Halbers Jechez

SZÓCI Halbers Jechez Sra rab sz 181 me 18 Atyján világh Ch szand caddik tanu El radz schino lengyelorsz hitközségek működö In ker Magyarország sztrop hitköz élé Köz Palesztin utazo ahon néh tartózko u visszaté Jeruzsálem folytat tudomán kutatá köz t ismeret nagyjelentős kabbaliszti munk aka melye visszatér u megjelentete Hach Jeruzsá Zoh Ch Zóhárkommentár Szé Hagilgu Haso Psem 1876-b at hal u hí tekintet utódj tömege zarándokol hoz Ek visszat Lengyelorszá elő lakhely Schino teleped Megjel Di Jechez 1 köny am homileti magyarázatok responsumo jegyzete tartalm

11924

CÍM Halber

SZEMÉLY Halber Jeche

SZÓC Halber Jeche Sr ra s 18 m 1 Atyjá világ C szan caddi tan E rad schin lengyelors hitközsége működ I ke Magyarorszá sztro hitkö él Kö Paleszti utaz aho né tartózk visszat Jeruzsále folyta tudomá kutat kö ismere nagyjelentő kabbaliszt mun ak mely visszaté megjelentet Hac Jeruzs Zo C Zóhárkommentá Sz Hagilg Has Pse 1876- a ha h tekinte utód tömeg zarándoko ho E vissza Lengyelorsz el lakhel Schin telepe Megje D Jeche kön a homilet magyarázato responsum jegyzet tartal

1192

CÍ Halbe

SZEMÉL Halbe Jech

SZÓ Halbe Jech S r 1 Atyj vilá sza cadd ta ra schi lengyelor hitközség műkö k Magyarorsz sztr hitk é K Paleszt uta ah n tartóz vissza Jeruzsál folyt tudom kuta k ismer nagyjelent kabbalisz mu a mel visszat megjelente Ha Jeruz Z Zóhárkomment S Hagil Ha Ps 1876 h tekint utó töme zarándok h vissz Lengyelors e lakhe Schi telep Megj Jech kö homile magyarázat responsu jegyze tarta