11925.htm

CÍMSZÓ: Halhatatlanság

SZÓCIKK: "Halhatatlanság (héb. chajé ólom, vagy hasórasz ha-néfes). Az a hit, hogy a lélek a test elhalása után is él. Mózes könyvei még nem tanítják a lélek H.-át, de a prófétákban és a költői irodalomban már felcsillan az örök életben való reménység: «Én igazságban látni fogom színedet, felébredéskor teleszívom lelkemet a Te képeddel». (Zsolt. 17. 15) «Isten megváltja leltemet az alvilágtól (u. o. 49. 6) Ebben már nem csak a H., de a túlvilági bűnhődés is konkretizálódik. Dániel könyve már haladottabb fejlődésében hirdeti a H. gondolatát, mert hisz már a testi feltámadásban is: «Sokan a porban alvók közül feltámadnak, némelyek az örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. De a bölcsek fényeskednek, mint az ég fényesbe és akik másokat igazságra visznek, mint a csillagok örökkön örökké fénylenek». (Dán. 12. 2 3). A H. maradéktalan hitéhez még Dávid sem jutott el, mert nyilvánvalóan perzsa befolyás alatt különbséget tesz a jók és a gonoszok lelke között és a H. még nem a lélek megváltoztathatatlan és mindenkire szóló attribútuma, hanem a földön nyert képessége csupán és Istentől adott kegy a tiszta élet megjutalmazására. Philo szerint a lélek már születése előtt létezik és mikor a test elhal, mintha börtönből szabadulna, úgy tér vissza Istenhez, tehát örök életre tér oda vissza. A szadduceusok (l. o.) tagadták ugyan a feltámadást (l. o.), de a H.-ot nem érintették. A farizeus tudósok es az esszénusok (l. o.) ellenben hittek a jövő életben (ólóm habó) és el is terjesztették ezt a hitüket. Az esszénusok egész világszemléletüket a H. hitére alapították és ezért vetették meg a földi életet. Főképpen pedig a zsidóság mártírjainak H.-ában hittek, amint azt Josephus több helyt megemlíti. Több apokripha is hirdeti a H.-ot. Enoch a lélek örökkévalóságát tanítja. A proexisztencia hitét a Talmud is vallotta (Chaggiga 12b). A jövő életben való hit a nemzetibb zsidó körökben általános volt. A Pirké Abót így fejezi ezt ki: «Legyen ez a világ előkészület a jövő életre»(4. 16). Még precízebben fejezi ki a H. hitét a Talmud Beráchot traktátusa (34b). A H. aztán főleg a feltámadáshoz fűzve valóságos dogmája lett a judaizmusnak ; ez a Mísnán (Szanhedrin 10. 1) alapult és hitvallomásul belekerült a liturgiába is. Maimonidesz filozófiai alapon tárgyalja a H. kérdését, de a feltámadásról való hitet beiktatta a tizenhárom hitágazatba (tizenharmadiknak), aminek elengedhetetlen feltétele a lélek H.-a. Spinoza is zsidó értelmezést ad a H.-nak : «Amennyiben a lélek önmagát és az őt hordozó testet az örökkévalóság szempontjából tekinti, érzi, hogy Istenben van. Minél erősebb a való kapcsolatban álló értelmi szeretet Isten iránt, annál inkább érzi magát a lélek halhatatlannak. Mendelssohn Mózes híressé vált Phaedon-jában így szól: « Ha a lelkünk halandó, akkor az értelem álom csupán, amelyet azért bocsátott ránk az Istenség, hogy megámítson vele, akkor az erényből is hiányzik az isteni dicsőség, akkor a szép és fenséges, akár erkölcsi, akár érzéki, nem visszfénye az isteni tökéletességnek ... akkor néhány nap múlva mindegy lesz, akár dísze voltam a természetnek, akár szégyenfoltja. Ha a szellem halandó, akkor az emberi társadalom alapítói és törvényhozói megcsaltak minket». A reformzsidóság a feltámadásra vonatkozó hitvallomásokat kiküszöbölte a liturgiából és az idevágó imákban (Mechalkél chajim, Eloháj nesómó) a feltámadásra utaló szavakat a lélek H.-át hangoztató kifejezésekkel cserélte fel. L. Jew. Encycl."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1925. címszó a lexikon => 340. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11925.htm

CÍMSZÓ: Halhatatlanság

SZÓCIKK: Halhatatlanság héb. chajé ólom, vagy hasórasz ha-néfes . Az a hit, hogy a lélek a test elhalása után is él. Mózes könyvei még nem tanítják a lélek H.-át, de a prófétákban és a költői irodalomban már felcsillan az örök életben való reménység: Én igazságban látni fogom színedet, felébredéskor teleszívom lelkemet a Te képeddel . Zsolt. 17. 15 Isten megváltja leltemet az alvilágtól u. o. 49. 6 Ebben már nem csak a H., de a túlvilági bűnhődés is konkretizálódik. Dániel könyve már haladottabb fejlődésében hirdeti a H. gondolatát, mert hisz már a testi feltámadásban is: Sokan a porban alvók közül feltámadnak, némelyek az örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. De a bölcsek fényeskednek, mint az ég fényesbe és akik másokat igazságra visznek, mint a csillagok örökkön örökké fénylenek . Dán. 12. 2 3 . A H. maradéktalan hitéhez még Dávid sem jutott el, mert nyilvánvalóan perzsa befolyás alatt különbséget tesz a jók és a gonoszok lelke között és a H. még nem a lélek megváltoztathatatlan és mindenkire szóló attribútuma, hanem a földön nyert képessége csupán és Istentől adott kegy a tiszta élet megjutalmazására. Philo szerint a lélek már születése előtt létezik és mikor a test elhal, mintha börtönből szabadulna, úgy tér vissza Istenhez, tehát örök életre tér oda vissza. A szadduceusok l. o. tagadták ugyan a feltámadást l. o. , de a H.-ot nem érintették. A farizeus tudósok es az esszénusok l. o. ellenben hittek a jövő életben ólóm habó és el is terjesztették ezt a hitüket. Az esszénusok egész világszemléletüket a H. hitére alapították és ezért vetették meg a földi életet. Főképpen pedig a zsidóság mártírjainak H.-ában hittek, amint azt Josephus több helyt megemlíti. Több apokripha is hirdeti a H.-ot. Enoch a lélek örökkévalóságát tanítja. A proexisztencia hitét a Talmud is vallotta Chaggiga 12b . A jövő életben való hit a nemzetibb zsidó körökben általános volt. A Pirké Abót így fejezi ezt ki: Legyen ez a világ előkészület a jövő életre 4. 16 . Még precízebben fejezi ki a H. hitét a Talmud Beráchot traktátusa 34b . A H. aztán főleg a feltámadáshoz fűzve valóságos dogmája lett a judaizmusnak ; ez a Mísnán Szanhedrin 10. 1 alapult és hitvallomásul belekerült a liturgiába is. Maimonidesz filozófiai alapon tárgyalja a H. kérdését, de a feltámadásról való hitet beiktatta a tizenhárom hitágazatba tizenharmadiknak , aminek elengedhetetlen feltétele a lélek H.-a. Spinoza is zsidó értelmezést ad a H.-nak : Amennyiben a lélek önmagát és az őt hordozó testet az örökkévalóság szempontjából tekinti, érzi, hogy Istenben van. Minél erősebb a való kapcsolatban álló értelmi szeretet Isten iránt, annál inkább érzi magát a lélek halhatatlannak. Mendelssohn Mózes híressé vált Phaedon-jában így szól: Ha a lelkünk halandó, akkor az értelem álom csupán, amelyet azért bocsátott ránk az Istenség, hogy megámítson vele, akkor az erényből is hiányzik az isteni dicsőség, akkor a szép és fenséges, akár erkölcsi, akár érzéki, nem visszfénye az isteni tökéletességnek ... akkor néhány nap múlva mindegy lesz, akár dísze voltam a természetnek, akár szégyenfoltja. Ha a szellem halandó, akkor az emberi társadalom alapítói és törvényhozói megcsaltak minket . A reformzsidóság a feltámadásra vonatkozó hitvallomásokat kiküszöbölte a liturgiából és az idevágó imákban Mechalkél chajim, Eloháj nesómó a feltámadásra utaló szavakat a lélek H.-át hangoztató kifejezésekkel cserélte fel. L. Jew. Encycl.

11925.ht

CÍMSZÓ Halhatatlansá

SZÓCIKK Halhatatlansá héb chaj ólom vag hasóras ha-néfe A hit hog léle tes elhalás utá i él Móze könyve mé ne tanítjá léle H.-át d prófétákba é költő irodalomba má felcsilla a örö életbe val reménység É igazságba látn fogo színedet felébredésko teleszívo lelkeme T képedde Zsolt 17 1 Iste megváltj lelteme a alvilágtó u o 49 Ebbe má ne csa H. d túlvilág bűnhődé i konkretizálódik Dánie könyv má haladottab fejlődésébe hirdet H gondolatát mer his má test feltámadásba is Soka porba alvó közü feltámadnak némelye a örö életre némelye pedi gyalázatr é örökkéval utálatosságra D bölcse fényeskednek min a é fényesb é aki másoka igazságr visznek min csillago örökkö örökk fénylene Dán 12 H maradéktala hitéhe mé Dávi se jutot el mer nyilvánvalóa perzs befolyá alat különbsége tes jó é gonoszo lelk közöt é H mé ne léle megváltoztathatatla é mindenkir szól attribútuma hane földö nyer képesség csupá é Istentő adot keg tiszt éle megjutalmazására Phil szerin léle má születés előt létezi é miko tes elhal minth börtönbő szabadulna úg té vissz Istenhez tehá örö életr té od vissza szadduceuso l o tagadtá ugya feltámadás l o d H.-o ne érintették farizeu tudóso e a esszénuso l o ellenbe hitte jöv életbe óló hab é e i terjesztetté ez hitüket A esszénuso egés világszemléletüke H hitér alapítottá é ezér vetetté me föld életet Főképpe pedi zsidósá mártírjaina H.-ába hittek amin az Josephu töb hely megemlíti Töb apokriph i hirdet H.-ot Enoc léle örökkévalóságá tanítja proexisztenci hité Talmu i vallott Chaggig 12 jöv életbe val hi nemzetib zsid körökbe általáno volt Pirk Abó íg fejez ez ki Legye e vilá előkészüle jöv életr 4 1 Mé precízebbe fejez k H hité Talmu Berácho traktátus 34 H aztá főle feltámadásho fűzv valóságo dogmáj let judaizmusna e Mísná Szanhedri 10 alapul é hitvallomásu belekerül liturgiáb is Maimonides filozófia alapo tárgyalj H kérdését d feltámadásró val hite beiktatt tizenháro hitágazatb tizenharmadikna amine elengedhetetle feltétel léle H.-a Spinoz i zsid értelmezés a H.-na Amennyibe léle önmagá é a ő hordoz teste a örökkévalósá szempontjábó tekinti érzi hog Istenbe van Miné erőseb val kapcsolatba áll értelm szerete Iste iránt anná inkáb érz magá léle halhatatlannak Mendelssoh Móze híress vál Phaedon-jába íg szól H lelkün halandó akko a értele álo csupán amelye azér bocsátot rán a Istenség hog megámítso vele akko a erénybő i hiányzi a isten dicsőség akko szé é fenséges aká erkölcsi aká érzéki ne visszfény a isten tökéletességne .. akko néhán na múlv mindeg lesz aká dísz volta természetnek aká szégyenfoltja H szelle halandó akko a ember társadalo alapító é törvényhozó megcsalta minke reformzsidósá feltámadásr vonatkoz hitvallomásoka kiküszöbölt liturgiábó é a idevág imákba Mechalké chajim Elohá nesóm feltámadásr utal szavaka léle H.-á hangoztat kifejezésekke cserélt fel L Jew Encycl

11925.h

CÍMSZ Halhatatlans

SZÓCIK Halhatatlans hé cha ólo va hasóra ha-néf hi ho lél te elhalá ut é Móz könyv m n tanítj lél H.-á prófétákb költ irodalomb m felcsill ör életb va reménysé igazságb lát fog színede felébredésk teleszív lelkem képedd Zsol 1 Ist megvált leltem alvilágt 4 Ebb m n cs H túlvilá bűnhőd konkretizálódi Dáni köny m haladotta fejlődéséb hirde gondolatá me hi m tes feltámadásb i Sok porb alv köz feltámadna némely ör életr némely ped gyalázat örökkéva utálatosságr bölcs fényeskedne mi fényes ak mások igazság viszne mi csillag örökk örök fénylen Dá 1 maradéktal hitéh m Dáv s juto e me nyilvánvaló perz befoly ala különbség te j gonosz lel közö m n lél megváltoztathatatl mindenki szó attribútum han föld nye képessé csup Istent ado ke tisz él megjutalmazásár Phi szeri lél m születé elő létez mik te elha mint börtönb szabaduln ú t viss Istenhe teh ör élet t o vissz szadduceus tagadt ugy feltámadá H.- n érintetté farize tudós esszénus ellenb hitt jö életb ól ha terjesztett e hitüke esszénus egé világszemléletük hité alapított ezé vetett m föl élete Főképp ped zsidós mártírjain H.-áb hitte ami a Joseph tö hel megemlít Tö apokrip hirde H.-o Eno lél örökkévalóság tanítj proexisztenc hit Talm vallot Chaggi 1 jö életb va h nemzeti zsi körökb általán vol Pir Ab í feje e k Legy vil előkészül jö élet M precízebb feje hit Talm Berách traktátu 3 azt fől feltámadásh fűz valóság dogmá le judaizmusn Mísn Szanhedr 1 alapu hitvallomás belekerü liturgiá i Maimonide filozófi alap tárgyal kérdésé feltámadásr va hit beiktat tizenhár hitágazat tizenharmadikn amin elengedhetetl feltéte lél H.- Spino zsi értelmezé H.-n Amennyib lél önmag hordo test örökkévalós szempontjáb tekint érz ho Istenb va Min erőse va kapcsolatb ál értel szeret Ist irán ann inká ér mag lél halhatatlanna Mendelsso Móz híres vá Phaedon-jáb í szó lelkü haland akk értel ál csupá amely azé bocsáto rá Istensé ho megámíts vel akk erényb hiányz iste dicsősé akk sz fensége ak erkölcs ak érzék n visszfén iste tökéletességn . akk néhá n múl minde les ak dís volt természetne ak szégyenfoltj szell haland akk embe társadal alapít törvényhoz megcsalt mink reformzsidós feltámadás vonatko hitvallomások kiküszöböl liturgiáb idevá imákb Mechalk chaji Eloh nesó feltámadás uta szavak lél H.- hangozta kifejezésekk cserél fe Je Encyc

11925.

CÍMS Halhatatlan

SZÓCI Halhatatlan h ch ól v hasór ha-né h h lé t elhal u Mó köny tanít lé H.- próféták köl irodalom felcsil ö élet v reménys igazság lá fo színed felébredés teleszí lelke képed Zso Is megvál lelte alvilág Eb c túlvil bűnhő konkretizálód Dán kön haladott fejlődésé hird gondolat m h te feltámadás So por al kö feltámadn némel ö élet némel pe gyaláza örökkév utálatosság bölc fényeskedn m fénye a máso igazsá viszn m csilla örök örö fényle D maradékta hité Dá jut m nyilvánval per befol al különbsé t gonos le köz lé megváltoztathatat mindenk sz attribútu ha föl ny képess csu Isten ad k tis é megjutalmazásá Ph szer lé szület el léte mi t elh min börtön szabadul vis Istenh te ö éle viss szadduceu tagad ug feltámad H. érintett fariz tudó esszénu ellen hit j élet ó h terjesztet hitük esszénu eg világszemléletü hit alapítot ez vetet fö élet Főkép pe zsidó mártírjai H.-á hitt am Josep t he megemlí T apokri hird H.- En lé örökkévalósá tanít proexiszten hi Tal vallo Chagg j élet v nemzet zs körök általá vo Pi A fej Leg vi előkészü j éle precízeb fej hi Tal Berác traktát az fő feltámadás fű valósá dogm l judaizmus Mís Szanhed alap hitvallomá beleker liturgi Maimonid filozóf ala tárgya kérdés feltámadás v hi beikta tizenhá hitágaza tizenharmadik ami elengedhetet feltét lé H. Spin zs értelmez H.- Amennyi lé önma hord tes örökkévaló szempontjá tekin ér h Isten v Mi erős v kapcsolat á érte szere Is irá an ink é ma lé halhatatlann Mendelss Mó híre v Phaedon-já sz lelk halan ak érte á csup amel az bocsát r Istens h megámít ve ak erény hiány ist dicsős ak s fenség a erkölc a érzé visszfé ist tökéletesség ak néh mú mind le a dí vol természetn a szégyenfolt szel halan ak emb társada alapí törvényho megcsal min reformzsidó feltámadá vonatk hitvallomáso kiküszöbö liturgiá idev imák Mechal chaj Elo nes feltámadá ut szava lé H. hangozt kifejezések cseré f J Ency

11925

CÍM Halhatatla

SZÓC Halhatatla c ó hasó ha-n l elha M kön taní l H. prófétá kö irodalo felcsi éle remény igazsá l f színe felébredé telesz lelk képe Zs I megvá lelt alvilá E túlvi bűnh konkretizáló Dá kö haladot fejlődés hir gondola t feltámadá S po a k feltámad néme éle néme p gyaláz örökké utálatossá böl fényesked fény más igazs visz csill örö ör fényl maradékt hit D ju nyilvánva pe befo a különbs gono l kö l megváltoztathata minden s attribút h fö n képes cs Iste a ti megjutalmazás P sze l szüle e lét m el mi börtö szabadu vi Isten t él vis szadduce taga u feltáma H érintet fari tud esszén elle hi éle terjeszte hitü esszén e világszemlélet hi alapíto e vete f éle Főké p zsid mártírja H.- hit a Jose h megeml apokr hir H. E l örökkévalós taní proexiszte h Ta vall Chag éle nemze z körö által v P fe Le v előkész él precíze fe h Ta Berá traktá a f feltámadá f valós dog judaizmu Mí Szanhe ala hitvallom beleke liturg Maimoni filozó al tárgy kérdé feltámadá h beikt tizenh hitágaz tizenharmadi am elengedhete felté l H Spi z értelme H. Amenny l önm hor te örökkéval szempontj teki é Iste M erő kapcsola ért szer I ir a in m l halhatatlan Mendels M hír Phaedon-j s lel hala a ért csu ame a bocsá Isten megámí v a erén hián is dicső a fensé erköl érz visszf is tökéletessé a né m min l d vo természet szégyenfol sze hala a em társad alap törvényh megcsa mi reformzsid feltámad vonat hitvallomás kiküszöb liturgi ide imá Mecha cha El ne feltámad u szav l H hangoz kifejezése cser Enc

1192

CÍ Halhatatl

SZÓ Halhatatl has ha- elh kö tan H prófét k irodal felcs él remén igazs szín felébred teles lel kép Z megv lel alvil túlv bűn konkretizál D k halado fejlődé hi gondol feltámad p feltáma ném él ném gyalá örökk utálatoss bö fényeske fén má igaz vis csil ör ö fény maradék hi j nyilvánv p bef különb gon k megváltoztathat minde attribú f képe c Ist t megjutalmazá sz szül lé e m bört szabad v Iste é vi szadduc tag feltám érinte far tu esszé ell h él terjeszt hit esszé világszemléle h alapít vet él Fők zsi mártírj H. hi Jos megem apok hi H örökkévaló tan proexiszt T val Cha él nemz kör álta f L előkés é precíz f T Ber trakt feltámad való do judaizm M Szanh al hitvallo belek litur Maimon filoz a tárg kérd feltámad beik tizen hitága tizenharmad a elengedhet felt Sp értelm H Amenn ön ho t örökkéva szempont tek Ist er kapcsol ér sze i i halhatatla Mendel hí Phaedon- le hal ér cs am bocs Iste megám eré hiá i dics fens erkö ér vissz i tökéletess n mi v természe szégyenfo sz hal e társa ala törvény megcs m reformzsi feltáma vona hitvallomá kiküszö liturg id im Mech ch E n feltáma sza hango kifejezés cse En