11926.htm

CÍMSZÓ: Hallel

SZÓCIKK: "Hallel. A Zsoltár könyvnek a 113. zsoltártól a 118. zsoltárig (bezárólag) terjedő része. E dicsérő és magasztaló zsoltárok jelentős fontosságúak a liturgiában. Vannak alkalmak, mikor kihagyás nélkül mondják el a H.-t. Ez az ú. n. egész H., vannak aztán olyan alkalmak is, mikor a 115. zsoltár első 11 verse és a 116. zsoltár első 11 verse elmarad, ez az ú. n. fél H. Egész H.-t mondanak: 1 peszach első két napján; 2 sovuosz két napján; 3. szukkosz kilenc napján; 4. chanukka nyolc napján. Fél H.-t mondanak: 1. peszach utolsó hat napján; 2. újhold napjain. A H. mindig a zsinagógái rendben közvetlenül a sacharisz tefilló után foglal helyet, áldó formulával kezdődik és végződik. A 118. zsoltár 21. versétől minden verset külön-külön megismételnek. Szukkosz napjain a H.-t az ünnepi csokorral a kézben recitálják ; helyet kap a H. a Hagadában is, első fele a vacsora előtt, második fele a vacsora után mondott részben. Némely rítusban a két szeder estén a maariv ima után a templomban is mondják. Nem mondanak H.-t: 1. ros hasonokor, mert ez az ítélet napja; 2. purimkor, mert vérontás emléke fűződik e naphoz és a szabadulás Izraelnek csak egy részére vonatkozik; 3. Nem mondanak egész H.-t peszach utolsó hat napján sem, mert az egyiptomiak elpusztulásának emléke nem engedi meg az örvendezés kibontakozását."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1926. címszó a lexikon => 341. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11926.htm

CÍMSZÓ: Hallel

SZÓCIKK: Hallel. A Zsoltár könyvnek a 113. zsoltártól a 118. zsoltárig bezárólag terjedő része. E dicsérő és magasztaló zsoltárok jelentős fontosságúak a liturgiában. Vannak alkalmak, mikor kihagyás nélkül mondják el a H.-t. Ez az ú. n. egész H., vannak aztán olyan alkalmak is, mikor a 115. zsoltár első 11 verse és a 116. zsoltár első 11 verse elmarad, ez az ú. n. fél H. Egész H.-t mondanak: 1 peszach első két napján; 2 sovuosz két napján; 3. szukkosz kilenc napján; 4. chanukka nyolc napján. Fél H.-t mondanak: 1. peszach utolsó hat napján; 2. újhold napjain. A H. mindig a zsinagógái rendben közvetlenül a sacharisz tefilló után foglal helyet, áldó formulával kezdődik és végződik. A 118. zsoltár 21. versétől minden verset külön-külön megismételnek. Szukkosz napjain a H.-t az ünnepi csokorral a kézben recitálják ; helyet kap a H. a Hagadában is, első fele a vacsora előtt, második fele a vacsora után mondott részben. Némely rítusban a két szeder estén a maariv ima után a templomban is mondják. Nem mondanak H.-t: 1. ros hasonokor, mert ez az ítélet napja; 2. purimkor, mert vérontás emléke fűződik e naphoz és a szabadulás Izraelnek csak egy részére vonatkozik; 3. Nem mondanak egész H.-t peszach utolsó hat napján sem, mert az egyiptomiak elpusztulásának emléke nem engedi meg az örvendezés kibontakozását.

11926.ht

CÍMSZÓ Halle

SZÓCIKK Hallel Zsoltá könyvne 113 zsoltártó 118 zsoltári bezáróla terjed része dicsér é magasztal zsoltáro jelentő fontosságúa liturgiában Vanna alkalmak miko kihagyá nélkü mondjá e H.-t E a ú n egés H. vanna aztá olya alkalma is miko 115 zsoltá els 1 vers é 116 zsoltá els 1 vers elmarad e a ú n fé H Egés H.- mondanak peszac els ké napján sovuos ké napján 3 szukkos kilen napján 4 chanukk nyol napján Fé H.- mondanak 1 peszac utols ha napján 2 újhol napjain H mindi zsinagógá rendbe közvetlenü sacharis tefill utá fogla helyet áld formuláva kezdődi é végződik 118 zsoltá 21 versétő minde verse külön-külö megismételnek Szukkos napjai H.- a ünnep csokorra kézbe recitáljá helye ka H Hagadába is els fel vacsor előtt másodi fel vacsor utá mondot részben Némel rítusba ké szede esté maari im utá templomba i mondják Ne mondana H.-t 1 ro hasonokor mer e a ítéle napja 2 purimkor mer vérontá emlék fűződi napho é szabadulá Izraelne csa eg részér vonatkozik 3 Ne mondana egés H.- peszac utols ha napjá sem mer a egyiptomia elpusztulásána emlék ne enged me a örvendezé kibontakozását

11926.h

CÍMSZ Hall

SZÓCIK Halle Zsolt könyvn 11 zsoltárt 11 zsoltár bezáról terje rész dicsé magaszta zsoltár jelent fontosságú liturgiába Vann alkalma mik kihagy nélk mondj H.- egé H vann azt oly alkalm i mik 11 zsolt el ver 11 zsolt el ver elmara f Egé H. mondana pesza el k napjá sovuo k napjá szukko kile napjá chanuk nyo napjá F H. mondana pesza utol h napjá újho napjai mind zsinagóg rendb közvetlen sachari tefil ut fogl helye ál formuláv kezdőd végződi 11 zsolt 2 versét mind vers külön-kül megismételne Szukko napja H. ünne csokorr kézb recitálj hely k Hagadáb i el fe vacso előt másod fe vacso ut mondo részbe Néme rítusb k szed est maar i ut templomb mondjá N mondan H.- r hasonoko me ítél napj purimko me véront emlé fűződ naph szabadul Izraeln cs e részé vonatkozi N mondan egé H. pesza utol h napj se me egyiptomi elpusztulásán emlé n enge m örvendez kibontakozásá

11926.

CÍMS Hal

SZÓCI Hall Zsol könyv 1 zsoltár 1 zsoltá bezáró terj rés dics magaszt zsoltá jelen fontosság liturgiáb Van alkalm mi kihag nél mond H. eg van az ol alkal mi 1 zsol e ve 1 zsol e ve elmar Eg H mondan pesz e napj sovu napj szukk kil napj chanu ny napj H mondan pesz uto napj újh napja min zsinagó rend közvetle sachar tefi u fog hely á formulá kezdő végződ 1 zsol versé min ver külön-kü megismételn Szukk napj H ünn csokor kéz recitál hel Hagadá e f vacs elő máso f vacs u mond részb Ném rítus sze es maa u templom mondj monda H. hasonok m íté nap purimk m véron eml fűző nap szabadu Izrael c rész vonatkoz monda eg H pesz uto nap s m egyiptom elpusztulásá eml eng örvende kibontakozás

11926

CÍM Ha

SZÓC Hal Zso köny zsoltá zsolt bezár ter ré dic magasz zsolt jele fontossá liturgiá Va alkal m kiha né mon H e va a o alka m zso v zso v elma E monda pes nap sov nap szuk ki nap chan n nap monda pes ut nap új napj mi zsinag ren közvetl sacha tef fo hel formul kezd végző zso vers mi ve külön-k megismétel Szuk nap ün csoko ké recitá he Hagad vac el más vac mon rész Né rítu sz e ma templo mond mond H hasono ít na purim véro em fűz na szabad Izrae rés vonatko mond e pes ut na egyipto elpusztulás em en örvend kibontakozá

1192

CÍ H

SZÓ Ha Zs kön zsolt zsol bezá te r di magas zsol jel fontoss liturgi V alka kih n mo v alk zs zs elm mond pe na so na szu k na cha na mond pe u na ú nap m zsina re közvet sach te f he formu kez végz zs ver m v külön- megisméte Szu na ü csok k recit h Haga va e má va mo rés N rít s m templ mon mon hason í n puri vér e fű n szaba Izra ré vonatk mon pe u n egyipt elpusztulá e e örven kibontakoz