11928.htm

CÍMSZÓ: Halmi

SZEMÉLYNÉV: Halmi Artúr

SZÓCIKK: Halmi, 1. Artúr*, festő, szül. Budapesten 1866. Tanulmányait a mintarajziskolán, a bécsi és müncheni akadémián végezte. Münchenben állította ki Vizsga után c. életképét, mellyel itthon a Munkácsy-díjat nyerte el. Parisban, Bécsben s Antwerpenben is aranyérmet nyert. Parisban Munkácsynál folytatta tanulmányait és a Honfoglalás megfestésénél segédkezett neki. Itt festette a Titkos esküvő-t, melyet a király vásárolt meg a budai várpalota számára. 1910-ben New Yorkba költözött.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1928. címszó a lexikon => 341. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11928.htm

CÍMSZÓ: Halmi

SZEMÉLYNÉV: Halmi Artúr

SZÓCIKK: Halmi, 1. Artúr*, festő, szül. Budapesten 1866. Tanulmányait a mintarajziskolán, a bécsi és müncheni akadémián végezte. Münchenben állította ki Vizsga után c. életképét, mellyel itthon a Munkácsy-díjat nyerte el. Parisban, Bécsben s Antwerpenben is aranyérmet nyert. Parisban Munkácsynál folytatta tanulmányait és a Honfoglalás megfestésénél segédkezett neki. Itt festette a Titkos esküvő-t, melyet a király vásárolt meg a budai várpalota számára. 1910-ben New Yorkba költözött.

11928.ht

CÍMSZÓ Halm

SZEMÉLYNÉV Halm Artú

SZÓCIKK Halmi 1 Artúr* festő szül Budapeste 1866 Tanulmányai mintarajziskolán bécs é münchen akadémiá végezte Münchenbe állított k Vizsg utá c életképét mellye ittho Munkácsy-díja nyert el Parisban Bécsbe Antwerpenbe i aranyérme nyert Parisba Munkácsyná folytatt tanulmányai é Honfoglalá megfestéséné segédkezet neki It festett Titko esküvő-t melye királ vásárol me buda várpalot számára 1910-be Ne Yorkb költözött

11928.h

CÍMSZ Hal

SZEMÉLYNÉ Hal Art

SZÓCIK Halm Artúr fest szü Budapest 186 Tanulmánya mintarajziskolá béc münche akadémi végezt Münchenb állítot Vizs ut életképé melly itth Munkácsy-díj nyer e Parisba Bécsb Antwerpenb aranyérm nyer Parisb Munkácsyn folytat tanulmánya Honfoglal megfestésén segédkeze nek I festet Titk esküvő- mely kirá vásáro m bud várpalo számár 1910-b N York költözöt

11928.

CÍMS Ha

SZEMÉLYN Ha Ar

SZÓCI Hal Artú fes sz Budapes 18 Tanulmány mintarajziskol bé münch akadém végez München állíto Viz u életkép mell itt Munkácsy-dí nye Parisb Bécs Antwerpen aranyér nye Paris Munkácsy folyta tanulmány Honfogla megfestésé segédkez ne feste Tit esküvő mel kir vásár bu várpal számá 1910- Yor költözö

11928

CÍM H

SZEMÉLY H A

SZÓC Ha Art fe s Budape 1 Tanulmán mintarajzisko b münc akadé vége Münche állít Vi életké mel it Munkácsy-d ny Paris Béc Antwerpe aranyé ny Pari Munkács folyt tanulmán Honfogl megfestés segédke n fest Ti esküv me ki vásá b várpa szám 1910 Yo költöz

1192SZEMÉL

SZÓ H Ar f Budap Tanulmá mintarajzisk mün akad vég Münch állí V életk me i Munkácsy- n Pari Bé Antwerp arany n Par Munkác foly tanulmá Honfog megfesté segédk fes T eskü m k vás várp szá 191 Y költö